Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 рокуСторінка9/15
Дата конвертації14.12.2016
Розмір2 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Значне збільшення первісної вартості основних засобів відбулося за рахунок введення в експлуатацію об’єктів основних засобів по групі «Машини та обладнання» за інвестиційним напрямком «ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. ІІ черга».Інформація щодо первісної вартості основних засобів залишкова вартість яких дорівнює нулю представлена наступним чином:31 березня
31 грудня2016
2015

(в тисячах гривень)

Будівлі та споруди
268
246

Машини та обладнання
20 431
13 863

Транспортні засоби
4 129
4 057

Інструменти, прилади, інвентар
2 069
1 989

Інші активи
334
327

ВСЬОГО
27 231
20 482

Інформація про рух незавершених капітальних інвестицій за квартал, що закінчився 31 березня 2016 року, представлена наступним чином:
Незавершені
капітальні інвестиції
Основні засоби
Нематеріальні активи
Разом

(в тисячах гривень)
Станом на 31 грудня 2015 року

4 636 326
3 128
4 639 454

Надходження

264 245
77
264 322

Вибуття

(479 502)
(390)
(479 893)

Станом на 31 березень 2016 року

4 421 069
2 815
4 423 884

Товариство капіталізує відсотки по кредитах, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва активу, що відповідає певним вимогам відповідно до МСБО 23 «Витрати на позики»:І квартал 2016
І квартал 2015
(в тисячах гривень)

Сума відсотків по кредитах
91 835
43 703

В т.ч.

Об’єкти напрямку інвестування «ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. II черга»
30 981
23 269

Об’єкти напрямку інвестування ««Уточнення проекту першої черги ГАЕС у складі трьох агрегатів, включаючи заходи по підвищенню надійності та безпеки гідротехнічних споруд, основного гідросилового обладнання та гідромеханічного обладнання Дністровської ГАЕС.»»
60 854
20 434

Довгострокові фінансові інвестиції

Товариство володіє 11,4797% пакетом акцій ПАТ «Дністровська ГАЕС» простих іменних акцій в кількості 5 456 639 номінальною вартістю 10 гривень кожна.

31 березня
31 грудня2016
2015

(в тисячах гривень)

Балансова вартість пакету акцій ПАТ «Дністровська ГАЕС»
54 567
54 567

Вартість пакету акцій ПАТ «Дністровська ГАЕС» відображена за собівартістю, оскільки акції ПАТ «Дністровська ГАЕС» не котируються на відкритих ринках, а також є інвестиціями Товариства у інструменти власного капіталу без визначеного терміну погашення. Товариство не має наявної інформації, що є достатньою для визначення справедливої вартості пакету акцій, тому вважає собівартість найкращою оцінкою справедливої вартості інвестицій.

ЗапасиСтаном на 31 березня 2016 року та 31 грудня 2015 року запаси представлені наступним чином:
31 березня
31 грудня
2016
2015

(в тисячах гривень)


Будівельні матеріали і запасні частини

29 113
29 645

облікова (первісна) вартість

32 203
30 881

різниця між обліковою та чистою вартістю реалізації

(3 090)
(1 236)

Сировина і матеріали

11 562
11 164

облікова (первісна) вартість

12 736
12 710

різниця між обліковою та чистою вартістю реалізації

(1 174)
(1 546)

Toвари

173
184

облікова (первісна) вартість

173
184

різниця між обліковою та чистою вартістю реалізації

-
-

Малоцінні та швидкозношувані предмети

1 631
1 374

облікова (первісна) вартість

1 700
1 444

різниця між обліковою та чистою вартістю реалізації

(69)
(70)

Паливо

8 268
6 002

облікова (первісна) вартість

8 289
6 037

різниця між обліковою та чистою вартістю реалізації

(21)
(35)

Інші запаси

27 177
27 648

облікова (первісна) вартість

28 884
29 872

різниця між обліковою та чистою вартістю реалізації

(1 707)
(2 224)

Всього

77 924
76 017

в тому числі:


облікова (первісна) вартість

83 985
81 128

різниця між обліковою та чистою вартістю реалізації

(6 061)
(5 111)

Торгова дебіторська заборгованість

Торгова дебіторська заборгованість складається із суми дебіторської заборгованості за реалізовану електроенергію ДП «Енергоринок», яке є національною компанією із забезпечення діяльності оптового ринку електричної енергії.

Товариство здійснює аналіз стану дебіторської заборгованості із метою оцінки необхідності нарахування резерву сумнівних боргів за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості на основі аналізу платоспроможності кожного окремого дебітора. Дебітори вважаються неплатоспроможними, якщо проти них порушено справу про банкрутство, за ними є невиконані судові рішення про стягнення заборгованості та в інших випадках згідно суджень та рішень менеджменту Товариства.

Товариство не нараховує резерв сумнівних боргів на заборгованість ДП «Енергоринок», оскільки вважає, що заборгованість буде погашено та це погашення відбудеться на протязі одного року. Станом на 31 березня 2016 року та 31 грудня 2015 року сума торгової дебіторської заборгованості складає:

31 березня
31 грудня2016
2015

(в тисячах гривень)

Балансова вартість
816 230
627 046

в тому числі:

від 0 до 180 днів
395 865
276 274

від 180 до 360 днів
187 039
195 345

більше 360 днів
233 326
155 427

В квітні 2016 року ДП «Енергоринок» сплатив заборгованість в повному обсязі за березень 2016 року в сумі 283 636 тисяч гривень.

Відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 21.12.2011 року №2 «Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії» ДП «Енергоринок» до 15 числа (включно) розрахункового місяця здійснює остаточний розрахунок за відпущену електричну енергію попереднього розрахункового періоду з урахуванням авансових платежів.

Відповідно до Договору застави майнових прав №15010-03/95 від 16.10.2013 року, укладеного між Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості та ПАТ «Укргідроенерго», у заставі знаходяться майнові права за договором №3304/01 від 31.01.2006 року укладеним з ДП «Енергоринок» на отримання коштів від продажу електроенергії, що виробляється ПАТ «Укргідроенерго», а також на отримання коштів від погашення заборгованості ДП «Енергоринок» за продану у минулих періодах електроенергію, вироблену ПАТ «Укргідроенерго» в розмірі 2 300 000  тисяч гривень.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

Станом на 31 березня 2016 року та 31 грудня 2015 року дебіторська заборгованість за виданими авансами складалася із:

31 березня
31 грудня2016
2015

(в тисячах гривень)

Видані аванси підрядним організаціям за обладнання
115 784
141 920

Інші аванси
957
1 843
Всього
116 741
143 763

в т.ч. податок на додану вартість
18 387
22 8371   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка