Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2013 рокуСторінка1/5
Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3   4   5
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Тимчасово виконуючий обов'язки директора
Кузьменцов Юрiй Федорович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
МП

25.07.2013

(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів

за 2 квартал 2013 року
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Черкасизалiзобетонстрой"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

31701672

1.4. Місцезнаходження емітента

18018 м.Черкаси, пров.20 Партз'їзду, 2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

/0472/645459, 641650

1.6. Електронна поштова адреса емітента

fin@dobrobud.ck.ua


2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації


2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.07.2013
(дата)

2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.dobrobud.ck.ua

в мережі Інтернет

25.07.2013
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації1. Інформація про емітента

X

2. Інформація про посадових осіб емітента

X

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

4. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
а) інформація про зобов'язання емітента

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

X

7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
15. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
18. Примітки:

"Iнформацiя про випуск акцiй емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" та "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не заповнено у зв'язку з вiдсутнiстю зареєстрованого випуску акцiй, iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнена у зв"язку iз тим, що емiтент не займається переробною чи добувною дiяльнiстю, та не виробляє i не розподiляє електроенергiю, газ та воду. Товариство не є в складi будь-яких об'єднань та вiдповiдно не готує фiнансову звiтнiсть у складi Консолiдованого балансу та Консолiдованого звiту про фiнансовi результати. Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. "Звiт про стан об"єкта нерухомостi" не заповнено у зв"язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi.3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Черкасизалiзобетонстрой"

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

серiя ААВ, №115803

3.3. Дата державної реєстрації

29.10.2001

3.4. Територія (область)

Черкаська

3.5. Місцезнаходження

18018 м.Черкаси, пров.20 Партз'їзду, 2

3.6. Статутний капітал (грн.)

48000


3.7. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії0

3.9. Чисельність працівників (чол.)

42

3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

23.61 - Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва

46.73 - Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням

3.11. Органи управління підприємства

Загальнi збори учасникiв, Директор.

3.12. Засновники емітента

1. Фiзична особа - Капiтоненко Юрiй Iванович - паспорт серiї НС, № 391553, виданий 26 листопада 1997 р. Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi, проживає: м.Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 352, кв.157; iдентифiкацiйний номер- 2533519075; 2. Фiзична особа - Бас Тетяна Антонiвна - паспорт серiї НЕ, № 497558, виданий 20 липня 2007 р. Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi, проживає: м.Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 352, кв.107; iдентифiкацiйний номер- 2640108581. Змiна складу засновникiв (учасникiв) ТОВ "Черкасизалiзобетонстрой" вiдбулася згiдно протоколу №1 вiд 26.01.10р. загальних зборiв учасникiв товариства. В останнiй редакцiї Статут товариства зареєстровано Черкаською мiською радою народних депутатiв 27.01.2010 р. за №1026105001001327. Змiни до статуту ТОВ "Черкасизалiзобетонстрой" зареєстровано Черкаською мiською радою народних депутатiв 05.05.2011 р. за №10261050016001327. В змiну свiдоцтва про державну реєстрацiю серiї А01 № 135150 вiд 20.12.2007 р., видане Свiдоцтво серiї А01 №586549 вiд 23.01.2009 р. Виписка з ЄДРЮО та ФОП Серiя ААВ №115803.
4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада

Тимчасово виконуючий обов'язки директора

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кузьменцов Юрiй Федорович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 205428 12.12.1996 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

4.4. Рік народження

1951

4.5. ОсвітаВища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

7

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавТОВ "Черкасизалiзобетонстрой"- заступник директора.
4.8. Опис

Кузьменцов Ю.Ф. призначений тимчасово виконуючим обов'язки директора рiшенням зборiв учасникiв ТОВ "Черкасизалiзобетонстрой" (Протокол №8 вiд 15.07.2013р.). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


4.1. Посада

Головний бухгалтер

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сушко Лiдiя Миколаївна

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ 087766 16.07.2002 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

4.4. Рік народження

1963


4.5. Освіта

Середня - спецiальна

4.6. Стаж керівної роботи (років)

10


4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАФ "Контур-Аудит" - виконавчий директор.

4.8. Опис

Сушко Л.М. переведена на посаду головного бухгалтера ТОВ "Черкасизалiзобетонстрой" згiдно наказу директора № 20-к вiд 12.08.2009 року. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

5.1. Найменування

ТОВ "Юридична фiрма "УНIВЕСIТАС"

5.2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21364367

5.4. Місцезнаходження

18029,м.Черкаси,вул.Сумгаїтська,17

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свiд. А00 № 150612

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.10.1998

5.7. Міжміський код та телефон

0472 654612

5.8. Факс

0472 654619

5.9. Вид діяльності

Надання юридичних послуг

5.10. Опис

Даний вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню.
5.1. Найменування

ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР"

5.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

5.4. Місцезнаходження

04107,м.Київ,вул.Тропiнiна,7-Г

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Серiя АЕ № 263065

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.04.2013

5.7. Міжміський код та телефон

044 585 42 40

5.8. Факс

044 585 42 40

5.9. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

5.10. Опис

Послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента (облiгацiй).


5.1. Найменування

ТОВ "Кредит- Рейтинг"

5.2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31752402

5.4. Місцезнаходження

04080,м.Київ, вул.Верхнiй Вал,72

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 6


5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.04.2012

5.7. Міжміський код та телефон

044 490 25 50

5.8. Факс

044 490 25 54

5.9. Вид діяльності

Уповноважене рейтингове агенство

5.10. Опис

Послуги по визначенню та оновленню кредитного рейтингу (рейтингу фiнансової стiйкостi ) емiтента за Нацiональною шкалою кредитних рейтингiв. Послуги по визначенню та оновленню кредитного рейтингу боргового iнструменту (облiгацiй) емiтента за Нацiональною шкалою кредитних рейтингiв.


6. Відомості про цінні папери емітента
6.2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн.)

Процентна ставка (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.06.2007

284/2/07

ДКЦПФР

дисконтні

27

2000000

Документарні іменні

54000000

0

0

0

31.12.2015

Опис

Дисконтнi iменнi облiгацiї ( серiя А ) Цiннi папери емiтента на бiржах або позабiржових торговельно- iнформацiйних системах не оберталися. Емiтент не укладав договорiв з органiзаторами торгiвлi на проведення розмiщення облiгацiй. Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй, є розширення дiяльностi Емiтента за рахунок купiвлi будiвельної технiки - 20 %, будiвельних матерiалiв - 70 %, цiнних паперiв емiтентiв, що займаються операцiями з нерухомiстю - 10 %. Емiтент проводить вiдкрите ( публiчне ) розмiщення облiгацiй. Виплату процентiв не передбачено. Фактiв лiстингу/дилiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному кварталi не було.


7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
7.1. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток від користування коштами (% річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:
Iнформацiя вiдсутня
0

0
Зобов’язання за цінними паперами

X

50000

X

X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

50000

X

X

Серiя А (облiгацiї дисконтнi iменнi звичайнi за номiнальною вартiстю)

07.12.2007

50000

0

31.12.2015

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

Iнформацiя вiдсутня
0

0
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

Iнформацiя вiдсутня
0

0
за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

Iнформацiя вiдсутня
0

0
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Iнформацiя вiдсутня
0

X
Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

22768

X

X

Усього зобов'язань

X

72768

X

X

Опис

"Iнформацiя про зобов"язання емiтента за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права (за кожним видом)", "Iнформацiя про зобов"язання емiтента за iпотечними цiнними паперами (за кожним власним випуском)", "Iнформацiя про зобов"язання емiтента за кожним кредитом", "Iнформацiя про зобов"язання емiтента за кожним випуском сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про зобов"язання емiтента (за iншими цiнними паперами (у тому числi за кожним видом похiдних цiнних паперiв)" не заповнено у зв"язку з вiдсутнiстю такої iнформацiї.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка