Крок Фармація ммф 1Сторінка1/3
Дата конвертації06.05.2016
Розмір0.76 Mb.
  1   2   3
Крок 2. Фармація

ММФ

1

В акціонерному товаристві з виробництва і реалізації лікарських препаратів, створена

структура для роботи з різними організаціями-споживачами. Дана організаційна

структура є:A *Дивізіональною

B Лінійно-функціональною

C Департаменталізацією

D Матричною

E Бюрократичною

2

Фармацевтична фірма орієнтується у своїй діяльності на реалізацію різноманітного

асортименту продукції, різні групи споживачів і регіони. Який тип організаційної

структури характерний для даної фірми?A *Дивізіональний

B Бюрократичний

C Функціональний

D Централізований

E Децентралізований

3

Фармацевтичне підприємство з метою планування своєї діяльності аналізує витрати,

визначає джерела їхнього покриття, розробляє план забезпечення прибутковості і

ліквідності. За яким напрямком (розділом) бізнес-плану проводиться збір і аналіз

відповідної інформації?

A *Фінансовий план

B План маркетингу

C План виробництва продукції (виконання робіт, послуг)

D Резюме бізнес-плану

E -

4

На фармацевтичному підприємстві комплексно використовують технічні і технологічні

засоби використання інформації з метою підвищення ефективності управління

виробничою, адміністративною діяльністю організації, підвищенню продуктивності

праці, удосконалення методів планування і регулювання процесами управління. Усе

це здійснюється з застосуванням:A *Автоматизована система управління

B Автоматизоване робоче місце

C Автоматизована навчально-контролююча система

D Інформаційно-управлінська система

E Автоматизована інформаційно-пошукова система

5

Фахівцями відділу маркетингу фармацевтичної фірми, що впроваджує на ринок новий

антідіабетичний препарат, було проведене анкетування 230 лікарів ендокринологів.

Який метод маркетингових досліджень використаний?A *Опитування

B Спостереження

C Експеримент

D Панель

E

6

Підприємство фармацевтичного профілю, що досягло високих показників обсягів збуту

власної продукції і визнання покупців дістане максимальний прибуток на наступному

етапі життєвого циклу товару:A *Зрілості

B Впровадження на ринок

C Росту

D Спаду

E Розробки

7

Фармацевтична фірма з метою визначення ринкової ніши для свого товару, його

особливостей і характерних рис, що відрізняють його від товарів-конкурентів

використовувала:A *Позиціювання товару

B Сегментування ринку

C Визначення місткості ринку

D Зміна маркетингової стратегії фірми

E Рекламу товару

8

Маркетолог фармацевтичної фірми, проводячи маркетингові дослідження ринку

вітамінних препаратів по параметрах, що включає терапевтичну ефективність, попит

та пропозицію, використовує наступний метод:A *Метод експертних оцінок

B Метод математичної статистики

C Графічний метод

D Метод викопіювання первинної медичної документації

E -

9

Маркетолог фармацевтичної фірми з роздрібної реалізації лікарських засобів при

аналізі прайс-листів оптових фірм, заводів-виробників до ключового фактору вибору

постачальника відносить:A *асортиментно-цінову характеристику продукції

B багатофункціональность товару

C якість постпродажного сервісу

D обсяг пропозиції

E економічну кон’юнктуру

10

Проведення маркетингових досліджень по окремих фармацевтичних групах

передбачає збір і аналіз первинної інформації, що відноситься до наступного методу

маркетингових досліджень:A *“польові” дослідження

B “кабінетні” дослідження

C дослідження ринку лікарських засобів

D дослідження споживачів лікарських засобів

E дослідження збутової мережі фармацевтичного ринку

11

Завідувач-провізор у процесі ухвалення управлінського рішення з удосконалення

фінансового положення центральної районної аптеки зібрав релевантну інформацію

й установив симптоми утруднень — високі витрати і низька рентабельність. Дана дія

характеризує етап розробки раціонального управлінського рішення як:

A *Діагностика проблеми.

B Визначення альтернатив

C Оцінка альтернатив.

D Вибір альтернатив.

E Формулювання обмежень та критеріїв прийняття рішень.

12

Оптово-посередницька фірма, яка співпрацює з закордонними партнерами, з метою

досягнення комерційного успіху, проводить ряд заходів, що сприяють формуванню

власного позитивного іміджу. Який вид професійної етики використовує фірма?A *Етика бізнесу

B Фармацевтична етика

C Фармацевтична деонтологія

D Етика керівника

E Етика підлеглого

13

У провізора аптеки Козменко І.В. виникла трудова суперечка з керівництвом аптеки з

приводу переносу його щорічної відпустки. Куди повинен звернутися працівник для

оскарження рішення адміністрації аптеки ?A *у комісію з трудових суперечок(КТС)

B у профспілковий комітет

C до керівництва вищих органів управління фармслужбою на обласному рівні

D у МОЗ України

E до арбітражного суду

14

Ринок характеризується такими умовами: наявністю великої кількості продавців та

покупців, які не впливають на рівень поточних цін; наявністю однорідних та

взаємозамінних конкуруючих товарів; відсутністю цінових обмежень. Вкажіть тип

ринку:

A *Ринок чистої конкуренції

B Ринок монополістичної конкуренції

C Олігополістичний ринок

D Ринок чистої монополії

E -

15

Із запропонованих принципів сегментації ринку виберіть принцип, який найчастіше

застосовується при вивченні ринку лікарських засобів:

A *Демографічний

B Поведінський

C Психологічний

D Психографічний

E Соціально-економічний

16

Українська фармацевтична фірма організувала за кордоном дочірнє підприємство. До

якої форми організації міжнародного бізнесу це відноситься:

A *Пряме володіння

B Прямий експорт

C Ліцензування

D Виробництво лікарських засобів за контрактом

E Спільне підприємство

17

Графік залежності "ціна - попит" представлений горизонтальною лінією. Вкажіть вид

попиту?

A *Абсолютно еластичний

B Еластичний

C Нееластичний

D Унітарний

E Абсолютно нееластичний

18

Регулювання стимулів праці, які спонукають до виконання певної роботи, у теорії

управління називається функцією:

A *Мотивації

B Планування

C Організації

D Контролю

E Координації

19

Якому варіанту товарної стратегії властиве виведення на ринок товару,

розрахованого на найбільші сегменти ринку та на найбільшу кількість покупців

A *Недиференційований маркетинг

B Диференційований маркетинг

C Концентрований маркетинг

D Диверсіфікація

E Варіація

20

Якому поняттю відповідає твердження: “… - це сфера обміну, що характеризується

системою економічних відносин між виробниками та споживачами товарів”

A *Ринок

B Маркетинг

C Збут

D Угода

E Менеджмент

21

У якій фазі життєвого циклу лікарського засобу обсяг його продажу є максимальним ?A *Зрілості

B Спаду

C Насичення

D Росту

E Виходу на ринок

22

Сукупність принципів, які визначають правила поведінки фармацевтичних

працівників, - це

A *Етика

B Деонтологія

C Етикет

D Соціальна відповідальність

E Культура

23

Який із препаратів-аналогів є найбільш конкурентоспроможним, якщо у результаті

визначення їх коефіцієнтів конкурентоспроможності отримані такі результати

A *2,0

B 1,15

C 1,7

D 0,73

E 0,53

24

Який тип каналу товароруху продукції медичного призначення є найкоротшим?A *Нульовий

B Чотирирівневий

C Трирівневий

D Дворівневий

E Однорівневий

25

До якого виду документообігу відносяться документи особового складу організації ?A *Управлінського

B Фармацевтичного

C Наукового

D Розпорядчого

E Довідково-інформаційного

26

Якій серед наведених груп лікарських засобів притаманний "сезонний " вид життєвого

циклу

A *Противірусні

B Антикоагулянти

C Антидіабетичні

D Анаболічні

E Антибластомні

27

Фармацевтична фірма, бажаючи зміцнити свої ринкові позиції в умовах конкурентного

середовища, вирішує при здійсненні товарної політики використовувати товарні

марки. Для чого призначена товарна марка?A *Диференціювання лікарських засобів на ринку серед лікарських засобів конкурентів

B Забезпечення лікарським засобам необхідної якості

C Обгрунтування більш високої ціни на лікарський засіб

D Всі відповіді вірні

E Вірної відповіді немає

28

Фармацевтичне підприємство, враховуючи що охорона здоров’я надає

першочергового значення якості лікарських засобів, спрямувало свої зусилля на

покращення якісних характеристик препарату. Яку концепцію управління

маркетингом використовує фірма?

A *Удосконалення товару

B Удосконалення виробництва

C Сучасного маркетингу

D Всі відповіді вірні

E Правильної відповіді немає

29

Регіональний медичний представник іноземної фірми для характеристики

територіального фармацевтичного ринку використає дані періодичної преси та

довідково-статистичної літератури. Який вид дослідження ринку грунтується на

використанні вказаних джерел?

A *Кабінетні дослідження

B Польові дослідження

C Не відноситься до досліджень

D Всі відповіді правильні

E Правильної відповіді немає

30

При формуванні системи маркетингових комунікацій фірма повинна враховувати

характеристики кожного із засобів просування лікарського засобу на ринку. Яка з

нижченаведених характеристик властива рекламі?A *Знеособленість (не особиста комунікація)

B Немасова комунікація

C Двохстороння комунікація

D Всі відповіді правильні

E Правильної відповіді немає

31

Під час працевлаштування на роботу на конкретну посаду молодого фахівця

ознайомлюють з його правами та обов’язками. Яким документом регулюються права

і обов’язки аптечних працівників?A *Посадовою інструкцією

B Внутрішнім трудовим розпорядком

C Кодексом законів про працю

D Всі відповіді вірні

E Вірної відповіді немає

32

Керівник аптеки не погоджується зі змістом акту обстеження аптеки. Які дії керівника є

правомірними в даній ситуації

A *Керівник підписує акт і направляє скаргу у вищу організацію

B Керівник не підписує акт

C Керівник підписує акт, але письмово складає заперечення до акту

D Правильної відповіді немає

E

33

Завідувач аптеки при прийнятті на роботу провізора, уклав з ним трудовий договір і

встановив випробовувальний термін. Чи дозволяється розірвання трудового договору

під час випробовувального термінуA *Дозволяється

B Лише після закінчення випробовувального терміну

C Не дозволяється

D Дозволяється, як виняток

E Як правило, не дозволяється

34

Колективний договір укладається профспілковим комітетом від імені трудового

колективу підприємства з власником. Форма укладання колективного договору –

письмова. Який термін дії колективного договору?A * 1 рік

B 2 роки

C 3 роки

D за згодою сторін

E не регламентується

35

При укладанні трудового договору встановлено випробування з метою перевірки

відповідності працівника дорученій йому роботі. Випробування не встановлюється

при прийманні на роботу осіб, котрі не досягли:A * 18 років

B 20 років

C 22 років

D 19 років

E 21 року

36

Між провізором і завідуючим аптекою виникла трудова суперечка згідно переносу

строку відпустки. Провізор звернувся в комісію по трудових суперечках. Впродовж

кількох днів розглядається суперечка в комісії з трудових суперечок від дня подання

заяви?

A * 10 днів

B 5 днів

C 3 дня

D 1 тиждень

E 1 місяць

37

Фармацевтична оптова фірма для стимулювання збуту товару представляє своїм

клієнтам знижку на основі соціальної домовленості і при умові їх постійності як

клієнтів. Визначте вид знижки:A * бонусна

B ділерська

C сезонна

D знижки за кількість товару, який купують

E -

38

На фармацевтический рынок Украины поступило новое лекарственное средство.

Известно, что торговля им убыточна:низок объем продаж, велики маркетинговые

расходы. В какой фазе жизненного цикла находится данное лекарственное средство:A *внедрение

B рост

C зрелость

D насыщение

E спад

39

Для изучения рынка потребителей лекарственных препаратов антигистаминного

действия фирма приняла решение о проведении маркетинговых исследований.

Укажите какой этап исследований является первоочередным:A *определение проблемы и формирование целей исследования;

B сбор и анализ вторичной информации;

C разработка плана сбора первичной информации;

D сбор и анализ первичной информации;

E составление отчета.

40

Для проведения маркетинговых исследований по изучению рынка потребителей

препаратов желчегонного действия изучаемого региона фирма определила

проблему и сформулировала цели исследования. К какому этапу исследования ей

необходимо приступить далее:

A *сбор и анализ вторичной информации;

B разработка плана сбора первичной информации;

C сбор первичной информации;

D анализ первичной информации;

E составление отчета.

41

Фармацевтична фірма при розробці рекламної стратегії просування безрецептурних

ліків передбачає визначення цільової аудиторії. Яка з названих видів реклами

зумовлює найвищу вибірковість аудиторії споживачів:A *реклама на місці продажу

B реклама на радіо

C реклама на транспорті

D реклама у друкованих виданнях

E реклама на ТБ

42

При аналізі показників реалізації лікарського препарату спостерігається розширення

ринку, абсолютний зріст запасів препарату у виробника, зниження темпів росту

продаж, інтенсивна конкуренція. На якому етапі життєвого циклу товару знаходиться

лікарський препарат:

A *зрілість

B впровадження

C зростання

D розробка

E насичення та спадання

43

Службою маркетингу здійснено перевірку результатів роботи фармацевтичної фірми

на підставі вивчення даних реалізації середньострокових планів, розвитку ринкових

сегментів, контроль бюджету та фінансовий аналіз. Даний рівень маркетингового

контролю є:

A *контроль тактичного планування

B контроль глобальних цілей та стратегій фірм

C контроль планових гіпотез та прогнозів

D контроль стратегічного планування

E контроль оперативного планування

44

На цей час у теорії менеджменту виділяють чотири найважливіші підходи до

управління. Вкажіть підхід, який не використовується у теорії менеджменту.

A *структурний

B процесний

C системний

D ситуаційний

E підхід з позицій виділення різних шкіл

45

Завідуючий аптечним підприємством з метою уточнення умов поставки лікарських

препаратів телефонує менеджеру оптової фармацевтичної фірми. До якого типу

відносяться дані комунікації:A *зовнішні

B внутрішні

C вертикальні

D межрівневі

E горизонтальні

46

Провізор аптечного підприємства звільнився за власним бажанням і приступив до

роботи менеджером оптової фармацевтичної фірми. До якого виду відноситься такий

рух кадрів?A *плинність кадрів

B ротація кадрів

C підвищення на посаді

D вербування кадрів

E підвищення кваліфікації

47

Відома фармацевтична фірма на ліцензійній основі передає право використовувати

свій товарний знак невеликому підприємству. Вкажіть назву цієї дії:

A *Франчайзинг

B Мерчандайзинг

C Сертифікація

D Комплектування

E Експеримент

48

Одним з перших етапів підприємницької діяльності є реєстрація підприємства в

органах влади. Які з перелічених нижче документів не потрібно подавати до місцевих

органів влади для державної реєстрації підприємства?A *Картку зі зразками підписів директора і головного бухгалтера

B Реєстраційну картку

C Платіжний документ, що свідчить про сплату реєстраційного збору

D Документ, що підтверджує сплату власником внеску до статутного фонду

E Установчі документи

49

Фармацевтичне підприємство після реєстрації повинно відкрити рахунок у банку.

Який з перелічених нижче документів не є підставою для відкриття рахунку в банку

підприємством – юридичною особою?A *копія установчого договору

B Свідоцтво про державну реєстрацію

C Заява на відкриття рахунку, підписана керівником та головним бухгалтером

D Копія документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік

E Картка із зразками підписів осіб, які будуть підписувати і розпоряджатися

фінансовими документами


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка