Карамишева Неллі Василівна, канд філос наук, доцент кафедри історії філософії Бовтач Світлана Володимирівна, асистент кафедри історії філософії. Навчальна програмаСторінка2/5
Дата конвертації03.11.2016
Розмір0.51 Mb.
1   2   3   4   5

Тема 1. Предмет і метод науки логіки


Основні значення терміна "логіка".

Визначення предмета науки логіки: поняття логічної форми та логічного закону. Основні поняття і категорії формальної логіки.

Особливості формальної логіки як науки. Поняття про основний метод науки логіки – метод формалізації. Поняття методу формалізації у широкому та у вузькому значенні слова. Історичний розвиток методу формалізації та його вплив на становлення історичних типів науки логіки.

Характеристика основних історичних етапів розвитку науки логіки: традиційна (арістотелівска) логіка і символічні (класичні і некласичні) логіки.

Місце науки логіки в системі філософських наук. Значення культури логічного мислення в пізнавальному процесі та в життєдіяльності людини.

Тема 2. Мислення і мова


Мислення. Структура мислення. Функції мислення. Типи і види мислення. Закони мислення.

Мова як знакова система. "Знак" та види знаків. Особливості мовних знаків. Структура мови. Види мов.

Смислове та предметне значення мовних виразів. Синтаксис, семантика, прагматика. Основні семантичні категорії - "висловлювання", "ім’я", "термін", "смисл", "значення", "референція".

Логіко-семантичні концепції істини.

Взаємозв’язок мислення і мови. Логічний аналіз мови ("логіка мови"). Основні логічні категорії - "логічна постійна", "логічна змінна", "логічна форма", "логічні оператори", "логічна або пропозиційна функція", "логічна операція" та їх символічне позначення.

Список рекомендованої літератури до змістового модуля 1


Аристотель. Категории. Об истолковании. Первая аналитика. Вторая аналитика. Топика. О софистических опровержениях // Соч.: В 4 т. - Т. 2. М.: Мысль, 1978.

Бирюков Б.В., Тростников В.Н. Жар холодных чисел и пафос бесстрастной логики. - М.: Знание, 1977.

Білецький А.О. Про мову і мовознавство. - К.: АртЕк, 1996.

Брюшинкин В.Н. Логика. Мышление. Информация. - Л., 1988.

Вригт фон Г.Х. Логика и философия в ХХ веке // Вопросы философии. – 1992. - № 8.

Горский Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий словарь по логике. - М.: Просвещение, 1991.

Дуцяк І.З. Логіка. – Львів: Просвіта, 1996.

Жоль К.К. Логика в лицах и символах. - М.: Педагогика-Пресс, 1993.

Жоль К.К. Мысль. Слово. Метафора. - К., 1984.

Карамишева Н.В. Логіка. Пізнання. Евристика. – Львів: Астролябія, 2002.

Карамишева Н.В. Логіка (теоретична і прикладна): навч.посіб. – К.: Знання, 2011.

Карамишева Н.В., Бовтач С.В. Збірник логічних завдань. - Львів: Каменяр, 1997.

Карамишева Н.В., Бовтач С.В. Навчальний посібник з логіки. - Львів: Вид-во Львівськ. ун-ту, 1996.

Конверський А.Є. Логіка: традиційна і сучасна. – К.: Центр навчальної літератури, 2004

Логический словарь "ДЕФОРТ". - М.: Мысль, 1994.

Маковельский А.О. История логики. – М.: Издательство «Наука», 1967.

Маковельский А.О. История логики. – М.: Кучково поле, 2004.

Налимов В.В. Вероятностная модель языка (о соотношении естественных и искусственных языков). - М., 1979.

Павилёнис П.И. Проблема смысла. - М., 1983.

Петров В.В. Философские аспекты референции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII - Логика и лингвистика. - М.: Радуга, 1982. - С.406-414.

Попов П.С., Стяжкин Н.И. Развитие логических идей от античности до эпохи Возрождения. – М., 1974.

Потебня А.А. Мысль и язык. - К.: СИНТО, 1993.

Семиотика. - М.: Радуга, 1988.

Сорина Г.В., В.С.Меськов. Логика в системе культуры // Вопросы философии. – 1996. - № 2.

Тарский А. Истина и доказательство // Вопросы философии. – 1972. - № 8.

Тарський А. Обґрунтування наукової семантики // Філософська і соціологічна думка. – 1996. - № 1-2.

Шуман А. Философская логика: Истоки и эволюция. – Мн.: Экономпрес, 2001.

Язык и моделирование социального взаимодействия. - М.: Прогресс, 1987.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ОСНОВНІ ФОРМИ І ЗАКОНИ МИСЛЕННЯ
Тема 3. Поняття

Загальна характеристика поняття як форми мислення. Поняття, слово, термін. Логічна структура поняття. Види понять по змісту і об’єму.

Логічні операції над змістом поняття: визначення (дефініція) поняття.

Логічна характеристика об’єму поняття: логічний клас (множина), підклас (підмножина), елемент класу (елемент множини). Види класів. Відношення між поняттями по об’єму та їхнє графічне зображення за допомогою кіл Ейлера. Логічні операції над об’ємами понять: поділ поняття (розбиття класу на підкласи), класифікація. Операції над класами (об’єднання класів, переріз класів, доповнення класів).

Логічні операції над змістом та об’ємом поняття: обмеження і узагальнення поняття.
Тема 4. Висловлювання

Загальна характеристика висловлювання. Речення. Судження. Висловлювання.

Просте висловлювання. Структура простого висловлювання. Види простого висловлювання. Атрибутивні висловлювання: структура, види по кількості та якості. Розподіленість термінів. Відношення між висловлюваннями типу А, Е, I, О за "логічним квадратом".

Складні висловлювання. Види складних висловлювань: кон’юнктивні, диз’юнктивні, імплікативні, еквівалентні, заперечні. Встановлення відношень між складними висловлюваннями за методом таблиць істинності.

Предикати як логічні функції. Предикат як логічна або пропозиційна функція. Поділ предикатів як логічних функцій на види.

Властивості бінарних відношень у висловлюваннях з двомісними предикатами: рефлексивність, симетричність, транзитивність.

Квантори. Операції над предикатними формулами.
Тема 5. Основні закони логіки

Загальна характеристика логічного закону. "Логічний закон" в традиційній (арістотелівській) і в сучасних символічних (класичній та некласичній) логіках.

Основні формально-логічні закони: закон тотожності, закон несуперечності, закон виключеного третього, закон достатньої підстави (визначення, формальні вирази, особливості вимог, логічні помилки при порушенні даних законів).
Тема 6. Умовиводи

Загальна характеристика умовиводу. Структура умовиводу. Принцип логічного слідування в умовиводах. Поняття необхідного та ймовірнісного умовиводу. Загальні правила умовиводу.

Дедуктивний умовивід.

Умовиводи логіки висловлювань: правила виводів логіки висловлювань, види умовиводів логіки висловлювань.

Умовиводи логіки предикатів. Безпосередні умовиводи. Опосередковані умовиводи. Простий категоричний силогізм.

Скорочені та складні умовиводи: ентимема, полісилогізм, епіхейрема.

Ймовірнісні умовиводи. Поняття ймовірності.

Індукція як різновид ймовірнісного умовиводу. Види індукції. Методи наукової індукції. Логічні помилки в індуктивних умовиводах.

Аналогія як різновид ймовірнісного умовиводу. Види аналогії. Логічні помилки в умовиводах по аналогії.

Умови підвищення степені достовірності висновків у ймовірнісних умовиводах.


Список рекомендованої літератури до змістового модуля 2

Аристотель. Категории. Об истолковании. Первая аналитика. Вторая аналитика. Топика. // Соч.: В 4 т. - Т. 2. М.: Мысль, 1978.

Арно А., Николь П. Логика, или Искусство мыслить. - М.: Наука, 1991.

Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления. - М.: Изд-во Моск.ун-та, 1989.

Горский Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий словарь по логике. - М.: Просвещение, 1991.

Дуцяк І.З. Логіка. – Львів: Просвіта, 1996.

Жоль К.К. Логика в лицах и символах. - М.: Педагогика-Пресс, 1993.

Івін О.А. Логіка. - К., 1996.

Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. - М.: Просвещение, 1986.

Индуктивная логика и формирование научного знания. - М.: Наука, 1987.

Кайберг Г. Вероятность и индуктивная логика. - М., 1978.

Карамишева Н.В. Логіка. Пізнання. Евристика. – Львів: Астролябія, 2002.

Карамишева Н.В. Логіка (теоретична і прикладна): навч.посіб. – К.: Знання, 2011.

Карамишева Н.В., Бовтач С.В. Збірник логічних завдань. - Львів: Каменяр, 1997.

Карамишева Н.В., Бовтач С.В. Навчальний посібник з логіки. - Львів: Вид-во Львівськ.ун-ту, 1996.

Конверський А.Є. Логіка: традиційна і сучасна. – К.: Центр навчальної літератури, 2004

Кэрролл Л. Логическая игра. - М.: Наука, 1991.

Логический словарь "ДЕФОРТ". - М.: Мысль, 1994.

Мельников В.Н. Логические задачи. - Киев-Одесса, 1989.

Минто В. Дедуктивная и индуктивная логика. - С.Пб.: Комета, 1995.

Серебрянников О.Ф. Дедуктивное умозаключение. - Л., 1969.

Смаллиан Р. Как же называется эта книга? - М.: Мир, 1981.

Тарский А. Истина и доказательство. // Вопросы философии. – 1972. - № 8.

Уемов А.И. Аналогия в практике научного исследования. - М.: Наука, 1970.

Хоменко І.,Алексюк І. Основи логіки. - К., 1996.

Хоменко І.В. Логіка. – К.: Центр учбової літератури, 2007.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

ЛОГІКА ОБҐРУНТУВАННЯ ІСТИННОСТІ АБО ХИБНОСТІ ВИСЛОВЛЮВАНЬ
Тема 7. Доведення та спростування

Загальна характеристика доведення та спростування як операцій обґрунтування висловлювань на істинність або на хибність. Структура доведення та спростування. Вимоги логіки до аргументів.

Види доведень та спростувань. Способи спростувань. Правила доведення та спростування і логічні помилки, що виникають при їх порушенні.
Тема 8. Паралогізми. Софізми. Парадокси.

Загальна характеристика паралогізму, софізму та причин їхнього виникнення.

Суперечливий характер пізнавального процесу: апорії та антиномії. Види парадоксів. Парадокси науки та парадокси логіки. Проблема вирішення парадоксів.
Список рекомендованої літератури до змістового модуля 3

Аристотель. О софистических опровержениях // Соч.: В 4 т. - Т. 2. М.: Мысль, 1978.

Арно А., Николь П. Логика, или Искусство мыслить. - М.: Наука, 1991.

Гарднер М. А ну-ка, догадайся! – М.: Мир, 1984.

Карамишева Н.В. Логіка. Пізнання. Евристика. – Львів: Астролябія, 2002.

Карамишева Н.В. Логіка (теоретична і прикладна): навч.посіб. – К.: Знання, 2011.

Карамишева Н.В., Бовтач С.В. Збірник логічних завдань. - Львів: Каменяр, 1997.

Карамишева Н.В., Бовтач С.В. Навчальний посібник з логіки. - Львів: Вид-во Львівськ.ун-ту, 1996.

Конверський А.Є. Логіка: традиційна і сучасна. – К.: Центр навчальної літератури, 2004

Нуждин Г. Доказательство. // Вопросы философии. – 1998. - № 9.

Павлова Л.Г. Спор. Дискуссия. Полемика. - М.: Просвещение, 1991.

Поварнин С. Спор. О теории и практике спора. // Вопросы философии. – 1990. - № 3. - С. 57-133.

Тарский А. Истина и доказательство // Вопросы философии. – 1972. - № 8.

Тарський А. Обґрунтування наукової семантики // Філософська і соціологічна думка. – 1996. - № 1-2.

Тягло О.В. Критичне мислення: Навч. посіб. – Х.: Вид. група „Основа”, 2008.

Хоменко И.В. Логика. Теория и практика аргументации: учебник. – М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2010.

Уемов А.И. Логические ошибки. Как они мешают правильно мыслить. - М., 1958.


ПІДСУМКОВІ ПИТАННЯ З МОДУЛЯ 1

ТРАДИЦІЙНА ЛОГІКА”

 1. Визначення логіки як науки: об’єкт та предмет вивчення логіки як науки.

 2. Характеристика мислення як об’єкту дослідження логіки. Види мислення. Структура мислення.

 3. Характеристика логічної форми мислення. Основні форми мислення.

 4. Характеристика логічного закону. Основні закони формальної логіки.

 5. Критерії оцінки міркувань. Поняття „істинна думка”, „хибна думка”, „правильно побудована думка”, „алогічна думка” та їх співвідношення.

 6. Взаємозв’язок мислення і мови, його особливості.

 7. Семіотичні рівні аналізу мови як засобу виразу думок.

 8. Смислове та предметне значення мовних виразів.

 9. Ім’я та висловлювання як логіко-семантичні категорії.

 10. Сутність основного методу логіки як науки – методу формалізації.

 11. Місце логіки в теоретичній пізнавальній діяльності людини.

 12. Поняття як форма мислення: визначення, логічна структура, мовні форми виразу.

 13. Види понять за змістом і за об’ємом.

 14. Характеристика відношення сумісності між поняттями. Види сумісних понять та їх зображення за допомогою кіл Ейлера.

 15. Характеристика відношення несумісності між поняттями. Види несумісних понять та їх зображення за допомогою кіл Ейлера.

 16. Узагальнення понять як логічна операція.

 17. Обмеження понять як логічна операція.

 18. Сутність визначення (дефініції) понять як логічної операції. Логічна структура визначення.

 19. Логічні різновиди та способи визначень понять.

 20. Логічні вимоги (правила) щодо визначення змісту понять.

 21. Сутність поділу (класифікації) понять як логічної операції.

 22. Логічні різновиди поділу понять.

 23. Логічні вимоги (правила) щодо поділу (класифікації) обсягу понять.

 24. Висловлювання як форма мислення: визначення, логічна структура, мовні форми виразу.

 25. Види висловлювань. Прості і складні висловлювання.

 26. Види простих висловлювань та їхня характеристика.

 27. Види складних висловлювань та їхня характеристика.

 28. Умови істинності складних висловлювань.

 29. Логічні відношення між висловлюваннями, критерії їх встановлення. Поняття про „логічний квадрат”.

 30. Загальна характеристика основних формально-логічних законів.

 31. Закон тотожності. Характеристика логічних вимог (норм) даного закону та ознаки логічних помилок, що виникають при їхньому порушенні.

 32. Закон суперечності. Характеристика логічної вимоги (норми) даного закону та ознаки логічних помилок, що виникають при її порушенні.

 33. Закон виключеного третього. Характеристика логічної вимоги (норми) даного закону та ознаки логічних помилок, що виникають при її порушенні.

 34. Закон достатньої підстави. Характеристика логічних вимог (норм) даного закону та ознаки логічних помилок, що виникають при їхньому порушенні.

 35. Умовивід як форма мислення. Логічна структура умовиводу.

 36. Поняття про необхідні (демонстративні) та імовірнісні (недемонстративні) умовиводи.

 37. Дедуктивний умовивід, його різновиди.

 38. Безпосередні дедуктивні умовиводи, правила їхньої побудови.

 39. Простий категоричний силогізм: логічна структура, різновиди за фігурами та модусами, правила побудови.

 40. Умовні силогізми: логічна структура, різновиди та модуси, правила побудови.

 41. Розділові силогізми: логічна структура, різновиди та модуси, правила побудови.

 42. Умовно-розділові силогізми (дилеми): різновиди, правила побудови.

 43. Скорочені та складні силогізми.

 44. Індуктивний умовивід, його різновиди та правила побудови.

 45. Логічні вимоги (правила) щодо побудови висновків за індукцією та умови підвищення степені вірогідності висновку за індукцією.

 46. Умовивід за аналогією, його різновиди та правила побудови. Умови підвищення степені вірогідності висновку за аналогією.

 47. Місце методу аналогії (моделювання) в пізнавальній діяльності людини.

 48. Доведення як логічна операція: визначення, логічна структура. Види доведень.

 49. Правила доведення та характеристика найтиповіших помилок, що виникають при їхньому порушенні.

 50. Спростування як логічна операція: визначення, логічна структура. Види та способи спростувань.

 51. Правила спростування та характеристика найтиповіших помилок, що виникають при їхньому порушенні.

 52. Поняття парадоксу в науковому пізнанні. Види парадоксів та проблема вирішення логічних парадоксів.


МОДУЛЬ 2

КЛАСИЧНА СИМВОЛІЧНА ЛОГІКА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ПОНЯТТЯ ПРО ЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ТА

ПРИНЦИПИ ЇХНЬОЇ ПОБУДОВИ
Тема 1. Предмет, метод і структура формально-логічних теорій

Поняття „логічна система”, „логічна теорія”,. Види логічних теорій. Формально-логічні і діалектичні логічні системи: єдність та відмінності.

Поняття про логічну формалізацію та її історичний розвиток. Використання методу формалізації у широкому та у вузькому значенні цього слова.

Поняття про „формально-логічну теорію” як про формалізовану мову науки логіки. Структура формально-логічних теорій: об’єктна мова і метамова; логічний синтаксис і логічна семантика. Основні вимоги сучасної логіки до синтаксису метамови. Завдання семантики сучасних формально-логічних теорій.

Проблема обґрунтування статусу символічної логіки як філософської науки.
Тема 2. Основні поняття і принципи побудови формально-логічних теорій

Основні поняття і принципи побудови традиційної (арістотелівської) логіки. Обмеженість традиційної логіки та гносеологічні підстави виникнення класичної символічної логіки.

Основні поняття і принципи побудови класичної символічної логіки. Види логічних систем класичної символічної логіки та аналіз підстав для їхньої класифікації: логіка висловлювань та логіка предикатів. Поняття про морфологічні системи та логічні числення.

Обмеженість класичної символічної логіки. Основні поняття і принципи побудови логічних систем некласичної логіки.1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка