Карамишева Неллі Василівна, канд філос наук, доцент кафедри історії філософії Бовтач Світлана Володимирівна, асистент кафедри історії філософії. Навчальна програмаСторінка4/5
Дата конвертації03.11.2016
Розмір0.51 Mb.
1   2   3   4   5

Список рекомендованої літератури до змістового модуля 2


Бет Э.В. Метод семантических таблиц // Математическая теория логического вывода. - М.: Наука, 1967.

Генцен Г. Исследования логических выводов // Математическая теория логического вывода. - М.: Наука, 1967.

Гильберт Д., Аккерман В. Основы теоретической логики. – М., 1947.

Гильберт Д., Бернайс П. Основания математики: Логические исчисления и формализация арифметики. - М.: Наука, 1982.

Гильберт Д., Бернайс П. Основания математики: Теория доказательств. - М.: Наука, 1982.

Гладунський В.Н., Гладунська Г.А. Логіка. Частина І. – Львів: Каменяр, 1994.

Войшвилло Е.К. Символическая логика: классическая и релевантная. – М., 1989.

Дуцяк І.З. Логіка: Підручник. – К.: Знання, 2010.

Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки. – К.: Либідь, 2002.

Жоль К.К. Логика в лицах и символах. – М.: Педагогика-пресс, 1993.

Жоль К.К. Методы научного познания и логика (для юристов). _ К.: Атика, 2001.

Зегет В. Элементарная логика. – М.: Высш.шк., 1985. - С. 39-86.

Калужнин Л.А. Что такое математическая логика. – М.: Наука, 1964.

Карамишева Н.В. Логіка (теоретична і прикладна): навч. посіб. – К.: Знання, 2011.- С. 214-238.

Клини С. Математическая логика. - М.: Мир, 1973.

Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна). Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 305-366.

Логические методы и формы научного познания. – К.: Вищ.шк., 1984.

Математический энциклопедический словарь. - М.: СЭ, 1988.

Мельников В.Н. Логические задачи. - Киев-Одесса, 1989.

Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука, 1984.

Никольская И.Л. Математическая логика. – М.: Высш.шк., 1981.

Новиков П.С. Элементы математической логики. – М.: Наука, 1973.

Переверзев В.Н. Логистика: Справочная книга по логике. - М.: Мысль, 1995.

Слупецкий Е., Борковский Л. Элементы математической логики и теория множеств. - М.: Прогресс, 1965.

Смирнов В.А. Формальный вывод и логические исчисления. - М.: Наука, 1972.

Столл Р. Множества. Логика. Аксиоматические теории. - М.: Просвещение, 1968.

Формальная логика. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. – Часть 2. – С. 200-344.

Хоменко І.В. Класична логіка: Методичний посібник. – Київ: Четверта хвиля, 1998.

Хоменко І.В. Логіка – юристам. – К.: Четверта хвиля, 1998.- С. 38-96.

Чёрч А. Введение в математическую логику. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. - Т. I.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

КЛАСИЧНА ЛОГІКА ПРЕДИКАТІВ

(КВАНТОРНА ЛОГІКА)

Тема 11. Загальна характеристика логіки предикатів. Мова логіки предикатів

Логіка предикатів як розширення пропозиційної логіки.

Мова логіки предикатів:

а) логічні константи: логічні зв’язки, квантори;

б) предметні (індивідні) змінні, предметні (індивідні) константи, предикатні змінні;

в) пропозиційні змінні;

г) технічні знаки.

Поняття про предикат. Властивості як одномісні предикати. Відношення як багатомісні предикати.

Поняття про терми.

Правильно побудована формула логіки предикатів. Елементарні (атомарні) та неелементарні формули.

Область дії квантора. Вільні і зв’язані входження змінної у формулі.

Операції підстановки для термінів. Поняття правильної підстановки.

Тема 12. Семантика логіки предикатів

Об’єктна семантика логіки предикатів: основні поняття.

Підстановча семантика логіки предикатів та її основні поняття. Семантика аналітичних таблиць; семантика модельних множин.


Тема 13. Синтаксис числень логіки предикатів

Аксіоматична побудова логіки предикатів: алфавіт, правила утворення, аксіоми, правила виведення. Теорема дедукції.

Натуральна побудова логіки предикатів: алфавіт, правила утворення, правила введення і вилучення логічних зв’язок, правила введення та вилучення кванторів.

Секвенційна побудова логіки предикатів: алфавіт, правила утворення, аксіома, правила введення логічних зв’язок зліва і справа, правила введення кванторів зліва і справа, структурні правила.


Тема 14. Металогічні властивості числень логіки предикатів

Несуперечливість числення предикатів (формулювання метатеореми і принципи її доведення).

Повнота числення предикатів (формулювання метатеореми і принципи її доведення).

Незалежність системи аксіом числення предикатів.

Тема 15. Методологічні проблеми логіки предикатів

Проблема розв’язуваності логіки предикатів. Розв’язуваність одномісного числення предикатів. Класи зведеності.

Поняття про числення предикатів вищих порядків.

Прикладні мови логіки предикатів.

Проблема визначеності. Явні та неявні визначення. Теорема Бета.

Теорема Крейга.

Список рекомендованої літератури до змістового модуля 3


Зегет В. Элементарная логика. – М.: Высш.шк., 1985. - С. 121-128, 143-157.

Калужнин Л.А. Что такое математическая логика. – М.: Наука, 1964.

Карамишева Н.В. Логіка (теоретична і прикладна): навч. посіб. – К.: Знання, 2011.- С. 239-256.

Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна). Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 305-366.

Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука, 1984.

Никольская И.Л. Математическая логика. – М.: Высш.шк., 1981.

Новиков П.С. Элементы математической логики. – М.: Наука, 1973.

Формальная логика. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. – Часть 2. – С. 200-344.

Хинтикка Я. Модальность и квантификация // Семантика модальных и интенсиональных логик. - М.: Прогресс, 1981.

Хоменко І.В. Класична логіка: Методичний посібник. – Київ: Четверта хвиля, 1998.

Хоменко І.В. Логіка – юристам. – К.: Четверта хвиля, 1998.- С. 104-127.
ПІДСУМКОВІ ПИТАННЯ З МОДУЛЯ 2

КЛАСИЧНА СИМВОЛІЧНА ЛОГІКА”


1. Визначення логіки як науки.

2. Об’єкт, предмет і завдання діалектичної логіки.

3. Об’єкт, предмет і завдання формальної логіки.

4. Особливості синтаксичного і семантичного рівнів дослідження предмета формальної логіки.

5. Структура і основні поняття традиційної формальної логіки.

6. Структура і основні поняття символічної формальної логіки.

7. Гносеологічні підстави виникнення символічної логіки. Обмеженість традиційної формальної логіки.

8. Поняття про формалізацію в логіці. Визначення формально-логічної теорії (ФЛТ).

9. Особливості методу формалізації в традиційній формальній логіці.

10. Особливості методу формалізації в символічній формальній логіці.

11. Принципи побудови формально-логічних теорій в символічній логіці: поняття про об’єктну мову і метамову.

12. Вимоги до побудови метамови в символічній формальній логіці.

13. Принципи побудови формально-логічних теорій в символічній логіці: поняття про синтаксис і семантику метамови.

14. Основні завдання, які вирішуються на рівні семантики ФЛТ.

15. Поняття про множинність ФЛТ: основні логічні підстави для класифікації ФЛТ.

16. Логіка висловлювань (ЛВ) (пропозиційна логіка) як розділ символічної формальної логіки: визначення, основні поняття і принципи побудови.

17. Синтаксичні особливості морфологічних систем логіки висловлювань: алфавіт, правила утворення.

18. Визначення формули в морфологічних системах ЛВ. Поняття про головний знак формули, силу логічних сполучників, розміщення дужок у формулах.

19. Поняття про рівнозначні (рівносильні) формули ЛВ. Характеристика основних законів алгебри Буля.

20. Поняття про нормальні та двоїсті форми виразів ЛВ.

21. Визначення КНФ та ДНФ. Методологічні завдання, які виконуються за допомогою цих нормальних форм.

22. Визначення ДКНФ та ДДНФ. Методологічні завдання, які виконуються за допомогою цих нормальних форм.

23. Поняття про СКНФ та СДНФ.

24. Семантичні особливості морфологічних систем ЛВ: структурні елементи, принципи побудови.

25. Основні поняття і принципи побудови функціональних семантик для морфологічних систем ЛВ: правила інтерпретації, визначення семантичних властивостей формул.

26. Основні поняття і принципи побудови аналітико-табличних семантик для морфологічних систем ЛВ: правила інтерпретації, визначення семантичних властивостей формул.

27. Аналітичні правила та їх застосування в морфологічних системах ЛВ.

28. Проблема розв’язуваності в символічній логіці: сутність, основні синтаксичні та семантичні методи її вирішення в морфологічних системах ЛВ.

29. Логічні числення як форма побудови ФЛТ в логіці висловлювань: визначення, принципи побудови.

30. Порівняльний аналіз морфологічних систем та аксіоматичних числень в ЛВ (АЧЛВ).

31. Синтаксичні особливості побудови АЧЛВ: основні структурні елементи та дефініції.

32. Поняття про доведення в АЧЛВ. Теорема дедукції.

33. Семантичні особливості побудови АЧЛВ.

34. Проблема несуперечності в символічній логіці та її вирішення для АЧЛВ.

35. Проблема повноти в символічній логіці та її вирішення для АЧЛВ.

36. Проблема незалежності в символічній логіці та її вирішення для АЧЛВ.

37. Проблема розв’язуваності в АЧЛВ.

38. Натуральне числення ЛВ (НЧЛВ): визначення та основні поняття.

39. Синтаксичні особливості побудови НЧЛВ: основні структурні елементи та характеристика правил виведення.

40. Поняття про доведення в НЧЛВ. Прямі і непрямі доведення в НЧЛВ.

41. Проблема розв’язуваності в НЧЛВ.

42. Логіка предикатів (ЛП) як розділ символічної формальної логіки: визначення, основні поняття і принципи побудови.

43. Порівняльна характеристика ЛВ і ЛП, принципи їх взаємозв’язку.

44. Мова логіки предикатів: поняття про нелогічні та логічні терміни, що входять до складу простого висловлювання.

45. Алфавіт мови логіки предикатів.

46. Визначення формули в логіці предикатів.

47. Поняття логічного закону в логіці предикатів.

48. Аналіз міркувань засобами логіки предикатів.


МОДУЛЬ 3

НЕКЛАСИЧНА ЛОГІКА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

БАГАТОЗНАЧНА ЛОГІКА
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка