Комплектуємо методичний кабінет фахові періодичні виданняСкачати 135.52 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір135.52 Kb.
комплектуємо методичний кабінет
фахові періодичні видання
Джерелом саморозвитку в сучасній методичній роботі кожної дошкільної установи насамперед стають професійні друковані видання. На сторінках журналів, газет автори представляють цікаві творчі підходи до організації освітнього процесу, розкривають питання розвитку й виховання дітей дошкільного віку, рекомендують нові форми і методи проведення різних видів діяльності з дітьми, висвітлюють новинки інноваційної теорії і практики у дошкільній освіті
Оксана КОРНЄЄВА,

завідувач дошкільного навчального закладу № 31 «Мир», м. Костянтинівка, Донецька обл.Фахові періодичні видання як інструмент методичної роботи

Загальновідомо, що вихователям-методистам будь-якого рівня кваліфікації для результативної роботи необхідні якісні фахові видання.По-перше, фахове видання відкриває інформаційний простір галузі, дає змогу ознайомитися з досвідом практиків, дізнатися про найактуальніші дослідження провідних науковців, їхні рекомендації, судження з нагальних питань реалізації дошкільної освіти.

По-друге, фахове видання надає можливість не лише поповнювати, а і поширювати власний досвід, отримувати його оцінку від членів компетентної, поважної редакційної колегії — колег-практиків та науковців.

По-третє, саме фахове видання створює атмосферу включеності колективу у загальний галузевий розвиток, дає змогу залишатися на вістрі сучасних перетворювальних процесів в освіті, звіряти свій поступ з найсучаснішими досягненнями вітчизняної та зарубіжної науки і практики.

Усі ці аспекти безпосередньо впливають на методичну роботу. Але йтися про них може лише тоді, коли фахова преса якісна, тобто інформація, викладена в ній, актуальна, об’єктивна, повна, достовірна, адекватна, доступна тощо. А найголовнішим критерієм якості фахового видання є його наявність на робочому столі читача та його практичне використання у щоденній роботі.

Наш педагогічний колектив постійно перебуває у пошуку ефективних шляхів удосконалення освітнього процесу. Для успішності такої роботи необхідно весь час підтримувати високу активність педагогів щодо ознайомлення з новими освітніми технологіями. Дошкільний заклад веде дослідницьку діяльність у межах програми організаційного забезпечення методичної роботи «Я — успішний вихователь», що потребує високого рівня професійної майстерності педагогів в умінні аналізувати перспективний педагогічний досвід і творчо використовувати його у своїй роботі.

Загальновідомо, що основним джерелом ознайомлення вихователів з перспективним педагогічним досвідом є фахові періодичні видання. Саме тому ми провели діагностику вихователів щодо навичок роботи з ними. Виявилося, що більшість вихователів не володіють ефективними методами роботи з періодичними виданнями: вони використовують здебільшого ті статті, тематика яких співзвучна завданням річного плану роботи дошкільного закладу, у той час як інші значимі і дуже потрібні у роботі матеріали залишаються без уваги.

З огляду на це перед методичною службою дошкільного закладу постало завдання мотивувати педагогічних працівників дошкільного закладу до ретельного вивчення і аналізу теоретичних матеріалів та перспективного досвіду, опублікованого у фаховій періодиці. З цією метою та для забезпечення раціонального використання фахових видань у роботі, ми періодично проводимо презентації журналів і газет фахової спрямованості.
Організація презентацій журналів і газет фахової спрямованості
Організація і проведення презентацій здійснюються у кілька етапів.

На підготовчому етапі кожен педагог обирає журнал чи газету для підготовки презентації.

Наступний етап — аналітичний. На цьому етапі педагоги аналізують структуру журналу та змістове наповнення, визначають рубрики теоретичного і практичного спрямування і аналізують зміст статей. У результаті такого аналізу вибирають найцікавіший і найкорисніший матеріал для використання у роботі, враховуючи потреби, інтереси і вікові особливості дітей.

Організаційний етап — призначення дня презентації та визначення її форми:


 • виступи педагогів з використанням схем і моделей, що відтворюють змістове наповнення видання;

 • подання матеріалів за допомогою мультимедийних засобів та комп’ютерних технологій.

Останній етап — презентація фахових періодичних видань. У день презентації ми організовуємо виставку періодичних видань. Педагоги розміщують обрані для презентації газети чи журнали разом з підготовленою анотацією на них на виставочній стійці у методичному кабінеті.

Презентуючи видання, педагоги в обраній формі оглядово висвітлюють його зміст за рубриками чи за тематикою статей і роблять повідомлення про найбільш корисну і цікаву інформацію. А картки з аннотаціями згодом поповнюють картотеку методичного кабінету.


ВСТАВКА
Якщо педагог планує презентувати видання за допомогою мультимедійних засобів, то готує її за допомогою програми Microsoft PowerPoint. Така презентація періодичних видань дає змогу педагогам використовувати ілюстративні матеріали, сканувати і представляти фотографії з журналу тощо.

Педагоги презентують рубрики і статті наочно, використовуючи схеми (див. Рис 1) та моделі (див. Рис. 2 і 3).

З метою надання допомоги педагогам у підготовці до презентації методичною службою дошкільного закладу було розроблено пам’ятку з підготовки презентації фахового видання.

У результаті такої роботи педагоги не лише удосконалюють вміння аналізувати матеріали та ранжирувати їх за рівнем актуальності, практичної значимості, результативності та простоти у використанні, а й значно підвищують рівень своєї методичної грамотності.Роль фахових видань в організації методичної роботи дошкільного закладу
Методична служба дошкільного закладу передплачує різні фахові періодичні видання. Для того щоб виявити ставлення педагогів дошкільного закладу до видань, якими вони користуються, було проведено анкетування (див. Додаток). Аналіз анкет виявив, що найбільш повно і часто педагоги нашого закладу використовують публікації журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу».

Якісне фахове видання безпосередньо впливає як на визначення мети методичної діяльності у дошкільному закладі, так і на засоби її досягнення. Коротко такий вплив можна назвати як сприяння розвитку. Саме журнал «Вихователь-методист дошкільного закладу» і сприяє розвитку дошкільного закладу, методичної служби, майстерності педагогів. Зокрема, журнал став одним з ефективних інструментів методичного супроводу впровадження у практику роботи дошкільного закладу Державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Передплачуючи журнал вперше, ми і гадки не мали, наскільки багатоаспектну допомогу отримаємо разом з ним. Сьогодні наші педагоги переконані: такий журнал має бути завжди під рукою. Власне, опрацювання матеріалів журналу стало органічною складовою експериментальної програми роботи з педагогами «Я — успішний вихователь», яку ми реалізуємо у своєму дошкільному закладі.
Алгоритм роботи з матеріалами фахових періодичних видань
Постійно аналізуючи матеріали фахових періодичних видань та використовуючи їх у роботі, ми з часом створили зручний для нас алгоритм їх опрацювання, у якому можна виділити три етапи.
Визначення сфери застосування матеріалів

Перший етап — визначення сфери застосування матеріалів. Тобто, отримавши чергове число періодичного фахового видання, ми визначаємося, для кого з працівників дошкільного закладу кожен з опублікованих у ньому матеріалів є найбільш актуальним. Так, стаття може стати у пригоді:


 • завідувачу;

 • вихователю-методисту;

 • вихователям, яких ми відповідно до програми «Я — успішний вихователь» диференціюємо за різними групами особистісно-професійного розвитку як початківців, пошуковців, майстрів та новаторів;

 • профільним фахівцям;

 • батькам вихованців.

Визначаючи актуальність публікації, ми аналізуємо, хто з педагогів найбільш підготовлений до її сприйняття та реалізації. Особливу увагу приділяємо тому, наскільки інформація, викладена у публікаціях, допоможе нам реалізувати річні завдання педагогічного колективу.
Диференціація матеріалів щодо актуальності та перспективності їх використання

Такий аналіз триває і під час другого етапу — диференціації матеріалів щодо актуальності та перспективності їх використання. Визначаючись у ставленні до змісту матеріалів, ми приймаємо їх повністю чи частково, обговорюємо, критикуємо. Але у будь-якому разі опрацьована інформація дає поштовх до розвитку власних ідей.

Ті матеріали, які ми не можемо використати одразу, включивши їх в оперативну роботу, ми відкладаємо для перспективного використання.
Оцінювання та співставлення матеріалів публікацій з наявним досвідом і відомою інформацією

Третім етапом роботи з матеріалами видання є оцінювання та співставлення змісту публікацій з наявним досвідом і відомою інформацією. Цей етап сприяє пошуку нових форм організаційно-методичного забезпечення роботи з дітьми. Отримана інформація має бути актуальною для адміністрації і педагогічних працівників дошкільного закладу, тому ми вивели для себе формулу комплексної оцінки публікації. Вона складається з експертної оцінки адміністрації щодо важливості матеріалу для виконання завдань закладу та рефлексивної оцінки безпосередніх учасників процесу реалізації публікації на практиці. Така комплексна оцінка дає змогу прогнозувати результат упровадження новації та робити висновки щодо доцільності використання інформації у кожному конкретному випадку.

Залежно від рівня особистісно-професійного розвитку вихователі ставлять перед собою завдання, як-от: • теоретично опанувати проблему;

 • розробити власний комплекс методичних заходів для реалізації визначених завдань;

 • практично реалізувати пропозиції видання.

У будь-якому варіанті отримана інформація сприяє поповненню теоретичних знань та удосконалення власного досвіду кожного педагога.
Використання фахових видань під час планування роботи
Стратегічне планування допомагає зберегти означений концепцією напрям методичної роботи та дотримуватися його, а тактичне та оперативне планування мають бути досить гнучкими, щоб відтворювати заплановані зміни та процеси оновлення.

Зазвичай планування потребує досить значних затрат часу. З власного досвіду можемо стверджувати, що використання публікацій журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу» під час складання річного плану роботи дошкільного закладу дає змогу значно заощадити робочий час вихователя-методиста, адже по суті є складанням об’єкту з конструктора: всі необхідні деталі є у журналі. Залишається лише згідно з концепцією розвитку дошкільного закладу викласти їх відповідно до завдань колективу. У результаті і річний план якісний, і у вихователя-методиста залишається більше часу для спілкування з дітьми і педагогами.

Слід зазначити, що надзвичайно зручними для планування роботи та реалізації запланованого є принципи комплектування інформації у журналі «Вихователь-методист дошкільного закладу», зокрема:


 • висвітлення системи роботи з певного питання;

 • подача інформації тематичними блоками, що дає змогу всебічно висвітлити заявлену тему;

 • відповідність тематики циклограмі діяльності методичної служби — інформація публікується саме тоді, коли вона є потрібною.

Саме у цьому журналі ми запозичили багато ідей для тактичного і оперативного планування.

Варто наголосити, що дуже важливою є зручна система навігації журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу», за якою потрібну інформацію можна знайти легко і швидко. А видрукувані річні картотеки цього журналу стали справжнім подарунком для вихователів-методистів, які отримали готові картки з анотаціями усіх матеріалів журналу у зручному для зберігання у методичному кабінеті вигляді.


Отже, використання фахових періодичних видань як інструменту методичної роботи дає змогу отримувати якісну інформацію, оптимізувати методичну роботу і обмінюватися отриманим досвідом із колегами.

Рис. 1 Схема, що відтворює змістове наповнення фахового виданняЖурнал (назва)

Питання теорії

Виховання культури спілкування

Ємоційно-оцінювальна лексикадітей старшого дошкільного віку

Формування елементів учбової діяльності у старших дошкільниківПрактичний матеріал

План виховання культури спілкування: • музейна педагогіка

 • театральний проект

 • святу у молодшій групі

 • сюжетно-рольова гра «Морська подорож»

 • заняття «Таємниці води»

 • розвага «Пригоди Пузирика»

Рис 2. Модель «Будиночок»

Вихователь-методист дошкільного закладу

№ рік


Теоретичні основи

 • Базова програма «Я у Світі»: формування природничої компетентності дошкільника

 • Організація екологічної освіти в дошкільному навчальному закладі

 • Організація та методика проведення екскурсій у природу

 • Упорядкування ділянки дошкільного закладу

Досвід роботи з вихователями

 • Засідання педагогічної ради на тему: «Формування емоційно-значимої поведінки дітей у природному оточенні»

 • Порядок ведення засідання педагогічної ради

Досвід роботи з дітьми

 • Гортаючи «сторінки живої книги природи»

 • Екологічною стежиною — у світ природи

 • Бал квітів. Розвага для дітей старшого дошкільного віку

Досвід роботи з батьками

 • Спільна діяльність педагогів і батьків у екологічно-освітньому процесі дошкільного навчального закладу

Рис. 3. Модель «Паровозик»

Теорія

 • Базова програма «Я у Світі» про трудове виховання дітей молодшого дошкільного віку

 • Організація праці дітей у природі на ділянці дошкільного закладу

 • Про користь чарівної казки: психоаналітичний підхід

Практика

 • Створення умов для реалізації трудового виховання дітей у дитячому садку

 • Робота дітей на ділянці дошкільного закладу в осінній період

 • Формування базових якостей особистості під час догляду за мешканцями живого куточка

 • Конструюємо казку з LEGO Education

  • сценарій новорічного свята «Повернення новорічної зірки»

Інше

 • Роль вихователя-методиста у професійній адаптації педагога-початківця

 • Експертиза діяльності методичного кабінету дошкільного закладу

 • Життєвий тонус активності дитини

ВСТАВКА:

Пам’ятка з підготовки презентації фахового видання

 • визначити структуру видання та відобразити її наочно у вигляді схеми, моделі тощо

 • визначити цільову аудиторію

 • проаналізувати рубрики, тематику

 • підготувати короткий огляд статей теоретичної спрямованості

 • проаналізувати та підготувати огляд статей, що висвітлюють перспективний педагогічний досвід

 • підготувати докладний виклад статті, що особливо сподобалася і є важливою для практичного використання

Додаток

Анкета для педагогів

Шановні педагоги, з метою підвищення ефективності роботи методичного кабінету й активного використання періодичних фахових видань у педагогічній роботі ми пропонуємо вам відповісти на запитання анкети. 1. Які фахові видання та видання педагогічної тематики Ви знаєте? (Назвати)____

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Які фахові видання допомагають Вам у роботі? (Ражувати за значимістю)

□ __________________________________________________________________

□ __________________________________________________________________

□ __________________________________________________________________

□ __________________________________________________________________

□ __________________________________________________________________

□ __________________________________________________________________

□ __________________________________________________________________

□ __________________________________________________________________

□ __________________________________________________________________

□ __________________________________________________________________

□ __________________________________________________________________

□ __________________________________________________________________

3. Коли останній раз Ви зверталися до фахових видань?______________________

__________________________________________________________________________

4. Яке з фахових видань, на Ваш погляд, найцікавіше і найкорисніше? Чому?____

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5. Які публікації з фахових видань Ви використовували у роботі з дітьми?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Дякуємо за співпрацю!
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка