Крок Фармація Неорганічна хіміяСторінка1/4
Дата конвертації04.11.2016
Розмір1.03 Mb.
  1   2   3   4
Крок 1. Фармація

Неорганічна хімія

1

У ряду НF – HCI – HBr – HIA * зменшується стійкість молекули, сила кислот зростає

B зростає стійкість молекули, сила кислот зростає

C зменшується стійкість молекули, сила кислот спадає

D збільшується стійкість молекули, сила кислот спадає

E сила кислот однакова

2

Для якісного виявлення озону використовують реакцію взаємодії його з:A * КІ

B І2

C Н2О2

D H2SO4

E КMnО4

3

Дезинфікуюча дія хлорного вапна пов'язана з:A * виділенням НСІО при взаємодії вапна з СО2 вологого повітря

B виділенням СаСО3 при взаємодії вапна з СО2 вологого повітря

C виділенням СаСІ2 при взаємодії вапна з СО2 повітря

D виділенням Са(ОН)2 при взаємодії хлорного вапна з СО2 повітря

E виділенням НСІ при взаємодії хлорного вапна з СО2 повітря

4

При порівнянні оксигеновмісних кислот Хлору за силою і окисними властивостями можна

зробити висновок - зі збільшенням ступеня окиснення Хлору:

A * окисна здатність зменшується, сила кислот збільшується

B окисна здатність та сила кислот зменшується

C окисна здатність та сила кислот збільшується

D окисна здатність збільшується, сила кислот зменшується

E окисна здатність та сила кислот не змінюється

5

Велика хімічна активність фтору зумовленаA * високою міцністю зв’язків, які Флуор утворює з іншими елементами

B високою міцністю зв’язку F-F

C малою електронегативністю

D великим розміром атома Флуору

E слабкою міцністю зв’язків Флуору з іншими елементами

6

Фтороводень порівняно з іншими галогеноводнями має найвищу температуру кипіння. Ця

властивість зумовлена:

A * наявністю міжмолекулярних водневих зв’язків

B наявністю ковалентних полярних зв’язків

C наявністю ковалентних неполярних зв’язків

D наявністю йонного зв’язку

E наявністю металічного зв’язку

7

Максимальний ступінь окиснення елемента, як правило, дорівнюєA * номеру групи в періодичній системі

B номеру підгрупи в періодичній системі

C номеру періода

D номеру ряду

E різниці між позитивним ступенем окиснення та числом 8

8

Механізм утворення водневого зв’язку зводиться до:A * донорно-акцепторної взаємодії між атомом Гідрогену, який зв’язаний з більш

електронегативним елементом, та атомом іншого електронегативного елементуB електростатичної взаємодії протилежно заряджених йонів

C утворення "електронного газу"

D донорно-акцепторної взаємодії між двома атомами з однаковою електронегативністю

E дисперсійної взаємодії

9

Яка властивість ковалентного зв’язку зумовлює просторову будову молекул?A * Напрямленість

B Насичуваність

C Полярність

D Поляризованість

E Енергія

10

До якого типу солей належить хлорне вапно СаОСl2?A * Змішаних

B Середніх

C Кислих

D Основних

E Подвійних

11

Закон діючих мас описує залежність швидкості хімічних реакцій від:A * Концентрацій реагуючих речовин

B Площі поверхні стикання реагуючих речовин

C Природи реагуючих речовин

D Температури системи

E Наявності каталізаторів

12

Кількість розчиненої речовини, що міститься в 1 літрі розчину, визначає:A * Молярну концентрацію

B Масову частку

C Молярну концентрацію еквіваленту

D Мольну частку

E Моляльну концентрацію

13

Яка із сполук характеризується найнижчим ступенем окиснення Нітрогену?A * NH3

B HNO2

C HNO3

D N2O5

E NO2

14

Яка з наведених сполук виявляє окисно–відновну двоїстістьA *Na2SO3

B KMnO4

C H2S

D K2Cr2O7

E NH3

15

В якій із сполук Оксиген виявляє позитивний ступінь окиснення?A *OF2

B CO2

C H2O2

D KO2

E KO3

16

Заряд центрального йону-комплексоутворювача в червоній кров’яній солі

К3[Fe(CN)6] дорівнює:

A *+3

B +2

C +1

D +4

E +6

17

Склад питної соди виражається формулою:A * NaHCO3

B Na2CO3

C K2CO3

D Na2CO3 · 10H2O

E CaCO3

18

Яким із зазначених реактивів слід скористатися, щоб визначити наявність у розчині

катіону Ca2+?

A * (NH4)2C2O4

B HCl

C HNO3

D KCl

E NaBr

19

Нашатирний спирт – це водний розчин з масовою часткою аміаку:A * 10%

B 3%

C 5%

D 15%

E 8%

20

При дії кислот на тіосульфати утворюються:A * S та SO2

B H2SO3

C H2S та S

D SO3

E H2SO4

21

Водород в периодической системе Д.И. Менделеева: располагают в:A * IA и VIIA группах

B IIA группе

C ІВ группе

D VIIВ группе

E VIIB и IA группах

22

Водород в соединениях проявляет следующие степени окисления:A -1, 0, +1

B +1

C 0, +1, +2

D 0, -1

E +1, +2

23

Тип связи в молекуле водорода:A Ковалентная неполярная

B Ковалентная полярная

C Водородная

D Ван-дер-Ваальсовы силы

E Ионная

24

Хлор с горячим водным раствором КОН:A Образует KCl и KClO3

B Разлагает щелочь с выделением О2

C Не взаимодействует

D Образует KCl

E Образует KClO3 и KClO4

25

Свойства хлорноватистой кислоты (HClO):A Слабая кислота, сильный окислитель

B Сильная кислота, сильный окислитель

C Сильная кислота, слабый окислитель

D Слабая кислота, слабый окислитель

E Слабая кислота, окислительно-восстановительными свойствами не обладает

26

Разбавленная серная кислота может взаимодействовать:A С металлами, стоящими в ряду напряжений до водорода

B Только со щелочными металлами

C С металлами и неметаллами

D Только с неметаллами

E С металлами, стоящими в ряду напряжений после водорода

27

Серная кислота образует соли:A *Сульфаты и гидросульфаты

B Сульфаты и гидросульфиты

C Сульфиды и гидросульфиды

D Сульфиды

E Сульфиты

28

Продуктами взаимодействия тиосульфата натрия с йодом являються:A Йодид натрия и тетратионат натрия

B Йодид натрия и гидросульфат натрия

C Сульфат натрия и иодоводородная кислота

D Йодид натрия и сульфат натрия

E Йодид натрия и серная кислота

29

Окислительные свойства свободных галогенов возрастают в ряду:A *I2, Вг2, Сl2, F2

B F2, Сl2, Вг2, I2

C Вг2, I2, Сl2, F2

D Вг2, F2, I2, Сl2

E I2, Сl2, Вг2, F2

30

Тип хімічного зв’язку в молекулі NaCl?A *Йонний

B Ковалентний неполярний

C Водневий

D Ковалентний полярний

E Металічний

31

У промисловості хлор добувають:A *Електролізом розплаву NaCl

B Взаємодією MnO2 з концентрованою HCl

C Взаємодією KMnO4 з концентрованою HCl

D Розкладом HClO

E Взаємодією PbO2 з розведеною HCl

32

Формула гіпобромітної кислоти:A *HBrO

B HBr

C HBrO2

D HBrO3

E HBrO4

33

При взаємодії хлору з водою утворюється:A *HClO + HCl

B HClO + Cl2O7

C HClO + HClO2

D HClO + HClO3

E HClO + HClO4

34

Формулою хлорного вапна, що використовується як дезинфікуючий засіб, є:A *CaOCl2

B СaCl2

C CaCO3

D MgCO3

E NaOCl

35

Яка з галогеновмісних кислот міститься в організмі людини?A *HCl

B HClO

C HClO4

D HBrO

E HI

36

В процесі якісного визначення озону виділяється вільний:A *Йод

B Фтор

C Хлор

D Бром

E Азот

37

Яку з наведених речовин концентрована сульфатна кислота пасивує:A *Залізо

B Фосфор

C Сірка

D Ртуть

E Графіт

38

Водневий показник 0,005 М розчину сульфатної кислоти дорівнює:A *2

B 0

C 1

D 3

E 4

39

Срібні речі чорніють на повітрі внаслідок взаємодії з:A *H2S

B SO2

C SO3

D CO2

E N2

40

Який з наведених оксидів не реагує з водою?A *СО

B СаО

C СО2

D СrO3

E Cl2O7

41

Яка молекулярна маса невідомого газу, якщо його густина за воднем дорівнює 15?A *30 г/моль

B 7,5 г/моль

C 15 г/моль

D 45 г/моль

E 60 г/моль

42

Молярна маса еквівалентну сульфатної кислоти (М(Н24) = 98 г/моль) дорівнює:A *49 г/моль

B 98 г/моль

C 32 г/моль

D 196 г/моль

E 25,5 г/моль

43

Для приготування 200 г 10% розчину калій йодиду необхідно взяти:A *20 г KI

B 2 г KI

C 0,2 г KI

D 10 г KI

E 4 г KI

44

У 0,1 М розчині якої з наведених кислот найбільша концентрація йонів Гідрогену?A *H2SO4

B HCl

C H2CO3

D CH3COOH

E H2SO3

45

Продуктом гідролізу якої з наведених солей є основна сіль?A *FeSO4

B NaCl

C K2CO3

D NH4Cl

E KBr

46

Яка з наведених сполук в окисно-відновних процесах виявляє тільки окисні властивості?A *K2Cr2O7

B Na2SO3

C HCl

D FeSO4

E KI

47

Яка з наведених сполук утворена за рахунок неполярного ковалентного зв’язку?A *N2

B CO2

C AlCl3

D H2S

E NaCl

48

Яка з наведених взаємодій можлива за кімнатної температури?A *Na + H2O

B Cu + H2O

C Au + HCl

D Fe + H2SO4 (конц.)

E Сr2O3 + H2

49

Яка сполука Гідрогену з елементами VA групи періодичної системи є найбільш стійкою?A *NH3

B PH3

C AsH3

D SbH3

E BiH3

50

З розведеним розчином сульфатної кислоти не реагує:A *Ag

B Fe

C Zn

D Ca

E Mg

51

У гарячому розчині якої з наведених кислот золото розчиняється:A *H2SeO4

B HNO3

C HCl

D H2SO4

E HClO4

52

Одна з класифікацій хімічних елементів ґрунтується на будові їх електронних оболонок. У

відповідності до неї всі елементи можна поділити на s-, p-, d- і f-елементи. Які з

наведених елементів належать лише до р-елементів?A *Cl, S, N

B Ag, Mg, O

C Al, Pt, N

D Na, Ca, Fe

E Fe, Cu, Cr

53

Гашеним вапном називають сполуку:A *Са(ОН)2

B СаО2

C СаО

D СаCl2

E СаCO3

54

Серед наведених оксидів вкажіть несолетворний оксид:A *СО

B SiO2

C CO2

D P2O3

E SO2

55

Які з наведених пар йонів можуть одночасно знаходитися в розчині:A *Fe3+, Cl-

B Ba2+, SO42-

C Fe2+, OH-

D Fe3+, OH-

E Ag+, Cl-

56

Який з наведених металів за кімнатної температури не реагує з концентрованою

нітратною кислотою?

A *Al

B Ba

C Zn

D Na

E Ca

57

Вкажіть, яка з наведених солей не підлягає гідролізу:A *KI

B ZnSO4

C KNO2

D Al2(SO4)3

E CrCl3

58

Найсильнішою серед галогеноводневих кислот є:A *Йодидна кислота

B Фторидна кислота

C Бромідна кислота

D Хлоридна кислота

E -

59

Який з наведених металів не реагує з хлоридною кислотою?A *Ag

B Fe

C Zn

D Al

E Ca

60

Найсильнішою серед оксигеновмісних кислот Хлору є:A *Перхлоратна кислота

B Гіпохлоритна кислота

C Хлоритна кислота

D Хлоратна кислота

E -

61

При термічному розкладі якого з нітратів, рекомендованих Державною Фармакопеєю

України як реактив, утворюється метал:

A *AgNO3

B Ca(NO3)2

C Mg(NO3)2

D KNO3

E Al(NO3)3

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка