«комерційний банк «південкомбанк» (нова редакція) Донецьк, 2013 рік загальні положенняСкачати 152.4 Kb.
Дата конвертації27.05.2016
Розмір152.4 Kb.


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»
Протокол № 1 від 12.04.2013 року
Голова Загальних зборів акціонерів
______________ Циплаков Р.П.

ПОЛОЖЕННЯ

про

РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА

«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК

«ПІВДЕНКОМБАНК»

(нова редакція)


Донецьк, 2013 рік 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК» (надалі – Банк).

1.2. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Ревізійної комісії Банку (надалі – Ревізійна комісія), а також права, обов’язки та відповідальність членів Ревізійної комісії.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Банку (далі – Загальні збори) і може бути змінене та/або доповнене Загальними зборами акціонерів.


 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Ревізійна комісія – орган контролю Банку, завданням якого є здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Банку.

2.2. Ревізійна комісія діє на підставі чинного законодавства, Статуту Банку та цього Положення.

2.3. Ревізійна комісія звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Банку.

2.4. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування з числа акціонерів або їх представників (фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Банку) строком на 3 (три) роки у кількості 3 (три) особи. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії.

2.5.Порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії визначаються Статутом Банку, Положенням про Загальні збори (визначає порядок обрання членів Ревізійної комісії) та цим Положенням, а також договорами, що укладаються з членами Ревізійної комісії. Такі договори від імені Банку підписуються Головою Правління Банку чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такі цивільно-правові договори можуть бути або оплатними, або безоплатними.

2.6. Члени ревізійної комісії – є посадовими особами Банку.


 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку.

3.2. До компетенції Ревізійної комісії входить:

   1. Контроль дотримання Банком законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України.

   2. Розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам.

   3. Винесення, щонайменше раз на рік, на розгляд Загальних зборів звіту та висновку про результати перевірки фінансово-господарської діяльності, достовірності та повноти даних фінансової звітності Банку за підсумками попереднього (звітного) року.

   4. Винесення на розгляд Загальних зборів або Спостережної ради Банку (далі – Спостережна рада) пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів Банку.

3.3. Ревізійна комісія за наявності оформленого належним чином рішення Ревізійної комісії або за розпорядженням Голови Ревізійної комісії має право:

   1. Доступу з метою проведення ревізій у Банку до грошових та бухгалтерських документів, звітів, кошторисів та інших документів, які підтверджують надходження і витрачання грошових коштів та інших матеріальних цінностей Банку, проводити перевірку фактичної наявності цінностей Банку (грошових коштів, цінних паперів та ін.).; доступу до службових приміщеннях Банку для з’ясування питань, пов’язаних з ревізією або перевіркою.

   2. Отримувати від посадових осіб і співробітників Банку та його відокремлених підрозділів документи та інформацію, необхідні для належного виконання своїх функцій, протягом 3-х робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання таких документів та інформації.

   3. Вимагати від Правління Банку (надалі – Правління) та керівників відокремлених підрозділів Банку проведення інвентаризації основних фондів та інших товарно-матеріальних цінностей.

   4. Одержувати від керівників і матеріально-відповідальних осіб Банку та його відокремлених підрозділів в разі проведення ревізій або перевірок, письмові пояснення з питань, які виникають в ході перевірок.

   5. Пред’являти керівникам Банку та його відокремленим підрозділам, що ревізуються або перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства та рішень Загальних зборів або Спостережної ради з питань збереження та використання майна, що знаходиться у власності Банку, виносити на розгляд Загальних зборів питання про вжиття заходів із усунення виявлених недоліків та порушень в фінансово-господарській діяльності Банку.

   6. Залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів (якщо таке залучення здійснюється на оплатній основі, воно потребує попереднього узгодження з боку Спостережної ради).

   7. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів.

   8. Вимагати скликання позачергового засідання Спостережної ради.

   9. Подавати Спостережній раді та Правлінню Банку вимогу про скликання позачергових Загальних зборів.

3.4. Члени Ревізійної комісії відповідно до прийнятого рішення Ревізійної комісії мають право:

   1. Бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного , з правом дорадчого голосу, а також брати участь у засіданнях Спостережної ради та Правління, на яких розглядаються питання оцінки результатів діяльності Банку.

3.5. Ревізійна комісія зобов’язана:

   1. Проводити перевірки фінансово-господарської діяльності, достовірності та повноти даних фінансової звітності Банку за підсумками попереднього (звітного) року та складати за підсумками перевірок звіти та висновки.

   2. Доповідати Загальним зборам і Спостережній раді про результати проведених ревізій і перевірок та виявлені недоліки і порушення.

   3. При проведенні ревізій та перевірок не порушувати нормального режиму роботи Банку та його відокремлених підрозділів.

3.6. Члени Ревізійної комісії зобов’язані:

   1. Брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії, завчасно (не пізніше ніж за три дні) повідомляти Голову Ревізійної комісії про неможливість присутності на засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності.

   2. Зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. За розголошення такої інформації члени Ревізійної комісії несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

3.7. Голова Ревізійної комісії несе персональну відповідальність перед Загальними зборами та Спостережною радою за виконання їх рішень та результати діяльності Ревізійної комісії. На вимогу Загальних зборів Голова Ревізійної комісії зобов’язаний надати звіт про роботу Ревізійної комісії та будь-яку іншу інформацію про результати діяльності Ревізійної комісії.

3.8. В разі невиконання чи неналежного виконання членом Ревізійної комісії своїх обов’язків Голова Ревізійної комісії уповноважений інформувати про це Загальні збори та ставити перед ними питання про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії.

3.9. Члени Ревізійної комісії відповідають за заподіяну ними Банку шкоду відповідно до чинного законодавства.
4. ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Голова та члени Ревізійної комісії обираються з числа акціонерів або їх представників (фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Банку) виключно шляхом кумулятивного голосування. Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються Положенням про Загальні збори.

4.2. Членами Ревізійної комісії не можуть бути:

 • член Спостережної ради;

 • член Правління;

 • корпоративний секретар Банку;

 • члени інших органів Банку;

 • особа, яка є працівником Банку;

 • особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Банку.

4.3. При обранні членів Ревізійної комісії застосовуються наступні правила:

   1. Розмір пакета акцій, належного акціонеру, який вносить свої пропозиції щодо кандидатур для обрання до складу Ревізійної комісії, не обмежується.

   2. Органи управління і керівники органів управління Банку мають право вносити пропозиції щодо кандидатур для обрання до складу Ревізійної комісії.

   3. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами з числа членів Ревізійної комісії безпосередньо на Загальних зборах.

   4. Висування кандидатур для обрання до складу Ревізійної комісії безпосередньо на Загальних зборах без попереднього подання відповідних пропозицій заборонено. Попереднє висування кандидатур членів Ревізійної комісії здійснюється органами управління, керівниками органів управління Банку, акціонерами (їх представниками) шляхом подання відповідних письмових пропозицій Спостережній раді Банку на адресу місцезнаходження Банку не менш як за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Спостережна рада Банку при підготовці до Загальних зборів включає до переліку кандидатів в члени Ревізійної комісії, за якими буде проводитись голосування, кандидатури осіб, стосовно яких надійшли письмові пропозиції не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

4.4. Кандидат, який висувається для обрання до складу Ревізійної комісії, має відповідати таким вимогам:

 • мати бездоганну ділову репутацію;

 • не мати непогашеної судимості, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;

 • не бути підозрюваним у вчиненні злочину та не бути притягнутий як обвинувачений у кримінальній справі;

 • мати вищу освіту;

 • мати знання основ бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4.5. Пропозиція про висування кандидата для обрання до складу Ревізійної комісії повинна містити:

 • прізвище, ім’я та по батькові або найменування особи, що її вносить;

 • прізвище, ім’я, по батькові та дату народження кандидата;

 • зазначення кількості акцій Банку, що належать кандидату;

 • інформацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, спеціальність);

 • інформацію про місце роботи та посади, які займав кандидат протягом остан­ніх 5 років;

 • інформацію про відповідність кандидата вимогам, які передбачені цим Положенням, зокрема, щодо бездоганної ділової репутації кандидата;

 • інформацію про згоду кандидата на обрання до Ревізійної комісії Банку.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

4.6. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

4.7. Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням цивільно-правового договору з ним (якщо такий договір був укладений) у разі:

4.7.1. Незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік.   1. Невиконання або неналежного виконання членом Ревізійної комісії своїх обов’язків.

   2. Втрати членом Ревізійної комісії статусу акціонера Банку, якщо він обирався як акціонер Банку.

4.8. У зв'язку з обранням ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

4.9. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

   1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банк за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Банком відповідної письмової заяви.

   2. У разі неможливості виконання обов’язків члена Ревізійної комісії за станом здоров’я – повноваження припиняються з дати одержання Банком письмової заяви члена Ревізійної комісії або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії такої заяви, документа від медичної установи.

   3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Ревізійної комісії – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду.

   4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Банком відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

У разі, якщо внаслідок припинення повноважень члена (членів) Ревізійної комісії з наведених вище причин кількість членів Ревізійної комісії становитиме менше двох третин її кількісного складу, Наглядова рада протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання всього складу Ревізійної комісії.
5. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ЇЇ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

5.1. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є: перевірки фінансово-господарської діяльності Банку (чергові та позачергові) та засідання, на яких вирішуються питання, пов’язані з проведенням та наслідками проведення перевірок.

5.2. Роботою Ревізійної комісії керує Голова, який скликає її засідання у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Функції голови засідання за посадою виконує Голова Ревізійної комісії.

5.3. Повідомлення про скликання засідання Ревізійної комісії можуть передаватися членам Ревізійної комісії будь-якими засобами зв’язку.

5.4. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Спостережною радою Банку, або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих іменних акцій Банку

5.5. Засідання Ревізійної комісії можуть проводитися у формі:

 • спільної присутності членів Ревізійної комісії у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);

 • заочного голосування (методом опитування) (далі – у формі заочного голосування). Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Ревізійної комісії не заперечує проти неї.

5.6. Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні (у формі спільної присутності або заочного голосування) приймає участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів.

Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії. Рішення Ревізійної комісії оформлюється протоколом. Протокол Ревізійної комісії підписується в порядку, передбаченому пунктом 5.8 цього Положення.5.7. Ревізійна комісія на своєму першому після обрання засіданні обирає секретаря Ревізійної комісії з числа своїх членів. Секретар Ревізійної комісії виконує такі функції:

5.7.1.За дорученням Голови Ревізійної комісії повідомляє всіх членів Ревізійної комісії про проведення чергових та позачергових засідань Ревізійної комісії.

5.7.2.Забезпечує розсилання (вручення) членам Ревізійної комісії порядку денного, проектів рішень та документів, що стосуються порядку денного засідання Ревізійної комісії.

5.7.3.Забезпечує підготовку та проведення засідань Ревізійної комісії.

5.7.4.У разі, якщо засідання проводиться у формі заочного голосування, організовує підписання єдиного протоколу та збір підписаних рішень кожного члена Ревізійної комісії.


   1. Організовує ведення та зберігає протоколи засідань Ревізійної комісії.

   2. Здійснює облік кореспонденції, яка адресована Ревізійній комісії, та організовує підготовку відповідних відповідей.

   3. Оформлює документи, видані Ревізійною комісією та Головою Ревізійної комісії та забезпечує їх надання членам Ревізійної комісії та іншим посадовим особам органів управління Банку.

5.8. Протокол засідання Ревізійної комісії підписується Головою Ревізійної комісії та Секретарем Ревізійної комісії.

5.9. У випадках, коли рішення Ревізійної комісії має виконуватись Правлінням, Протокол засідання Ревізійної комісії стосовно зазначеного рішення передається Правлінню для виконання.

5.10. Порядок денний засідання Ревізійної комісії визначає її Голова. Члени Ревізійної комісії також можуть подавати свої пропозиції стосовно порядку денного засідання. У разі незгоди будь-кого з членів Ревізійної комісії з прийнятим на засіданні рішенням він може надавати свої зауваження у письмовій формі, ці зауваження додаються до протоколу засідання Ревізійної комісії.

5.11. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за результатами фінансового року.

5.12. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку, за результатами фінансового року, Ревізійна комісія готує звіт та висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.5.13. Ревізійною комісією може проводитися спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Банку. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Спостережної ради, Правління Банку, або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих іменних акцій Банку.

5.14. Звіти та висновки за результатами ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Банку, а також висновки до звітів і балансів Банку розглядаються на засіданнях Ревізійної комісії.

5.15.Без звіту та висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати фінансовий звіт Банку за результатами фінансового року.

5.16. Після прийняття рішення щодо затвердження зазначених результатів перевірок, звітів та/або висновків відповідні Протоколи засідань Ревізійної комісії, разом з звітами та/або висновками передаються:

 • Спостережній раді, якщо перевірка фінансово-господарської діяльності Банку здійснювалась за дорученням Спостережної ради, Правлінню Банку, або на вимогу акціонера (акціонерів), які (який) на момент подання вимоги про перевірку, сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих іменних акцій Банку;

 • Загальним зборам, якщо перевірка фінансово-господарської діяльності Банку здійснювалась за результатами фінансового року , або за дорученням Загальних зборів акціонерів Банку.
 1. ОПЛАТА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

6.1. Рішенням Загальних зборів затверджуються основні умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Такий цивільно-правовий договір може бути укладений з кожним членом Ревізійної комісії. Цивільно-правовий договір, укладений з членом Ревізійної комісії може бути або оплатним, або безоплатним. Оплата діяльності членів Ревізійної комісії здійснюється за рахунок Банку на підставі затвердженого Загальними зборами кошторису.

6.2. Договори з членами Ревізійної комісії, які передбачають оплату, мають включати такі основні умови щодо оплати:

   1. Визначення основної суми винагороди, що буде виплачуватись члену Ревізійної комісії. Винагорода визначається у вигляді фіксованої суми, що має бути сплачена за підсумками року (при цьому виплати проводяться один раз на рік, протягом місяця після проведення річних Загальних зборів).

   2. Заборону на виплату винагороди у разі, якщо Загальними зборами прийняте рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії з підстав, визначених у п.п. 4.7.1 та 4.7.2 цього Положення.

   3. В будь-якому випадку, навіть якщо договір з членом Ревізійної комісії є безоплатним, договір може передбачати на період виконання членом Ревізійної комісії своїх обов’язків компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням функцій члена Ревізійної комісії.

Якщо це передбачено умовами цивільно-правового договору, членам Ревізійної комісії компенсуються:

 • витрати у зв’язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України;

 • всі належним чином підтверджені витрати щодо його проїзду від місця проживання до місця розташування Банку (квитанції, чеки, білети), які пов’язані та безпосередньо витікають із виконання ним своїх обов’язків.
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка