Контракт на організацію І ведення бухгалтерського обліку у товариствіСкачати 210.95 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір210.95 Kb.
КОНТРАКТ

на організацію і ведення бухгалтерського обліку у товаристві

місто ___________________ ''___' ________ 20___р.

Генеральний директор господарського товариства ______________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(зазначити вид і назву товариства, прізвище, ім'я та по батькові генерального директора)

який називається далі "Генеральний директор", що діє на під­ставі Статуту Товариства, з однієї сторони, і головний бухгал­тер товариства _______________________________________________________________

(зазначити прізвище, ім'я та по батькові)

який називається далі "Головний бухгалтер", з другої сторони, уклали цей контракт про таке.


І. Загальні положення
1.1. За цим контрактом Головний бухгалтер зобов'язується особистими діями і силами бухгалтерії, що ним формується, здійснювати бухгалтерський облік у Товаристві, а Генераль­ний директор зобов'язується створювати необхідні умови для роботи Головного бухгалтера, виплачувати йому грошову ви­нагороду і надавати соціально-побутові блага.

1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між Го­ловним бухгалтером і Товариством, які з боку останнього реа­лізуються Генеральним директором (адміністрацією) Товари­ства, а в необхідних випадках також іншими працівниками Товариства.

Основи законодавства про працю, Кодекс законів про пра­цю, інші нормативні акти, що регулюють трудові стосунки державних підприємств з їхніми працівниками, поширюються на взаємовідносини сторін за цим контрактом у частині, що йому не суперечить.

Згадані нормативні акти не застосовуються у випадках, ко­ли вони хоча й не суперечать контрактові, але сторони у про­цесі дій останнього за обопільною згодою врегулюють свої взаємовідносини в інший спосіб.

Терміном "сторони" у контракті позначено Генерального директора (представлене ним Товариство) і Головного бухгал­тера.

1.3. Умови контракту поширюють свою дію на працівників бухгалтерії в частині, що визначає їх права і обов'язки стосов­но Головного бухгалтера, Генерального директора і Товари­ства.

Головний бухгалтер забезпечує виконання працівниками бухгалтерії згаданих умов внесенням відповідних положень до трудових договорів з працівниками.

Контракт обов'язковий для підрозділів і працівників То­вариства у частині умов, що встановлюють права і обов'язки Головного бухгалтера (бухгалтерії) стосовно підрозділів і пра­цівників, крім випадків, коли згадані умови не відповідають положенням контрактів, укладених Генеральним директором з відповідними підрозділами (їх керівниками) і працівниками.

1.4. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо Генеральному директорові (службовій особі, що виконує його обов'язки).

1.5. Рішення Генерального директора, прийняті згідно з його компетенцією, обов'язкові для Головного бухгалтера.

Згідно із законодавством у випадках, коли розпорядження Генерального директора, на думку Головного бухгалтера, не відповідають поширеним на підприємство законодавству і правилам приймання, зберігання і витрачання грошових кош­тів, матеріальних та інших цінностей, він, не виконуючи роз­порядження, у письмовій формі звертає увагу Генерального директора на незаконність даного ним розпорядження При отриманні від Генерального директора письмового розпоряд­ження, Головний бухгалтер виконує його.

Уся повнота відповідальності за згадане розпорядження, у випадку визнання його незаконним, лягає на Генерального директора.

1.6. Генеральний директор не має права втручатися до опе­ративно-розпорядчої діяльності Головного бухгалтера.

1.7. Діяльність Головного бухгалтера і бухгалтерії повинна сприяти розвиткові Товариства, підвищенню результатів його господарської і підприємницької діяльності.

1.8. Головний бухгалтер зобов'язаний забезпечити ведення бухгалтерського обліку у такий спосіб, щоб не створювати необгрунтованих обмежень для високоприбуткової господар­ської, підприємницької діяльності Товариства.

Необгрунтованими є такі обмеження, які не передбачені обов'язковими для Товариства законодавчими і іншими акта­ми, або хоча й передбачені такими актами, але з законодавст­ва, Статуту Товариства і цього контракту випливає, що То­вариство має право не дотримувати згаданих обмежень, а діяти в інший, сприятливіший для Товариства, спосіб.

1.9. У своїй діяльності Головний бухгалтер керується зако­нодавством, іншими нормативними документами, що поши­рюють свою дію на Товариство.

Нормативні акти і правила по бухгалтерському облікові, які не мають обов'язкової сили для Товариства, можуть засто­совуватися Головним бухгалтером лише у тому випадку, коли вони сприяють розвиткові Товариства.

1.10. Головний бухгалтер має виконувати свої обов'язки сумлінно і з таким ступенем старанності, дбайливості й умін­ня, який виявляють за таких самих обставин і в такому самому становищі звичайні розсудливі люди.

1.11. Оцінка якості виконання Головним бухгалтером своїх обов'язків за контрактом здійснюється Генеральним дирек­тором.

1.12. На період відпустки Головного бухгалтера або його відсутності з інших причин обов'язки Головного бухгалтера виконує призначена ним особа, яка у повному обсязі виконує функції, несе обов'язки, користується повноваженнями і пра­вами Головного бухгалтера, якщо останнім не встановлюється інше.

1.13._____________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)
2. Функції і обов'язки головного бухгалтера
2.1. Головний бухгалтер забезпечує організацію і ведення бухгалтерського обліку, а також контроль за раціональним використанням матеріальних і фінансових ресурсів у Това­ристві.

2.2. Головний бухгалтер виконує такі постійні функції і обов'язки:

— керівництво колективом бухгалтерії Товариства;

— бухгалтерський облік статутного фонду Товариства, вкладів його учасників і облік доходів (дивідендів, від­сотків) по цих вкладах;

— здійснення контролю за станом вкладів Товариства в інших спільних підприємствах, акціонерних товарист­вах і організаціях, а також за надходженням до То­вариства доходів по цих вкладах, акціях і облігаціях;

— повний облік грошових коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних коштів, а також своєчасне відображення у бухгалтерському облікові операцій, пов'язаних з їх рухом;

— вірогідний облік витрат на виробництво і обіг, виконан­ня кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання будівельно-монтажних, науково-дослідних та інших робіт, складання економічно обгрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт і послуг;

— точний облік результатів господарсько-фінансової ді­яльності Товариства згідно з установленими правила­ми;

— правильне нарахування і своєчасне перерахування по­датків і платежів до бюджету, внесків на соціальне стра­хування, коштів на фінансування капітальних вкла­день;

— повернення в установлені терміни заборгованості бан­кам за позиками; • відрахування коштів до фондів, утворюваних у Това­ристві;

 • участь у роботі юридичної служби Товариства по оформленню матеріалів по нестачах і розкраданнях грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей і контроль за переданням у належних випадках цих ма­теріалів до судових і слідчих органів;

 • перевірка організації бухгалтерського обліку і звітності у філіях, на дочірніх підприємствах і в інших підроз­ділах Товариства, що виділені на окремий баланс;

 • своєчасний інструктаж працівників бухгалтерії, інших зацікавлених працівників Товариства і його підрозділів з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу;

 • складання вірогідних бухгалтерських звітів і балансів, іншої бухгалтерської звітності на основі первинних до­кументів і бухгалтерських записів, надання її на розгляд Генеральному директорові у визначений ним термін, а після розгляду і підписання - також загальним зборам Товариства і іншим відповідним органам в установле­ний термін;

 • здійснення (спільно з іншими підрозділами і службами) економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності Товариства за даними бухгалтерського об­ліку і звітності з метою виявлення внутрішньогоспо­дарських резервів, запобігання втрат і невиробничих витрат;

 • своєчасне проведення спільно з іншими підрозділами і службами у філіях, на дочірніх підприємствах і в інших підрозділах Товариства, виділених на окремий баланс, перевірок і документальних ревізій і підготовка пропо­зицій з поліпшення їх роботи;

 • забезпечення схоронності бухгалтерських документів, оформлення і передання їх в установленому порядку до архіву;

 • контроль за дотриманням установлених правил оформ­лення приймання і відпускання товарно-матеріальних цінностей;

 • контроль за правильністю витрачання фондів спожи­вання Товариства, дотриманням фінансової і касової дисципліни;

 • контроль за виконанням кошторисів на будівництво;

 • контроль за дотриманням установлених правил прове­дення інвентаризації грошових коштів, товарно-мате­ріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань;

 • контроль за стягненням в установлені терміни дебітор­ської і поверненням кредиторської заборгованості, до­триманням платіжної дисципліни;

 • контроль за законністю списання з бухгалтерських ба­лансів нестач і дебіторської заборгованості і інших вит­рат;

 • участь у підготовці заходів, скерованих на відвернення нестач і незаконне витрачання грошових коштів і то­варно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства;

 • ведення відповідно до встановлених правил касових операцій у Товаристві, контроль за дотриманням касо­вої дисципліни у філіях, дочірніх підприємствах То­вариства;

 • нарахування і виплата винагород працівникам Това­риства і іншим особам;

 • розробка заходів по відверненню (зменшенню) сплати Товариством податку, що регулює витрачання коштів, скерованих на споживання, здійснення пов'язаного з цим поточного регулювання і контролю використання коштів на оплату праці підрозділів, служб, службових осіб і працівників Товариства;

 • виконання колективного договору (при умові його ук­ладання) з боку дирекції Товариства у частині, що від­носиться до відання Головного бухгалтера;

 • виконання інших функцій і обов'язків, що випливають із законодавства, інших нормативних документів, включно Кваліфікаційний довідник посад керівників, фахівців і службовців.

2.3. Головний бухгалтер зобов'язується забезпечити впро­вадження у Товаристві сучасних засобів механізації і автома­тизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку.

Головний бухгалтер при необхідному сприянні Генераль­ного директора забезпечує автоматизацію бухгалтерського обліку у Товаристві в термін до ''___'' ___________ 20___ р. Програма, етапи і умови виконання робіт з автоматизації бух­галтерського обліку у Товаристві погоджуються між сторона­ми додатково. Головний бухгалтер до ''___'' ________ 20___ р. надає Генеральному директорові проекти документів, необ­хідних для здійснення робіт з автоматизації бухгалтерського обліку.

Головний бухгалтер зобов'язується забезпечити проведен­ня таких робіт (заходів):

__________________________________________________________________________________________

(зазначити роботи, заходи, мету, умови і терміни їх проведення і досягнення)


2.4. Головний бухгалтер відповідає за своєчасне забезпе­чення бухгалтерії нормативними документами і іншими ін­формаційними матеріалами.

При необхідності Головний бухгалтер користується послу­гами відповідних підрозділів і служб Товариства (бібліотеки, юридичної, економічної служб тощо) на умовах і у порядку, передбачених документами Товариства і контрактами, укла­деними Генеральним директором і службовими особами.

2.5. Головний бухгалтер зобов'язується дотримувати сам і забезпечувати дотримання працівниками бухгалтерії конфі­денційності:

відомостей про учасників Товариства і розміри їх вкладів у статутному фонді;

даних про обсяги виробництва і прибутку Товариства; даних про склад, розміри і розміщення основних і оборотних коштів Товариства;

відомостей про операції по розрахунковому і інших рахун­ках Товариства;

відомостей про майбутні платежі і надходження; даних про кредиторів і боржників Товариства і розміри за­боргованості;

відомостей про розміри винагород, сплачуваних членам Правління, дирекції, іншим працівникам Товариства, а також особам, що не перебували у його штаті;

інших відомостей, що складають комерційну таємницю То­вариства.

2.6. Головний бухгалтер допускає ревізійну комісію (реві­зора) Товариства, інші контрольно-ревізійні органи і держав­ну податкову інспекцію до перевірки документів і матеріалів, що відносяться до його відання, лише з дозволу Генерального директора.

Обсяг відомостей, документів і матеріалів, що пред'явля­ються згаданим органам, визначається Головним бухгалтером за погодженням з Генеральним директором.

Довідки, документи Товариства і копії з них не можуть бути передані перевіряючим органам у володіння (тобто без по­вернення Товариству) або вилучені ними без дозволу Гене­рального директора, якщо інший порядок передання доку­ментів не буде встановлений Генеральним директором.

Підготовлені перевіряючими органами акти, звіти, довідки, інші документи, а також заперечення по них не можуть бути підписані Головним бухгалтером без консультацій з Гене­ральним директором.

Генеральний директор може встановити інший порядок на­дання інформації перевіряючим органам і взаємовідносин з ними у ході перевірок.

2.7. Генеральний директор не має права вимагати від Голо­вного бухгалтера виконання обов'язків (робіт), не обумовле­них цим контрактом і документами, обов'язковими для То­вариства і Головного бухгалтера.

Додаткові обов'язки (понад передбачені контрактом) Голо­вного бухгалтера можуть бути встановлені за згодою сторін.

Додаткові обов'язки і умови їх виконання, а також пов'я­зані з ними зміни умов цього контракту оформлюються додат­ковою угодою.

Головний бухгалтер згоден з умовами контракту між Ге­неральним директором і загальними зборами учасників То­вариства, що стосуються Головного бухгалтера і бухгалтерії (зміст яких доведено до його відома Генеральним директором або загальними зборами відповідно до укладених з ними кон­трактів), а також зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з цих умов.

Головний бухгалтер зобов'язується дотримувати сам і за­безпечити дотримання працівниками бухгалтерії конфіден­ційності зазначених вище умов контракту між Генеральним директором і загальними зборами. 2.9. Генеральний директор має право: установлювати положення, що уточнюють, деталізують функції і обов'язки Головного бухгалтера, передбачені зако­нодавством і цим контрактом;

установлювати обов'язки Головного бухгалтера, які хоча й прямо не передбачені законодавством і цим контрактом, але випливають з них або відповідають загальній меті діяльності Головного бухгалтера по забезпеченню бухгалтерського облі­ку і контролю у Товаристві;

установлювати обов'язки Головного бухгалтера стосовно інших підрозділів, служб, службових осіб, працівників Това­риства з метою забезпечення координації і погодженості між підрозділами, службами, службовими особами і працівника­ми.

Згадані обов'язки і положення можуть встановлюватися нормативними і іншими документами, затверджуваними (ви­даваними) Генеральним директором, а також передбачатися контрактами, укладеними ним з відповідними підрозділами, службами, службовими особами і працівниками.

При необхідності Генеральний директор може затвердити Положення про бухгалтерію.

2.10. Головний бухгалтер щомісяця надає Генеральному директорові доповіді про стан справ, що у віданні Головного бухгалтера.

У випадку виявлення незаконних дій службових осіб (при­писки, використання коштів не за призначенням, інші пору­шення і зловживання), а також при виникненні інших обста­вин, що можуть призвести до негативних наслідків для То­вариства, Головний бухгалтер негайно доповідає про це Ге­неральному директорові для вживання відповідних заходів.

На вимогу Генерального директора Головний бухгалтер на­дає йому поточну інформацію про хід справ, що є у віданні Головного бухгалтера.

2.11._____________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)


3. Компетенція і права головного бухгалтера
3.1. Головний бухгалтер самостійно розв'язує всі питання, що у його віданні, якщо цим контрактом не передбачене інше.

3.2. Головний бухгалтер має право:

вимагати від керівників підрозділів, служб, службових осіб, а в необхідних випадках і від Генерального директора вживан­ня заходів з підвищення ефективності використання власності Товариства і посиленню її схоронності, а також по забезпечен­ню правильної організації бухгалтерського обліку і контролю;

вимагати перегляду завищених і застарілих норм витра­чання сировини, матеріалів, витрат праці і інших норм;

вимагати поліпшення складового і ваговимірювального гос­подарства, належної організації приймання і зберігання сиро­вини, матеріалів і інших цінностей, а також відпускання цих цінностей для потреб виробництва, обслуговування ними управління;

вимагати проведення заходів по поліпшенню контролю за правильністю застосування норм і нормативів, організації правильного первинного обліку вироблення продукції і руху деталей і напівфабрикатів, організації кількісного (натураль­ного) обліку використання сировини і матеріалів;

перевіряти у підрозділах і службах Товариства дотримання установленого порядку приймання, оприбуткування, збері­гання товарно-матеріальних і інших цінностей;

вести листування з питань діяльності бухгалтерії у межах своєї компетенції;

у межах своєї компетенції видавати нормативні документи, розпорядження, давати вказівки, обов'язкові для підпоряд­кованих йому працівників:

__________________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші права)

розв'язувати інші питання, віднесені законодавством, до­кументами Товариства і цим контрактом до компетенції Голо­вного бухгалтера.

3.3. Бухгалтерські служби філій, дочірніх підприємств, пра­цівники інших підрозділів і служб Товариства, зайняті бухгал­терським обліком, з питань організації і ведення обліку і звіт­ності підпорядковуються Головному бухгалтерові.

Керівники бухгалтерських служб філій і дочірніх підпри­ємств Товариства приймаються на роботу їх керівниками за згодою Головного бухгалтера.

3.4. Вимоги Головного бухгалтера щодо порядку оформлен­ня операцій і надання до бухгалтерії або на обчислювальні установки необхідних документів і відомостей обов'язкові для всіх підрозділів і служб Товариства.

3.5. Генеральний директор забезпечує виконання підроз­ділами, службами, службовими особами і іншими працівни­ками Товариства обов'язків стосовно Головного бухгалтера, бухгалтерії, а також інших обов'язків, пов'язаних з бухгал­терським обліком, які передбачені законодавством, цим кон­трактом і документами Товариства.

3.6. Документи, що правлять за основу для приймання і видачі грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, а також кредитні і розрахункові зобов'язання підписуються Генеральним директором і Головним бухгалтером або особами уповноваженими на це.

Головний бухгалтер має право передбачати в контрактах, укладених ним з працівниками бухгалтерії, умови про пере-дання повноважень для підписання згаданих документів.

В усіх випадках надання права підписання документів ін­шим особам має бути оформлене наказом Генерального дирек­тора. Останній не має права відмовити в оформленні наказу на передання Головним бухгалтером повноважень підписання документів працівникові бухгалтерії, якщо таке передання передбачене контрактом.

Зазначені вище документи без підпису Генерального бух­галтера або осіб, уповноважених ним для цього, вважаються недійсними і не повинні прийматися до виконання матеріаль­но відповідальними особами і працівниками Товариства, а також установами банків.

3.7.______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)4. Формування, організація і забезпечення діяльності бухгалтерії
4.1. Передбачені цим контрактом функції, обов'язки і робо­ти Головний бухгалтер виконує особистими діями і силами бухгалтерії Товариства.

4.2. Головний бухгалтер у межах наявних у його розпоряд­женні коштів для оплати праці самостійно визначає струк­туру, кількісний, професійний і кваліфікаційний склад бух­галтерії.

4.3. Головний бухгалтер самостійно формує персональний склад бухгалтерії.

Головний бухгалтер має право на власний розсуд застосову­вати такі форми наймання (залучення) працівників для вико­нання цього контракту:

— укладання традиційних трудових договорів з праців­никами (включно тимчасових, на виконання одноразових робіт, на час виконання певних робіт), умови яких відображаються у розпорядженнях про прийнят­тя на роботу;


 • укладання контрактів з керівниками підрозділів бух­галтерії (з наданням цим керівникам фінансових кош­тів і прав самим формувати свої колективи і визначати умови роботи його членів, включно оплату праці);

 • укладання контрактів з підрозділами (колективами, групам» працівників) у цілому (тобто колективних контрактів, підписаних кожним членом колективу);

 • укладання контрактів з окремими працівниками бух­галтерії;

 • укладання цивільно-правних підрядних контрактів

(договорів) з колективами або окремими особами;

 • укладання внутрішньогосподарських контрактів з ко­лективами (підрозділами) або окремими працівниками Товариства (тобто договорів, що не є трудовими);

 • залучення (наймання) працівників у іншій, дозволеній законодавством формі.

4.4. Головний бухгалтер наділяється правом самостійно від імені Генерального директора (представленого ним Товари­ства) наймати працівників або залучати до роботи в іншій, передбаченій пунктом 4.3 цього контракту формі, а також припиняти стосунки з працівниками. Делегування права най­мання працівників забезпечується наказом Генерального ди­ректора. Укладені Головним бухгалтером контракти (дого­вори) породжують повноцінні відповідно трудові або цивіль­не- правні стосунки працівника з Товариством (1-й варіант);

укладання трудових договорів (контрактів) з працівниками бухгалтерії виконується Генеральним директором за подан­ням Головного бухгалтера. При цьому Генеральний директор не має права відмовляти в укладанні договорів крім випадків, коли він доведе, що прийняття працівника завдасть істотної моральної або матеріальної шкоди Товариству. Укладання ци­вільно-правних підрядних контрактів (договорів) виконуєть­ся самостійно Головним бухгалтером від імені Товариства за

дорученням, що видається Генеральним директором (2-й варі­ант);

укладання контрактів (договорів), передбачених пунктом 4.3 цього контракту, виконується Генеральним директором за поданням Головного бухгалтера. При цьому Генеральний ди­ректор не має права відмовити в укладенні контрактів (дого­ворів), крім випадків, коли він доведе, що укладання кон­тракту завдасть істотної моральної або матеріальної шкоди Товариству (3-й варіант).

4.5. У контрактах визначаються компетенції, функції, обов'язки, предмет і результати робіт, відповідальність, умови праці, відпочинку і оплати працівника та інші умови його взаємовідносин з Головним бухгалтером і Товариством.

При визначенні умов контрактів і трудових договорів з пра­цівниками, визначенні і забезпеченні умов їх праці і відпо­чинку Головний бухгалтер використовує законодавство про працю з урахуванням особливостей, передбачених контракт­ною системою організації і оплати праці у Товаристві.

У трудових договорах (контрактах), що укладаються з пра­цівниками бухгалтерії, Головний бухгалтер:

зобов'язаний передбачати умови про припинення трудового договору (контракту) на підставі, зазначеній у пункті 4.7 цьо­го контракту;

має право за погодженням з Генеральним директором пе­редбачати умови про поліпшення житлових умов працівників, про надання їм інших соціально-культурних благ, здійснюва­них за рахунок Товариства в цілому.

__________________________________________________________________________________________

(зазначити перелік, зміст інших умов, які Головний бухгалтер зобов'язаний або має передбачити у договорах і контрактах)

4.7. У разі залишення Головним бухгалтером посади з будь-яких причин трудові договори (контракти), укладені працівниками бухгалтерії, припиняють свою дію через 2 міс. після залишення посади Головним бухгалтером.

Трудові стосунки працівника з Товариством продовжу­ються, якщо новим Головним бухгалтером у зазначений тер­мін підтверджені умови попереднього контракту або укладено новий контракт з цим працівником.

Умови цього пункту не застосовуються щодо працівників, у трудових договорах (контрактах) яких бракує умови про ро­зірвання договору (контракту) з підстави, передбаченої у пер­шому абзаці цього пункту.

4.8. Працівник бухгалтерії підпорядковується Головному бухгалтерові безпосередньо або через керівників відповідних підрозділів.

4.9. Головний бухгалтер у межах своєї компетенції само­стійно розв'язує питання організації діяльності бухгалтерії.

4.10. Головний бухгалтер самостійно визначає трудовий розпорядок бухгалтерії з дотриманням обов'язкових правил розпорядку, що встановлюються Генеральним директором.

4.11. Головний бухгалтер зобов'язується забезпечувати по­годжену і раціональну діяльність безпосередньо підпорядко­ваних йому підрозділів, колективів і працівників.

4.12. Головний бухгалтер встановлює у контрактах, а якщо останні не укладаються, у посадових інструкціях службові обов'язки для працівників бухгалтерії, за виконання яких во­ни несуть відповідальність.

4.13. Головний бухгалтер самостійно розв'язує питання на­дання працівникам бухгалтерії відпусток (у тому числі без збереження заробітної плати), відгулів, скороченого робочого дня і тижня тощо.

4.14. Працівники бухгалтерії притягуються до дисциплі­нарної і матеріальної відповідальності Головним бухгалтером самостійно.

4.15. Головному бухгалтерові і бухгалтерії забезпечуються усі умови, необхідні для продуктивної роботи (надання при­міщень, меблів, комп'ютерів, телефонів, телетайпів, теле­факсів, телексів, іншої оргтехніки, забезпечення матеріалами, устаткуванням, машинописними, копіювальними іншими роботами і послугами тощо).

__________________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, конкретні умови забезпечення діяльності)

4.16. Генеральний директор за проханням Головного бух­галтера забезпечує залучення (на госпдоговірній і іншій ос­нові) підприємств і організацій для виконання робіт, передба­чених цим контрактом.

__________________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, підприємства і організації, а також роботи, які передбачено виконати з їхньою допомогою)

4.17. Генеральний директор забезпечує виділення коштів у таких розмірах і з такою (крім оплати праці) метою:

________тис. грн. на роботи з механізації і автоматизації бухгалтерського обліку і контролю в Товаристві;

________________________________тис. грн. на ________________________________________________

________________________________тис. грн. на _______________________________________________

4.18._____________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)
5. Оплата праці працівників бухгалтерії
5.1. Для оплати і стимулювання праці працівників бухгал­терії Головному бухгалтерові щороку виділяється фонд оплати праці (далі названий "фонд оплати праці").

5.2. Фонд оплати праці на 20__ р. визначається розміром у __________________________тис. грн.

5.3. Розміри фонду оплати праці бухгалтерії на наступні роки визначаються, виходячи з фактичного розміру фонду оплати праці за відповідний минулий базовий рік. При цьому базовий розмір фонду збільшується (зменшується) пропор­ційно зростанню (зменшенню) обсягу виробництва Товари­ства у відповідному році порівняно до минулого року.

5.4. При визначенні річних обсягів фонду оплати праці бух­галтерії враховується офіційно визначений рівень інфляції. За браком офіційних даних про рівень інфляції фонд оплати пра­ці коригується з урахуванням неофіційних даних, визнаних обома сторонами.

5.5. До визначення фактичного розміру фонду оплата праці виконується в межах розрахункового (планового) його обсягу.

5.6. Розрахунковий (плановий) розмір фонду оплати праці на черговий майбутній рік визначається сторонами додатко­вою угодою виходячи з розрахунків (планових) показників діяльності Товариства на наступний рік і фактичних резуль­татів його діяльності за минулий.

5.7. Розмір фонду оплати праці бухгалтерії коригується за­лежно від якості роботи бухгалтерії і результатів діяльності Товариства в цілому.

5.8. При недосягненні базового рівня рентабельності, вста­новленого угодою Генерального директора і Вищого органу, фонд оплати праці зменшується на ______ відсотків за кожен відсоток рентабельності, не добраний до базового рівня.

При перевищенні базового рівня рентабельності фонд опла­ти праці збільшується на ______ відсотків за кожен відсоток рентабельності, що перевищує базовий рівень.

5.9. При неналежному виконанні бухгалтерією своїх функ­цій і обов'язків фонд оплати праці її працівників (розрахова­ний з урахуванням фактичного рівня рентабельності) підлягає зменшенню, але не більше ніж на ______відсотків.

Неналежним виконанням бухгалтерією своїх функцій і обов'язків вважається:

невиконання однієї або кількох функцій (обов'язків), пе­редбачених цим контрактом;

порушення законодавства, інших обов'язкових для Това­риства нормативних документів, що призвело, а також не призвело до негативних наслідків для Товариства;

неправильне ведення бухгалтерського обліку, що призвело до занедбання бухгалтерського обліку і перекручень у бухгал­терській звітності, а також інші випадки порушень, зазначені в пунктах 7.3 і 7.5 цього контракту.

_________________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші випадки неналежного виконання функцій і обов'язків)

Оцінка якості роботи бухгалтерії і пов'язане з нею можливе зменшення фонду оплати праці виконується не рідше одного разу на квартал Генеральним директором на підставі резуль­татів ревізій, контрольних перевірок, доповідей Головного бухгалтера і інших даних.

5.10. До оцінки якості роботи бухгалтерії частина фонду оплати праці, на яку його у цьому зв'язку може бути макси­мально зменшено, резервується.

5.11. Фонд оплати праці бухгалтерії знаходиться у повному розпорядженні Головного бухгалтера і вилученню не підлягає, крім випадків, коли це прямо передбачене цим контрактом.

5.12. Зменшення або збільшення у ході виконання контрак­ту кількісного складу бухгалтерії не викликає відповідно зменшення або збільшення фонду оплати праці бухгалтерії.

5.13. Головний бухгалтер самостійно розв'язує всі питання про розподіл фонду оплати праці бухгалтерії між її підрозділа­ми і працівниками відповідно до контрактів, укладених з ни­ми.

5.14. Кошти фонду оплати праці працівників бухгалтерії, не витрачені минулого року, скеровуються на оплату праці у наступні роки.

5.15. Генеральний директор має право встановлювати поря­док витрачання фонду оплати праці бухгалтерії з метою відвернути (зменшити) сплату Товариством податку, який ре­гулює витрату коштів, скерованих на споживання.

Головний бухгалтер зобов'язаний витрачати фонд оплати праці бухгалтерії у такий спосіб, щоб відвернути сплату То­вариством податку, що регулює витрачання коштів, скерова­них на споживання. У іншому випадку згаданий податок спла­чується за рахунок фонду оплати праці бухгалтерії.

5.16. Головний бухгалтер у межах наявних у його розпоряд­женні коштів безперешкодно застосовує будь-які передбачені або дозволені законодавством, документами Товариства мож­ливості у сфері стимулювання праці, а також відпочинку.

5.17. Головний бухгалтер самостійно визначає розміри, умови оплати праці працівників бухгалтерії при укладанні з ними контрактів і договорів.

При визначенні розмірів службових окладів Головний бух­галтер не зв'язаний будь-якими встановленими схемами службових окладів.

При визначенні розмірів винагород Головний бухгалтер не зв'язаний будь-якими обмеженнями їх максимального роз­міру.

5.18. Головний бухгалтер здійснює оцінку якості роботи співробітників бухгалтерії.

5.19. Генеральний директор має право зі свого фонду на підставі особистої оцінки якості заохочувати грошовими вина­городами будь-яких працівників бухгалтерії або виділяти кошти для заохочення працівників Головному бухгалтерові, який самостійно визначає розміри винагороди працівникам.

5.20._____________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)


6. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення головного бухгалтера
6.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Головному бухгалтерові виплачується грошова винагорода, що містить у собі:

Щомісячні виплати розміром у ________ грн.;

виплати за високоякісне виконання обов'язків за цим кон­трактом;

одноразові виплати за виконання окремих завдань, зумов­лених цим контрактом і додатковими угодами до нього.

6.2. Оплата праці Головного бухгалтера виконується ____________________________________________

(зазначити: 1) за рахунок; 2) не за рахунок)

фонду оплати праці бухгалтерії.

6.3. Виплати за виконання обов'язків за цим контрактом з високою якістю виконуються щомісяця при умові повного і точного виконання Головним бухгалтером цього контракту у відповідному кварталі і відсутність на той самий період пору­шень, передбачених у пунктах 5.9, 7.3 і 7.5 контракту.

Зазначені виплати виконуються у розмірі 1/12 частини су­ми, що дорівнює відсоткам річного фонду опутати праці бухгал­терії, фактично визначеною з урахуванням якості роботи бух­галтерії і результатів діяльності Товариства в цілому.

До визначення фактичних даних, необхідних для визначен­ня розміру зазначених виплат, вони виплачуються виходячи з розрахункових (очікуваних) даних у розмірі 75 відсотків розрахункової суми.

Після визначення фактичних даних за місяць, квартал і рік розміри виплат відповідно коригуються.

При збільшенні суми виплат вони розподіляються рівномір­но по місяцях кварталу, року.

При зменшенні сум виплат відповідна різниця підлягає по­верненню до каси Товариства, якщо Генеральним директором не буде прийняте рішення про повернення цієї різниці за раху­нок майбутніх виплат Головному бухгалтерові.

Оцінка якості роботи Головного бухгалтера і належні йому у зв'язку з високою якістю виконання обов'язків виплати ви­конуються за рішенням Генерального директора.

6.4. Одноразова винагорода Головному бухгалтерові випла­чується:

за забезпечення своєчасного виконання робіт з механізації та автоматизації бухгалтерського обліку у Товаристві – роз­міром у _________________________________________________ грн.;

за_______________________________________розміром у ____________________________________грн.; за_______________________________________розміром у ____________________________________грн.;

6.5. Головний бухгалтер має право до ________________________________________________________

(зазначити суму у карбованцях або частку винагороди у відсотках)

отримуваних ним у Товаристві, щорічно скеровувати на ут­ворення (збільшення) паю зборами учасників Товариства.

6.6. На прохання Головного бухгалтера Товариства надає йому грошові безвідсоткові позики розміром, що не перевищує ___грн. на рік з поверненням протягом терміну дії контракту.

6.7. Головному бухгалтерові надається щорічна відпустка тривалістю у ___________________ календарних днів із збереженням середньої грошової винагороди, що визначається за останній повний господарський рік.

Час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одноразово або частинами тощо) визначається погодженням між Головним бухгалтером і Генеральним ди­ректором.

6.8. Головний бухгалтер користується всіма видами со­ціально-культурних і інших благ і пільг, наданих Товариством або у зв'язку з роботою у ньому (санаторіями, будинками відпочинку, профілакторіями, садовими ділянками, забезпе­ченням дітей дошкільними установами, користування замов­леннями тощо).

__________________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, види, умови і порядок надання соціально - культурних і інших благ і пільг)

6.9. Товариство сприяє Головному бухгалтерові у поліп­шенні його житлових умов.

__________________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, характер і термін поліпшення житлових умов)

6.10. Головний бухгалтер підлягає страхуванню. Види і умови страхування визначаються відповідно до прийнятого у Товаристві порядку.

__________________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, види і умови страхування)

6.11. Головний бухгалтер користується всіма видами забез­печення по соціальному страхуванню (допомогами з тимчасо­вої непрацездатності, допомогами з приводу народження ди­тини тощо).

6.12. ____________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)
7. Відповідальність сторін, розв'язання суперечок
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків по контракту сторони несуть відповідальність згід­но з законодавством і цим контрактом.

7.2. Головний бухгалтер несе відповідальність за неналежне виконання цього контракту, якого припускається він сам і підлеглі йому працівники бухгалтерії.

7.3. Головний бухгалтер несе відповідальність у випадках:

а) неправильного ведення бухгалтерського обліку, наслід­ком чого є занедбання бухгалтерського обліку і перекручення у бухгалтерській звітності;

б) прийняття до виконання і оформлення документів по операціях, які суперечать установленому порядкові прийман­ня, оприбуткування, зберігання і витрачання грошових кош­тів, товарно-матеріальних та інших цінностей;

в) несвоєчасного і неправильного вивіряння операцій по розрахунковому та інших рахунках у банках, розрахунків з дебіторами і кредиторами;

г) порушення порядку списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості і інших втрат;

д) несвоєчасне проведення у підрозділах Товариства, виді­лених на окремий баланс, перевірок і документальних ревізій;

е) складання невірогідної бухгалтерської звітності з вини бухгалтерії, несвоєчасного складання і подання на розгляд і підпис Генеральному директорові бухгалтерських звітів і ба­лансів;

є) застосування нормативних документів, що втратили свою силу, рівним чином як і документів діючих, але не обов'язкових для Товариства, які несприятливо впливають на господарську діяльність Товариства;

ж) інших порушень законодавства і нормативних докумен­тів про бухгалтерський облік, а також умов цього контракту;

7.4. Головний бухгалтер не несе відповідальності за нена­лежне виконання контракту, що сталося внаслідок невиконан­ня Генеральним директором своїх обов'язків за контрактом.

Головний бухгалтер не несе відповідальності за негативні наслідки для Товариства, спричинені виконанням необгрун­тованих розпоряджень Генерального директора.

7.5. Головний бухгалтер несе нарівні з Генеральним дирек­тором відповідальність:

а) за порушення правил і положень, що регламентують фінансово-господарську діяльність:

б) за порушення термінів надання бухгалтерських звітів і балансів до відповідних органів.

7.6. Головний бухгалтер відшкодовує збитки, завдані ним Товариству у розмірах і у порядку, встановлених законодав­ством про працю.

7.7. Обов'язок по доведенню обгрунтованості притягнення Головного бухгалтера до відповідальності, у тому числі до­строкового звільнення з посади, лежить на Генеральному ди­ректорові.

7.8. Суперечки між сторонами розв'язує суд. За згодою обох сторін суперечки можуть передаватися для розв'язання третейського суду.

7.9.______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)
8. Зміна і розірвання контракту
8.1. Після закінчення року дії цього контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності Товариства і обгрунтовані пропозиції сторін враховуються внесенням до контракту відповідних змін і доповнень.

8.2. Зміни і доповнення до цього контракту приймаються підписанням сторонами додаткових угод. 8.3. Цей контракт припиняється:

1) після закінчення терміну дії контракту;

2) за угодою сторін;

3) з ініціативи Генерального директора до закінчення тер­міну дії контракту у випадках, передбачених у пункті 8.4 цього контракту;

4) з ініціативи Головного бухгалтера до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктом 8.5 цього контракту;

5) з інших підстав, передбачених Кодексом законів про пра­цю, які не застосовуються відповідно до цього контракту.

8.4. Головний бухгалтер може бути звільнений з посади, а цей контракт розірвано з ініціативи Генерального директора до закінчення терміну його дії:

1) у разі систематичного невиконання Головним бухгал­тером без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;

2) у разі одноразового грубого порушення Головним бухгал­тером законодавства або обов'язків, передбачених контрак­том, у результаті якого для Товариства настали значні нега­тивні наслідки (зазнано збитків, сплачено штрафи, потерпіла честь фірми тощо);

3) з інших, передбачених Кодексом законів про працю, підстав звільнення працівника з ініціативи адміністрації.

8.5. Головний бухгалтер може з власної ініціативи розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

1) у разі систематичного невиконання Генеральним дирек­тором обов'язків за контрактом або прийняття ним рішень, що обмежують або порушують компетенцію і права Головного бухгалтера, втручаються до його оперативно-розпорядчої ді­яльності, можуть призвести або призвели до несприятливих економічних результатів діяльності Товариства;

2) у разі хвороби або інвалідності, що перешкоджають ви­конанню обов'язків за контрактом та інших поважних при­чин.

Цей пункт має два варіанти.

Головний бухгалтер має право у будь-який час залишити посаду (розірвати цей контракт), письмово повідомивши про це Генерального директора за ________ міс. (1-й варіант);

в інших випадках Головний бухгалтер не має права за своєю ініціативою розірвати цей контракт до закінчення терміну його дії. За порушення цього зобов'язання Головний бухгалтер сплачує Товариству неустойку в розмірі винагороди за кіль­кість повних місяців, що лишились до закінчення терміну дії контракту (визначеного порядком, передбаченим цим контрактом для обчислювання розміру вихідної допомоги), але не менш як ________ грн.

__________________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші заходи відповідальності: повернення позик, виданих раніше, позбавлення інших благ і пільг)

8.6. При залишенні посади Головному бухгалтерові випла­чується вихідна допомога в розмірі:

винагороди за 12 міс. - при припиненні контракту за підста­вами, передбаченими у підпунктах 1,2 пункту 8.3, підпунктах 1,2 пункту 8.5 цього контакту;

винагороди за 1 міс. - при припиненні контракту за підста­вами, передбаченими пунктом 8.4 цього контракту;

винагороди за 2 міс. - при припиненні контракту з усіх інших підстав.

8.7. У разі залишення Генеральним директором посади з будь-яких підстав цей контракт припиняє свою дію через 2 міс. після залишення своєї посади Генеральним директором.

Трудові стосунки Головного бухгалтера з Товариством про­довжуються, якщо новим Генеральним директором у зазначе­ний термін підтверджені умови цього контракту або з Голо­вним бухгалтером укладено новий контракт.

Якщо контракт з Головним бухгалтером розривається до­строково через дострокове залишення посади Генеральним директором. Головному бухгалтерові виплачується вихідна допомога розміром винагороди за __________ міс.

8.8. Якщо розірвання контракту виконується за підставами, передбаченими у контракті, але не встановленими законодав­ством, у трудовій книжці Головного бухгалтера як підстава для звільнення зазначається пункт Основ законодавства про працю, за угодою сторін.

8.9. Розмір вихідної допомоги визначається на основі се­редньомісячної винагороди.

Середньомісячна винагорода обчислюється діленням на 12 сум усіх грошових виплат, нарахованих Головному бухгал­терові у зв'язку з виконанням обов'язків за контрактом за останній період перед залишенням посади повний календар­ний рік роботи.

Якщо Головний бухгалтер відпрацював до залишення поса­ди менше одного календарного року, середньомісячна вина­города обчислюється діленням суми всіх отриманих ним гро­шових виплат на кількість повних відпрацьованих місяців (без урахування винагороди за неповні відпрацьовані місяці).

8.10. При залишенні посади з будь-якої підстави розрахунок з Головним бухгалтером, виплата йому вихідної допомоги і компетенції за невикористану відпустку виконуються не піз­ніше як через два тижні після визначення цих сум.

8.11. При залишенні Головним бухгалтером посади Гене­ральний директор видає йому рекомендацію, що містить у собі характеристику його ділових якостей.

8.12. ____________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)


9. Термін дії і інші умови контракту
9.1. Цей контракт діє з " ’' ________ 20___р. до " ” ________ 20___р.

9.2. 3 метою перевірки здатності виконання Головним бух­галтером передбачених цим контрактом обов'язків установ­люється випробування терміном на ________ міс. з початку дії контракту.

На період випробування Головний бухгалтер виконує обов'язки за контрактом у повному обсязі.

Якщо Генеральний директор визнає результати випробу­вання незадовільними, він не пізніше 10 днів після закінчення терміну випробування має право розірвати з Головним буxгалтером цей контракт. При цьому Генеральний директор не зобов'язаний обґрунтовувати своє рішення.

Якщо у згаданий термін Генеральний директор не викорис­тає своє право на розірвання контракту. Головний бухгалтер вважається таким, що витримав випробування і продовжує роботу на умовах контракту.

9.3. Трудова книжка Головного бухгалтера зберігається і ведеться у Товаристві.

9.4. Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденцій­ності умов цього контракту, крім випадків, коли: сторони за обопільною згодою роблять винятки з цього правила; сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

про умови контракту інформуються працівники Товариства й інші особи у зв'язку з необхідністю виконання контракту. При цьому умови цього контракту, що стосуються окрім сторін інших підрозділів, служб, службових осіб та інших праців­ників Товариства, доводяться до їхнього відома розпоряджен­ням Генерального директора, крім умов про оплату праці Го­ловного бухгалтера і його соціально-побутового забезпечення;

сторони інформують про умови контракту своїх адвокатів (довірених осіб, представників).

9.5. У частині, не передбаченій цим контрактом, сторони керуються законодавчими актами, що поширюються на То­вариство, установчим договором і Статутом Товариства, а та­кож документами, виданими Генеральним директором у ме­жах своєї компетенції.

9.6.______________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші умови)


10. Адреси сторін та інші відомості
10.1. Відомості про Товариство:

повна назва _______________________________________________________________________________

адреса____________________________________________________________________________________ телефон Генерального директора _____________________________________________________________ розрахунковий рахунок № __________________ У________________________________________________

10.2. Відомості про Головного бухгалтера:

домашня адреса ____________________________________________________________________________ домашній телефон _________________________________________________________________________ робочий телефон ___________________________________________________________________________ паспорт - серія __________ № ____________________________ виданий ''___'' ________ 19__р. __________________________________________________________________________________________

(зазначити орган, що видав паспорт)

підстави для пільг з оподаткування і інших пільг __________________________________________________

(зазначити відомості про кількість дітей, утриманців тощо)

10.3. Цей контракт складено у двох примірниках - по одно­му для кожної сторони.

10.4._____________________________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші відомості,наприклад, перелік додатків до контракту, якщо вони наявні)

Генеральний директор Головний бухгалтер_____________________ _______________________

(підпис, печатка) (підпис)
Каталог: documents files
documents files -> Колективний договір (для малих підприємств)
documents files -> Колективний договір прийнятий на загальних зборах трудового колективу
documents files -> Назва установи, організації
documents files -> Назва установи, організації
documents files -> Між роботодавцем і творцем про винагороду " " 200 р. N
documents files -> Назва установи, організації
documents files -> Контракт з начальником
documents files -> Договір про матеріальну відповідальність працівника за передані йому підзвітні цінності
documents files -> Договір про колективну матеріальну відповідальність
documents files -> Договір підряду з тимчасовим трудовим (творчим) колективом


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка