Крок Загальна лікарська підготовка. 0 Нормальна анатомія 1Сторінка2/7
Дата конвертації15.12.2016
Розмір1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

52

При огляді травмованого у дорожній пригоді лікар встановив ураження зовнішньої

стінки очної ямки. Потерпілий втратив можливість відведення очного яблука на

травмованій стороні. Який нерв міг бути ураженим у даному випадку?A *N.abducens.

B N.trochlearis.

C N.oculomotorius.

D N.ophthalmicus.

E N. infraorbitalis..

53

У хворого при висуванні язика спостерігається відхилення його верхівки вліво.

Рухова інервація якого черепного нерву порушена у цьому випадку?

A * N.hypoglossus dexter.

B N.glossopharyngeus dexter.

C N. vagus dexter.

D N. trigeminus sinister.

E N.facialis sinister

54

В результаті травми черепа з пошкодженням верхньої стінки правої очної ямки

потерпілий втратив можливість піднімати верхню повіку правого ока і дивитися

угору. Який нерв вірогідно пошкоджений?A * R. superior n.oculumotorius.

B R. inferior n.oculumotorius.

C N. trochlearis

D N. abducens.

E N. ophthalmicus.

55

При обстеженні у хворого виявлено відсутність зору в присередніх половинах полів

зору обох очей. Яка частина зорового шляху вірогідно ушкоджена?

A *D. Chiasma opticus

B N. opticus.

C Tractus opticus.

D Sulcus calcarinus.

E Corpus geniculatum laterale

56

Під час операції закриття природженої щілини піднебіння (уранопластики), при

збиванні долотом крилоподібного гачка, ушкоджено великий піднебінний канал.

Виникла кровотеча яку можна зупинити лише шляхом тампонади каналу. Яку артерію

ушкоджено?

A *Низхідну піднебінну артерію.

B Висхідну піднебінну артерію.

C Висхідну глоткову артерію.

D Клиноподібну артерію.

E Задню верхню альвеолярну артерію.

57

При лапаротомії хірургом виявлено гангренозне ураження низхідної ободової кишки.

Тромбоз якої артерії зумовив цей стан?

A *Лівої ободової.

B Серединної ободової.

C Правої ободової.

D Клубово-ободової.

E Верхньої брижової.

58

У хворого, 26 років, виявлений великий фурункул м’яких тканин обличчя біля кореню

носу та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути

розповсюдження інфекції по венозним сполученням цього регіону до пазух твердої

мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш вірогідно може бути уражена?

A *Печеріста пазуха

B Верхня сагітальна пазуха

C Потилична пазуха

D Сигмовидна пазуха

E Верхня кам’яниста пазуха

59

До лікаря - ендокрінолога звернулася мати дівчинки 9 років зі скаргами на збільшення

молочних залоз, кров’яністі виділення з піхви, посиленного росту волосся на тілі та

навколо зовнішніх статевих органів. Яка з ендокрінних залоз вражена (що гальмує

передчасне статеве визрівання?

A *Epiphysis cerebri

B Hypophysis cerebri

C Gl. thyroidea

D Gl. suprarenalis

E Gl. parathyroidea

60

У хворого виявлене руйнування стінки барабанної порожнини з розповсюдженням

гною до задньої черепної ямки. Яка із стінок зруйнована?

A *Paries mastoideus

B Paries membranaceus

C Paries labyrinthicus

D Paries tegmentalis

E Paries jugularis

61

При обстеженні хворого, виявлене новоутворення в білій речовині півкуль великого

мозку з локалізацією у коліні та передньому відділі задньої ніжки внутрішньої капсули.

Волокна якого провідного шляху мозку будуть зруйновані?A * Tr. pyramidalis

B Tr. frontothalamicus

C Тr. thalamocorticalis

D Tr. frontopontinus

E Tr. parietooccipitopontinus

62

При обстеженні підлітка, лікарем виявлена вроджена вада серця - функційнування

боталової протоки. Що з’єднує ця протока у внутрішньоутробному періоді розвитку?

A * Легеневий стовбур та аорту

B Правий та лівий шлуночок

C Аорту та нижню порожисту вену

D Праве та ліве передсердя

E Легеневий стовбур та верхню порожисту вену

63

В хірургічне відділення поступив хворий з ножевим пораненням грудної клітини справа

та пневмотораксом (проникнення повітря у плевральну порожнину). Перкуторно

нижня межа правої легені по середньоключичній лінії піднялася на рівень III ребра. Де

у нормі вона повинна обстежуватися?

A * VI ребро

B VII ребро

C VIII ребро

D IX ребро

E V ребро

64

В реанімаційне відділення поступив хворий з тяжким отруєнням. Для проведення

комплексу лікування необхідно виконати катетерізацію та введення лікарських

речовин до подключичної вени. У якому топографічному утворенні вона знаходиться?A *Spatium antesсalenum

B Spatium interscalenum

C Spatium retrosternocleidomastoideus

D Spatium interaрoneuroticum suprasternale

E Trigonum omotrapezoideum

65

У хворого пухлиною пошкоджено піраміди довгастого мозку. У якому з провідних

шляхів порушиться проведення нервових імпульсів?

A *Tr. corticospinalis

B Tr. corticonuclearis

C Tr. corticopontinus

D Tr. dentatorubralis

E Tr. spinocerebellaris

66

Пострадавшему с колотой раной передней стенки желудка оказывается

хирургическая помощь. В какое образование полости брюшины попало содержимое

желудка?A * Преджелудочную сумку

B Сальниковую сумку

C Печёночную сумку

D Левый мезентериальный синус

E Правый мезентериальный синус

67

Выслушивая тоны сердца, врач обнаружил у пациента функциональные нарушения

двустворчатого [митрального] клапана. В каком месте его выслушивал врач?

A * На верхушке сердца

B У мечевидного отростка

C У места прикрепления реберного хряща справа

D Во втором межреберье слева у грудины

E Во втором межреберье справа у грудины

68

У пострадавшего ножевое ранение в поясничную область справа. Имеет место

повреждение правой почки. Какие органы забрюшинного пространства могут быть

повреждены при этом(A * 12-перстная кишка

B Поперечно-ободочная кишка

C Левый изгиб поперечно-ободочной кишки

D Нисходящий отдел ободочной кишки

E Начальный отдел тощей кишки

69

Во время операции из почечной лоханки удален камень размерами 3х4 см, имеющий

с одной стороны три выроста в виде рогов [коралловидный камень]. Каким

анатомическим образованиям соответствуют эти выросты?A * Большим чашечкам

B Нефронам

C Малым чашечкам

D Лоханке почки

E Долькам почки

70

На эксреторной урограмме [котрастировании мочевыводящих путей] определяется

широкая мешковидная лоханка, в которую непосредственно впадаю малые чашечки,

большие отсутствуют. Укажите форму экскреторных путей почки.A * Эмбриональная

B Фетальная

C Зрелая

D Филогенетическая

E Онтогенетическая

71

У новорожденного мальчика при осмотре мошонки в правой половине не обнаружено

яичка. О какой аномалии развития идет речь(

A * Монорхизме

B Гермафродитизме

C Крипторхизме

D Гипоспадии

E Эписпадии

72

У больного водянка яичка. В пределах какой оболочки яичка локализован процесс(A * Влагалищной оболочки

B Мясистой оболочки

C Наружной семенной фасции

D Внутренней семенной фасции

E Кожи мошонки

73

Ультразвуковое исследование органов малого таза осуществляется при

наполненном мочевом пузыре. Какая мышца промежности удерживает при этом

мочу?


A * Сфинктер мочеиспускательного канала

B Луковично-губчатая

C Седалищно-пещеристая

D Поверхностная поперечная

E Глубокая поперечная

74

Во время родовой деятельности при трудном прорезывании головки плода во

избежание разрыва промежности производят рассечение отверстия влагалища у

основания большой половой губы. Какую мышцу промежности при этом рассекают(A * Луковично-губчатую

B Седалищно-пещеристую

C Поверхностную поперечную

D Наружный сфинктер прямой кишки

E Глубокую поперечную

75

При ревизии полости брюшины у больного по поводу перитонита обнаружен

ограниченный гнойник у корня брыжейки сигмовидной кишки. В каком образовании

брюшины находится гнойник?A * Межсигмовидная ямка

B Правый брыжеечный синус

C Правый боковой канал

D Левый боковой канал

E Левый брыжеечный синус

76

Больная жалуется на боли в правой подвздошной области. При пальпации

определяется подвижная, мягкая, болезненная кишка. Какую кишку пальпирует врач?

A * Слепую

B Сигмовидную

C Прямую

D Восходящую ободочную

E Тощую

77

Больной предъявляет жалобы на боли в верхнем отделе пупочной области.

Пальпаторно определяется подвижная болезненная кишка. Какую кишку пальпирует

врач?


A * Поперечно-ободочную

B Тощую

C Двенадцатиперстную

D Подвздошную

E Сигмовидную.

78

У пострадавшего колото- резаная рана нижнего отдела задней стенки подмышечной

ямки. Какие мышцы повреждены при этом?

A * Широчайшая мышца спины

B Трехглавая мышца плеча

C Большая грудная мышца

D Дельтовидная мышца

E Подостная мышца

79

В результате удара колесом мотоцикла сзади в область средней трети голени у

пострадавшего разрыв глубоких кровеносных сосудов, образовалась обширная

гематома, ушиб нервов. В каком анатомическом образовании лежит поврежденный

сосудисто-нервный пучок голени?

A * Голено-подколенном канале

B Бедренно-подколенном канале

C Запирательном канале

D Верхнем мышечно-малоберцовом канале

E Нижнем мышечно-малоберцовом канале

80

Мужчина 75-лет. поступил в урологическое отделение с жалобами на выраженные

боли внизу живота, отсутствие мочи, невозможность самостоятельного

мочеиспускания. При осмотре урологом установлен диагноз: аденома

[доброкачественная опухоль] предстательной железы. Показана катетеризация

мочевого пузыря. Какова последовательность прохождения катетера через отделы

мочеиспускательного канала(

A * Губчатая, перепончатая, предстательная

B Губчатая, предстательная, перепончатая

C Перепончатая, губчатая, предстательная

D Предстательная, перепончатая, губчатая

E Перепончатая, предстательная, губчатая

81

В положении на спине шестимесячный ребенок задыхается. Пальпаторно на

передней стенке трахеи до яремной вырезки грудины определяется опухолевидное

образование, уходящее в переднее средостение. Какой орган может сдавливать

трахею?

A * Вилочковая железа

B Щитовидная железа.

C Околощитовидные железы

D Околощитовидные лимфатические узлы

E Околотрахеальные лимфатические узлы

82

У хворого спостерігається ішемія тканин нижче колінного суглоба, що

супроводжується “переміжною кульгавістю”. Про оклюзію якої артерії можна думати?

A *Підколінна артерія.

B Глибока артерія стегна

C Низхідна артерія коліна

D Тильна артерія стопи

E Проксимальна частина стегнової артерії.

83

В приймальній покій поступив хворий з переломом кісток кисті з сильною кровотечею

в ділянці анатомічної табакерки. Яка судина пошкоджена?

A *Променева артерія.

B Ліктьова артерія.

C Передня міжостиста артерія.

D Задня міжостиста артерія.

E Поверхнева долонна дуга.

84

У хворого виявлено порушення кровотоку у басейні правої передньої мозкової артерії.

Які ділянки кори кінцевого мозку можуть постраждати за цих умов?

A * медіальна поверхня правих лобної та тім’яної часток

B медіальна поверхня правої потиличної частки

C нижня поверхня правої лобної частки

D нижня поверхня правої скроневої частки

E права острівцева частка

85

У хворого на гайморит порушено сполучення верхньощелепової біляносової пазухи з

середнім носовим ходом. Який утвір в нормі забезпечує надходження повітря з

носового ходу до гайморової пазухи?A * hiatus semilunaris

B infundibulum ethmoidale

C foramina ethmoidalia

D recessus sphenopalatinus

E canalis nasolacrimalis

86

У хворого встановлено ураження внутрішнього вуха судинного генезу. Гілками якої з

названих артерій, головним чином, здійснюється кровопостачання внутрішнього вуха?

A * a. basilaris

B a. cerebri posterior

C a. vertebralis

D a. cerebri media

E a. cerebri anterior

87

У хворого діагностовано злоякісну пухлину черевної частини стравоходу. Яка група

лімфатичних вузлів є регіонарною для вказаного відділу стравоходу?

A * anulus lymphaticus cardiae

B nodi lymphatici paratrachealis

C nodi lymphatici prevertebralis

D nodi lymphatici pericardiales

E _

88

У хворого з аневрізмою правої підключичної артерії спостерігається осиплість голосу.

З подразненням якого нерву це може бути пов’язано?

A * n.laringeus reccurens dexter

B n.laringeus superior dexter

C n.laringeus reccurens sinister

D n.laringeus superior sinister

E n.laringeus inferior sinister

89

Під час проведення комп’ютерної томографії головного мозку у хворого виявлено

крововилив у ділянці коліна внутрішньої капсули. Який з вказаних провідникових

шляхів постраждає в першу чергу?A * tractus corticonuclearis

B radiationes thalamicae anteriores

C tractus corticospinalis

D radiatio acustica

E radiatio optica

90

Хворому з порушенням функції зовнішнього дихання необхідно зробити трахеостомію.

На рівні яких хрящових кілець трахеї частіше за все може знаходитися перешийок

щитоподібної залози?A * II- ІV

B III-IV

C I-II

D IV-V

E V-VI

91

Після травми хворий не може утримувати тіло у вертикальному положенні, не може

піднятись навшпиньки. Функція якого м’яза порушена ?

A *M. triceps surae

B M. tibialis anterior

C M. extensor digitorum longus

D M. fibularis longus

E M. extensor hallucis longus

92

Оглядаючи черевну порожнину потерпілого з проникаючим пораненням передньої

черевної стінки, хірург помітив пошкодження малого сальника, з якого витікала ясно

червона (артеріальна) кров. Яка артерія виявилась пошкодженою?A * A. hepatica propria

B A. gastroepiploica dextra

C A. hepatica communis

D A. lienalis

E A. gastroepiploica sinistra

93

Обстежуючи секційний матеріал, патанатом помітив на внутрішній поверхні одного з

відрізків кишечника folliculi lymphatici aggregati (Пеєрові бляшки). Якій кишці належить

цей відрізок?A *Ileum

B Jejunum

C Duodenum

D Colon ascendens

E Colon descendens

94

Жінку госпіталізовано в клініку з симптомами гострого живота. При обстеженні

виникла підозра на позаматкову вагітність. Яке з анатомічних утворень таза необхідно

пропунктувати для підтвердження вірного діагнозу?A *Excavatio rectouterina

B Excavatio vesicouterina

C Excavatio rectovesicalis

D Fossa ischiorectalis

E Processus vaginalis peritonei

95

Хворий 65 років звернувся в клініку з приводу розладів сечопуску. При обстеженні

виявлено гіпертрофію простати. Збільшення яких з перечислених частин

передміхурової залози є можливою причиною даних порушень?A *Перешийок (середня частка)

B Права частка

C Ліва частка

D Капсула простати

E Проточка передміхурової залози

96

Параніхій мізинця ускладнився флегмоною кисті та передпліччя. Нагнійний процес

поширився по:

A *Vagina synovialis communis mm.flexorum

B Vagina tendinis m.flexor pollicis longi

C Canalis carpalis

D Vagina tendinis m.flexor carpi radialis

E Міжфасціальних просторах

97

Хірург, здійснюючи доступ до органів грудної порожнини, зробив розріз на передній

грудній стінці по одному з міжребрових просторів. При цьому він особливо обережно

розтинав скальпелем тканини в передній медіальній ділянці міжребрового простору,

щоб не пошкодити артерію, яка розташована паралельно краю груднини на 1-1,5 см

латерально від неї. Яку артерію остерігався пошкодити хірург?A *Внутрішню грудну артерію.

B Міжреброву передню артерію.

C Верхню діафрагмальну артерію

D Реброво-шийний стовбур

E Нижню діафрагмальну артерію

98

Обстежуючи хворого, хірург досліджує пульсацію артерії позаду медіальної кісточки.

Пульсацію якої артерії досліджує хірург?

A * Задньої великогомілкової артерії

B Малогомілкової артерії

C Передньої великогомілкової артерії

D Задньої поворотної великогомілкової артерії

E Передньої поворотної великогомілкової артерії

99

У жінки 40 років фіброміома матки. Виконана надпіхвова ампутація матки з

видаленням маткових труб. Яєчники здорові, не видалені. Повністю збережена lig.

suspensorium ovarii, в якій проходить судина, яка кровопостачає яєчники . Назвіть цю

судину.

A *a. ovarіca

B Ramus ovaricus a.uterina

C a. pudenda interna

D a. iliaca interna

E a. iliaca externa

100

Хворий, 45 років, скаржиться на запаморочення, шаткість під час ходьби, порушення

координації рухів. При обстеженні встановлено, що у хворого остеохондроз шийного

відділу хребтового стовбура і стиснута судина, яка проходить через поперечні отвори

шийних хребців. Яка це судина?

A *a. verterbralis

B a. subclavia

C a. carotis externa

D a. carotis interna

E a. occipitalis

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка