Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 рокуСторінка6/15
Дата конвертації14.12.2016
Розмір2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Звіт про власний капітал

За 1 квартал 2016 року

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

1 118 553
6 623 569

155

10 329 16018 071 437

Коригування:

Зміна облікової політики4005

Виправлення помилок

4010

Інші зміни

4090

Скоригований залишок на початок року

4095

1 118 553
6 623 569

155

10 329 16018 071 437

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

363 625363 625

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

Накопичені курсові різниці

4113

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

Інший сукупний дохід

4116

Розподіл прибутку:

Виплати власникам4200

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

Відрахування до резервного капіталу

4210

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

Внески учасників:

Внески до капіталу4240

Погашення заборгованості з капіталу

4245

Вилучення капіталу:

Викуп акцій4260

Перепродаж викуплених акцій

4265

Анулювання викуплених акцій

4270

Вилучення частки в капіталі

4275

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

Інші зміни в капіталі

4290

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

Разом змін у капіталі

4295

363 625363 625

Залишок на кінець року

4300

1 118 553
6 623 569

155

10 692 78518 435 062

Керівник Сирота Iгор Григорович


Головний бухгалтер Храпова Свiтлана Михайлiвна
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Вступ

Публічне акціонерне товариство «Укргідроенерго» (далі – Товариство) зареєстровано у відповідності до законодавства України та розташоване у м. Вишгород, 07300, Україна. Контактна інформація: e-mail: kanc@ges.kv.energy.gov.ua; офіційний сайт: www.uge.gov.ua.

Відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України від 31.12.2003 року № 831 Товариство є правонаступником ВАТ «Укргідроенерго», створеного шляхом реорганізації та злиття Державної акціонерної компанії «Дніпрогідроенерго» (ДАГК «Дніпрогідроенерго») та Державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Дністрогідроенерго» (ДАЕК «Дністрогідроенерго»), на базі яких було створене Державне акціонерне товариство «Державна акціонерна компанія «Укргідроенерго». Відповідно до наказу Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» від 30.07.2004 року № 3 перейменовано на Відкрите акціонерне товариство «Укргідроенерго». Згідно із рішенням Загальних зборів акціонерів від 9 червня 2011 року, Відкрите акціонерне товариство «Укргідроенерго» змінило свою назву на Публічне акціонерне товариство «Укргідроенерго» у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

100% акцій Товариства належать державі. Станом на 31.03.2016 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості має повноваження з управління корпоративними правами держави в Товаристві (у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 632 від 11 липня 2012 року).

Ключовою діяльністю Товариства є виробництво та продаж електричної енергії, Товариство є найбільшою гідроенергогенеруючою компанією в Україні, до складу якої входять вісім філій:


  • Каскад Київських ГЕС і ГАЕС

  • Канівська ГЕС

  • Кременчуцька ГЕС

  • Дніпродзержинська ГЕС

  • Дніпровська ГЕС

  • Каховська ГЕС

  • Дністровська ГЕС

  • Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС

Кожна філія є відокремленим структурним підрозділом.

Електроенергія, вироблена Товариством, реалізується виключно Державному підприємству «Енергоринок» (надалі - ДП «Енергоринок»), яке є національною компанією із забезпечення діяльності оптового ринку електричної енергії. Обсяги виробництва Товариства координуються Міністерством енергетики та вугільної промисловості. Тарифи (ціни) на електроенергію регулюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).Основа підготовки фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до МСФЗ у редакції, затвердженій Радою по Міжнародним стандартам фінансової звітності (Рада по МСФЗ) та розміщеній на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

Ця фінансова звітність підготовлена на основі припущення про безперервну діяльність Товариства та його філій та на основі принципу первинної вартості, за виключенням деяких фінансових інструментів, які відображаються в обліку відповідно до вартості переоцінки або справедливої вартості. Первинна (або історична) вартість звичайно визначається на основі справедливої вартості компенсації, сплаченої в обмін на активи.

Дана фінансова звітність не є консолідованою та представлена в українських гривнях, всі суми округлені до цілих тисяч, якщо не вказано інше.Функціональна валюта та валюта подання

Функціональною валютою та валютою подання фінансової звітності Товариства є українська гривня. Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Товариства, вважаються операціями в іноземних валютах.Операції в іноземних валютах

Операції у валютах, які відрізняються від української гривні, первісно відображаються за курсами обміну валют, які діяли на дати відповідних операцій. Монетарні активи та зобов'язання, деноміновані у таких валютах, перераховуються за курсами обміну валют, які переважали на звітну дату. Усі реалізовані та нереалізовані прибутки та збитки, які виникають в результаті курсових різниць, визнаються у складі прибутку або збитку періоду.

Курси обміну основних валют по відношенню до гривні, використані під час підготовки цієї фінансової звітності, представлені таким чином:
Станом на 31 березня 2016 року

Станом на 31 грудня 2015 року

Долар США\ гривня

26.218056

24.000667

Євро \ гривня

29.689327

26.223129

Швейцарський франк \ гривня

27.205767

24.249241

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка