Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 рокуСторінка3/15
Дата конвертації14.12.2016
Розмір2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
КОДИ

Дата

01.04.2016

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Укргiдроенерго"

за ЄДРПОУ

20588716

Територіяза КОАТУУ

322181010

Організаційно-правова форма господарювання

Публiчне акцiонерне товариство

за КОПФГ

1094

Вид економічної діяльності

Виробництво електроенергії

за КВЕД

35.11

Середня кількість працівників: 2921

Адреса, телефон: 07300 Київська область, мiсто Вишгород, вiдсутня, (04596)58-476

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v


Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.03.2016 p.Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи


Нематеріальні активи

1000

8 798

8 711

первісна вартість

1001

15 744

16 135

накопичена амортизація

1002

( 6 946 )

( 7 424 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

4 639 454

4 423 884

Основні засоби

1010

17 305 626

17 626 359

первісна вартість

1011

18 808 114

19 284 379

знос

1012

( 1 502 488 )

( 1 658 020 )

Інвестиційна нерухомість

1015первісна вартість

1016знос

1017Довгострокові біологічні активи

1020первісна вартість

1021накопичена амортизація

1022Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції

1035

54 567

54 567

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040Відстрочені податкові активи

1045Гудвіл

1050Відстрочені аквізиційні витрати

1060Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065Інші необоротні активи

1090Усього за розділом I

1095

22 008 445

22 113 521

II. Оборотні активи


Запаси

1100

76 017

77 924

Виробничі запаси

1101

75 833

77 751

Незавершене виробництво

1102Готова продукція

1103Товари

1104

184

173

Поточні біологічні активи

1110Депозити перестрахування

1115Векселі одержані

1120Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

627 046

816 230

Дебіторська заборгованість за розрахунками:


за виданими авансами

1130

143 763

116 741

з бюджетом

1135

5 073

24 186

у тому числі з податку на прибуток

1136

5 007

3 993

з нарахованих доходів

1140

3 406

1 276

із внутрішніх розрахунків

1145Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

4 912

10 989

Поточні фінансові інвестиції

1160Гроші та їх еквіваленти

1165

325 909

316 482

Готівка

1166

6

10

Рахунки в банках

1167

325 903

316 472

Витрати майбутніх періодів

1170

451

323

Частка перестраховика у страхових резервах

1180у тому числі в:


резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат

1182резервах незароблених премій

1183інших страхових резервах

1184Інші оборотні активи

1190

3 838

29 298

Усього за розділом II

1195

1 190 415

1 393 449

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200Баланс

1300

23 198 860

23 506 970
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал


Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1 118 553

1 118 553

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401Капітал у дооцінках

1405Додатковий капітал

1410

6 623 569

6 623 569

Емісійний дохід

1411Накопичені курсові різниці

1412Резервний капітал

1415

155

155

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

10 329 160

10 692 785

Неоплачений капітал

1425Вилучений капітал

1430Інші резерви

1435Усього за розділом I

1495

18 071 437

18 435 062

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення


Відстрочені податкові зобов’язання

1500

687 685

672 919

Пенсійні зобов’язання

1505

32 786

32 786

Довгострокові кредити банків

1510

1 948 215

1 849 621

Інші довгострокові зобов’язання

1515

1 068 144

1 031 322

Довгострокові забезпечення

1520

2 355

2 355

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

2 355

2 355

Цільове фінансування

1525

28 098

28 098

Благодійна допомога

1526Страхові резерви

1530у тому числі:


резерв довгострокових зобов’язань

1531резерв збитків або резерв належних виплат

1532резерв незароблених премій

1533інші страхові резерви

1534Інвестиційні контракти

1535Призовий фонд

1540Резерв на виплату джек-поту

1545Усього за розділом II

1595

3 767 283

3 617 101

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення


Короткострокові кредити банків

1600Векселі видані

1605Поточна кредиторська заборгованість за:


довгостроковими зобов’язаннями

1610

636 169

732 216

товари, роботи, послуги

1615

291 094

372 875

розрахунками з бюджетом

1620

324 043

196 931

у тому числі з податку на прибуток

1621

293 923

96 978

розрахунками зі страхування

1625

3

2 863

розрахунками з оплати праці

1630

138

11 010

одержаними авансами

1635

50

37

розрахунками з учасниками

1640із внутрішніх розрахунків

1645страховою діяльністю

1650Поточні забезпечення

1660

25 586

26 574

Доходи майбутніх періодів

1665

22 082

22 082

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670Інші поточні зобов’язання

1690

60 975

90 219

Усього за розділом IІІ

1695

1 360 140

1 454 807

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800Баланс

1900

23 198 860

23 506 970
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка