Контракт з начальникомСкачати 149.61 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір149.61 Kb.
КОНТРАКТ

з начальником

________________________

(зазначити назву відділу)

місто __________ ''___'' ________ 20___ р.


Директор___________________________________________________________________________________

(зазначити назву підприємства, зазначити прізвище, ім'я й по батькові директора)

який називається далі "Директор" і діє на підставі Статуту Підприємства, з однієї сторони, і начальник ___________________________________________________________________________________________

(зазначити назву відділу)

Підприємства ______________________________________________________________________________

(зазначити прізвище, ім'я й по батькові)

який називається далі "Начальник відділу", з другої сторони, уклали цей контракт про наведене нижче:

І. Загальні положення

1.1. За цим контрактом Начальник відділу зобов'язується особистими діями і силами формованого ним відділу здійснювати _________________________________________________________________________

(зазначити вид, напрям діяльності відділу)

а Директор зобов'язується створювати необхідні умови для роботи начальника відділу, виплачувати йому грошову вина­городу і надавати соціально-побутових благ.

1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між На­чальником відділу і Підприємством, які з боку останнього реалізуються Директором, дирекцією (адміністрацією) Під­приємства, а у необхідних випадках також іншими працівни­ками Підприємства.

Основи законодавства про працю і Кодекс законів про пра­цю поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрак­том у частині, що йому не суперечить.

Згадані нормативні акти не застосовуються у випадках, ко­ли вони хоча й суперечать контракту, але сторони у процесі дії останнього за обопільною згодою врегульовують свої взаємо­відносини в інший спосіб.

Терміном "сторони" у контракті позначаються Директор (представлене ним Підприємство) і Начальник відділу.

1.3. Умови контракту поширюють свою дію на працівників відділу у частині, яка визначає їх права й обов'язки стосовно Начальника відділу, Директора і Підприємства.

Начальник відділу забезпечує виконання працівниками відділу згаданих умов шляхом вміщення відповідних поло­жень у контракти (трудові договори) з працівниками.

Контракт обов'язковий для підрозділів і працівників Під­приємства у частині умов, що встановлюють права й обов'язки начальника відділу стосовно підрозділів і працівників, крім випадків, коли згадані умови не відповідають положенням контрактів, укладених Директором з відповідними підрозді­лами (їх керівниками) і працівниками.

1.4. Начальник відділу підпорядковується безпосередньо Директорові (службовій особі, яка виконує його обов'язки).

1.5. Рішення Директора, прийняті у відповідності до його компетенції, обов'язкові для Начальника відділу.

1.6. Директор не має права втручатися до оперативно-роз­порядчої діяльності Начальника відділу.

1.7. Діяльність Начальника відділу має сприяти розвитку Підприємства, підвищенню результатів його господарської і підприємницької діяльності.

1.8. У своїй діяльності Начальник відділу керується законо­давством, іншими нормативними документами, що поширю­ють свою дію на Підприємство.

1.9. Начальник відділу має виконувати свої обов'язки сум­лінно і з таким ступенем старанності, дбайливості і уміння, який виявляють при таких самих обставинах і у такому ж становищі звичайні розсудливі люди.

1.10. Оцінка якості виконання Начальником відділу своїх обов'язків за контрактом здійснюється Директором.

1.11. На період відпустки Начальника відділу або його від­сутності за інших причин обов'язки Начальника відділу вико­нує призначена ним особа, яка у повному обсязі виконує функції, несе обов'язки, користується повноваженнями і правами Начальника відділу, якщо останнім не установлене інше.

1.12._____________________________________________________________________________________ (зазначити, при необхідності, інші умови)


2. Функції і обов'язки начальника відділу
2.1. Начальник відділу забезпечує організацію і відання __________________________________________

_________________________________________________________________________________________ (зазначити вид, напрям, ділянку діяльності, за які відповідає начальник відділу, а також, при необхідності, мету діяльності відділу)

2.2. Начальник відділу виконує такі функції і обов'язки: ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

виконання колективного договору (при умові його укладан­ня) зі сторони дирекції Підприємства у частині, що належить до відання Начальника відділу;

виконання інших функцій і обов'язків, що випливають із законодавства, інших нормативних документів, включно Ква­ліфікаційний довідник посад керівників, фахівців і службов­ців.

2.3. Начальник відділу зобов'язується забезпечити прове­дення таких робіт (заходів):

_________________________________________________________________________________________

(зазначити роботи, заходи, мету. умови і термін їх проведення і досягнення)

2.4. Начальник відділу відповідає за своєчасне забезпечен­ня відділу нормативними документами і іншими інформацій­ними матеріалами.

При необхідності Начальник відділу користується послуга­ми відповідних підрозділів і служб Підприємства (бібліотеки, юридичної, економічної служб і т.ін.) на умовах і у порядку,

передбаченими документами Підприємства і контрактами, укладеними Директором з відповідними службами і службо­вими особами.

2.5. Начальник відділу зобов'язується дотримувати сам і забезпечувати дотримання працівниками відділу конфіден­ційності: ___________________________________________________________________________

інших відомостей, що складають комерційну таємницю Підприємства.

2.6. Начальник відділу допускає контрольно-ревізійні ор­гани і державну податкову інспекцію до перевірки документів і матеріалів, що становлять його відання лише з дозволу Ди­ректора.

Обсяг відомостей, документів і матеріалів, які подаються згаданим органам, визначається Начальником відділу за по­годженням з Директором.

Довідки, документи Підприємства і копії з них не можуть бути передані перевіряючим органам у володіння (тобто без повернення Підприємству) або вилучені ними без дозволу Директора, якщо інший порядок передання документів не бу­де установлений Директором.

Підготовлені перевіряючими органами акти, звіти, довідки, інші документи, а також заперечення по них не можуть бути підписаними Начальником відділу без консультації з Дирек­тором.

Директор не може встановити інший порядок надання ін­формації перевіряючим органам і взаємовідносин з ними у ході перевірок.

2.7. Директор не має права вимагати від Начальника відділу виконання обов'язків (робіт), не обумовлених цим контрак­том і документами, обов'язковими для Підприємства і На­чальника відділу.

Додаткові обов'язки Начальника відділу (понад передба­чених контрактом) можуть бути установлені за погодженням сторін.

Додаткові обов'язки і умови їх виконання, а також пов'я­зані з ними зміни умов цього контракту оформлюються додат­ковою угодою.

2.8. Директор має право:


  • установити положення, що уточнюють, деталізують функції й обов'язки Начальника відділу, передбачені законодавством і цим контрактом;

  • встановлювати обов'язки Начальника відділу хоча пря­мо й не передбачені законодавством і цим контрактом, але які випливають з них або відповідають загальній меті діяльності Начальника відділу;

  • установлювати обов'язки Начальника відділу стосовно інших підрозділів, служб, посадових осіб, працівників Підприємства з метою забезпечення координації і по­годження між підрозділами, службами, службовими особами і працівниками.

Згадані обов'язки і положення можуть установлюватися нормативними і іншими документами, що затверджуються (видаються) Директором, а також передбачатися контракта­ми, укладеними ним з відповідними підрозділами, службами, службовими особами і працівниками.

При необхідності Директор може затвердити Положення про відділ.

2.9. Начальник відділу щомісячно надає Директорові до­повіді про стан справ, які відносяться до відання Начальника відділу.

На вимогу Директора Начальник відділу надає йому поточ­ну інформацію про хід справ, які відносяться до відання На­чальника відділу.

2.10. ____________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)


3. Компетенція і права начальника відділу
3.1. Начальник відділу самостійно розв'язує усі питання, які відносяться до його відання, якщо цим контрактом не пе­редбачене інше.

3.2. Начальник відділу має право:

вести листування з питань діяльності відділу у межах своєї компетенції;

накладати на працівників відділу дисциплінарні стягнення; у межах своєї компетенції видавати нормативні документи, розпорядження, давати вказівки, обов'язкові для підпоряд­кованих йому працівників;

__________________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)

розв'язувати інші питання, віднесені законодавством, до­кументами Підприємства і цим контрактом до компетенції Начальника відділу.

3.3. Директор забезпечує виконання підрозділами, служба­ми, службовими особами і іншими працівниками підприєм­ства обов'язків стосовно Начальника відділу.

3.4.______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)
4. Формування, організація і забезпечення діяльності відділу
4.1. Передбачені цим контрактом функції, обов'язки і робо­ти Начальник відділу виконує власними діями і силами свого відділу.

4.2. Начальник відділу у межах наявних у його розпоряд­женні коштів на оплату праці самостійно визначає структуру, кількісний, професійний і кваліфікаційний склад відділу.

4.3. Начальник відділу самостійно формує персональний склад відділу.

Начальник відділу має право на свій розсуд застосовувати такі форми наймання (залучення) працівників відділу і інших працівників для виконання цього контракту:

укладання традиційних трудових договорів з працівниками (включно тимчасових, для виконання одноразових робіт, на час виконання певних робіт), умови яких відображаються у розпорядженні про прийняття на роботу;

укладання контрактів з керівниками підрозділів відділу (з наданням цим керівникам фінансових коштів і прав самим формувати свої колективи і визначати умови роботи їх членів, включно оплату праці);

укладання контрактів з підрозділами (колективами, група­ми працівників) у цілому (тобто колективних контрактів, що підписуються кожним членом колективу); укладання контрактів з окремими працівниками відділу; укладання цивільно - правних підрядних контрактів (дого­ворів) з колективами або окремими особами;

укладання внутрішньогосподарських контрактів з колекти­вами (підрозділами) або окремими працівниками Підприєм­ства (тобто договорів, що не є трудовими);

залучання (наймання) працівників у іншій формі, що допу­скається законодавством.

4.4. Начальник відділу наділяється правом самостійно від імені Директора (представленого ним Підприємства) наймати або залучати до роботи в іншій, передбаченій пунктом 4.3 цього контракту формі, а також припиняти стосунки з праців­никами. Делегування права наймання працівників забезпе­чується наказом Директора. Укладені Начальником відділу контракти (договори) породжують повноцінні трудові або цивільно - правні стосунки працівника з Підприємством (1-й ва­ріант) ;

укладання трудових договорів (контрактів) з працівниками відділу виконується Директором за наданням Начальника від­ділу. При цьому Директор не має права відмовляти в укла­данні договорів, крім випадків, коли він доведе, що прийняття працівника завдасть суттєвої моральної або матеріальної шко­ди Підприємству. Укладання цивільно-правних підрядних контрактів (договорів) виконується самостійно Начальником відділу від імені Підприємства за дорученням, виданим Ди­ректором (2-й варіант);

укладання контрактів (договорів), передбачених пунктом 4.3 цього контракту виконується Директором за наданням Начальника відділу. При цьому Директор не має права від­мовляти в укладанні контрактів (договорів), крім випадків, коли він доведе, що укладання контракту заподіє суттєвої моральної або матеріальної шкоди Підприємству (3-й варіант).

4.5. У контрактах визначаються компетенція, функції, обов'язки, предмет і результати роботи, відповідальність, умови праці, відпочинку й оплати працівника та інші умови його взаємовідносин з Начальником відділу і Підприємством.

При визначенні умов контрактів і трудових договорів з пра­цівниками, визначенні і забезпеченні умов їх праці і відпо­чинку Начальник використовує законодавство про працю з урахуванням особливостей, передбачених контрактною сис­темою організації і оплати праці на Підприємстві.

4.6. В укладених з працівниками відділу трудових дого­ворах (контрактах) Начальник відділу:

зобов'язаний передбачати умови про припинення трудового договору (контракту), за підставою, зазначеною у пункті 4.7 цього контракту;

має право за погодженням з Директором передбачати умови про поліпшення житлових умов працівників, про надання їм інших соціально-культурних благ, здійснюваних коштом Під­приємства в цілому.

__________________________________________________________________________________________

(зазначити перелік, зміст інших умов, які Начальник відділу зобов'язаний або має право передбачити в договорах і контрактах)

4.7. У випадку залишення Начальником відділу посади з будь-яких підстав, трудові договори (контракти), укладені працівниками бухгалтерії, припиняють свою дію через 2 міс. після залишення посади Начальником відділу.

Трудові стосунки працівника з Підприємством продовжу­ються, якщо новим Начальником відділу у зазначений термін підтверджені умови попереднього контракту або укладено но­вий контракт із цим працівником.

Умови цього контракту не застосовуються щодо праців­ників, у трудових договорах (контрактах) яких відсутня умова про розірвання договору (контракту) за підставою, що перед­бачена у першому абзаці цього пункту.

4.8. Працівники відділу підпорядковуються Начальникові відділу безпосередньо або через керівників відповідних під­розділів відділу.

4.9. Начальник відділу у межах своєї компетенції само­стійно розв'язує питання організації діяльності відділу.

4.10. Начальник відділу самостійно визначає трудовий роз­порядок відділу з дотриманням обов'язкових правил розпо­рядку, що встановлюються Директором.

4.11. Начальник відділу зобов'язується забезпечувати по­годжену і раціональну діяльність безпосередньо підпорядко­ваних йому підрозділів, колективів і працівників.

4.12. Начальник відділу установлює в контрактах, а якщо останні не укладаються - у службових інструкціях службові обов'язки для працівників відділу, за виконання яких вони несуть відповідальність.

При необхідності Начальник відділу може затвердити служ­бову інструкцію також працівникові, з яким укладено контракт.

4.13. Начальник відділу самостійно розв'язує питання на­дання працівникам відділу відпусток (у тому числі без збе­реження заробітної плати), відгулів, скороченого робочого дня і тижня тощо.

4.14.Працівники відділу притягуються до дисциплінарної, матеріальної відповідальності Директором з подання Началь­ника відділу.

4.15. Начальникові відділу і його відділові забезпечуються всі умови, необхідні для продуктивної роботи (надання при­міщень, меблів, комп'ютерів, телефонів, телетайпів, теле­факсів, іншої оргтехніки, забезпечення матеріалами, устатку­ванням, машинописними, копіювальними, іншими роботами і послугами тощо).

(зазначити, при необхідності, конкретні умови забезпечення діяльності)

4.16. Директор з прохання Начальника відділу забезпечує залучення (на госпдоговірній і іншій основі) підприємств і організацій для виконання робіт, передбачених цим контрак­том.

__________________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, підприємства й організації, а також роботи які передбачено виконати з їх допомогою)

4.17. Директор забезпечує виділення коштів у таких розмі­рах і з такою (крім оплати праці) метою; _____________________________________тис. грн. на ___________________________________________

_____________________________________тис. грн. на ___________________________________________

4.18._____________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)


5. Оплата праці працівників відділу
5 1 Для оплати і стимулювання праці працівників відділу Начальникові відділу щорічно виділяється фонд оплати праці (далі називається "фонд опутати праці")

5.2. Фонд оплати праці на 20__ р. визначається у розмірі _______________тис. грн.

5.3. Розміри фонду оплати праці на наступні роки визнача­ються виходячи з фактичного розміру фонду оплати праці за відповідний попередній базовий рік. При цьому базовий роз­мір фонду збільшується (зменшується) пропорційно до зрос­тання (зменшення) обсягу виробництва Підприємства у від­повідному році по відношенню до попереднього року.

5.4. При визначенні річних обсягів фонду оплати праці враховується офіційно визначений рівень інфляції. При від­сутності офіційних даних про рівень інфляції фонд оплати праці корегується з урахуванням неофіційних даних, що виз­наються обома сторонами.

5.5. До визначення фактичного розміру фонду оплата праці виконується в межах розрахункового (планового) його розміру.

5.6. Розрахунковий (плановий) розмір фонду оплати праці на черговий наступний рік і фактичних результатів діяльності за минулий.

5.7. Розмір фонду оплати праці коригується залежно від якості праці відділу і результатів діяльності Підприємства в цілому.

5.8. При недосягненні базового (планового) рівня рентабель­ності фонд оплати праці зменшується на ______ відсотків за кожен відсоток рентабельності, не добраний до базового рівня.

При перевищенні базового рівня рентабельності фонд опла­ти праці збільшується на ________ відсотків за кожен відсоток рентабельності, що перевищує базовий рівень.

5.9. При неналежному виконанні відділом своїх функцій і обов'язків фонд оплати праці його працівників (розрахований з врахуванням фактичного рівня рентабельності) підлягає зменшенню, але на більш ніж на _______ відсотків.

Неналежним виконанням відділом своїх функцій і обов'яз­ків вважається:

невиконання однієї або кількох функцій (обов'язків), пе­редбачених цим контактом;

неповне, або неточне виконання функцій (обов'язків), пе­редбачених цим контрактом;

порушення законодавства, інших обов'язкових для Підпри­ємства нормативних документів, що спричинилося або не спричинилося до негативних наслідків для Підприємства.

__________________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші випадки неналежного виконання функцій і обов'язків)

Оцінка якості роботи відділу і зв'язане з ним можливе змен­шення фонду оплати праці виконуються не рідше одного разу в квартал Директором.

5.10. До оцінки якості роботи відділу частина фонду оплати праці, на яку він у цьому зв'язку може бути максимально 'зменшений, резервується.

5.11. Фонд оплати праці відділу знаходиться у повному роз­порядженні Начальника відділу і вилученню не підлягає, крім випадків, коли це прямо передбачено цим контрактом.

5.12. Зменшення або збільшення у ході виконання контрак­ту кількісного складу відділу не спричиняється до відповідного зменшення або збільшення фонду оплати праці відділу.

5.13. Начальник відділу самостійно розв'язує питання роз­поділу фонду оплати праці відділу між підрозділами і праців­никами згідно з контрактами, укладеними з ними.

5.14. Кошти фонду оплати праці працівників відділу, не витрачені цього року, скеровуються на оплату праці у на­ступні роки.

5.15. Директор має право установлювати порядок витра­чання фонду оплати праці відділу з метою відвернути (змен­шити) оплату Підприємством податку, що регулює витрачан­ня коштів, спрямованих на споживання.

Начальник відділу зобов'язаний витрачати фонд оплати праці у такий спосіб, щоб запобігти сплаті Підприємством податку, який регулює витрачання коштів, скерованих на спо­живання. У супротивному випадку згаданий податок спла­чується за рахунок фонду оплати праці відділу.

5.16. Начальник відділу в межах наявних у його розпоряд­женні коштів безперешкодно застосовує будь-які передбачені або допущені законодавством, документами Підприємства можливості у сфері стимулювання праці, а також відпочинку.

5.17. Начальник відділу самостійно визначає розміри, умо­ви оплати праці працівників відділу при укладенні з ними контрактів і інших договорів.

При визначенні розмірів службових окладів Начальник від­ділу не обмежений будь-якими певними схемами службових окладів.

При визначенні розмірів винагород Начальник відділу не зв'язаний будь-якими обмеженнями їх максимального розміру.

5.18. Начальник відділу здійснює оцінку якості роботи пра­цівників відділу.

5.19. Директор має право зі свого фонду на основі особистої оцінки якості роботи заохочувати грошовими винагородами будь-яких працівників відділу або виділяти кошти для заохо­чення Начальникові відділу, який самостійно визначає роз­міри винагороди працівникам.

5.20. ____________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)


6. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення начальника відділу
6.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрак­том, Начальникові відділу виплачується грошова винагорода, що містить у собі:

щомісячні виплати розміром______ грн.: виплати за високоякісне виконання обов'язків за цим кон­трактом;

одноразові виплати за виконання окремих завдань, обумов­лених цим контрактом і додатковими угодами до нього.

6.2. Оплата праці Начальника виконується не за рахунок фонду оплати праці відділу ( 1 -й варіант);

оплата праці Начальника відділу виконується за рахунок фонду оплати праці відділу (2-й варіант).

6.3. Виплати за виконання обов'язків за цим контрактом з високою якістю виконуються щомісячно при умові повного і точного виконання Начальником відділу цього контракту у відповідному кварталі.

Згадані виплати виконуються у розмірі 1 /12 частини суми, що дорівнює ________ відсоткам річного фонду оплати праці відділу, фактично визначеного з урахуванням якості роботи відділу і результатів діяльності Підприємства у цілому.

До визначення фактичних даних, що необхідні для визна­чення місячного розміру згаданих виплат, вони виплачують­ся, виходячи з розрахункових (очікуваних) даних у розмірі 75 відсотків розрахункової суми.

Після визначення фактичних даних за місяць, квартал і рік розміри виплат відповідно коригуються.

При збільшенні суми виплат вони розподіляються рівно­мірно по місяцях кварталу, року.

При зменшенні сум виплат відповідна різниця підлягає по­верненню до каси Підприємства, якщо Директором не буде прийняте рішення про сплату цієї різниці в рахунок майбутніх виплат Начальникові відділу.

Оцінка якості роботи Начальника відділу і належні йому у зв'язку з високоякісним виконанням обов'язків виплати вико­нуються за рішенням Директора.

6.4. Одноразова винагорода Начальникові відділу випла­чується:

за_______________________________________________________________________________________________________________________________ - розміром __________________________________грн.; за_______________________________________________________________________________________________________________________________ - розміром __________________________________грн.;


6.5. Начальник відділу має право до

__________________________________________________________________________________________

(зазначити суму у карбованцях або частину винагороди у відсотках)

отримуваних ним на Підприємстві, щорічно скеровувати на утворення (збільшення) свого паю у майні Підприємства. Ди­ректор забезпечує здійснення цього права при розв'язанні пи­тання про утворення (збільшення) паю вищим органом управ­ління Підприємства.

6.6. На прохання Начальника відділу Підприємство надає йому грошові безвідсоткові позики розміром, що не перевищує _____________ грн. на рік з поверненням протягом терміну дії контракту.

6.7. Начальникові відділу надається щорічна відпустка три­валістю ______ календарних днів зі збереженням середньої грошової винагороди, що визначається за останній повний господарський рік.

Час і порядок використання відпустки (час початку і закін­чення, одноразово або частинами і т.ін.) визначається за по­годженням між Начальником відділу і Директором.

6.8. Начальник відділу користується всіма видами соціаль­но-культурних благ і пільг, що надаються Підприємством або у зв'язку з роботою на ньому (санаторіями, будинками відпо­чинку, профілакторіями, садовими ділянками, забезпеченням дітей дошкільними закладами, замовленнями тощо).

__________________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, види, умови і порядок надання соціально-культурних та інших благ і пільг)

6.9. Підприємство сприяє Начальникові відділу у поліпшен­ні його житлових умов:

__________________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, характер і термін поліпшення житлових умов - надання квартири, дачі, сприяння у придбанні кооперативної, державної квартири, будівництві будинку, виділенні кредиту з цією метою)

6.10. Начальник відділу підлягає страхуванню, в тому числі у недержавних страхових компаніях. Види й умови страхуван­ня визначаються у відповідності до прийнятого на Підприєм­стві порядку.

__________________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, види й умови страхування)


6.11. Начальник відділу користується всіма видами забез­печення по соціальному страхуванню (допомогами по тимча­совій непрацездатності, допомогами з приводу народження дитини тощо)

6.12. ____________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)
7. Відповідальність сторін, розв'язання суперечок
7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків за контрактом сторони несуть відповідальність від­повідно до законодавства і цього контракту.

7.2. Начальник відділу несе відповідальність за неналежне виконання цього контракту, що допускається ним самим і підпорядкованими йому працівниками відділу.

7.3. Начальник відділу не несе відповідальності за неналеж­не виконання контракту, що мало місце в результаті невико­нання Директором своїх обов'язків за контрактом. Начальник відділу не несе відповідальності за негативні наслідки для Підприємства, викликані виконанням необгрун­тованих розпоряджень Директора.

7.4. Дисциплінарні стягнення на Начальника відділу накла­даються Директором.

7.5. Начальник відділу відшкодовує збитки, заподіяні ним Підприємству, у розмірах і порядку, встановлених законодав­ством про працю.

7.6. Обов'язок з доведення обгрунтованості притягнення Начальника відділу до відповідальності, у тому числі достро­кового звільнення з посади, лежить на Директорові.

7.7. Суперечки між сторонами розв'язуються судом.

7.8.______________________________________________________________________________________

(зазначаються, при необхідності, інші умови)
8. Зміни і розірвання контракту
8.1. По закінченні року дії цього контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності Підприєм­ства, і обгрунтовані пропозиції сторін враховуються внесен­ням до контракту змін і доповнень.

8.2.3міни і доповнення до цього контракту приймаються підписанням сторонами додаткових угод.

8.3. Цей контракт припиняється:

1) по закінченні терміну дії контракту;

2) за угодою сторін;

3) з ініціативи директора до закінчення терміну дії контрак­ту у випадках, передбачених у пункті 8.4 цього контракту;

4) з ініціативи Начальника відділу до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктом 8.5 цього кон­тракту;

5) з інших підстав, передбачених Кодексом законів про пра­цю, крім тих, які не застосовуються відповідно до цього кон­тракту.

8.4. Начальник відділу не може бути звільнений з посади, а цей контракт розірвано з ініціативи Директора до закінчення терміну його дії:

І ) у разі систематичного невиконання Начальником відділу без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;

2) у разі одноразового грубого порушення Начальником відділу законодавства або обов'язків, передбачених контрак­том, у результаті якого для Підприємства настали значні не­гативні наслідки (завдано збитків, сплачено штраф, потерпіла честь фірми тощо);

3) з інших, передбачених Кодексом законів про працю, підстав звільнення працівника з ініціативи адміністрації.

8.5. Начальник відділу може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

І ) у разі систематичного невиконання Директором обов'яз­ків за контрактом або прийняття ним рішень, що обмежують або порушують компетенцію і права Начальника відділу, що втручаються до його оперативно-розпорядчої діяльності, мо­жуть призвести або призвели до несприятливих економічних результатів діяльності Підприємства;

2) у разі хвороби або інвалідності, що перешкоджають ви­конанню передбачених контрактом обов'язків і з інших по­важних причин. Начальник відділу має право у будь-який час залишити посаду (розірвати цей контракт), письмово повідо­мивши про це Директора за ______ міс. ( 1 -й варіант);

в інших випадках Начальник відділу не має права зі своєї ініціативи розірвати цей контракт до закінчення терміну його дії. За порушення цього зобов'язання Начальник відділу спла­чує Підприємству неустойку в розмірі винагороди за кількість повних місяців, що залишились до закінчення терміну дії кон­тракту, визначеної у порядку, передбаченому цим контрак­том для обчислювання розміру вихідної допомоги, але не мен­ше _____ грн. (2-й варіант).

_______________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші заходи

_______________________________________________________________________________ відповідальності, повернення раніше виданих позик, позбавлення інших благ і пільг)

8.6. При залишенні посади Начальникові відділу випла­чується вихідна допомога у розмірі:

винагороди за ______ міс. - при припиненні контракту за підставами, передбаченими у підпунктах 1,2 пункту 8.3, під­пунктах 1,2, пункту 8.5 цього контракту;

винагороди за ________ міс. - при припиненні контракту за підставами, передбаченими пунктом 8.4 цього контракту;

винагороди за ______ міс. - при припиненні контракту за всіма іншими підставами.

8.7. У разі залишення Директором посади з будь-яких під­став, цей контракт припиняє свою дію через 2 міс. після зали­шення посади Директором.

Трудові стосунки Начальника відділу з підприємством про­довжуються, якщо новим Директором у загальний термін під­тверджені умови цього контракту або з Начальником відділу укладено новий контракт.

Якщо контракт з Начальником відділу розривається достро­ково у зв'язку із звільненням Директора без оголошення при­чин, Начальникові відділу виплачується вихідна допомога у розмірі винагороди за ______ міс., а в разі дострокового зали­шення посади Директора з усіх інших підстав - за ____ міс.

8.8. Якщо розірвання контракту здійснюється за підстава­ми, передбаченими у контракті, але не встановленими зако­нодавством, то в трудовій книжці Начальника відділу як під­става до звільнення зазначається пункт Основ законодавства про працю за згодою сторін.

8.9. Розмір вихідної допомоги визначається на основі се­редньомісячної винагороди.

Середньомісячна винагорода обчислюється діленням на 12 сум усіх грошових виплат, нарахованих Начальникові відділу У зв'язку з виконанням обов'язків за контрактом за останній

період перед залишенням посади повний календарний рік ро­боти.

Якщо Начальник відділу відпрацював до залишення посади менше одного календарного року, середньомісячна винагорода обчислюється діленням суми всіх одержаних ним грошових виплат на кількість повних відпрацьованих місяців (без вра­хування винагороди за неповні відпрацьовані місяці).

8.10. При залишенні посади з будь-якої підстави розрахунок з Начальником відділу, виплата йому вихідної допомоги і ком­пенсації за невикористану відпустку виконуються не пізніше двох тижнів після визначення цієї суми.

8.11. При залишенні Начальником відділу посади Директор видає йому рекомендацію, що містить характеристику його ділових якостей.

8.12. ____________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)
9. Термін дії і інші умови контракту
9.1. Цей контракт діє з ''__'' ________ 20___р. по ''__' ________ 20___р.

9.2. З метою перевірки здатності виконання Начальником відділу передбачених цим контрактом обов'язків установлю­ється випробування на термін у ______ міс. з початку дії кон­тракту.

На період випробування Начальник відділу виконує обов'язки за контрактом у повному обсязі.

Якщо Директор визнає результати випробування незадо­вільними, він не пізніше як через 10 днів після закінчення терміну випробування має право розірвати з Начальником відділу цей контракт. При цьому Директор не зобов'язаний обґрунтовувати своє рішення.

Якщо у згаданий термін Директор не використає своє право на розірвання контракту, Начальник відділу вважається таким, що витримав випробування, і продовжує роботу на умо­вах контракту.

9.3. Трудова книжка Начальника відділу зберігається і ве­деться на Підприємстві.

9.4. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність умов цього контракту, крім випадків, коли:

сторони за обопільною згодою роблять винятки з цього пра­вила;

сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

про умови контракту інформуються працівники Підприєм­ства та інші особи у зв'язку з необхідністю виконання кон­тракту. При цьому умови цього контракту, що стосуються крім згаданих сторін інших підрозділів, служб, службових осіб, інших працівників Підприємства, доводяться до їх відома розпорядженням Директора, крім умов про оплату праці На­чальника відділу і його соціально-побутового забезпечення;

сторони інформують про умови контракту своїх адвокатів (довірених осіб, представників).

9.5. У частині, не передбаченій цим контрактом, сторони керуються законодавчими актами, що поширюються на Під­приємство, Статутом Підприємства, а також документами, виданими Директором у межах своєї компетенції.

9.6.______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)


10. Адреси сторін і інші відомості
10.1. Відомості про Підприємство:

повна назва ______________________________________________________________________________

адреса __________________________________________________________________________________

телефон Директора ________________________________________________________________________

розрахунковий рахунок № ___________________________________________________________________

10.2. Відомості про Начальника відділу:

домашня адреса __________________________________________________________________________

домашній телефон ________________________________________________________________________

робочий телефон _________________________________________________________________________

_____________ паспорт - серія ______ № _____________________________________________________

виданий ''__'' ________ 19__ р. ______________________________________________________________

(зазначити орган, що видав паспорт)

підстави для пільг з оподаткування і інших пільг ________________________________________________

(зазначити відомості про кількість дітей, утриманців і т.ін.)

10.3 Цей контракт складено у двох примірниках - по одному для кожної сторони.

10.4. ____________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші відомості, наприклад, перелік доповнень до контракту, якщо вони наявні)

Директор Начальник відділу_________________ ______________________

(підпис, печатка) (підпис)
Каталог: documents files
documents files -> Колективний договір (для малих підприємств)
documents files -> Колективний договір прийнятий на загальних зборах трудового колективу
documents files -> Назва установи, організації
documents files -> Назва установи, організації
documents files -> Між роботодавцем і творцем про винагороду " " 200 р. N
documents files -> Назва установи, організації
documents files -> Контракт на організацію І ведення бухгалтерського обліку у товаристві
documents files -> Договір про матеріальну відповідальність працівника за передані йому підзвітні цінності
documents files -> Договір про колективну матеріальну відповідальність
documents files -> Договір підряду з тимчасовим трудовим (творчим) колективом


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка