Ізяславська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ізяславської міської ради хмельницької областіСкачати 247.87 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір247.87 Kb.

ІЗЯСЛАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1

ІЗЯСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Незалежності, 24, м. Ізяслав, Хмельницька область, 30300, тел./факс (03852) 4-02-63

е-mail: school_n1@i.ua код ЄДРПОУ 26494949


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Ізяславської

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

________________Л.В.Грозян

«____»_____________20___ р.

Номенклатура справ

__________№_____

на 2014 рік

Індекс справи

Заголовок справи (тому, частини)

К-сть справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і № статей по переліку

Примітка

1

2

3

4

5

01 КЕРІВНИЦТВО І КОНТРОЛЬ

01-01

Закони Верховної Ради України, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства освіти і науки України (копії)
Доки не мине потреба

ст.1 б,


2 б, 3 б

Що стосуються діяль­ності організації – пост.

01-02

Накази, рішення, директивні вказівки Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, відділу освіти, молоді та спорту Ізяславської райдержадміністрації
Постійно1 ст.16 а

1Надіслані до відома доки не мине потреба

01-03

Положеня, інструкції, методичні вказівки та рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації
До заміни новими

ст.20 б

1

2

3

4

5

01-04

Рішення та розпорядження райдержадміністрації і районної ради
Доки не мине потреба1

ст.3 б, 7 б1Що стосується діяльності організації - постійно

01-05

Статут школи та зміни до нього
Постійно

ст.30

01-06

Довідка з єдиного

державного реєстру підприємств та

організацій України

Постійно

ст.30

01-07

Свідоцтво про державну реєстрацію
До ліквідації організації ст.31
01-08

Документи (довідки, інформації, аналізи) про стан роботи закладу направленні до відділу освіти, молоді та спорту Ізяславської райдержадміністрації
Постійно1 ст.44 а

1З адміністративно-господарських та оперативних питань –

5 р.


01-09

Приймально-здавальні акти з усіма додатками складені у разі зміни керівництва
Постійно1 ст.45 а

1Після зміни посадових відповідальних та матеріально відповідальних осіб

01-10

Документи (сертифікати, свідоцтва, атестати, подання, протоколи, рішення, звіти, обґрунтування, положення тощо) з акредитації, атестації, сертифікації, ліцензування організації
Постійно ст.48
01-11

Ліцензії на ведення освітньої діяльності
Постійно ст.47 б
01-12

Заяви, скарги громадян особистого характеру
5 років

ст. 82 б


У ра­зі не­од­но­ра­зо­вого зве­р­­­нен­ня – 5 р. пі­с­ля остан­ньо­го розгля­ду

01-13

Журнал реєстрації скарг та заяв громадян

5 років

ст.124

01-14

Журнал обліку перевірок, ревізій та контролю за виконанням їх рекомендацій
5 років

ст.86

01-15

Річний план роботи школи
Постійно

ст.157 а


За наявності від­по­ві­д­них зві­тів – 5 р.

01-16

Накази з основної діяльності
Постійно1

ст.16 а1На­ді­с­ла­ні до ві­до­ма – доки не мине потреба

1

2

3

4

5

01-17

Журнал реєстрації наказів з основної діяльності
Постійно

ст.121 а

01-18

Вхідна документація та журнал реєстрації вхідної документації
3 роки

ст. 122

01-19

Вихідна документація та журнал реєстрації вихідної документації
3 роки

ст. 122

01-20

Журнал реєстрації телеграм і телефонограм
1 рік

ст.102

01-21

Правила внутрішньо трудового розпорядку
1 рік1

ст.397


1 Після заміни новими
02 НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

02-01

Закони, постанови Верховної Ради України, постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (нормативно-правові акти, накази, листування, положення, інструкції ) щодо організації навчально-виховного процесу та змісту і завдань науково-методичної роботи
Доки не мине потреба1

ст.1 б, 3 б
1Що стосується діяльності організацій- постійно

02-02

Протоколи засідань педагогічної ради
Постійно ст.14 а
02-03

Правила, положення, інструкції, методичні вказівки та рекомендації
Постійно ст.20 а
02-04

Навчальні (робочі) програми із загальноосвітніх і спеціальних дисциплін
1 рік

ст.553 б


Після заміни новими

02-05

Ста­ти­с­ти­ч­ні зві­ти й таб­ли­ці з усіх ос­но­в­них ви­дів ді­я­ль­но­с­ті школи; документи (довідки, доповідні записки, відомості тощо)
Постійно ст.302 б
02-06

Протоколи засідань, рішення атестаційних комісій
5 років1

ст.636


1В організаціях з шкідливими умовами праці – 75 р.

02-07

Навчальні плани
Постійно

ст.552 а


Поки не мине потреба

1

2

3

4

5

02-08

До­ку­мен­ти (ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки, ате­с­та­цій­ні ан­ке­ти, висновки тощо) про про­ве­ден­ня ате­с­та­цій і вста­но­в­лен­ня ква­лі­фі­ка­ції
75 р.1,2

ст. 637


1Зберігаються в осо­­бо­вих справах

2Ті, що не увійш­ли до осо­бо­вих справ, – 5 р.

02-09

Кни­ги (жу­р­на­ли) ре­є­с­т­ра­ції ви­да­чі ди­п­ло­мів, ате­с­та­тів, сві­доцтв, по­свід­чень про за­кін­чен­ня навчаль­них за­кла­дів
75 років ст.531 а
02-10

Навчальні (робочі) програми із загальноосвітніх і спеціальних дисциплін
1 рік1

ст.553 б


1Після заміни новими

02-11

Екзаменаційні письмові роботи учнів
1 рік

ст.565

02-12

Протоколи державної підсумкової атестації
5 років1

ст.573


1Після закінчення навчання

02-13

Розклад уроків
1 рік

ст.586


02-14

Класні журнали
5 років

ст.590

02-15

Контрольні роботи учнів
1років

ст.567 б

02-16

Ві­до­мо­с­ті об­лі­ку від­ві­ду­ван­ня за­нять уч­ня­ми
1 рік

ст. 591

03 КАДРИ

03-01

Пра­ви­ла, по­ло­жен­ня, регламенти, ін­ст­ру­к­ції; ме­то­ди­ч­ні вка­зів­ки та ре­ко­мен­да­ції щодо роботи з кадрами
До за­мі­ни нови­ми

ст. 20 б

03-02

Журнал реєстрації наказів з особового складу
75 років

ст.121 б11Форми, в яких реєструються короткострокові відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток у зв`язку з навчанням– 5р.


1

2

3

4

5

03-03

Алфавітна книга запису учнів
75 років ст.528
03-04

Накази з особового складу (про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; атестація, підвищення кваліфікації, стажування; присвоєння звань (підвищення категорії, розряду); зміна біографічних даних; заохочення (нагородження, преміювання), оплата праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; всі види відпусток працівників, відпусток щодо догляду за дитиною, відпусток за власний рахунок; відрядження )
75 років2 ст.16 б

2Про короткострокові відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв`язку з навчанням – 5 р.

03-05

Звіти і відомості про проведення атестації і встановлення кваліфікації
5 років

ст.638

03-06

Списки членів атестаційної комісії
5 років

ст.639

03-07

Гра­фі­ки про­ве­ден­ня ате­с­та­ції і вста­но­в­лен­ня ква­лі­фі­ка­ції
1 рік

ст .640

03-08

Ста­ти­с­ти­ч­ні зві­ти й таб­ли­ці з особового складу школи; документи (довідки, доповідні записки, відомості тощо)
Постійно ст.302 б
03-09

Посадові інструкції працівників
5 років1 ст.43

1Після заміни новими. Посадові інструкції наукових працівників , а також посадові і робочі інструкції працівників, що працюють на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, - 75 р.

03-10

Накази про зарахування та відрахування учнів

75 років ст.16 б
1

2

3

4

5

03-11

Особові справи учнів
3 роки5 ст.494 б

5Після закінчення чи вибуття

03-12

Трудові книжки
До запитання, не затребувані - не менше 50 років ст.508
03-13

Журнал обліку видачі трудових книжок і вкладок до них

50 років ст.530 а


04 АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

04-01

Технічний паспорт закладу
Постійно

ст.1044

04-02

Паспорти будівель, споруд
5 років2

ст.1038


2Після ліквідації основних засобів

04-03

Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій
3 роки

ст.336

04-04

Документи (акти, інвентаризаційні описи) про інвентаризацію основних засобів і малоцінного інвентарю
3 роки1,2 ст.345

1За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства

2 Документи, які містять інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - 5 р

04-05

Інвентарна книга бібліотечного фонду
До ліквідації бібліотеки ст.805

04-06

Формуляри читачів
До поки не мине потреба ст.825


1

2

3

4

5

05 ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ

05-01

Колективний договір, зміни та доповнення до них

Постійно ст.395
05-02

Протоколи загальних і звітно-виборних профспілкових зборів
Постійно ст.1220
05-03

Протоколи засідань ревізійної комісії
5 років ЕПК ст.1223
05-04

Протоколи засідань профспілкового комітету
Постійно1 ст.1227

1 У первинних організаціях – 10 р.
06 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

06-01

Закони, постанови Верховної Ради України, постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України, (нормативно-правові акти, накази, положення, інструкції ) щодо організації охорони праці та техніки безпеки
Доки не мине потреба1

ст.1 б, 3 б
1Що стосується діяльності організацій- постійно

06-02

Акти, приписи з техніки безпеки; документи (довідки, звіти, доповідні записки) про їх виконання
5 років ЕПК ст.437
06-03

Документи про проходження працівниками навчання та стажування з техніки безпеки
3 роки ст.438
06-04

Документи розслідування нещасних випадків (акти, висновки, протоколи)
45 років ЕПК1 ст.453

1Пов’язані із значними матеріальними збиткими та людськими жертвами – постійно

06-05

Журнал реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків
45 років1 ст.477

1Після закінчення журналу

06-06

Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці
10 років1 ст.482

1Після закінчення журналу

06-07

Журнали реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
10 років1 ст.481

Після закінчення журналу
1

2

3

4

5

07 АРХІВНИЙ ПІДРОЗДІЛ

07-01

Протоколи ЕК
Постійно

ст.14 а

07-02

Інструкція з діловодства школи
Постійно ст.20 а
07-03

Положення про експертну комісію школи
Постійно

ст.39

07-04

Положення про архівний підрозділ (архів)
Постійно

ст.39


07-05

Номенклатура справ


3 роки2

ст.112 в


2Після заміни новими та за умови передавання справ до архівного підрозділу організації

07-06

Акти, довідки про підсумки перевірок архівними установами стану діловодства та архівної справи
5 років ЕПК

ст.113

07-07

Справа фонду (історична довідка до фонду, акти приймання-передавання документів до державної архівної установи), акти про результати перевіряння й стану документів, акти про вилучення документів для знищення, про нестачу й невиправні пошкодження документів, акти про видавання справ у тимчасове користування)
Постійно1

ст.130


1 Уразі ліквідації організвції передається до державного архіву або архівного відділу міської ради

07-08

Описи справ:

а) постійного зберігання


Постійно

ст.137 а

б) тривалого (понад 10 років) та

г) з особового складу3 роки 1

ст.137 б


1 Після знищення справ

07-09

Паспорт архівного підрозділу
3 роки 1 ст.131

1 Після заміни новим

07-10

Заяви, запити громадян про видачу архівних довідок, копій, витягів з документів, листування про їх виконання

5 років

ст.132

1

2

3

4

5

07-11

Журнал реєстрації видачі документів з архіву
1 рік1

ст.140


1Після закінчення журналу та повернення документів до архіву

07-12

Листування про організаційно-методичні питання діловодства й архівної справи
3 роки

ст.136


Секретар школи _____________________ Кійко І.С.


«___» ____________20__ р.
СХВАЛЕНО

Протокол засідання

ЕК Ізяславської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 1

від ______________№_____

Підсумковий запис про категорії і кількість справ, заведених у _______ році

в Ізясласвькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
По термінах зберігання

Всього

В тому числі

пепрехідних

З відміткою ЕПК

1

2

3

4

Постійного


Тимчасового (більше 10 років)


Тимчасового (до 10 років включно)


Всього

______________________«___» ____________ 20___ року


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка