Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 рокуСторінка2/15
Дата конвертації14.12.2016
Розмір2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

04071, м.Київ, вул.Нижнiй Вал 17/8

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Анульовано

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

7. Міжміський код та телефон/факс

044-591-04-37 044-591-04-37

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

9. Опис


Послуги надаються згiдно договору № ОВ-7367 вiд 27.11.2014 року.

Вiдповiдно до Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 15 жовтня 2013 року № 2408 , лiцензiя серiя № АВ 581323 вiд 19.09.2006 року анульовано.


Нацiональний депозитарiй України дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв, якi зареєстрованi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку

( рiшення вiд 01.10.2013 року № 2092) ( змiни зареєстровано рiшенням вiд 08.04.2014 року №443).


1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЮРIК"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

16480462

4. Місцезнаходження

Україна,04053, м.Київ, Шевченкiвський р-н,вул.Артема, будинок 37-41

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа12.04.2010

7. Міжміський код та телефон/факс

044-489-87-49 044-489-87-33

8. Вид діяльності

Дослiдження кон'юктури ринку та виявлення громадської думки

9. Опис


Послуги надаються згiдно договору № 12/04/20-КРП-01 вiд 27.04.2012 року.
1. Найменування

Незалежна аудиторська фiрма ТОВ "БДО"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

20197074

4. Місцезнаходження

02121, м. Київ, вул. Харкiвське шосе, 201/203, 10 поверх

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2868


6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.04.2002

7. Міжміський код та телефон/факс

044-393-26-91 044-393-26-91

8. Вид діяльності

Аудиторськi послуги

9. Опис

Згiдно з Додатковою угодою №2 вiд 12.11.2015 р. до Договору №UHE/C-Audit-35/13 вiд 07.03.2014 р. ТОВ "БДО" провела аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства "Укргiдроенерго", що включають звiт про фiнансовий стан станом на 31.12.2015 р., звiт про сукупний дохiд, про рух грошових коштiв та звiт про власний капiтал за перiод, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi.


Перевiрка була проведена в строк з 15.02.2016 р. по 10.04.2016 р.
Сертифiкат аудитора № 000046, Серiя А, виданий 01 сiчня 1994 року, чинний до 01 сiчня 2019 року
Фiрма "БДО " має свiдоцтво № 2868 вiд 23 квiтня 2002 року про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi, виданого Аудиторською палатою України.


IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток від користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

3 583 164

X

X

у тому числі:
МБРР(через Мiнiстерство фiнансiв України) Позика

№ 47950-UA19.09.2005

1 496 739

3,36

15.08.2023

МБРР(через Мiнiстерство фiнансiв України)Позика

№ 77910-UA03.08.2010

707 799

3,36

15.02.2021

ЄБРР ( через Мiнiстерство фiнансiв України) Позика

№ 40518


29.09.2011

216 170

4,48

15.03.2026

Договiр Мiненерговугiлля №41/13

16.10.2013

1 162 456

22,5

16.10.2023

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

не має
0

0
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

не має
0

0
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

не має
0

0
за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

не має
0

0
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

не має
0

X
Податкові зобов'язання

X

196 931

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1 291 813

X

X

Усього зобов'язань

X

5 071 908

X

X

Опис

Мiнiстерство фiнансiв України - кредит МБРР №47950-UA - 19 вересня 2005 року Уряд України отримав кредит №47950-UA вiд Мiжнародного банку реконструкцiї та розвитку ("МБРР") на реалiзацiю Проекту реабiлiтацiї гiдроелектростанцiй. 7 листопада 2005 року була укладена субкредитна угода мiж Товариством та Мiнiстерством фiнансiв України, Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України, НКРЕКП. Первiсно кредит був доступний для зняття коштiв на перiод вiд 2006 року до липня 2012 року у сумi 100 474 тисяч доларiв США (еквiвалент 507 391 тисяч гривень станом на дату пiдписання угоди), а в подальшому перiодi зняття коштiв було подовжено до 30 червня 2016 року та анульовано суму в розмiрi 29 тисяч доларiв США, яка була використана НКРЕКП. Доступний кредит для зняття коштiв становить 100 445 тисяч доларiв США. Кредит має вiдсоткову ставку ЛIБОР, визначену на пiврiчнiй основi за середньозваженою ставкою у розмiрi 1,11% за квартал, що закiнчився 31 березня 2016 року. Мiнiстерство фiнансiв України додатково стягує з Товариства маржу в розмiрi 2,00% вiд непогашеної суми кредиту. Товариство також сплачує Мiнiстерству фiнансiв України на користь МБРР комiсiю у розмiрi 0,25% вiд невикористаної частини кредитiв МБРР. Кiнцевою датою виплати основної суми позики є 15 серпня 2023 року.
Вiдсотки пiдлягають погашенню, починаючи з 15 серпня 2006 року, пiврiчними виплатами до серпня 2023 року.
Згiдно з умовами цiєї кредитної угоди Товариство зобов'язане дотримуватись певних умов стосовно фiнансових коефiцiєнтiв та операцiй, визначених в Угодi про виконання Проекту мiж Товариством та МБРР (iз врахуванням змiн, внесених листом МБРР вiд 16.10.2015):
- Товариство не повинно залучати будь-який борг, якщо обгрунтований прогноз доходiв та витрат на кожних наступний фiнансовий рiк пiсля звiтної дати не перевищуватиме, принаймнi, у 1,5 рази очiкуванi вимоги щодо погашення рiчних боргiв Товариства у вiдповiдному роцi, включаючи майбутню заборгованiсть;
- Товариство повинно забезпечити за рахунок внутрiшнiх джерел, на 2016 фiнансовий рiк, кошти, еквiвалентнi щонайменше 15% середньорiчного значення понесених капiтальних витрат (коефiцiєнт самофiнансування).
Мiнiстерство фiнансiв України - кредит МБРР №77910-UA - 03 лютого 2010 року Уряд України отримав кредит (додаткове фiнансування) №77910-UA вiд Мiжнародного банку реконструкцiї та розвитку ("МБРР") на реалiзацiю Проекту реабiлiтацiї гiдроелектростанцiй. 3 лютого 2010 року була укладена субкредитна угода мiж Товариством та Мiнiстерством фiнансiв України, Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України, НКРЕКП на суму 60 000 тисяч доларiв США (еквiвалент 480 024 тисяч гривень станом на дату пiдписання угоди). Первiсно кредит був доступний для зняття коштiв на перiод вiд 2010 року до липня 2012 року, а в подальшому перiод зняття коштiв було подовжено до 30 червня 2016 року. Кiнцевою датою погашення кредиту є 15 лютого 2021 року. Кредит має вiдсоткову ставку ЛIБОР, визначену на пiврiчнiй основi за середньозваженою ставкою у розмiрi 0,87% за квартал, що закiнчився 31 березня 2016 року. Мiнiстерство фiнансiв України додатково стягує з Товариства маржу в розмiрi 2,00% вiд непогашеної суми кредиту. Основна сума кредиту має бути погашена протягом максимального перiоду у шiсть рокiв пiврiчними виплатами, починаючи з 15 лютого 2012 року.
Вiдсотки пiдлягають погашенню, починаючи з 15 серпня 2010 року, пiврiчними виплатами до серпня 2021 року.
Згiдно з умовами цiєї кредитної угоди Товариство зобов'язане дотримуватись певних умов стосовно фiнансових коефiцiєнтiв та операцiй, визначених в Угодi про виконання Проекту мiж Товариством та МБРР (iз врахуванням змiн, внесених листом МБРР вiд 16.10.2015):
- Товариство не повинно залучати будь-який борг, якщо обгрунтований прогноз доходiв та витрат на кожних наступний фiнансовий рiк пiсля звiтної дати не перевищуватиме, принаймнi, у 1,5 рази очiкуванi вимоги щодо погашення рiчних боргiв Товариства у вiдповiдному роцi, включаючи майбутню заборгованiсть;
- Товариство повинно забезпечити за рахунок внутрiшнiх джерел, на 2015 та 2016 фiнансовi роки, кошти, еквiвалентнi щонайменше 15% середньорiчного значення понесених капiтальних витрат (коефiцiєнт самофiнансування).
Мiнiстерство фiнансiв України - кредит ЄБРР №40518 - 29 вересня 2011 року Уряд України та Європейський банк реконструкцiї та розвитку ("ЄБРР") пiдписали кредитну угоду №40518 на суму 200 000 тисяч євро (еквiвалент 2 173 763 тисяч гривень на дату пiдписання угоди) для фiнансування Проекту реабiлiтацiї гiдроелектростанцiй. Кредит складається з двох траншiв: I транш - 85 000 тисяч євро, II транш - 115 000 тисяч євро.
16 травня 2012 року мiж Мiнiстерством фiнансiв України, Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України, НКРЕКП та Товариством укладено субкредитну угоду.
Датами сплати вiдсоткiв Товариством згiдно Субкредитної угоди є 15 березня та 15 вересня кожного року. Перша виплата основної суми боргу має бути здiйснена до 15 березня 2015 року, остання - 15 березня 2026 року. На кредит нараховуються вiдсотки за ставкою, яка визначається ЄБРР (ЄВРIБОР+1) раз на пiвроку в розмiрi 0,985%+1. Мiнiстерство фiнансiв України додатково стягує на користь ЄБРР з Товариства комiсiю за зобов'язання в розмiрi 0,5% вiд невикористаної суми кредиту та маржу 2,00% вiд використаної та непогашеної суми.
28 грудня 2012 року списано одноразову комiсiю в сумi 2 000 тисячi євро (еквiвалент на дату списання: 21 207 тисяч гривень).

Вiдсотки пiдлягають погашенню, починаючи з 15 березня 2013 року.

Згiдно з умовами кредитної угоди Товариство зобов'язане дотримуватись певних умов стосовно фiнансових коефiцiєнтiв та операцiй:
- Товариство має дотримуватись коефiцiєнту обслуговування боргу на рiвнi 1,2;
- Коефiцiєнт поточної лiквiдностi на рiвнi не нижче 1,2;
- Спiввiдношення мiж боргом та EBITDA на рiвнi не вище 3.
Мiнiстерство фiнансiв України - кредит ЄБРР №47947 - На виконання рiшення Уряду України про реструктуризацiю державного зовнiшнього боргу кредит ЄБРР №40518 зменшено на 180 000 тисяч євро шляхом пiдписання кредитної угоди №47947 вiд 30 грудня 2015 року на суму 180 000 тисяч євро.
На виконання гарантiйних зобов'язань ПАТ "Укргiдроенерго" перед державою 30 грудня 2015 року пiдписаний Договiр №13010-05/171 про погашення заборгованостi. Договiр пiдписаний сторонами: Мiнiстерством фiнансiв України, Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПАТ "Укргiдроенерго".
Датами сплати вiдсоткiв Товариством згiдно Договору №13010-05/171 про погашення заборгованостi є 20 березня та 20 вересня кожного року. Перша дата погашення основної суми боргу - 20 березня 2021 року, остання - 20 вересня 2030 року. На кредит нараховуються вiдсотки за фiксованою процентною ставкою, яка визначається ЄБРР (ЄВРIБОР+1) раз на пiвроку. Мiнiстерство фiнансiв України додатково стягує на користь ЄБРР з Товариства комiсiю за зобов'язання в розмiрi 0,5% вiд невикористаної суми кредиту та маржу 0,5% вiд використаної та непогашеної суми.
Одноразова комiсiя не пiдлягає списанню.
Згiдно з умовами кредитної угоди Товариство зобов'язане дотримуватись певних умов стосовно фiнансових коефiцiєнтiв та операцiй:
- Товариство має дотримуватись коефiцiєнту обслуговування боргу на рiвнi 1,2;
- Коефiцiєнт поточної лiквiдностi на рiвнi не нижче 1,2;
- Спiввiдношення мiж боргом та EBITDA на рiвнi не вище 3.
Мiнiстерство фiнансiв України - кредит ЄIБ №31.177 - 21 вересня 2012 року Уряд України та Європейський iнвестицiйний банк ("ЄIБ") пiдписали кредитну угоду №31.177 на суму 200 000 тисяч євро (еквiвалент 2 070 826 тисяч гривень на дату пiдписання угоди) для фiнансування Проекту реабiлiтацiї гiдроелектростанцiй. Кредит складається з десяти траншiв по 20 000 тисяч євро.
12 грудня 2012 року мiж Мiнiстерством фiнансiв України, Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України, НКРЕКП та Товариством укладено Субкредитну угоду.
Датами сплати вiдсоткiв та основної суми боргу Товариством згiдно Субкредитної угоди є 10 березня та 10 вересня кожного року. На кредит нараховуються вiдсотки за ставкою, яка визначається ЄIБ раз на пiвроку (ЄВРIБОР+1). Товариство сплачує Мiнiстерству фiнансiв України на користь ЄIБ комiсiю за зобов'язання в розмiрi 0,10% вiд невибраного та не анульованого залишку кредиту та маржу 2,00% вiд використаної та непогашеної суми.

Станом на 31 березня 2016 року одноразова комiсiя в сумi 500 тисяч євро не списана.Вiдсотки пiдлягають погашенню, починаючи з 10 вересня 2014 року.
Договiр Мiненерговугiлля №41/13 вiд 16.10.2013 року - Вiдповiдно до Постанови КМУ вiд 17.07.2013 №521 "Про схвалення проекту соцiально-економiчного розвитку "Будiвництво першої черги Днiстровської ГАЕС у складi трьох агрегатiв" та затвердження умов надання у 2013 роцi державних гарантiй для забезпечення виконання зобов'язань Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi за запозиченням, що залучається для його реалiзацiї" було укладено Договiр про порядок отримання, використання, звiтування про повернення коштiв, залучених пiд державнi гарантiї для реалiзацiї проекту соцiально-економiчного розвитку "Будiвництво першої черги Днiстровської ГАЕС у складi трьох агрегатiв" вiд 16.10.2013 року № 41/13 на суму 1 500 000 тисяч гривень, строком користування 10 рокiв, вiдсоткова ставка не перевищує 9,5%.
Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України як головний розпорядник бюджетних коштiв для реалiзацiї проекту розвитку здiйснило залучення пiд державнi гарантiї коштiв шляхом оформлення кредиту (кредитний договiр, укладений мiж Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України i Публiчним акцiонерним товариством "Державний ощадний банк України" вiд 16 жовтня 2013 року № 743/31/2).
Публiчне акцiонерне товариство "Укргiдроенерго" є виконавцем проекту розвитку.
Кредит надавався протягом жовтня 2013 - сiчня 2014 рокiв в нацiональнiй валютi України - гривня, окремими частинами. Згiдно умов Договору про порядок отримання, використання, звiтування про повернення коштiв, залучених пiд державнi гарантiї для реалiзацiї проекту соцiально-економiчного розвитку "Будiвництво першої черги Днiстровської ГАЕС у складi трьох агрегатiв" вiд 16.10.2013 року №41/13 станом на 31 березня 2016 року Товариство фактично отримало та спрямувало кошти в обсязi 1 499 956 тисяч гривень на будiвництво першої черги Днiстровської ГАЕС у складi трьох агрегатiв.
Вiдповiдно до Постанови КМУ вiд 04.06.2015 року № 377 "Про внесення змiн до пункту 1 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2014 року № 707" з 1 сiчня 2015 року змiнено ефективну вiдсоткову ставку за запозиченням, що залучене для реалiзацiї проекту соцiально-економiчного розвитку "Будiвництво першої черги Днiстровської ГАЕС у складi трьох агрегатiв", на ефективну вiдсоткову ставку в розмiрi 17% рiчних, а з сiчня 2016 року до повного погашення зобов'язань - на облiкову ставку НБУ, збiльшену на 0,5 процентного пункту.
Додатковий договiр вiд 26.06.2015 року № 2 до кредитного договору, укладеного мiж Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України i Публiчним акцiонерним товариством "Державний ощадний банк України" вiд 16 жовтня 2013 року № 743/31/2 регламентує данi змiни. Вiдсотки донарахованi у 2015 роцi за процентною ставкою в розмiрi 17% рiчних сплачуються починаючи з серпня 2015 року по грудень 2015 року. Починаючи з сiчня 2016 року виплата вiдсоткiв виконано згiдно з Постановою КМУ вiд 24.12.2014 року № 707 (ставка НБУ + 0,5%), виходячи з облiкової ставки НБУ 22%.
Станом на 31 березня 2016 року, вiдповiдно до Договору застави майнових прав №15010-03/95 вiд 16.10.2013 року, укладеного мiж Мiнiстерством фiнансiв України, Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України та ПАТ "Укргiдроенерго", у заставi знаходяться майновi права за договором №3304/01 вiд 31.01.2006 року на отримання коштiв вiд продажу електроенергiї, що виробляється ПАТ "Укргiдроенерго", а також на отримання коштiв вiд погашення заборгованостi ДП "Енергоринок" за продану у минулих перiодах електроенергiю, вироблену ПАТ "Укргiдроенерго" в розмiрi 2 300 000 тисяч гривень.

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


з/п

Основні види продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од.вим.)

у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од.вим.)

у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Електроенергiя

1 935,255

1 305 231,4

100%

1 935,255

1 305 231,4

100%

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції


з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Електроенергiя зi сторони

54

2

Витрати з оплати працi

7,7

3

Амортизацiя

24,8

4

Сировина i допомiжнi матерiали

6,2
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка