Крок Загальна лікарська підготовка 0 Біохімія 1Сторінка1/4
Дата конвертації15.12.2016
Розмір0.99 Mb.
  1   2   3   4
Крок 1. Загальна лікарська підготовка

5.0 Біохімія

1

Метильні групи (-СН3) використовуються в організмі для синтезу таких важливих сполук,

як креатин, холін, адреналін, інші. Джерелом цих груп є одна з незамінних амінокислот, а

саме:


A *Метионін

B Валін

C Лейцин

D Ізолейцин

E Триптофан

2

При перетворенні глюкози в пентозному циклі утворюються фосфати різних

моносахаридів. Яка з цих речовин може бути використана для синтезу нуклеїнових

кислот?


A *Рибоза- 5-фосфат

B Рибулоза-5-фосфат

C Еритрозо-4-фосфат

D Седогептулозо-7-фосфат

E Єксилулозо-5-фосфат

3

В легенях вугільна кислота (Н2СО3) за допомогою фермента розкладається до води та

вуглекислого газу, який виділяється з повітрям. Який фермент каталізує цю реакцію?

A *Карбоангідраза

B Каталаза

C Пероксидаза

D Цитохром

E Цитохромоксидаза

4

Больной жалуется на снижение веса, боли в области желудка после приема пищи, при

анализе желудочного сока общая кислотность 20 ед. Пищеварение каких компонентов

пищи нарушено в первую очередь?A *Белков

B Фосфолипидов

C Нейтральных жиров

D Олигосахаридов

E Крахмала

5

У пацієнта, що перебував у зоні радіаційного ураження, в крові збільшилась

концентрація малонового діальдегіду, гідропероксидів. Причиною даних змін могло

послужити:A * Збільшення в організмі кисневих радикалів і активація ПОЛ

B Збільшення кетонових тіл

C Збільшення молочної кислоти

D Збільшення холестерину

E Зменшення білків крові

6

Ціанід калію, що потрапив в організм пацієнта Б і викликав смерть через кілька хвилин

на фоні явищ гіпоксії. Найбільш ймовірною причиною токсичної дії ціаніду було

гальмування активності:A * Цитохромоксидази

B НАДН-дегідрогенази

C АТФ-синтетази

D НАДФН-дегідрогенази

E АТФ-ази

7

Длительный отрицательный эмоциональный стресс, сопровождающийся выбросом

катехоламинов, может вызвать заметное похудание. Это связано с

A *Усилением липолиза

B Нарушением пищеварения

C Усилением окислительного фосфорилирования

D Нарушением синтеза липидов

E Усилением распада белков

8

Хвора Л., 46 років скаржиться на сухість в роті, спрагу, почащений сечоспуск, загальну

слабкість. При біохімічному дослідженні крові виявлено гіперглікемію, гіперкетонемію. В

сечі-глюкоза, кетонові тіла. На електрокардіограмі дифузні зміни в міокарді. У хворої

вірогідно:

A * Цукровий діабет

B Аліментарна гіперглікемія

C Гострий панкреатит

D Нецукровий діабет

E Ішемічна хвороба серця

9

Нормальное строение и функция эмали обеспечивается динамическим равновесием

процессов деминерализации и реминерализации. Какие гормоны обладают наиболее

выраженным действием на баланс этих процессов?A *Тиреокальцитонин и паратгормон

B Кортизол и дезоксикортикостерон

C Инсулин и глюкагон

D Тестостерон и паратгормон

E Тироксин и соматотропин

10

На прийом до терапевта прийшов чоловік 37 років зі скаргами на періодичні

інтенсивні больові приступи у суглобах великого пальця стопи та їх припухлість. При

аналізі сечі встановлено її різко кислий характер і рожеве забарвлення. З наявністю

яких речовин можуть бути пов’язані такі зміни сечі?

A * Солі сечової кислоти

B Хлориди

C Амонієві солі

D Фосфат кальцію

E Сульфат магнію

11

Після переводу на змішане харчування у новонародженої дитини виникла диспепсія з

діареєю, метеоризмом, відставанням у розвитку. Біохімічна основа даної патології

полягає у недостатності:A *Сахарази й ізомальтази

B Лактази і целобіази

C Трипсину і хімотрипсину

D Ліпази і креатинкінази

E Целюлази

12

Біохімічний аналіз сироватки крові пацієнта з гепатолентикулярною дегенерацією

(хвороба Вільсона-Коновалова) виявив зниження вмісту церулоплазміну. Концентрація

яких іонів буде підвищена в сироватці крові цього пацієнта?A *Мідь

B Кальцій

C Фосфор

D Калій

E Натрій

13

У немовляти на 6 день життя в сечі виявлено надлишок фенілпірувату та фенілацетату.

Обмін якої амінокислоти порушено в організмі дитини?

A *Фенілаланін

B Триптофан

C Метіонін

D Гістидин

E Аргінін

14

У сироватці крові пацієнта встановлено підвищення активності гіалуронідази.

Визначення якого біохімічного показника сироватки крові дозволить підтвердити

припущення про патологію сполучної тканини?A *Сіалові кислоти

B Білірубін

C Сечова кислота

D Глюкоза

E Галактоза

15

У регуляції активності ферментів важливе місце належить їхній постсинтетичній

ковалентній модифікації. Яким із зазначених механізмів здійснюється регуляція

активності глікогенфосфорилази і глікогенсинтетази?A *Фосфорилювання-дефосфорилювання

B Метилювання

C Аденілювання

D Обмежений протеоліз

E АДФ-рибозилювання

16

Відомо, що в деяких біогеохімічних зонах розповсюджене захворювання на ендемічний

зоб. Недостача якого біоелемента викликає це захворювання?

A *Йода

B Заліза

C Цинка

D Міді

E Кобальта

17

Хворий 45 скаржиться на невгамовну спрагу, споживання великої кількості рідини (до 5

л), виділення значної кількості сечі (до 6 л на добу). Концентрація глюкози крові

становить 4,4 ммоль/л, рівень кетонових тіл не підвищений. Сеча незабарвлена, питома

вага 1,002; цукор у сечі не визначається. Дефіцит якого гормону може призводити до

таких змін?A *Вазопресину

B Альдостерону

C Інсуліну

D Глюкагону

E АКТГ

18

Гідроксипролін є важливою амінокислотою у складі колагену. За участю якого вітаміну

відбувається утворення цієї амінокислоти шляхом гідроксилювання проліну?

A *C

B D

C B1

D B2

E B6

19

Захисна функція слини зумовлена декількома механізмами, в тому числі наявністю

ферменту, який має бактерицидну дію, викликає лізис полісахаридного комплексу

оболонки стафілококів, стрептококів. Укажіть цей ферментA *Лізоцим

B альфа-амілаза

C Оліго-1,6-глюкозидаза

D Колагеназа

E бета-глюкуронідаза

20

Альбіноси погано переносять сонячний загар, з'являються опіки. Порушення

метаболізму якої амінокислоти лежить в основі цього явища?

A *Фенілаланіну

B Метіоніну

C Триптофану

D Глутамінової кислоти

E Гістидину

21

В основі ліполізу (мобілізації жирних кислот (з жирових депо) лежить ферментативний

процес гідролізу жиру до жирних кислот та гліцерину. Утворені жирні кислоти надходять в

кров і транспортуються в складі:A *Альбумінів

B Глобулінів

C ЛПВЩ(ліпопротеїнів високої щільності)

D ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності)

E Хіломікронів

22

При гострих запальних процесах в плазмі крові з’являється "білок гострої фази",

визначення якого має діагностичне значення. Який це білок?

A *С-реактивний білок

B Альбумін

C Міоглобін

D Гемоглобін

E Карбгемоглобін

23

В процесі катаболізму гемоглобіну звільняється залізо, яке в складі спеціального

транспортного білку надходить в кістковий мозок і знову використовується для синтезу

гемоглобіну. Цим транспортним білком є:A *Трансферин (сидерофілін)

B Транскобаламін

C Гаптоглобін

D Церулоплазмін

E Альбумін

24

У хворої суглоби збільшені , болючі.У крові пацієнтки підвищений рівень уратів.Як

називається така патологія?

A *Подагра

B Рахіт

C Скорбут

D Пелагра

E Каріес

25

Після прийому жирної їжі хворий відчуває дискомфорт, а у калі неперетравлені краплі

жиру.Реакція сечі на жовчні кислоти позитивна. Причиною такого стану є нестача:

A *Жовчних кислот

B Жирних кислот

C Хіломікронів

D Тригліцеридів

E Фосфоліпідів

26

При дії окислювачів (перекис водню, оксиди азоту та інші), гемоглобін, до складу якого

входить Fe2+, перетворюється на сполуку, що містить Fe3+. Ця сполука нездатна

переносити кисень і має назву?A *Метгемоглобін

B Карбоксигемоглобін

C Карбгемоглобін

D Оксигемоглобін

E Глікозильований гемоглобін

27

В процесі метаболізму в організмі людини виникають активні форми кисню, у тому числі

супероксидний аніон-радикал О2. Цей аніон інактивується за допомогою ферменту:

A * Супероксиддисмутази

B Каталази

C Пероксидази

D Глутатіонпероксидази

E Глутатіонредуктази

28

Центральним проміжним подуктом всіх обмінів (білків, ліпідів, вуглеводів) є:A * Ацетил-КоА

B Сукциніл-КоА

C Щавелево-оцтова кислота

D Лактат

E Цитрат

29

При малярії призначають препарати – структурні аналоги вітаміну В2 (рибофлавіну).

Порушення синтезу яких ферментів у плазмодія викликають ці препарати?

A *ФАД-залежних дегідрогеназ

B цитохромоксидаз

C пептидаз

D НАД- залежних дегідрогеназ

E амінотрансфераз

30

Для лікування урогенітальних інфекцій використовують хінолони - інгібітори ферменту

ДНК-гірази. Укажіть, який процес порушується під дією хінолонів у першу чергу.

A *реплікація ДНК

B репарація ДНК

C ампліфікація генів

D рекомбінація генів

E зворотна транскрипція

31

У больной 63 лет вследствие кровоизлияния в желудочно-кишечный тракт белки крови

оказались доступными для действия микроорганизмов кишечника, т.е. подверглись

гниению. Выберите из нижеперечисленных веществ продукт, концентрация которого

увеличилась у данной больной.

A * Индол

B Креатин

C Цианкобаламин

D Тиамин

E Триптофан

32

После заживления раны на ее месте образовался рубец. Какое вещество является

основным компонентом этой разновидности соединительной ткани?

A * Коллаген

B Эластин

C Гиалуроновая кислота

D Хондроитин –сульфат

E Кератансульфат

33

Хворий страждає на гіпертонію, атеросклеротичне ураження судин. Укажіть, вживання

якого ліпіду йому необхідно знизити в добовому раціоні.

A *Холестерин.

B Олеїнову кислоту.

C Лецитин.

D Моноолеатгліцерид.

E Фосфатиділсерин.

34

Хворий знаходиться у стані гіпоглікемічної коми. Укажіть передозування якого гормону

може привести до такої ситуації.

A *Інсулін.

B Прогестерон.

C Кортизол.

D Соматотропін.

E Кортікотропін.

35

У хворого явна прогресуюча м’язова дистрофія. Назвіть показник обміну азоту сечі,

характерний для такого стану.

A *Креатин.

B Амонійні солі.

C Креатинин.

D Сечова кислота.

E Сечовина.

36

При недостатке кровообращения в период интенсивной мышечной работы в мышце в

результате анаэробного гликолиза накапливается молочная кислота. Какова ее

дальнейшая судьба?A * Включается в глюконеогенез в печени

B Удаляется через почки с мочой

C Используется в мышце для синтеза аминокислот

D Используется тканями для синтеза кетоновых тел

E Используется в тканях для синтеза жирных кислот

37

У дитини спостерігається затримка росту і розумового розвитку, з сечею виділяється

велика кількість оротової кислоти. Ця спадкова хвороба розвиваєтья внаслідок

порушення:A *Синтезу піримідинових нуклеотидів

B Розпаду піримідинових нуклеотидів

C Синтезу пуринових нуклеотидів

D Розпаду пуринових нуклеотидів

E Перетворення рибонуклеотидів у дезоксирибонуклеотиди

38

Тестовим показником на розвиток пухлини мозкової частини наднирників є рівень

гормонів:

A *Катехоламінів.

B Мінералокортікоїдів.

C Глюкокортікоїдів.

D Статевих гормонів.

E Кортиколіберинів.

39

При алкаптонурії у сечі хворого знайдено велику кількість гомогентизинової кислоти

(сеча темніє на повітрі). Вроджений дефект якого ферменту має місце.

A *Оксидази гомогентизинової кислоти.

B Аланінамінотрансферази

C Тирозинази

D Фенілаланін-4-монооксигенази

E Тирозинамінотрансферази

40

Концентрація глюкози в плазмі крові здорової людини знаходиться в таких межах:A *3,5-5,5 ммоль/л

B 2-4 ммоль/л

C 10-25 ммоль/л

D 6-9,5 ммоль/л

E 1-2 ммоль/л

41

Яка сполука є попередником в синтезі простагландинів в організмі людини?A * Арахідонова кислота

B Пальмітинова кислота

C Ліноленова кислота

D Олеїнова кислота

E Ліноленова кислота

42

Знешкодження хвороботворних бактерій та розщеплення чужерідних тіл в лейкоцитах

здійснюється за типом реакції окислення:

A * пероксидазного

B оксидазного

C оксигеназного

D перекисного

E анаеробного

43

У чоловіка 35 років феохромоцитома. В крові виявляється підвищений рівень адреналіну

та норадреналіну, концентрація вільних жирних кислот зростає в 11 разів. Вкажіть,

активація якого ферменту під впливом адреналіну підвищує ліполіз.A *ТАГ-ліпази

B Ліпопротеїдліпази

C Фосфоліпази А2

D Фосфоліпази С

E Холестеролестерази

44

Для серцевого м’яза характерним є аеробний характер окислення субстратів. Основним

з них є :

A *Жирні кислоти

B Триацилгліцероли

C Гліцерол

D Глюкоза

E Амінокислоти

45

У немовляти спостерігаються епілептиформні судоми, викликані дефіцитом вітаміну В6.

Це спричинено зменшенням у нервовій тканиніі гальмівного медіатора -

гамма-аміномасляної кислоти. Активність якого ферменту знижена:A *Глутаматдекарбоксилази

B Аланінамінотрансферази

C Глутаматдегідрогенази

D Піридоксалькінази

E Глутаматсинтетази

46

У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканин.Зростання вмісту

яких сполук в крові це підтверджує?

A *Вміст оксипроліну та оксилізіну в крові

B Вміст креатину та креатиніну

C Активність ізоферментів ЛДГ

D Активність трансаміназ

E Рівень уратів в крові

47

У чоловіка 53 років діагностована хвороба Педжета. В добовій сечі різко підвищений

рівень оксипроліну, що свідчить передусім про посилення розпаду:

A * Колагену

B Кератину

C Альбуміну

D Гемоглобіну

E Фібриногену

48

При розтині трупу 40 річної жінки судовий експерт встановив, що смерть настала в

результаті отруєння цианідами Блокування якого процесу цианідами є найбільш

вірогідною причиною смерті?A *Тканинного дихання

B Розпаду глікогена

C Гліколізу

D Циклу трикарбонових кислот

E Глюконеогенеза

49

У 6-ти місячної дитини спостерігались часті та сильні подшкірні кровотечі Призначення

синтетического аналога вітаміну K (вікасола) дало позитивний ефект. В

гама-карбоксилюванні глутамінової кислоти якого з перерахованих нижче білків

згортаючої системи крові приймає участь цей вітамін?

A *Протромбіну

B Фібриногену

C Фактора Хагемана

D Антигемофільного глобуліну A

E Фактора Розенталя

50

У чоловіка 32 років з ураженням печінки при проведенні проби Квіка на детоксикаційну

здатність спостерігали низький рівень в сечі:

A *Гіпурової кислоти

B Оксипроліну

C Бензоату натрію

D Креатинину

E Амінокислот

51

Хворому поставили попередній діагноз інфаркт міокарда. Характерною ознакою для

даного захворювання є суттєве підвищення в крові активності:

A *Кретинфосфокінази

B Каталази

C Г-6-ФДГ

D a-амілази

E Аргінази

52

У хворого швидко розвиваються набряки. Зниження яких білків сироватки крові

призводить до їх виникнення?

A *Альбумінів

B альфа-1-глобулінів

C альфа-2-глобулінів

D бета-глобулінів

E фібриногену

53

У хворого виявлена серповидноклітинна анемія. Заміна якої амінокислоти в

поліпептидному ланцюгу Hb на валін призводить до цього захворювання?

A *Глутамінової кислоти

B Аспарагінової кислоти

C Лейцину

D Аргініну

E Треоніну

54

Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на часте та надмірне сечовиділення, спрагу. При

аналізі сечі виявлено - добовий діурез –19 літрів, щільність сечі 1,001. Для якого

захворювання ці показники є характерними?A * Нецукровий діабет

B Стероїдний діабет

C Цукровий діабет

D Тіреотоксикоз

E Хвороба Аддісона
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка