Кодекс спеціалістів із соціальної роботи україни 1Скачати 121.65 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір121.65 Kb.
ЕТИЧНИЙ КОДЕКС СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ УКРАЇНИ1

Передмова

В Україні прийнято Етичний кодекс, який має регулювати мораль­но-етичні аспекти діяльності соціальних працівників. У підготовці проекту кодексу до ухвалення взяли участь: Українська асоціація со­ціальних педагогів і спеціалістів із соціальної роботи; Всеукраїнська громадська організація Ліга соціальних працівників України; Благо­дійна організація Фонд соціальної роботи; Християнський дитячий фонд; Державний центр соціальних служб для молоді; вищі навчальні заклади України, що готують фахівців для соціальної роботи.

Започаткували створення етичного кодексу спеціалістів із со­ціальної роботи в Україні: Архипова СП. м. Черкаси; Василь­єв В.В. м. Дніпропетровськ; Вертепова І.Ю. м. Суми; Губен­ко О.В. м. Київ; Дмитренко Т.О. м. Харків; Дубасенюк О. А. м. Житомир; Завадська Л.М. м. Чернігів; Заверико Н.В. м. Запоріжжя; Зверева І.Д., Капська А.Й. м. Київ; Кисельов О. С. м. Донецьк; Лазоренко В.І. м. Дніпропетровськ; Лактіонова Г.М. м. Київ; Логвиненко Т.О. м. Дрогобич; Маслова В.М. м. Черка­си; Матвійчук Н.С. м. Тернопіль; Міщік Л.М. м. Запоріжжя; Муравйов-Апостол Є. Женева, Швейцарія; Надрага Є.В. м. Луганськ; Охрименко Л.П. м. Дніпропетровськ; Пашко Л. Ф. м. Полтава; Песоцька О.П. м. Луганськ; Петрович В.С. м. Луцьк; Пінчук І.М. м. Київ; Полішук В.А. м. Тернопіль; Радчук Г.К. м. Тернопіль; Толстоухова СВ. м. Київ; ЧернишоваГ.Ф. м. Суми;Хакет С. Великобританія;Харісон Д. США; Цюман Т.П. м. Тернопіль; Шендеровський К. С. м. Київ.
Хронологічний перебіг створення Етичного кодексу був таким:

2000 р. м. Тернопіль, семінар «Стандарти соціальної роботи і програми підготовки фахівців соціальної сфери в Україні» в рамках партнерського проекту «Соціальна освіта в Україні» (партнери Міжнародна Федерація соціальних працівників, Християнський ди­тячий фонд, Українська асоціація соціальних педагогів і спеціалістів із соціальної роботи, Дирекція Швейцарії з питань розвитку і співро­бітництва) .

 1. м. Київ, Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота в Україні на початку XXI століття:проблеми теорії і практики».

 2. р. м. Київ, загальні збори Української асоціації соціальних педагогів і спеціалістів із соціальної роботи в рамках конференції щодо результатів впровадження партнерського проекту «Соціаль­на освіта в Україні».

Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи (соціальних пра­цівників і соціальних педагогів) України — це документ, який націлює на здійснення соціальної роботи в багатьох функціональних сферах із метою розвитку потенціалу та можливостей особистості, а також і задоволення людських потреб.

В Етичному кодексі спеціалістів із соціальної роботи України ви­значені діяльності, виконання службових обов'язків, організації взаємодії з клієнтами. У документі визначено шляхи роз­в'язання моральних проблем та прийняття найбільш адекватного про­фесійного рішення в етичних питаннях.

В основу Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи Ук­раїни покладено міжнародні етичні принципи й стандарти соціальної роботи, що визначені на загальних зборах Міжнародної Федерації соціальних працівників (6—8 липня 1994 р.).Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України містить:

 • етичні принципи діяльності спеціалістів із соціальної роботи (пе­
  релік базових етичних ідей і традицій, що стають підґрунтям для
  прийняття етичного рішення в соціальній роботі);

 • норми етичної поведінки спеціалістів із соціальної роботи (осно­
  ва професійної діяльності).

1. Етичні принципи діяльності спеціалістів із соціальної роботи

 1. Поважання гідності кожної людини. Кожна людина є не­
  повторною та унікальною, що необхідно враховувати соціальним
  працівникам, не допускаючи жодного прояву зневаги до особистості.
  Кожна людина має право на самореалізацію, яка не призводить до
  порушення подібних прав інших людей. Соціальна робота є несумі­
  сною з прямим чи опосередкованим примусом клієнтів до будь-яких
  дій, навіть на користь клієнта або його близького соціального ото­
  чення.

 2. Пріоритетність інтересів клієнтів. Спеціалісти із соціаль­ної роботи спрямовують всі свої зусилля, знання та навички на допо­могу окремим громадянам, сім'ям, групам, спільнотам та громадам
  для їх вдосконалення, а також з метою розв'язання виниклих
  конфліктів та подолання їх наслідків.

 3. Толерантність. Спеціалісти із соціальної роботи є толерант­ними до різних емоційних проявів клієнтів, мають належний рівень
  професійної підготовки, за будь-яких обставин зберігають рівновагу,
  терпимість. Спеціалісти із соціальної роботи приймають проблеми і
  обставини клієнтів незалежно від способу життя останніх, їхньої по­ведінки, соціального й національного походження, статі тощо.

 4. Довіра та взаємодія у вирішенні проблем клієнта. Спеціа­лісти із соціальної роботи співпрацюють з клієнтами, намагаючись
  розв'язувати будь-які завдання, з якими вони стикаються, найкращим
  чином з метою задоволення інтересів клієнтів. Спеціалісти із соціаль­ної роботи сприяють добровільній участі клієнтів у процесі надання
  соціальної послуги. Спеціалісти із соціальної роботи мають сприяти
  максимальній самостійності клієнтів у розв'язанні їх соціальних про­блем або діях у відповідних соціальних ситуаціях. Спеціалісти із со­ціальної роботи створюють доброзичливу атмосферу спілкування з
  клієнтом. Довіра до спеціаліста із соціальної роботи є необхідною
  умовою результативної соціальної діяльності.

 1. Доступність послуг. Спеціалісти із соціальної роботи нада­ють допомогу кожному, хто звертається до них за захистом, підтрим­кою, консультацією або порадою, без будь-якої дискримінації на
  підставі статі, віку, фізичних або розумових обмежень, соціальної чи
  расової приналежності, віросповідання, мови, політичних поглядів,
  сексуальної орієнтації.

 2. Конфіденційність. Спеціалісти із соціальної роботи в будь-
  якій соціальній ситуації інформують клієнтів про те, як забезпечуєть­
  ся конфіденційність, для чого вона необхідна, а також про обмеження
  щодо її дотримання. Обов'язок спеціалістів із соціальної роботи бути
  конфіденційними, що виключає можливість розголошення будь-яких
  відомостей про клієнтів, за винятком тих випадків, коли це робиться
  з їх згоди чи у встановленому законом порядку.

 3. Дотримання норм професійної етики. Спеціалісти із соціаль­
  ної роботи сприяють формуванню та реалізації заходів у межах со­
  ціальної політики, забезпеченню благополуччя людини, спільноти, гро­
  мади, несуть відповідальність за розвиток та використання професійних
  норм при розв'язанні практичних завдань соціальної роботи.

2. Норми етичної поведінки спеціалістів із соціальної роботи

Норми етичної поведінки спеціалістів із соціальної роботи є осно­вою їх професійної діяльності згідно із загальнолюдськими ціннос­тями та етичними принципами соціальної роботи.2.1.Етична поведінка стосовно професії

2.1.1. Дотримуватися Етичного кодексу, діяти відповідно до прин­
ципів і норм етичної поведінки.

2.1.2. Підвищувати якість та ефективність соціальних послуг,
розвивати професіоналізм соціальної роботи, залучаючи волонтерів
(добровільних помічників) до виконання посильних для них завдань.

 1. Нести відповідальність за клієнтів у рамках обмежень, вста­
  новлених етичними положеннями цього кодексу.

 2. Визначати і з'ясовувати характер та причини індивідуаль­
  них, сімейних, групових соціальних проблем, проблем територіаль­
  ної громади та глобальних соціальних проблем.

 3. Підвищувати статус соціальної та соціально-педагогічної
  роботи .

 1. Стимулювати розробку та впровадження соціальних тех­
  нологій, методів, методик, програм, що спрямовані на покращення
  якості життя людини, сім'ї, групи людей, громади, спільноти та сус­
  пільства.

 2. Визнавати пріоритети професійної відповідальності над
  власними інтересами.

 3. Роз'яснювати призначення, цілі та завдання професійної
  соціальної та соціально-педагогічної роботи.

2.2. Етична поведінка стосовно колег

 1. Визнавати різні точки зору й форми практичного досві­
  ду колег по соціальній роботі та інших фахівців, висловлювати кри­
  тичні зауваження та пропозиції лаконічно й коректно.

 2. Піддавати конструктивному аналізу професійні дії колег,
  теоретичні та методичні засади їх професійної діяльності.

 3. Створювати та систематично використовувати можли­
  вості, умови для обміну знаннями, досвідом і поглядами з колегами
  по соціальній роботі, фахівцями Інших галузей, волонтерами з метою
  вдосконалення власної практики роботи та збагачення Інтелектуаль­
  них ресурсів професійної групи.

 4. Підтримувати діяльність легалізованих професійних об'єд­
  нань та асоціацій в довільній формі індивідуальної участі та відповід­
  но до вимог чинного законодавства.

 5. Відстоювати професійну честь і гідність своїх колег, не
  допускати упередженої критики на їх адресу та стосовно професії
  взагалі.

 6. Звертати увагу відповідних організацій на будь-які пору­
  шення положень даного Кодексу в межах і поза межами посадових
  обов'язків.


2.3. Етична поведінка стосовно клієнтів

 1. Поважати особистість клієнта і гарантувати захист його
  гідності та прав незалежно від походження, статі, віку та внеску в
  суспільний І соціальний розвиток.

 2. Намагатися зрозуміти кожного клієнта, з'ясовувати всі чин­
  ники щодо виниклої проблеми, пропонувати оптимальні види про­
  фесійної діяльності або соціальної послуги.

 3. Безпека клієнтів є першою умовою здійснення діяльності
  спеціалістів із соціальної роботи.

 4. Допомагати всім клієнтам рівною мірою, брати на себе
  відповідальність за свої особисті дії.

 5. Підтримувати право клієнта на взаємодію, яка грунтується
  на довірі, співчуванні та збереженні конфіденційності.

 6. Клієнти мають право на зміну власних переконань і життє­
  вих уподобань без будь-якого тиску з боку соціальних працівників
  (крім соціальних ситуацій, коли клієнти не усвідомлюють небезпеки
  для самих себе та близького соціального оточення).

 7. Визнавати і поважати наміри, відповідальність клієнтів
  щодо прийнятого рішення.

 8. Якщо неможливо надати відповідну соціальну послугу, спе­
  ціалісти із соціальної роботи зобов'язані повідомити про це клієнтів
  таким чином, щоб залишити за ними право на свободу дій.

2.4. Етична поведінка стосовно взаємодіючих організацій

 1. Співпрацювати з тими установами та організаціями, на­
  міри й діяльність яких спрямовані на надання соціальних послуг, ви­
  користовувати досвід їх роботи як ресурсну можливість для підви­
  щення якості допомоги клієнтам.

 2. Підтримувати та популяризувати партнерські стосунки
  між організаціями, що здійснюють соціальну діяльність у громаді, у
  суспільстві.

 3. Забезпечувати професійну звітність перед клієнтами та
  громадськістю стосовно ефективності й продуктивності роботи шля­
  хом періодичних публічних оглядів якості, результативності та ефек­
  тивності послуг, що надаються.

Від редакції

Вважають, що наявність національного етичного кодексу, який ре­гулює діяльність соціальних працівників, свідчить про завершення етапу професіоналізації соціальної роботи в конкретній країні. В Україні впро­довж останніх років тривало активне обговорення змісту та доціль­ності етичного документа, який би визначав норми й стандарти пове­дінки спеціалістів із нового для нашої країни фаху «Соціальна робота». Нарешті ці спроби завершилися появою вміщеного вище Етичного ко­дексу спеціалістів із соціальної роботи України, який враховує як міжна­родні етичні стандарти, так українські умови їх реалізації. Його прийнято Українською асоціацією соціальних педагогів і спеціалістів із со­ціальної роботи.

Справа читачів судити щодо отриманого результату й висловлю­вати свої погляди, на які ми чекатимемо. Адже Етичний кодекс зали­шиться лише черговим папірцем, якщо він не буде підтриманий і засвоє­ний тими, хто має дотримуватися визначених у ньому норм, якщо не буде створено систему фахового контролю за дотриманням цих норм і не впроваджено систему фахових санкцій за їхнє порушення. У кожному разі, поява цього документа знакова подія у фаховому становленні соціальної роботи і соціальної педагогіки в нашій країні.

Проте варто пам'ятати, що в тих країнах, де фахова соціальна ро­бота існує вже понад сто років, до змісту національних етичних кодексів повертаються раз у раз, аби привести стандарти у відповідність із широкою практикою, дати відповідь на нові питання, віддзеркалити зміни й інновації, упроваджувані в соціальній роботі.

Тетяна Семигіна


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка