Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 рокуСторінка4/15
Дата конвертації14.12.2016
Розмір2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Керівник Сирота Iгор Григорович


Головний бухгалтер Храпова Свiтлана Михайлiвна

КОДИ

Дата

01.04.2016

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укргiдроенерго"

за ЄДРПОУ

20588716


Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 1 квартал 2016 року

Форма №2

І. Фінансові результатиКод за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1 305 231

741 101

Чисті зароблені страхові премії

2010Премії підписані, валова сума

2011Премії, передані у перестрахування

2012Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 608 714 )

( 530 523 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070Валовий:

прибуток


2090

696 517

210 578

збиток

2095Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112Інші операційні доходи

2120

8 420

21 481

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123Адміністративні витрати

2130

( 25 338 )

( 25 980 )

Витрати на збут

2150Інші операційні витрати

2180

( 10 668 )

( 7 602 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток


2190

668 931

198 477

збиток

2195Дохід від участі в капіталі

2200Інші фінансові доходи

2220

10 823

3 455

Інші доходи

2240

1 055

5 017

Дохід від благодійної допомоги

2241Фінансові витрати

2250

( 1 016 )

( 2 317 )

Втрати від участі в капіталі

2255Інші витрати

2270

( 233 960 )

( 748 744 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток


2290

445 833
збиток

2295
( 544 112 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-82 208

14 739

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305Чистий фінансовий результат:

прибуток


2350

363 625
збиток

2355
( 529 373 )

II. Сукупний дохідСтаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405Накопичені курсові різниці

2410Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415Інший сукупний дохід

2445Інший сукупний дохід до оподаткування

2450Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455Інший сукупний дохід після оподаткування

2460Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

363 625

-529 373

III. Елементи операційних витратНазва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

7 967

5 812

Витрати на оплату праці

2505

69 192

63 041

Відрахування на соціальні заходи

2510

15 083

23 024

Амортизація

2515

159 112

128 954

Інші операційні витрати

2520

393 364

343 264

Разом

2550

644 718

564 095

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

111 855 295

111 855 295

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

111 855 295

111 855 295

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

3,250850

-4,732660

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

3,250850

-4,732660

Дивіденди на одну просту акцію

2650


Керівник Сирота Iгор Григорович


Головний бухгалтер Храпова Свiтлана МихайлiвнаКОДИ

Дата

01.04.2016

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укргiдроенерго"

за ЄДРПОУ

20588716
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка