Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 рокуСторінка1/15
Дата конвертації14.12.2016
Розмір2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Генеральний директор
Сирота Iгор Григорович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
МП

25.04.2016

(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів

за 1 квартал 2016 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Укргiдроенерго"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

20588716

4. Місцезнаходження

07300 Київська область, мiсто Вишгород, вiдсутня

5. Міжміський код, телефон та факс

(04596)58-476, (04596)58-676


ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації


1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2016
(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.uge.gov.ua

в мережі Інтернет

25.04.2016
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:

Акцiї у звiтному перiодi не випускались. Облiгацiї та цiльовi облiгацiї не випускались. Похiднi цiннi папери не випускались. Посада корпоративного секретаря вiдсутня. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй через вiдсутнiсть випуску цiльових облiгацiй. Конвертацiя цiнних паперiв не проводилася. Товариство не отримувало iпокету. Керуючий iпотекою вiдсутнiй. Квартальна iнформацiя розмiщується на власному веб-сайтi. ІІІ. Основні відомості про емітента1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Укргiдроенерго"2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Виписка з ЄДР б/н3. Дата проведення державної реєстрації

04.03.20154. Територія (область)

Київська обл.5. Статутний капітал (грн)

1 118 552 9506. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

100%


7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0%


8. Середня кількість працівників (осіб)

2921


9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.11 - виробництво електроенергiї

35.14 - торгiвля електроенергiєю

71.12 - дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу10. Органи управління підприємства

Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" i вiдповiдно до нової редакцiї Статуту Товариства, в зв'язку з тим, що акцiонером - власником простих акцiй в Товариствi є лише одна особа, Наглядова рада в Товариствi не створюється. Органи управлiння Товариством, згiдно нової редакцiї Статуту, складаються iз наступних: - Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв;- Виконавчий орган Товариства (одноосiбний) - Генеральний директор;- Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) Товариства. Повноваження Загальних зборiв Товариства, передбаченi Законом України "Про акцiонернi товариства" i Статутом, здiйснюються акцiонером одноосiбно. Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв, оформлюється ним письмово (у формi наказу) та засвiдчується печаткою акцiонера або нотарiально. Таке рiшення акцiонера має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства. До Товариства з одним акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо порядку скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного Товариства.11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство"Державний ощадний банк України"

2) МФО банку

300465

3) поточний рахунок26000301451

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АБ "Укргазбанк"

5) МФО банку

320478

6) поточний рахунок26007246396
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Виробництво електроенергiї

АГ № 578495

29.08.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергiї України

17.08.2021

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Пiсля дати закiнчення дiї лiцензiї планується продовжити термiн дiї даної лiцензiї.

Господарська дiяльнiсть у будiвництвi, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури

АВ № 596753

22.11.2011

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

22.11.2016

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Пiсля дати закiнчення дiї лiцензiї планується продовжити термiн дiї даної лiцензiї.


IV. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1. Найменування

Фiлiя "Каскад Київських ГЕС i ГАЕС" Публiчного акцiонерного товариства "Укргiдроенерго"

2. Організаційно-правова форма

Філія (інший відокремлений підрозділ)

3. Код за ЄДРПОУ

00100242

4. Місцезнаходження

07300, Україна, Київська обл., Вишгородський р-н., м. Вишгород

5. Опис


Фiлiя "Каскад Київських ГЕС i ГАЕС" Публiчного акцiонерного товариства "Укргiдроенерго"є правонаступником майна, прав та обовязкiв фiлiї "Каскад Київських ГЕС i ГАЕС" Вiдкритого акцiонерного товариства "Укргiдроенерго", яке було перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства вiд 09 червня 2011 року (протокол №3).

Фiлiя створена з метою одержання Товариством прибутку вiд здiйснення господарської дiяльностi, яка направлена на виробництво електроенергiї.


1. Найменування

Фiлiя "Канiвська ГЕС" Публiчного акцiонерного товариства "Укргiдроенерго"

2. Організаційно-правова форма

Філія (інший відокремлений підрозділ)

3. Код за ЄДРПОУ

25207245

4. Місцезнаходження

19000, Україна, Черкаська обл., м. Канiв, ул. Золотоношська, 1

5. Опис

Фiлiя "Канiвська ГЕС" Публiчного акцiонерного товариства "Укргiдроенерго"є правонаступником майна, прав та обовязкiв фiлiї "Канiвська ГЕС" Вiдкритого акцiонерного товариства "Укргiдроенерго", яке було перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства вiд 09 червня 2011 року (протокол №3).Фiлiя створена з метою одержання Товариством прибутку вiд здiйснення господарської дiяльностi, яка направлена на виробництво електроенергiї.
1. Найменування

Фiлiя "Кременчуцька ГЕС" Публiчного акцiонерного товариства "Укргiдроенерго"

2. Організаційно-правова форма

Філія (інший відокремлений підрозділ)

3. Код за ЄДРПОУ

00130961

4. Місцезнаходження

27500, Україна, Кiровоградська обл., м. Свiтловодськ, вул. Обсерва-торна, 1-А

5. Опис

Фiлiя "Кременчуцька ГЕС" Публiчного акцiонерного товариства "Укргiдроенерго"є правонаступником майна, прав та обовязкiв фiлiї "Кременчуцька ГЕС" Вiдкритого акцiонерного товариства "Укргiдроенерго", яке було перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства вiд 09 червня 2011 року (протокол №3).Фiлiя створена з метою одержання Товариством прибутку вiд здiйснення господарської дiяльностi, яка направлена на виробництво електроенергiї.
1. Найменування

Фiлiя "Днiпродзержинська ГЕС" Публiчного акцiонерного товариства "Укргiдроенерго"

2. Організаційно-правова форма

Філія (інший відокремлений підрозділ)

3. Код за ЄДРПОУ

00130814

4. Місцезнаходження

51918, Україна, Днiпропетровська обл., м. Днiпродзержинськ, Днiпровський р-н., вул. Рєпiна, 22

5. Опис

Фiлiя "Днiпродзержинська ГЕС" Публiчного акцiонерного товариства "Укргiдроенерго"є правонаступником майна, прав та обовязкiв фiлiї "Днiпродзержинська ГЕС" Вiдкритого акцiонерного товариства "Укргiдроенерго", яке було перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства вiд 09 червня 2011 року (протокол №3).Фiлiя створена з метою одержання Товариством прибутку вiд здiйснення господарської дiяльностi, яка направлена на виробництво електроенергiї.
1. Найменування

Фiлiя "Днiпровська ГЕС" Публiчного акцiонерного товариства "Укргiдроенерго"

2. Організаційно-правова форма

Філія (інший відокремлений підрозділ)

3. Код за ЄДРПОУ

00130889

4. Місцезнаходження

69096, Україна, м. Запорiжжя, Ленiнський р-н., бул. Вiнтера, 1

5. Опис

Фiлiя "Днiпровська ГЕС" Публiчного акцiонерного товариства "Укргiдроенерго"є правонаступником майна, прав та обовязкiв фiлiї "Днiпровська ГЕС" Вiдкритого акцiонерного товариства "Укргiдроенерго", яке було перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства вiд 09 червня 2011 року (протокол №3).Фiлiя створена з метою одержання Товариством прибутку вiд здiйснення господарської дiяльностi, яка направлена на виробництво електроенергiї.

1. Найменування

Фiлiя "Каховська ГЕС iменi П.С.Непорожнього" Публiчного акцiонерного товариства "Укргiдроенерго"

2. Організаційно-правова форма

Філія (інший відокремлений підрозділ)

3. Код за ЄДРПОУ

00130978

4. Місцезнаходження

74900, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Ново-Каховське шосе, 3

5. Опис


Фiлiя "Каховська ГЕС iменi П.С.Непорожнього" Публiчного акцiонерного товариства "Укргiдроенерго"є правонаступником майна, прав та обовязкiв фiлiї"Каховська ГЕС iменi П.С.Непорожнього" Вiдкритого акцiонерного товариства "Укргiдроенерго", яке було перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства вiд 09 червня 2011 року (протокол №3).

Фiлiя створена з метою одержання Товариством прибутку вiд здiйснення господарської дiяльностi, яка направлена на виробництво електроенергiї.


1. Найменування

Фiлiя "Днiстровська ГЕС" Публiчного акцiонерного товариства "Укргiдроенерго"

2. Організаційно-правова форма

Філія (інший відокремлений підрозділ)

3. Код за ЄДРПОУ

00116889

4. Місцезнаходження

60236, Україна, Чернiвецька обл., м. Новоднiстровськ

5. Опис

Фiлiя "Днiстровська ГЕС" Публiчного акцiонерного товариства "Укргiдроенерго"є правонаступником майна, прав та обовязкiв фiлiї"Днiстровська ГЕС" Вiдкритого акцiонерного товариства "Укргiдроенерго", яке було перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства вiд 09 червня 2011 року (протокол №3).Фiлiя створена з метою одержання Товариством прибутку вiд здiйснення господарської дiяльностi, яка направлена на виробництво електроенергiї.
1. Найменування

Фiлiя "Дирекцiя з будiвництва Днiстровської ГАЕС" Публiчного акцiонерного товариства "Укргiдроенерго"

2. Організаційно-правова форма

Філія (інший відокремлений підрозділ)

3. Код за ЄДРПОУ

33764708

4. Місцезнаходження

60236, Україна, Чернiвецька обл., м. Новоднiстровськ

5. Опис

Фiлiя "Дирекцiя з будiвництва Днiстровської ГАЕС" Публiчного акцiонерного товариства "Укргiдроенерго"є правонаступником майна, прав та обовязкiв фiлiї "Дирекцiя з будiвництва Днiстровської ГАЕС" Вiдкритого акцiонерного товариства "Укргiдроенерго", яке було перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства вiд 09 червня 2011 року (протокол №3).Фiлiя створена з метою одержання Товариством прибутку вiд здiйснення господарської дiяльностi, яка направлена на виробництво електроенергiї.
VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Генеральний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сирота Iгор Григорович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 667691 04.11.1997 Шевченкiвським РВЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi

4. Рік народження

1959

5. ОсвітаПовна вища

6. Стаж роботи (років)

д/н

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавГолова правлiння ВАТ "Укргiдроенерго"

8. Опис


Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом. Винагорода в грошовiй формi виплачувалась згiдно укладеного контракту, у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - д/н. Попереднi посади: Голова правлiння ВАТ "Укргiдроенерго". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Паспорт КА 667691, виданий Шевченкiвським РВЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 04.11.1997 р. Iндентифiкацiйний номер 2164710478. 08.04.1959 року народження. Згода на розкриття розмiру грошової винагороди не надавалась. Згода на розкриття стажу керiвної роботи не надавалась.

Згiдно протоколу № 1/2011 вiд 24.06.2011 року засiдання Наглядової ради ПАТ змiнено назву на Публiчне акцiонерне товариство та утворено одноосiбний Виконавчий орган Товариства- Генеральний директор ПАТ, в зв'язку з чим внесенi змiни до Контракту № 1/2001 з головою Правлiння ВАТ вiд 21 березня 2011 року, укладеного з Сиротою I.Г, шляхом укладання Додаткової угоди вiд 24 червня 2011 року до зазначеного контракту. Згiдно наказу по ПАТ 1-к вiд 24.06.2011 року приступив до обов'язкiв Генерального директора Публiчного акцiонерного товариства. Змiн у керiвництвi Товариства з дати призначення Сироти Iгора Григоровича на посаду Генерального директора Товариства, не вiдбулося. Був укладений новий Контракт з Генеральним директором Сиротою Iгорем Григоровичем. Строк дiї Контракту (зi змiнами) вiд 05.09.2012 р. № 29-е/12, укладеного з Генеральним директором Товариства Сиротою Iгорем Григоровичем, спливає 04.09.2017 р. (включно)


1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Храпова Свiтлана Михайлiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СМ 350787 14.02.2001 Вишнiвським МВМ ГУ МВС України в Київськiй областi

4. Рік народження

1964


5. Освіта

Повна вища

6. Стаж роботи (років)

д/н


7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник головного бухгалтера ПАТ "Укргiдроенерго"

8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй формi виплачувалась згiдно штатного розпису ПАТ "Укргiдроенерго", в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Згiдно Наказу ПАТ про призначення №142к вiд 17.06.2011 року була призначена на посаду Головного бухгалтера ПАТ "Укргiдроенерго" безстроково, у зв'язку з переведенням з посади головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - д/н. Згода на розкриття розмiру грошової винагороди не надавалась. Попереднi посади: заступник головного бухгалтера ПАТ "Укргiдроенерго" . Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Паспорт СМ 350787, виданий Вишнiвським МВМ ГУ МВС України в Київськiй областi 14.02.2001 р. Iдентифiкацiйний номер 2357813320. 21.07.1964 року народження. Згода на розкриття стажу керiвної роботи не надавалась.1. Посада

Член ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Малий Iгор Анатолiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н


4. Рік народження

1966


5. Освіта

Повна вища

6. Стаж роботи (років)

24


7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України", заступник директора - начальник вiддiлу Департаменту корпоративного управлiння.

8. Опис

Рiшення про призначення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Укргiдроенерго" 09.06.2011 року. Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв ВАТ " Укргiдроенерго" про обрання. Винагорода в грошовiй формi виплачувалась до травня 2014 року згiдно Трудової угоди, в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 24 роки 2 мiсяцi. Попереднi посади: Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України", заступник директора - начальник вiддiлу Департаменту корпоративного управлiння. Посадова особа займає такi посади на iнших пiдприємствах: член Наглядової ради ПАТ "Запорiжжяобленерго" (м. Запорiжжя), член Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (м. Київ). 1966 року народження. Згода на розкриття паспортних даних, iдентифiкацiйного коду та розмiру грошової винагороди не надавалась.1. Посада

Член ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Соломченко Вадим Петрович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 060141 19.09.1995 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi

4. Рік народження

1977


5. Освіта

Повна вища

6. Стаж роботи (років)

11


7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО", заступник начальника управлiння закупiвель та конкурсних торгiв.


8. Опис

Рiшення про призначення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Укргiдроенерго" 09.06.2011 року. Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв ВАТ " Укргiдроенерго" про обрання. Винагорода в грошовiй формi виплачувалась до травня 2014 згiдно Трудової угоди, в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 11 рокiв. Попереднi посади: ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО", начальник департаменту закупiвель та конкурсних торгiв. Посадова особа займає такi посади на iнших пiдприємствах: заступник начальника управлiння закупiвель та конкурсних торгiв ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО" (м. Київ, вул. С. Петлюри,25), член Наглядової ради ПАТ "Днiстровська ГАЕС" (м. Новоднiстровськ). Паспорт СН 060141, виданий Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi, 19.09.1995 р., 1977 року народження, стаж керiвної роботи - 11 рокiв. Згода на розкриття iдентифiкацiйного коду та розмiру грошової винагороди не надана.


1. Посада

Член ревiзiйної комiсiї

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фрицька Любов Василiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 425960 13.05.1997 Галицьким РВ УМВС України у Львiвськiй областi

4. Рік народження

1951


5. Освіта

Повна вища

6. Стаж роботи (років)

32


7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України", начальник вiддiлу Управлiння бухгалтерського облiку i звiтностi.

8. Опис

Рiшення про призначення прийнято позачерговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Укргiдроенерго" 09.06.2011 року. Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв ВАТ " Укргiдроенерго" про обрання. Винагорода в грошовiй формi виплачувалась до травня 2014 року згiдно Трудової угоди, в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 32 роки. Попереднi посади: Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя України", начальник вiддiлу Управлiння бухгалтерського облiку i звiтностi. Посадова особа займає посаду на iнших пiдприємствах: член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Днiстровська ГАЕС". Паспорт КА 42960, виданий 13.05.1997р. Галицьким РВ УМВС України у Львiвськiй областi, 1951 року народження. Згода на розкриття iдентифiкацiйного коду та розмiру грошової винагороди не надавалась.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка