Крок Стоматологія 2013 рік 0 Біохімі я1Сторінка2/3
Дата конвертації11.05.2016
Розмір0.61 Mb.
1   2   3

122

У хворої 50 років діагностовано еритропоетичну порфірію ( хворобу Гюнтера); сеча

червоного кольору, при ультрафіолетовому опроміненні помітне червоне забарвлення

зубів. Метаболізм якої речовини порушений?A *Гема

B Глобіна

C Аденіна

D Креатину

E Холестерину

123

У медичній практиці застосовують сульфаніламідні препарати, які є антиметаболітами

параамінобензойної кислоти, яка синтезується мікроорганізмами. Протимікробна дія їх

базується на блокуванні синтезу та функції коферменту вітаміну:

A *Фолієвої кислоти

B Пантотенової кислоти

C Оротової кислоти

D Нікотинової кислоти

E Аскорбінової кислоти

124

У клінічній практиці застосовують для лікування туберкульозу препарат ізоніазид –

антивітамін, який здатний проникати у туберкульозну палочку. Туберкулостатичний

ефект обумовлений порушенням процесів реплікації, окисно-відновних реакцій завдяки

утворенню несправжнього коферменту з:A *НАД

B ФАД

C ФМН

D ТДФ

E КоQ

125

При обстеженні в клініці у чоловіка діагностували гостру променеву хворобу.

Лабораторно встановленно різке зниження серотонину в тромбоцитах. Порушення

метаболізму якої речовини є можливою причиною зниження тромбоцитарного

серотонину?A *5-окситріптофана

B Тирозина

C Гістидина

D Фенілаланіна

E Серин

126

Всі типи РНК синтезуються у вигляді РНК-попередників, які потім піддаються дозріванню,

або процесінгу. Одним з етапів процесінгу є сплайсінг. Сплайсінг це:A * Вирізання неінформативних ділянок (інтронів) і зшивання інформативних (екзонів)

B Приєднання до 5` кінцевого залишку 7-метилгуанозину

C Приєднання до 3`кінця 100 – 200 залишків аденілової кислоти

D Хімічна модифікація азотистих основ

E Фрагментація РНК

127

До лікаря звернувся юнак із скаргами, які можна розцінювати як симптоми активної

форми ревматизму – пошкодження сполучної тканини, що супроводжується руйнуванням

гетеро полісахаридів у складі глікопротеїнів. Які біохімічні показники крові та сечі

необхідно дослідити для уточнення діагнозу?A *Сіалові кислоти

B Глюкозу

C Кетонові тіла

D Індикан

E Білкові фракції

128

Надмірне сонячне опромінення сприяє виникненню в ДНК епітеліоцитів шкірі людини

мутації. Відзначте їх.A * Тимінові димери

B Делеції

C Заміни нуклеотидів

D Трансверзія

E Одноланцюгові ДНК

129

Хворий 49 років водій за професією скаржиться на нестерпні стискаючі болі за грудиною,

що “віддають” у ділянку шиї, які виникли 2 години тому. Стан важкий, блідість, тони серця

послаблені. Лабораторне обстеження показало високу активність креатинкинази та

ЛДГ1. Для якого захворювання характерні подібні зміни?A * Гострий інфаркт міокарда;

B Гострий панкреатит;

C Стенокардія;

D Жовчо-кам'яна хвороба;

E Цукровий діабет.

130

При споживанні їжі, що містить білок глютен, розвивається целіакія (глютенова хвороба),

яка характеризується дегенерацією кишкових ворсинок із втратою їх абсорбтивної

функції, діареєю і стеатореєю, здуттям живота, втратою ваги та іншими позакишечними

проявами. Глютен є білком:A *Пшениці

B Кукурудзи

C Рису

D Суниць

E Яєць

131

Хворій з хронічною серцевою недостатністю в комплексній терапії призначено ін’єкції

кокарбоксилази з метою покращення аеробного обміну вуглеводів. В якій із приведених

біохімічних реакцій бере участь ТДФ?

A *Окислювальне декарбоксилування пірувату

B Декарбоксилювання амінокислот

C Карбоксилювання пірувату

D Окислювальне гідроксилювання гідрофобних сполук (у ЕПР)

E Окислювальне дезамінування амінокислот

132

Для окислення жирних кислот необхідна транспортна система, що включає аминоспирт,

який транспортує жирні кислоти через мембрану мітохондрій. Назвіть цю сполуку.A *Карнітин

B Карнозин

C Карбомоїлфосфат

D Каротин

E Кардіоліпін

133

У дитини, яку годували синтетичними сумішами, з'явились ознаки недостатності вітаміну

В1. В яких реакціях приймає участь цей вітамін?A Окислювальне декарбоксилування кетокислот

B Трансамінування амінокислот

C Декарбоксилювання амінокислот

D Гідроксилювання проліну

E Окислювально-відновні реакції

134

Карбоксибіотин – коферментна форма вітаміну Н. Назвіть процес в якому цей вітамін

приймає участь.A Біосинтез вищих жирних кислот

B Трансамінування кислот

C Декарбоксилування аминокислот

D Гідроксилювання проліну

E ЦТК

135

При тиреотоксикозі у хворих внаслідок переважання катаболічних процесів розвивається

схуднення хворих, підвищується температура тіла. Укажить зміни енергетичного обміну в

мітохондріях клітин.

A * Роз'еднується окислення та окисне фосфирилювання

B Активується субстратне фосфорилювання

C Блокується окисне фосфорилювання

D Блокується субстратне фосфорилювання

E Зменшується швидкість тканинного дихання

136

У хворого з синдромом Иценко-Кушинга знижена толерантність до глюкози, стійка

гіперглікемія та глюкозурія навіть у постабсорбтивному стані. З активацією якого

метаболічного процесу це пов'язано?

A * Глюконеогенеза

B Глікогеноліза

C Гліколіза

D Бета-окислення жирних кислот

E Біосинтеза білка

137

Кальційтріол підтримує фізіологічні концентрації кальцію і фосфатів у плазмі крові, що

забезпечує умови для нормальної побудови кісткової тканини. Який молекулярний

механізм дії він має?

A *Індукує синтез Са -зв'язуючих білків

B Активує синтез кальцитоніну в щитовидної залозі

C Активує процесинг препропаратгормона в паратгормон

D Активує синтез холекальциферола

E Стимулює секрецію кальція в нирках

138

При обстеженні хворого виявлено підвищено вмісту в сироватці крові ліпопротеінів

низької щільності. Яке захворювання можна передбачити у цього хворого?A *атеросклероз

B запалення легень

C панкрєатіт

D гастрит

E анемія

139

У пацієнта похилого віку спостерігається зростання в крові певних класів ліпопротеїнів які

є фактором ризику розвитку атеросклеротичного процесу. Вкажіть, які ліпіди є

“атерогенними”

A * ЛПНЩ

B ЛПВЩ

C Хіломікрони

D ЛППЩ

E -

140

Юнак, який захоплюється культуризмом, з метою швидкого нарощення маси скелетних

м’язів приймав синтетичний препарат на основі тестостерону. Стимуляція якого

біохімічного процесу лежить в основі анаболічної дії цього препарату?

A * Синтезу білка

B Синтезу вищих жирних кислот

C Ліполізу

D Глікогенолізу

E Швидкості тканинного дихання

141

У пологовому будинку новонародженій дитині встановлено діагноз: фенілкетонурія.

Визначення якого метаболіту в сечі може підтвердити діагноз?A *Фенілпіруват

B Оксифенілпіруват

C Фумарилацетоацетат

D Гомогентизинова кислота

E Фумарат

142

Хворому призначили антибіотик хлорамфенікол

(левомецитин), який порушує у мікроорганізмів синтез білка шляхом гальмування

процесу:

A * Елонгації трансляції

B Утворення полірибосом

C Транскрипції

D Процесінгу

E Ампліфікації генів

143

Внаслідок реакцій пострансляційної модифікації білки набувають фізіологічної активності.

Фермент глікогенфосфорилаза активуються внаслідок реакції:A * Фосфорилювання

B Гідроксилювання

C Метилювання

D Дефосфорилювання

E Гідролізу

144

Для нормального перебігу процесу реплікації потрібні тимідилові нуклеотиди, синтез яких

відбувається за участю тимідилатсинтетази, в якості коферменту використовується:A * Метилентетрагідрофолат

B Карбоксібіотин

C Тіаміндифосфат

D Піридоксальфосфат

E Нікотинамідаденіндинуклеотид

145

Утворення дезоксиробонуклеотидтрифосфатів відбувається з відповідних

рибонуклеотидів шляхом відновлення рибози на дезоксирибозу:A * Тіоредоксин-редуктазу

B Лактатдегідрогеназу

C Ізоцитратдегідрогеназу

D Нуклеозидфосфокіназу

E Піруватдегідрогеназу

146

Утворення дезоксиробонуклеотидтрифосфатів пуринового ряду відбувається з

відповідних рибонуклеотидів шляхом:A * Відновлення рибози на дезоксирибозу

B Переамінування

C Декарбоксилювання

D Гідроксилювання

E Фосфорилювання

147

Процес активації вітаміну 25(ОН)Д3 здійснюється шляхом гідроксилювання, яке

відбувається в нирках і стимулюється гормоном:A * Паратирином

B Інсуліном

C Тироксином

D Соматотропіном

E Адреналіном

148

У ферментативному розщеплені складних біоорганічних сполук в організмі людині

виділяють три основні стадії катаболізму. На першій стадії реакції відбуваються за

механізмом:

A *Гідролізу

B Окислення

C Відновлення

D Карбоксилювання

E Фосфорилювання

149

Шлях, метаболіти якого можуть включатись як в катоболічні, так і в анаболічні процеси,

належать до:A * Амфіболічних

B Катаболічних

C Анаболічних

D Екзергічних

E Ендергонічних

150

Збільшення об'єму циркулюючої крові під впливом альдостерону та антидіуретичного

гормону призведе до активації секреції:A * Натрійуретичного предсердного пептиду

B Мелатоніну

C Ангіотензину 2

D Ангіотензиногену

E Реніну

151

Попередником оксиду азоту, що є важливим регулятором тонусу гладких м'зів,

нейротрансмісії, імунних процесів виступає:A *Аргінін

B Орнітин

C Цитрулін

D Карбомоїлфосфат

E Лізін

152

Одной из наиболее стабильных биохимических констант организма является

концентрация кальция в сыворотке крови. Укажите ее нормальные значенияA *2,25 – 2,75 ммоль/л

B 0,75 – 1,25 ммоль/л

C 1,25 – 2,25 ммоль/л

D 2,75 – 3,75 ммоль/л

E 3,75 – 5,15 ммоль/л

153

Активация ряда факторов системы гемостаза осуществляется путем присоединения к

ним ионов кальция. Наличие какого структурного компонента в их составе обеспечивает

его присоединение

A *гамма-карбоксиглутаминовая кислота

B гамма-аминомасляная кислота

C гамма-оксимасляная кислота

D гидроксипролин

E моноаминодикарбоновые кислоты

154

Лизоцим – фермент из класса гидролаз, определяющий защитную функцию слюны. Его

антибактериальные свойства обусловлены способностью нарушать структурную

целостность клеточной стенки бактерий, гидролизуя:

A *гликозидные связи мукополисахаридов

B пептидные связи белков

C эфирные связи липидов

D гликозидные связи азотистых оснований и пентоз

E антигены и эндотоксины, расположенные в стенке

155

Муцин вследствие отрицательного заряда молекулы легко адсорбируется на

поверхности эмали и оказывает защитное действие. Это вещество относится к:A *гликопротеинам

B простым белкам

C фосфопротеинам

D кислым мукополисахаридам

E липопротеинам

156

Укажите кальцийсвязывающий белок эмали, нарушение функции которого играет

важную роль в механизме деструкции эмали при кариесе:A *амелогенин

B кальмодулин

C остеокальцин

D кальцитонин

E паротин

157

Коллаген является основным компонентом органического матрикса всех

минерализованных тканей человека, за исключением:A *эмали

B дентина

C цемента

D кости

E всех указанных тканей без исключения

158

При підвищенній кислотності в організмі (ацидозі) кислотні продукти нейтралізуються

аміаком та виділяються нирками у вигляді солей:A * Амонію

B Калію

C Кальцію

D Натрію

E Магнію

159

Молодим батькам добре відомо, що моторика шлунково-кишкового тракту немовлят на

декілька порядків вища ніж у дорослих. Який фермент сприяє швидкому осадженню і

перетравленню білків - казеїногенів молока у шлунку дітей?

A * Ренін

B Пепсин

C Трипсин

D Хімотрипсин

E Проеластаза

160

У народі побутує вислів „пухнути з голоду”. Порушення якої з функцій печінки може

призвести до появи „ голодних набряків” у людини?A * Білоксинтезуючої

B Холестеринсинтезуючої

C Жовчеутворюючої

D Глікогендепонуючої

E Детоксикуючої

161

Транскетолаза забезпечує перебіг неокиснювальної фази пентозофосфатного циклу,

який призводить до накопичення НАДФН і рибозо-5-фосфату. Останні використовуються

безпосередньо для синтезу таких речовин як:

A *Нуклеотидів

B Амінокислот

C Вітамінів

D Жирних кислот

E Ліпоротеїнів.

162

До якого класу ферментів належить глюкокіназа, яка каталізує реакцію перенесення

фосфорної групи з АТФ на глюкозу?A * Трансферази

B Ліази

C Ізомерази

D Гідролази

E Оксидоредуктази

163

Вплив гіповітамінозу С на структуру колагенових волокон зумовлений зниженням

активності ферменту:A * Лізингідроксилази.

B Глікозилтрансферази.

C Проколагенпептидази.

D Колагенази.

E Лізиноксидази.

164

Назвіть два вітаміни, при дефіциті яких в організмі людини виникає однаковий

симптомокомплекс – кровоточивість із ясен.A * С, Р.

B В3, В12

C В1, В2

D РР, В6

E Н, D

165

У групі експериментальних тварин виявлено зниження процесів відновлення в синтезах

холестерину, вищих жирних кислот та утворенню нуклеїнових кислот. Назвіть, порушення

якого шляху вуглеводного обміну призведе до зазначених наслідків?

A * Пентозофосфатного циклу

B Гліколізу

C Циклу трикарбонових кислот

D Глюконеогенезу

E Глікогенолізу

166

Одним з біохімічних механізмів ускладнень цукрового діабету є посилення зв’язування

глюкози з білками, що називається:A * Глікозилюванням

B Гідроксилюванням

C Глюкозамінуванням

D Глюкозметилюванням

E Сульфурилюванням

167

У хворого спостерігається алергічна реакція, яка супроводжується свербінням, набряками

та почервоніннями шкіри. Вкажіть біогенний амін, надлишкове накопичення якого в зонах

запалення є одним із патогенетичних механізмів розвитку алергічних реакцій:

A * Гістамін

B Серотонін

C Дофамін

D Мелатонін

E Адреналін

168

Ін’єкція адреналіну призвела до підвищення рівня глюкози в крові. Який процес спричинив

гіперглікемію?A *Розпад глікогену

B Синтез глікогену

C Цикл Кребса

D Пентозофосфатний цикл

E Глюконеогенез

169

При цукровому діабеті порушується процес виділення інсуліну підшлунковою залозою у

відповідь на зростання вмісту глюкози. Активність яких ферментів гліколізу регулює

інсулін:

A *Глюкокінази, фосфофруктокінази

B Альдолази, лактатдегідрогенази

C Фосфогліцеромутази, лактатдегідрогенази

D Енолази, альдолази

E Фосфогліцерокінази, енолази

170

До шпиталю було доставлено юнака 16-ти років, хворого на інсулінозалежний цукровий

діабет. Рівень глюкози у крові пацієнта складав 18 ммоль/л. Хворому було введено

інсулін. Дві години потому рівень глюкози зменшився до 8,2 ммоль/л, тому що інсулін:

A * Стимулює перетворення глюкози в печінці у глікоген та ТАГ

B Стимулює транспорт глюкози через плазматичні мембрани в головному мозку та

печінціC Гальмує синтез кетонових тіл із глюкози

D Стимулює розщеплення глікогену в печінці

E Стимулює розщеплення глікогену у м'язах

171

Фосфорорганічні сполуки (високотоксичні отрути нервово-паралітичної дії) гальмують

ацетилхолінестеразу шляхом утворення ковалентних зв’язків з ОН-групами серину в

активному центрі ферменту. Який тип гальмування є характерним для цього класу

сполук?A * Незворотне

B Зворотне

C Конкурентне

D Неконкурентне

E Ретроінгібування

172

Одним із шляхів регуляції активності ацетил-КоА карбоксилази (лімітуючого фермента в

синтезі жирних кислот) є ретроінгібування кінцевим продуктом - пальмітоїл-КоА.

Ретроінгібування є варіантом:

A * Алостеричного інгібування

B Необоротного інгібування

C Конкурентного гальмування

D Ковалентної модифікації ферменту

E Безконкурентного гальмування

173

Відомо, що в складі біологічних мембран клітин деякі ферменти здатні утворювати

поліферментні комплекси, що каталізують послідовності спряжених біохімічних реакцій.

До такого комплексу належить:

A * Піруватдегідрогеназа

B Гексокіназа

C Лактатдегідрогеназа

D Фосфорилаза

E Фосфофруктокіназа

174

Біологічне окислення є основним молекулярним механізмом, за рахунком якого

забезпечуються енергетичні потреби живих організмів. Який клас ферментів каталізує

цей процес?

A * Оксидоредуктази

B Трансферази

C Гідролази

D Ліази

E Лігази

175

З їжею в організм людини потрапив ротенон, який застосовується як інсектицид.

Інгібування транспорту електронів через який ферментативний комплекс спостерігається

при цьому?

A * НАДН-КoQ-редуктазний

B Сукцинат-КoQ-редуктазний

C КoQ-цитохром с- редуктазний

D Цитохром с-оксидазний

E Усі перелічені

176

Перетворення неактивного проінсуліну на активний відбувається шляхом:

A * Обмеженого протеолізу

B Фосфорилювання – дефосфорилювання

C Приєднання регуляторної субодиниці

D Зміни третинної структури

E Приєднання С-пептиду

177

Численні ефекти гормону росту здійснюються за допомогою білкових факторів, що

утворюються у печінці під впливом соматотропіну. Ці фактори отримали назву:A *Соматомедини

B Ліпотропіни

C G-білки

D Ендорфіни

E Атріопептини

178

Соматотропін має широкий спектр біологічної дії. Під впливом цього гормона відбувається:

A *Активація ліполізу

B Активація ліпогенезу

C Активація синтезу жирних кислот

D Активація гідролізу фосфоліпідів

E Пригнічення ліполізу

179

Для лікування депресії різного генезу застосовують антидепресанти, які є інгібіторами

моноамінооксидаз. Яка речовина є “нейромедіатором гарного самопочуття” і

підвищується в головному мозку за умов дії антидепресантів?

A *Серотонін

B Дофамін

C Гліцин

D Таурін

E Норадреналін

180

Хворому 66 років з діагнозом гострий інфаркт міокарда було призначено

фармакологічний препарат – стрептокіназа з метою лізису тромбів. Активація якого

глікопротеїну спостерігається при цьому?

A *Плазміногену

B Тромбопластину

C Антитромбіну

D Альфа2-Макроглобуліну

E Альфа1-Антитрипсину

181

У нашому організмі лімфоцитами та іншими клітинами синтезуються універсальні

противірусні агенти у відповідь на надходження вірусів. Назвіть ці білкові фактори:A *Інтерферон

B Інтерлейкін – 2

C Цитокіни

D Інтерлейкін – 4

E Фактор некрозу пухлин

182

Підвищена ламкість судин, руйнування емалі і дентину зубів при скорбуті зумовлені

порушенням процесу дозрівання колагену. Який етап у модифікації проколагену

порушується?

A Гідроксилювання проліну.

B Видалення із проколагену С-кінцевого пептиду.

C Утворення поліпептидних ланцюгів.

D Глікозилювання гідроксилізинових залишків.

E Відщеплення N-кінцевого пептиду.

183

До основних способів підвищення резистентності емалі відноситься фторування.

Механізм протикарієсної дії фтору пов”язаний з:A Синтезом фторапатиту.

B Демінералізацією зуба.

C Синтезом гідроксиапатиту.

D Мінералізацією зуба.

E Синтезом хлорапатиту.

184

Недостатність вітаміну Д у дітей викликає порушення кальцієво-фосфатного обміну,

остеомоляцію та розвиток рахіту. Кальцитріол регулює всмоктування іонів Са^2+ в

кишечнику через індукцію синтезу:

A Са2+-зв”язуючого білка в ентероцитах.

B Са2+-кальмодуліну в ентероцитах.

C Са2+-залежної АТФази в міоцитах.

D Na+/K+-АТФази в ентероцитах

E -

185

Яка кислота – проміжний продукт циклу трикарбонових кислот – приймає участь у

зв”язуванні іонів кальцію?A Лимонна

B Оцтова

C Яблучна

D Янтарна

E Альфа-Кетоглутарова

186

Перетворення проліну на гідроксипролін та лізину на гідроксилізин в молекулі колагену

каталізують ферменти:A Гідроксилази

B Гідролази.

C Оксидази

D Дегідрогенази.

E Дегідратази.

187

Який фермент має демінералізуючу дію – посилює розщеплення мінеральних

компонентів тканин зуба?A Кисла фосфатаза.

B Лужна фосфатаза.

C Глюкозо-6-фосфатаза.

D Глікогенфосфорилаза.

E Фосфотрансфераза.

188

У дитини виявлено початкову стадію карієсу. Які продукти повинні переважати в

харчовому раціоні пацієнта?A Білки тваринного походження, вітаміни С,Д,А, мінеральні речовини.

B Жири та жиророзчинні вітаміни.

C Вуглеводи та водорозчинні вітаміни.

D Нуклеїнові кислоти та мікроелементи.

E Рослинні білки, вітаміни групи В, мінеральні речовини.

189

Основними проявами рахіту, що призводять до порушень кальцифікації кісткової тканини

є:


A Гіпокальціємія та гіпофосфатемія

B Гіперкальціємія та гіперфосфатемія

C Гіпонатріємія та гіперкаліємія

D Гіпонатріємія та гіпохлоремія

E

190

Лактат, що утворюється під дією ферментів зубного нальоту викликає карієс. В зв’язку з

цим з метою профілактики не бажано принімати на ніч:A * Вуглеводи

B Ліпіди

C Білки

D Нуклеотиди

E Гемвмістні продукти

191

Велику роль у формуванні зуба виконують кальційзв’язуючі білки, протеоглікани,

глікопротеіни, остеокальцин, які містять з карбосиглутамінову кислоту. Синтез радикалу

зазначеної амінокислоти відбувається шляхом:

A * Карбоксилювання

B Гідрокслювання

C Декарбоксилування

D Ацетилування

E Фосфорилювання

192

У регуляції обміну кальцію приймає участь гормон білкової природи:

A * кальцитонін

B кальцитріол

C кальцидіол

D кальциол

E кальмодулін

193

В еритроцитах пацієнта, хворого на гемолітичну анемію, була значно знижена активність

піруваткінази. Який метаболічний процес порушений за цих умов?A *Гліколіз

B Глікогеноліз

C Глюконеогенез

D Пентозофосфатний шлях окислення глюкози

E Синтез глікогену

194

У плазмі крові пацієнта з'явилось підвищення активності ізоферментів ЛДГ1 і ЛДГ2.

Про патологію якого органа це свідчить?A *Міокарда

B Печінці

C Нирках

D Мозку

E Скелетних м'яз

195

Фермент оксидаза D-амінокислот каталізує дезамінування тільки D-амінокислот. Яка

властивість ферментів виявляється при цьому?A *Стереохімічна специфічність

B Термолабільність

C Відносна специфічність

D Залежність від рН

E Абсолютна специфічність

196

У хворих з аденомою гіпофіза спостерігається диспропорційне збільшення кісток

скелета. З дією якого гормону це пов'язано?A *Соматотропін

B Лютотропін

C Окситоцин

D Тиротропін

E Пролактин

197

Для визначення функційного стану печінки у хворого досліджували екскрецію тваринного

індикану у сечі, який утворюється при детоксікації продуктів гниття амінокислоти в

товстому кишечнику. Назвіть цю амінокислоту.

A *Триптофан

B Валін

C Гліцин

D Серин

E Цистеїн

198

У хворого після курса лікування атеросклерозу в плазмі крові лабораторно доведено

збільшення рівня антиатерогенної фракції ліпопротеїнів. Збільшення рівня яких

ліпопротеїнів підтверджує ефективність терапії захворювання?

A *ЛПВЩ

B ЛПДНЩ

C ЛППЩ

D ЛПНЩ

E Хіломікронів

199

Основу неорганічної структури зубів складають кристали фосфатів кальцію. Який гормон

регулює гомеостаз кальцію?A *Паратгормон

B Адреналін

C Альдостерон

D Вазопресин

E Тестостерон

200

Відомо, що гемоглобін та оксигемоглобін можуть виступати компонентами буферних

систем крові. Чим пояснюється ця можливість?A *Це кислоти, які утворюють калієві солі

B Це кислоти, які утворюють натрієві солі

C Це кислоти, які утворюють бікарбонати

D Це сильні луги

E Це кислоти, які утворюють солі кальцію

201

Лікар-стоматолог у хворого визначив підвищення кровоточивості ясен, випадіння зубів. Дефіцит якого вітаміну зв'язан с цим станом?

A *Аскорбінової кислоти

B Піридоксину

C Токоферолу

D Тіаміну

E Рибофлавіну

202

У хворого з атрофічним гастритом злоякісна анемія. Порушення всмоктування якого вітаміну?

A *Кобаламіну

B Тіпаміну

C Ніацину

D Біотину

E Ретинолу

203

Хворому призначено неодикумарин – антикоагулянт непрямої дії, антагоніст вітаміну,

який бере участь у згортальнії системи крові. Назвіть цей вітамін.A *Витамін К

B Витамін Е

C Витамін Д

D Витамін А

E Витамін С

204

При окисленні вуглеводів, ліпідів утворюється велика кількість енергії, основна частина

якої утворюється завдяки окисленню ацетіл-КоА. Скільки молекул АТФ утворюється при

повному окисленні однієї молекули ацетіл-КоА?

A *12

B 36

C 24

D 8

E 38

205

При інтенсивній фізичній роботі в м'язах накопичується молочна кислота. Який фермент

здійснює утворення молочної кислоти з пирувата при анаеробном гліколізі?A *Лактатдегідрогеназа

B Піруватдегідрогеназа

C Піруваткарбоксилаза

D Альдолаза

E Фосфофруктокіназа

206

Для оцінки інтенсивності розпаду колагену при деяких ураженнях сполучної тканини в сечі

визначають рівень:A * оксипроліну

B орнітину

C проліну

D лізину

E сечовини

207

В медичній практиці застосовують антикоагулянти, що посилюють дію інгібітора факторів коагуляції антитромбіну ІІІ. Такий ефект притаманний:

A *гепарину;

B колагену;

C гіалуроновій кислоті;

D кератан-сульфату;

E дерматан-сульфату.

208

Внаслідок зниження активності якого ферменту зменшується число поперечних зв'язків у

колагенових волокнах і порушується їх міцність:A *лізилоксидази.

B каталази.

C пероксидази.

D гідроксилази.

E лактатдегідрогенази.

209

Клітини мозку дуже чутливі до дефіциту енергії, причиною якого може бути високий вміст

аміаку, який стимулює відтік альфа – кетоглутарату із:A * циклу лимонної кислоти

B орнітинового циклу

C гліколізу

D глікогенолізу

E пентозо-фосфатного шляху

210

Основною причиною порушення згортання крові є не тільки порушений синтез білкових

факторів, але й їх післятрансляційна модифікація за участю вітаміну К. Яка амінокислота

модифікується в цих білкових факторах?

A *Глутамінова

B Валін

C Серин

D Фенілаланін

E Аргінін

211

Гормони кортикостероїди регулюють процеси адаптації цілісного організму до змін умов

навколишнього середовища та підтриманні внутрішнього гомеостазу. Який гормон

активує гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникову систему?

A Кортиколіберин

B Соматоліберин

C Соматостатин

D Кортикостатин

E Тироліберин

212

Лікарі-інфекціоністи широко застосовують антибіотики , які інгібують синтез нуклеїнових

кислот. Який етап біосинтезу гальмує рифампіцин?A *Ініціацію транскрипції в прокаріотах

B Транскрипцію в прокаріотах і еукаріотах

C Реплікацію в прокаріотах

D Термінацію транскрипції в прокаріотах і еукаріотах

E Сплайсинг в прокаріотах і еукаріотах

213

Підшлункова залоза - орган змішаної секреції. Ендокринно продукує бета-клітинами

гормон інсулін, який впливає на обмін вуглеводів. Вкажіть, як він впливає на активність

глікогенфосфорилази (ГФ) і глікогенсинтетази (ГС)?

A *Пригнічує ГФ, активує ГС

B Активує ГФ і ГС

C Пригнічує ГФ і ГС

D Активує ГФ, пригнічує ГС

E Не впливає на активність ГФ і ГС

214

Відомо, що введення в організм людини лікарського препарату дикумаролу викликає

різке зниження в крові вмісту протромбіну і ряду інших білкових факторів згортання крові.

Антивітаміном якого вітаміну є дикумарол?

A Вітаміну К.

B Вітаміну С.

C Вітаміну Е.

D Вітаміну Р.

E Вітаміну Н.


Каталог: files -> kafedry -> biohim -> krok
kafedry -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
biohim -> Методичні вказівки та контрольні завдання з біологічної хімії для студентів фармацевтичного факультету заочна форма навчання
kafedry -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
kafedry -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»
biohim -> З клінічної біохімії (для студентів фармацевтичного факультету 4 курсу спеціальності «Клінічна фармація»)
kafedry -> Історія кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
krok -> Крок Стоматологія 2010-2012 рр 0 Біохімія
krok -> Крок Стоматологія 0 Біохімія 2


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка