Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2011 рокуСкачати 300.05 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір300.05 Kb.
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.Голова правлiння
Карпик Ярослав Михайлович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
МП

22.04.2011

(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів

за 1 квартал 2011 року
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

22607719

1.4. Місцезнаходження емітента

46023 м. Тернопiль, 15 Квiтня,6

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0352 24 30 14 0352 24 40 07

1.6. Електронна поштова адреса емітента

karpik@orion.te.ua
2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.04.2011
(дата)

2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

orion.te.ua

в мережі Інтернет

26.04.2011

(за наявності)

(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущенні акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

б) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) Інформація про собівартість реалізованої продукції
8. Квартальна фінансова звітність емітента

X

9. Проміжна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку(у разі наявності)
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).
11. Примітки: Окремi форми не заповнювались через те, що: - за звiтний перiод облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi не випускались; - похiднi цiннi папери емiтент не випускав; - iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї i iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за КВЕД; - фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), емiтентом не заповнюється; - звiт про стан об"єкта нерухомостi емiтентом не складається, цiльовi облiгацiї не випускалися, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон"

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

АОО №329948

3.3. Дата державної реєстрації

30.10.1998

3.4. Місцезнаходження

46023 м. Тернопiль, 15 Квiтня,6

3.5. Статутний капітал (грн.)

25888000

3.6. Чисельність працівників (чол.)

745

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕДВиробництво передавальної апаратури, 32.20.1; Виробництво апаратури для приймання, запису та вiдтворення звуку i зображення, 32.30.1; Дослiдження i розробки в галузi технiчних наук, 73.10.2

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

96,186

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

3.10. Органи управління емітентазагальнi збори акцiонерiв; - наглядова рада; - правлiння; Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю З метою ефективного органiзацiйного та iнформацiйного забезпечення дiяльностi органiв управлiння Товариства, належного iнформування акцiонерiв та заiнтересованих осiб про його дiяльнiсть у Товариствi створена посада корпоративного секретаря.

3.11. Посадові особи емітентаНАГЛЯДОВА РАДА Фонд державного майна України наказом вiд 20.09.2005 року №2572 затвердив головою наглядової ради Процкiв Ольгу Петрiвну - першого заступника начальника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.05.2006 року до складу наглядової ради обрано 4 представники держави. Наказом РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi вiд 31.05.2006 року № 123 пiдтверджено її повноваження представляти iнтереси держави у складi наглядової ради та виконувати обов"язки голови наглядової ради, а Наноцькому Леонiду Васильовичу - начальнику управлiння промисловостi та розвитку iнфраструктури Тернопiльської ОДА, Юсiченку Володимиру Олександровичу - начальнику вiддiлу розвитку та функцiонування оборонної промисловостi Департаменту розвитку та функцiонування оборонно - промислового комплексу Мiнпромполiтики України, Рожик Iннi Євгенiвнi - головному спецiалiсту РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi наказом РВ по Тернопiльськiй областi вiд 04.09.2007 року надано повноваження представляти iнтереси держави у складi наглядової ради товариства. Член наглядової ради Снiтинський Йосип Васильович,1945 року народження, освiта вища, стаж керiвної роботи - 26 рокiв, до обрання членом наглядової ради працював помiчником генерального директора ВО "Орiон". ПРАВЛIННЯ Голова правлiння Карпик Ярослав Михайлович, 1951 року народження, освiта вища, кандидат економiчних наук, стаж керiвної роботи - 35 рокiв, до обрання головою правлiння працював генеральним директором ВО "Орiон", член правлiння Жегестовський Володимир Iванович, 1957 року народження, освiта вища, стаж керiвної роботи 27 рокiв, до призначення на займану посаду працював технiчним директором ВО "Орiон"; член правлiння Костецький Володимир Ярославович, 1956 року народження, освiта вища, стаж керiвної роботи 29 рокiв, до призначення на займану посаду працював комерцiйним директором ВО "Орiон"; член правлiння Сипень Iгор Михайлович, 1957 року народження, освiта вища, стаж керiвної роботи - 26 рокiв, до призначення на посаду працював директором з виробництва ВО "Орiон"; член правлiння Бездух Марiя Павлiвна, 1954 року народження, освiта вища, стаж керiвної роботи 23 роки, з 1994 року - головний бухгалтер ВО "Орiон" РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ Регiональне вiддiлення ФДМУ по Тернопiльськiй областi наказом вiд 14 грудня 2010 року № 549 "Щодо складу ревiзiйної комiсiї ВАТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон" у зв"язку iз звiльненням з роботи Крiль М.С. припинило дiю пункту 3 наказу регiонального вiддiлення вiд 31.05.2006 р. №123 в частинi надання їй повноважень представляти iнтереси держави у складi ревiзiйної комiсiї ВАТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон". Крiль М.С. виконувала обов"язки голови ревiзiйної комiсiї з 25.05.2006 року.Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Тернопiльськiй областi наказом вiд 14 грудня 2010 року № 549 "Щодо складу ревiзiйної комiсiї ВАТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон" надало повноваження представляти iнтереси держави у складi ревiзiйної комiсiї товариства Паламарчуку Андрiю Зеновiйовичу - головному спецiалiсту вiддiлу управлiння корпоративними правами держави регiональноговiддiлення ФДМУ по Тернопiльськiй областi та виконувати обов"язки голови ревiзiйної комiсiї на невизначений термiн. З метою ефективного органiзацiйного та iнформацiйного забезпечення дiяльностi органiв управлiння товариства, належного iнформування акцiонерiв та заiнтересованих осiб про його дiяльнiсть у товариствi створена посада корпоративного секретаря, на яку обрано рiшенням наглядової ради вiд 01.11.2007р. Плiшко Наталiю Павлiвну.

3.12. Засновники емітента

Держава в особi Фонду державного майна України, код ЄДРПОУ 0032945

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

Пiдприємство участi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй не брало.
4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)Дата реєстрації випуску акцій

15.12.1998

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

639/1/98

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Кількість простих іменних акцій (штук)

103552000

Кількість простих акцій на пред'явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Бездокументарна

Номінальна вартість акції (грн.)

0,25

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

99602720

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

0


6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування

ПтАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

6.2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

6.4. Місцезнаходження

04107 вул. Тропiнiна, 7-Г, м.Київ

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ498004

6.6. Дата видачі ліцензії

19.11.2009

6.7. Міжміський код та телефон

044 5854240

6.8. Факс

044 5854241

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

6.10. Опис

Депозитарiй ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" проводить надання депозитарних послуг Товариству на пiдставi договору "Про обслуговування емiсiї цiнних паперiв" вiд 12.11.2009 року №Е791/09.
7. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

10.01.2007

01.11.2007

Плiшко Наталiя Павлiвна

Опис

Рiшенням наглядової ради вiд 01.11.2007 року корпоративним секретарем призначено Плiшко Наталiю Павлiвну, яка до цього працювала референтом генерального директора Товариства. Рiшенням екзаменацiйної комiсiї ФДМУ та Мiжнародної академiї фiнансiв та iнвестицiй вiд 23 лютого 2007 року їй присвоєно квалiфiкацiю "Секретар корпоративний" з врученням вiдповiдного квалiфiкацiйного сертифiката. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності.

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi у 1-му кварталi 2011 року такi (тис.грн.):

Усього активiв - 57351

Основнi засоби - 31081

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - 0

Виробничi запаси - 7161

Сумарна дебiторська заборгованiсть - 7240

Грошовi кошти та їх еквiваленти - 97

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) - -7523

Власний капiтал - 45433

Статутний капiтал - 25888

Довгостроковi зобов"язання - 0

Поточнi зобов"язання - 11914

Чистий прибуток (збиток) - - 973

Кiлькiсть простих iменних акцiй (шт.) - 103552000

Чисельнiсть працiвникiв (чол) - 745

КОДИ

Дата

31.03.2011

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон"

за ЄДРПОУ

22607719

Територія

Тернопільська область, ТЕРНОПIЛЬ

за КОАТУУ

6110100000

Форма власностіза КОПФГ

231

Орган державного управління

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

за СПОДУ

8784

Вид економічної діяльності

Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення

за КВЕД

32.30.1

Одиниці виміру

тис.грн.

Контрольна сума
Адреса

46023 м. Тернопiль, 15 Квiтня,6


Баланс

на 31.03.2011 p.Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив


Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи


Нематеріальні активи:


Залишкова вартість

010

0

0

Первісна вартість

011

0

0

Накопичена амортизація

012

( 0 )

( 0 )

Незавершене будівництво

020

1322

1346

Основні засоби:


Залишкова вартість

030

31447

31081

Первісна вартість

031

87299

87274

Знос

032

( 55852 )

( 56193 )

Довгострокові біологічні активи:


Справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

Первісна вартість

036

0

0

Накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

32769

32427

II. Оборотні активи


Запаси:


виробничі запаси

100

6682

7161

поточні біологічні активи

110

0

0

незавершене виробництво

120

1973

4210

готова продукція

130

7762

5430

товари

140

11

6

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160

4257

6404

первісна вартість

161

4262

6442

резерв сумнівних боргів

162

( 5 )

( 38 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:


за бюджетом

170

2

3

за виданими авансами

180

1019

826

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

7

7

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті

230

120

86

у т.ч. в касі

231

4

4

в іноземній валюті

240

508

11

Інші оборотні активи

250

631

780

Усього за розділом II

260

22972

24924

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

55741

57351
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал


Статутний капітал

300

25888

25888

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

27063

27063

Резервний капітал

340

5

5

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-6550

-7523

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього а розділом I

380

46406

45433

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів


Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

4

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

4

ІІІ. Довгострокові зобов’язання


Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом ІІІ

480

0

0

IV. Поточні зобов’язання


Короткострокові кредити банків

500

291

1100

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

4287

4981

Поточні зобов’язання за розрахунками:


з одержаних авансів

540

1817

2455

з бюджетом

550

578

496

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

837

770

з оплати праці

580

1506

2055

з учасниками

590

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобовязання

610

19

57

Усього за розділом IV

620

9335

11914

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

55741

57351

Примітки: Зменшення вартостi необоротних активiв вiдбулося за рахунок зносу основних засобiв.

Збiльшення вартостi оборотних активiв - за рахунок збiльшення залишкiв готової продукцiї.

Зменшення власного капiталу - за рахунок непокритого збитку в сумi 7523 тис. грн.


Керівник Карпик Ярослав Михайлович

Головний бухгалтер Бездух Марiя ПавлiвнаКОДИ

Дата

31.03.2011

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон"

за ЄДРПОУ

22607719

Територія

Тернопільська область, ТЕРНОПIЛЬ

за КОАТУУ

6110100000

Орган державного управління

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

за СПОДУ

8784

Вид економічної діяльності

Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення

за КВЕД

32.30.1

Одиниці виміру

тис.грн.

Контрольна сума

Звіт про фінансові результати

за 1 квартал 2011 рокуI. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

4659

337

Податок на додану вартість

015

( 308 )

( 56 )

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )
025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг)035

4351

281

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 3400 )

( 636 )

Валовий прибуток:

прибуток


050

951

0

збиток

055

( 0 )

( 355 )

Інші операційні доходи

060

1282

808

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 1409 )

( 2257 )

Витрати на збут

080

( 229 )

( 81 )

Інші операційні витрати

090

( 1554 )

( 1169 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток


100

0

0

збиток

105

( 959 )

( 3054 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

2

9

Фінансові витрати

140

( 6 )

( 50 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 10 )

( 3 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток


170

0

0

збиток

175

( 973 )

( 3098 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 0 )

( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток


190

0

0

збиток

195

( 973 )

( 3098 )

Надзвичайні:

доходи


200

0

0

витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

прибуток


220

0

0

збиток

225

( 973 )

( 3098 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТНайменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

2788

2723

Витрати на оплату праці

240

1241

2121

Відрахування на соціальні заходи

250

458

800

Амортизація

260

538

566

Інші операційни витрати

270

714

533

Разом

280

5739

6743

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙНазва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

103552000

103552000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

103552000

103552000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-0,0094

-0,02992

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-0,0094

-0,02992

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Примітки: Збиток в сумi 973 тис.грн. утворився внаслiдок зменшення доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)


Керівник Карпик Ярослав Михайлович

Головний бухгалтер Бездух Марiя Павлiвна


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка