Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2015 рокуСторінка1/5
Дата конвертації08.05.2016
Розмір0.78 Mb.
  1   2   3   4   5
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Директор
Вдович О.М.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
МП

24.04.2015

(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів

за 1 квартал 2015 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛОБАЛ ТРАНСПОРТ ЛОГIСТIКС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

20006855

4. Місцезнаходження

01011 м.Київ, Печерський Узвiз, буд. 15, кв. 61

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 537 2263, (044) 537 2263


ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації


1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2015
(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.global-logistics.com.ua

в мережі Інтернет

24.04.2015
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй.


Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що Товариство не створювало юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного секретаря вiдсутня.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не випускало iншi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається, тому що Товариство складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнардних стандартiв бухгалтерського облiку.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй.ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГЛОБАЛ ТРАНСПОРТ ЛОГIСТIКС"2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

13.09.19934. Територія (область)

м.Київ


5. Статутний капітал (грн)

650000006. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

52.29 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту

46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт

10. Органи управління підприємства

Витяг зi Статуту Товариства:10.1. Органи управлiння Товариства:10.1.1. Загальнi збори акцiонерiв (надалi - "Загальнi Збори") - вищий орган;10.1.2. Наглядова рада (надалi - "Наглядова Рада") - орган, що межах своєї компетенцiї здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора, захист прав акцiонерiв Товариства, а також регулює дiяльнiсть Директора Товариства;10.1.3. Директор - одноосiбний виконавчий орган.10.2. Органом контролю Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, є Ревiзор.10.3. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, яким заборонено займати такi посади вiдповiдно до чинного законодавства України.11. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ11.1. Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерiв.11.2. Порядок пiдготовки, скликання та проведення Загальних Зборiв встановлюється законодавством України та цим Статутом.11.3. До компетенцiї Загальних Зборiв Товариства належить:11.3.1. визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;11.3.2. внесення змiн до Статуту Товариства;11.3.3. прийняття рiшення про змiну типу Товариства;11.3.4. прийняття рiшення про розмiщення акцiй;11.3.5. прийняття рiшення про змiну розмiру Статутного Капiталу Товариства;11.3.6. прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;11.3.7. прийняття рiшення про розмiщення iнших, нiж акцiї цiнних паперiв Товариства на суму, що перевищую 25% вартостi активiв Товариства.11.3.8. затвердження положень про Загальнi Збори, Наглядову Раду, Директора та Ревiзора Товариства, а також внесення змiн до них;11.3.9. затвердження рiчного звiту Товариства;11.3.10. розподiл прибутку i збиткiв Товариства;11.3.11. прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, подальший продаж або анулювання викуплених акцiй;11.3.12. прийняття рiшення про форму iснування акцiй;11.3.13. затвердження розмiру рiчних дивiдендiв;11.3.14. прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних Зборiв Товариства;11.3.15. обрання членiв Наглядової Ради, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради;11.3.16. прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради;11.3.17. обрання Ревiзора, затвердження його висновкiв, прийняття рiшення про дострокове припинення його повноважень;11.3.18. прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадку, коли Товариству належить бiльше 90% акцiй товариства, яке приєднується, про лiквiдацiю Товариства, обрання комiсiї з припинення Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;11.3.19. прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Генерального директора, звiту Ревiзора;11.3.20. затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства;11.3.21. прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;11.3.22. прийняття рiшення про укладення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть у бiльшостi членiв Наглядової Ради, та в iнших випадках, передбачених законодавством;11.3.23. створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв без статусу юридичної особи, затвердження їх положень;11.3.24. iншi повноваження згiдно з чинним законодавством України.11.4. Загальнi Збори мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих, що вiдносяться до виключної компетенцiї Наглядової Ради чи iнших органiв Товариства або переданi Загальними зборами до компетенцiї Наглядової Ради чи Директора Товариства.11.5. Питання, зазначенi в пунктах 11.3.1 - 11.3.22 цього Статуту, а також iншi питання, встановленi законодавством України, вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних Зборiв i не можуть бути переданi для вирiшення iншим органам Товариства.11.6. Брати участь у Загальних Зборах можуть акцiонери, включенi до перелiку осiб, якi мають право на участь в Загальних Зборах Товариства, або їх представники. Змiни до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних Зборах, пiсля його складення можуть вноситися Наглядовою Радою за умови надання їй необхiдних пiдтверджуючих документiв.11.7. Загальнi Збори вважаються правомочними за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками не менш як 60 вiдсоткiв го- лосуючих акцiй. Голосування здiйснюється за принципом "одна акцiя - один голос", крiм проведення кумулятивного голосування.11.8. Якщо iнше не встановлено законодавством України, рiшення Загальних Зборiв приймаються бiльш як 3/4 загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв щодо:11.8.1. питань, визначених у пунктах 11.3.2. - 11.3.5., 11.3.18. Статуту;11.8.2. анулювання викуплених Товариством акцiй;11.9. Рiшення щодо укладення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльшiстю не менш як 3/4 загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв Товариства.11.10. З iнших питань, не вказаних в п.п. 11.8 та 11.9. цього Статуту, рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у Загальних Зборах, якщо законодавством України не передбачено iнше.11.11. Про проведення Загальних зборiв акцiонери, включенi до перелiку осiб, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв, повiдомляються персонально листом з описом вкладення та повiдомленням про вручення чи врученням повiдомлення особисто не менш нiж за 30 днiв до дня, на який призначенi Загальнi Збори. Перелiк акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв, складається у вiдповiдностi iз чинним законодавством за дорученням Наглядової Ради особою, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї. Повiдомлення про проведення Загальних Зборiв має мiстити вiдомостi, передбаченi законодавством України.11.12. Вiд дати надсилання повiдомлення про проведення Загальних Зборiв до дати їх проведення Товариство повинно надати акцiонерам можливiсть ознайомитись iз документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних Зборiв шляхом особистого ознайомлення за мiсцезнаходженням Товариства у робочi днi, в робочий час та у доступному мiсцi, а в день проведення Загальних Зборiв - також у мiсцi їх проведення та/або шляхом розмiщення вiдповiдних документiв на сайтi Товариства.11.13. Питання, зазначенi в пунктах 11.3.9, 11.3.10. та 11.3.19. Статуту обов'язково вносяться до порядку денного чергових рiчних Загальних Зборiв. Питання, зазначенi в пунктах 11.3.15., 11.3.16. вносяться до порядку денного Загальних Зборiв не рiдше нiж раз на три роки.11.14. Кожний акцiонер має право внести пропозицiї щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборiв, а також щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв. Пропозицiї вносяться не пiзнiше нiж за 20 днiв до проведення Загальних Зборiв.11.15. Наглядова Рада, а в разi скликання позачергових Загальних Зборiв на вимогу акцiонерiв - акцiонери, якi цього вимагають, приймають рiшення про включення пропозицiй до порядку денного не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати проведення Загальних Зборiв.11.16. Мотивоване рiшення про вiдмову у включеннi пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв надсилається Наглядовою Радою акцiонеру протягом трьох днiв з моменту його прийняття.11.17. Товариство не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення Загальних Зборiв повинно повiдомити акцiонерiв про змiни у порядку денному у спосiб, передбачений для повiдомлення про проведення Загальних Зборiв.11.18. Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних Зборах проводиться на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право брати участь у Загальних Зборах iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера.11.19. Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв) проводить реєстрацiйна комiсiя, яка призначається Наглядовою Радою, а в разi скликання позачергових Загальних Зборiв на вимогу акцiонерiв, - акцiонерами, якi цього вимагають.11.20. Посадовi особи органiв Товариства та їх афiлiйованi особи не можуть бути представниками акцiонерiв Товариства на Загальних Зборах.11.21. Головує на Загальних Зборах Голова Наглядової Ради, член Наглядової Ради чи iнша особа, уповноважена Наглядовою Радою або акцiонерами, якi скликають Загальнi Збори.11.22. На Загальних Зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування. Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного може проводитись з використанням бюлетенiв для голосування. Голосування з питань, визначених у п. 11.3.3., 11.3.5., 11.3.21 Статуту, а також щодо злиття, приєднання, подiлу, перетворення, видiлу Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування. Окрiм обов'язкових реквiзитiв бюлетеня для голосування, встановлених законом, вiн також повинен мiстити iнформацiю щодо випадкiв, коли бюлетень не враховується при пiдрахунку голосiв.11.23. Загальнi Збори обирають лiчильну комiсiю. Загальнi Збори можуть прийняти рiшення про передачу функцiй лiчильної комiсiї депозитарiю Товариства на умовах договору, умови якого також затверджуються Загальними Зборами. До складу лiчильної комiсiї не можуть включатися особи, якi входять або є кандидатами до складу органiв Товариства.11.24. Пiдсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, пiд час яких проводилося голосування. Пiсля закриття загальних зборiв пiдсумки голосування доводяться до вiдома акцiонерiв протягом 10 робочих днiв у спосiб, передбачений для повiдомлення про проведення Загальних Зборiв.11.25. Рiшення, прийнятi Загальними Зборами, протягом 10 днiв з моменту закриття Загальних Зборiв оформлюються протоколом, який пiдписують головуючий та Секретар Загальних Зборiв, i є обов'язковими для виконання всiма акцiонерами та органами Товариства. До протоколу Загальних Зборiв заносяться вiдомостi, передбаченi законодавством.11.26. До протоколу Загальних Зборiв додаються:- перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних Зборах;- мотивоване рiшення реєстрацiйної комiсiї про вiдмову в реєстрацiї акцiонера чи його представника для участi у Загальних Зборах, пiдписане головою реєстрацiйної комiсiї;- записи фiксування ходу Загальних Зборiв або розгляду окремого питання технiчними засобами;- протокол про пiдсумки голосування вiдповiдних Загальних Зборiв.11.27. Протокол Загальних Зборiв, пiдписаний головуючим та секретарем Загальних Зборiв, пiдшивається, скрiплюється печаткою Товариства та пiдписом Генерального директора.11.28. Позачерговi загальнi збори акцiонерного товариства скликаються Наглядовою Радою у випадках, встановлених чинним законодавством.11.29. Скликання та проведення позачергових Загальних Зборiв вiдбувається у строки та в порядку, передбаченому чинним законодавством.11.30. За умови, що кiлькiсть акцiонерiв Товариства не перевищує 25 осiб, допускається прийняття рiшення методом опитування в порядку, передбаченому законодавством. Прийняття рiшення про проведення Загальних Зборiв шляхом опитування, затвердження порядку денного Загальних Зборiв, надсилання проектiв рiшень або питань для голосування та пiдведення пiдсумкiв голосування здiйснює Наглядова Рада.11.31. У разi якщо Товариство складається з однiєї особи, не застосовуються положення пунктiв 11.6. - 11.30. Статуту та вiдповiднi положення законодавства щодо порядку скликання та проведення Загальних Зборiв акцiонерних товариств, кiлькiсть акцiонерiв яких становить бiльше 1 особи. Повноваження Загальних Зборiв, передбаченi законодавством, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, здiйснюються акцiонером одноосiбно в порядку, передбаченому законодавством.11.32. Обрання персонального складу Наглядової Ради здiйснюється без застосування кумулятивного голосування.12. НАГЛЯДОВА РАДА12.1. Наглядова Рада - орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Товариства.12.2. Iз членами Наглядової Ради укладаються цивiльно-правовi договори, якi визначають порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради.12.3. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:12.3.1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;12.3.2. пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв;12.3.3. прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю директора;12.3.4. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй на суму, що не перевищує 25% вартостi активiв Товариства;12.3.5. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;12.3.6. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом та Статутом;12.3.7. обрання та вiдкликання повноважень директора;12.3.8. затвердження умов трудових договорiв, якi укладатимуться з директором, встановлення розмiру його винагороди;12.3.9. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;12.3.10. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом;12.3.11. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;12.3.12. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;12.3.13. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах;12.3.14. вирiшення питань про участь Товариства у iнших юридичних особах, промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;12.3.15. прийняття рiшення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, коли Товариству належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується;12.3.16. прийняття рiшення про вчинення правочинiв у випадках, коли ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 12.3.17. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;12.3.18. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;12.3.19. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;12.3.20. надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно) - набувачем 50 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства;12.3.21. вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом.12.4. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних Зборiв, за винятком випадкiв, встановлених цим Статутом та законом.12.5. Члени Наглядової Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової Ради не може бути одночасно директором та/або Ревiзором Товариства.12.6. Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй Радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у наглядовiй радi визначається самим акцiонером.12.7. Повноваження члена Наглядової Ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних Зборiв.12.8. Обрання членiв Наглядової Ради здiйснюється за принципом пропорцiйностi представництва у її складi представникiв акцiонерiв вiдповiдно до кiлькостi належних акцiонерам голосуючих акцiй.12.9. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.12.10. До складу Наглядової Ради входить не менше трьох осiб. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової Ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi Збори для обрання решти членiв Наглядової Ради.12.11. Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради, якщо iнше не передбачено законодавством або Положенням про Наглядову Раду. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради.12.12. Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, вiдкриває Загальнi Збори, органiзовує обрання секретаря Загальних Зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову Раду.12.13. Засiдання Наглядової Ради скликаються:- за iнiцiативою Голови Наглядової Ради або- на вимогу члена Наглядової Ради,- на вимогу Ревiзора,- на вимогу Директора,- на вимогу iнших осiб, визначених статутом акцiонерного товариства, якi беруть участь у засiданнi Наглядової Ради.12.14. На вимогу Наглядової Ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання бере участь Директор та iншi визначенi нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову Раду.12.15. Засiдання Наглядової Ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал.12.16. Наглядова Рада може приймати рiшення шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разi проект рiшення або питання для голосування надсилається Секретарем Наглядової Ради членам Наглядової Ради та особам, якi мають право приймати участь у засiданнях Наглядової Ради, якi повиннi в письмовiй формi сповiстити щодо нього свою думку. Протягом 10 днiв з дати одержання повiдомлення вiд останнього члена Наглядової Ради всi члени Наглядової акцiонери повиннi бути в письмовiй формi проiнформованi Секретарем Наглядової Ради про прийняте рiшення. Рiшення вважається прийнятим у разi, якщо за нього проголосували всi члени Наглядової Ради.12.17. Засiдання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше нiж половина її складу.12.18. Рiшення Наглядової Ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. Кожний член Наглядової Ради має один голос.12.19. Протокол засiдання / заочного голосування Наглядової Ради оформляється не пiзнiше нiж протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання / пiдведення пiдсумкiв заочного голосування.12.20. Засiдання Наглядової Ради або розгляд окремого питання за її рiшенням може фiксуватися технiчними засобами.12.21. Повноваження члена Наглядової Ради припиняються достроково у разi:12.21.1. прийняття вiдповiдного рiшення Загальними Зборами;12.21.2. за власним бажанням члена Наглядової Ради з письмовим повiдомленням Товариства за 2 тижнi;12.21.3. неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я;12.21.4. набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким члена Наглядової Ради засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв;12.21.5. у разi смертi, визнання недiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.13. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА13.1. Одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Директор. Директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих, що вiднесенi законодавством України, цим Статутом та/або iншими внутрiшнiми документами Товариства до виключної компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй Радi та органiзовує виконання їхнiх рiшень.13.2. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законом.13.3. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової Ради чи Ревiзором.13.4. Права та обов'язки Директора визначаються законодавством, цим Статутом або Положенням про Директора, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Директором. Вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою Радою.13.5. Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.13.6. У разi неможливостi виконання Директором своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються призначеною ним особою, якщо iнше не передбачено Положенням про Директора.13.7. Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради. Директор Товариства обирається (призначається) Наглядовою Радою строком згiдно з рiшенням Наглядової Ради та/або трудовим договором (контрактом) i виконує свої обов'язки з дня його обрання (призначення) i до закiнчення строку, на який його було обрано (призначено).13.8. Якщо строк, на який було обрано (призначено) Директора, закiнчився, а вiн не переобраний (не вiдкликаний), повноваження дiючого Директора продовжуються до прийняття Наглядовою Радою рiшення щодо його переобрання (вiдкликання).13.9. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, Статутом та трудовим договором (контрактом) з ним.13.10. До компетенцiї Директора Товариства належить:13.10.1. затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства;13.10.2. розробка та подання на затвердження Загальних Зборiв програм дiяльностi Товариства;13.10.3. розробка та подання на затвердження Наглядовiй Радi Товариства бiзнес-планiв Товариства та звiтiв про їх виконання;13.10.4. затвердження положень про структурнi пiдроздiли Товариства;13.10.5. керiвництво поточними справами Товариства i органiзацiя його поточної господарської дiяльностi;13.10.6. укладення, змiна та припинення вiд iменi Товариства правочинiв i вчинення iнших юридичних дiй та/або операцiй з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, а також Положеннями про Наглядову Раду та Директора Товариства;13.10.7. представництво iнтересiв Товариства у взаємовiдносинах з iншими установами, органiзацiями та пiдприємствами усiх форм власностi, органами державної влади та мiсцевого самоврядування, українськими та iноземними громадянами, особами без громадянства, вчинення без довiреностi вiд iменi Товариства будь-яких дiй в межах своєї компетенцiї;13.10.8. видання наказiв, розпоряджень i вказiвок, обов'язкових для виконання всiма працiвниками Товариства;13.10.9. органiзацiя виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової Ради Товариства;13.10.10. органiзацiя дiловодства, бухгалтерського та податкового облiку, фiнансової звiтностi Товариства, затвердження нормативно-методичних документiв, що визначають порядок ведення дiловодства у Товариствi i органiзацiю його поточної дiяльностi;13.10.11. забезпечення ефективностi господарської дiяльностi Товариства;13.10.12. забезпечення облiку, рацiонального використання i збереження майна Товариства;13.10.13. забезпечення дотримання Товариством вимог чинного законодавства;13.10.14. затвердження штатного розпису Товариства в межах чисельностi та схем посадових окладiв працiвникiв, затверджених Наглядовою Радою Товариства;13.10.15. прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, визначення їх категорiй i статусiв, вжиття до них заходiв заохочення та накладення стягнень вiдповiдно до законодавства;13.10.16. визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства (за винятком працiвникiв, умови оплати працi яких визначають Загальнi Збори або Наглядова рада Товариства);13.10.17. видача та скасування в межах своєї компетенцiї довiреностей на укладення, змiну i припинення правочинiв, а також вчинення iнших юридичних дiй та/або операцiй вiд iменi Товариства; 13.10.18. затвердження складу i обсягу вiдомостей, що вiдносяться до конфiденцiйної iнформацiї Товариства та становлять його комерцiйну таємницю, визначення кола осiб, що мають доступ до конфiденцiйної iнформацiї Товариства, i умов такого доступу;13.10.19. розпорядження майном, майновими правами та коштами Товариства (в тому числi кредитними) в межах наданих йому повноважень;13.10.20. вiдкриття та закриття поточних, вкладних (депозитних) та iнших рахункiв Товариства у банках та iнших фiнансово-кредитних установах, а також рахункiв в цiнних паперах;13.10.21. затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, його фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв без статусу юридичної особи, окрiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства;13.10.22. здiйснення iнших дiй, що не вiднесенi до компетенцiї Загальних Зборiв, Наглядової Ради i/чи Ревiзора, необхiдних для забезпечення дiяльностi Товариства.13.11. Рiшення з питань, вiднесених до компетенцiї директора Товариства, приймаються ним одноособово i оформлюються шляхом видачi наказiв, розпоряджень, вказiвок та/або вчинення iнших юридичних дiй та/або операцiй. У своїй дiяльностi директор керується чинним законодавством України, цим Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв, Наглядової Ради, Положенням про директора та iншими внутрiшнiми документами Товариства.13.12. Пiд час вiдсутностi директора (з причини хвороби, службового вiдрядження тощо) його права та обов'язки здiйснює працiвник Товариства, призначений вiдповiдним наказом директора Товариства або рiшенням Наглядової Ради (виконуючий обов'язки Директора).14. РЕВIЗОР ТОВАРИСТВА14.1. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi Збори обирають Ревiзора.14.2. Не може бути Ревiзором:1) член Наглядової Ради;2) Директор;3) корпоративний секретар;4) члени iнших органiв Товариства.Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.14.3. Ревiзор обирається строком на три роки. Якщо строк, на який було обрано Ревiзора, закiнчився, а вiн не переобраний (не вiдкликаний), повноваження дiючого Ревiзора продовжуються до прийняття Загальними Зборами рiшення щодо його переобрання (вiдкликання). Одна й та сама особа не може бути Ревiзором Товариства протягом п'яти рокiв.14.4. Загальнi Збори акцiонерiв Товариства можуть достроково вiдкликати Ревiзора.14.5. Повноваження Ревiзора припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рiшень за наступних обставин:14.5.1. за власним бажанням з письмовим повiдомленням Товариства за 2 тижнi;14.5.2. набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким Ревiзора засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв;14.5.3. у разi смертi, визнання недiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.14.6. Права та обов'язки Ревiзора визначаються законодавством, цим Статутом та положенням про Ревiзора, а також договором, що укладається з Ревiзором. Ревiзор не має права передавати свої повноваження iншим особам на пiдставi довiреностi або будь-яким iншим чином.14.7. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв. Ревiзор має право бути присутнiми на Загальних Зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.14.8. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства.14.9. Перевiрки проводяться Ревiзором за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради, з власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi володiють в сукупностi не менш нiж 10 % акцiй Товариства.14.10. Ревiзор за згодою Наглядової Ради Товариства має право на договiрних засадах залучати до перевiрок аудиторськi органiзацiї та експертiв.14.11. До завдань Ревiзора належить перевiрка щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть i бухгалтерського балансу Товариства, а також iншi питання, пов'язанi з контролем за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.14.12. Ревiзор Товариства в межах власних повноважень:14.12.1. проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами року. За пiдсумками перевiрки готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подачi звiтностi;14.12.2. проводить спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiшенням органiв управлiння Товариства або на вимогуакцiонера (акцiонерiв), якi на момент подачi вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 % простих акцiй Товариства;14.12.3. вiдповiдно до покладених на нього завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв;14.12.4. доповiдає Загальним Зборам про результати проведених ним перевiрок;14.12.5. складає висновки за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.14.13. Ревiзор Товариства має право:14.13.1. вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв; вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв; бути присутнiм на Загальних Зборах з правом дорадчого голосу;14.13.2. брати участь у засiданнях Наглядової Ради з правом дорадчого голосу;14.13.3. отримувати доступ до iнформацiї про дiяльнiсть Товариства; вимагати вiд посадових осiб Товариства подання йому усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських та iнших документiв Товариства, отримувати у посадових осiб особистi пояснення як у письмовiй, так i в уснiй формi;14.13.4. на свiй розсуд визначати доцiльнiсть проведення спецiальних перевiрок та їх обсяг;14.13.5. здiйснювати перевiрки без попереднього повiдомлення про це Генерального директора та iнших посадових осiб Товариства;14.13.6. у будь-який час входити до будь-яких примiщень Товариства;14.13.7. доповiдати про хiд перевiрок безпосередньо Головi Наглядової Ради.14.14. Ревiзор зобов'язаний своєчасно проводити перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк i надати свiй висновок Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй Радi Товариства i Директору.14.15. У своїй роботi Ревiзор керується чинним законодавством України, даним Статутом та Положенням про Ревiзора Товариства.Наглядова рада та Ревiзор не обиралися.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка