Інформація про торги (конкурсні торги) інструкція щодо підготовки учасниками пропозицій конкурсних торгів Загальна частина Зміст документації конкурсних торгівСторінка5/5
Дата конвертації15.12.2016
Розмір0.87 Mb.
1   2   3   4   5

7 .3. Учасник має право:

 1. Залучати для виконання спеціальних робіт, надання послуг спеціалізовані будівельні організації , здійснюючи координацію їх діяльності на будівельному майданчику і відповідаючи за надані послуги як за надані безпосередньо. У разі залучення інших осіб Учасник зобов' язаний Замовнику надати копію ліцензії залученої особи і в разі необхідності дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки.

 2. Ініціювати внесення змін у Договір у порядку, передбаченому п.5 ст. 40 Закону України „Про здійснення державних закупівель".

 3. Учасник має також інші права, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими актами законодавства.

7.3 Учасник зобов'язаний:

 1. Надавати послуги з поточного ремонту приміщення суду відповідно до затвердженої проектно- кошторисної документації, що визначає обсяг і зміст послуг та інших вимог, які ставляться до надання зазначених послуг.

 2. Виконати усі додаткові послуги, визначені за взаємною згодою Сторін, необхідність в яких може виникнути під час ремонту, на підставі актів, оформлених відповідно до ДБН.

 3. Забезпечити прийом, розвантаження, складування та зберігання усіх необхідних для надання послуг необхідних матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування.

 4. Спорудити на будівельному майданчику всі тимчасові будівлі і споруди, необхідні для виконання робіт за Договором. Ці будівлі і споруди мають бути розібрані після завершення робіт і вивезені Учасником з об'єкту протягом 10 календарних днів.

 5. Виконувати під час надання послуг систематичне, а після завершення надання послуг, остаточне прибирання будівельного майданчика від відходів виробництва та будівельного сміття залишеного після завершення поточного ремонту Учасником або залучених ним організаціями.

 6. Вести всю виконавчу документацію, що передбачена чинними нормами і правилами. У разі виявлення Замовником під час перевірки документації, що ведеться неналежним чином, протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення усунути виявлені недоліки з письмовим повідомленням Замовника.

 7. Дотримуватись неухильно під час надання робіт будівельних норм і правил, правил протипожежної безпеки, норм охорони праці, техніки безпеки, охорони навколишнього середовища.

 8. Нести відповідальність перед своїми працівниками за виконання чинних нормативних документів та взятих зобов'язань щодо питань праці і заробітної плати, створення нормальних умов для праці і відпочинку на будівельному майданчику.

 9. Нести відповідальність за поведінку своїх працівників, а також поведінку працівників організацій, яких він залучає для виконання робіт (субпідрядників), вживати відповідні заходи щодо попередження порушень працівниками технологічної і виробничої дисципліни, громадського порядку, недопущення протизаконної поведінки.

 10. Нести відповідальність перед Замовником за усі дії/бездіяльність осіб, які ним залучені для виконання Договору, у повному розмірі.

 11. При закінченні надання послуг з поточного ремонту приміщення суду не пізніше 10 (десяти) календарних днів вивезти з будівельного майданчика техніку, невикористані матеріали Учасника, відходи, допоміжні споруди тощо. Якщо Учасник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Учасника у порядку, визначеному Договором, може звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Учасником.

 1. Письмово погоджувати з Замовником зміну затверджених послуг.

 1. При зміні обсягів чи при зупиненні виконанні послуг за ініціативи Замовника Учасник не має права вимагати компенсації за простій, недоотриманий прибуток чи за моральні відшкодування.

 2. При виконанні поточного ремонту суворо дотримуватись вимог відповідних розділів ДБН Д.1.1.1-2000.

 3. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими актами законодавства.

 4. Прийняття рішень про зміну умов Договору, звільнення іншої Сторони від зобов'язань, підписання додаткових угод здійснюється на рівні осіб, що підписали Договір

 5. Сторони зобов'язані виконувати взяті на себе обов'язки за цим Договором незалежно від того, в якому пункті чи розділі Договору вони прописані.


8. РЕЖИМ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ, МАТЕРІАЛІВ

І ОБЛАДНАННЯ ЗАМОВНИКОМ 1. Учасник зобов'язаний використовувати для надання послуг матеріально-технічні ресурси, забезпечені відповідними технічними паспортами або сертифікатами.

 2. Перевірки якості надання послуг, матеріалів, конструкцій, здійснюються Учасником відповідно до чинного порядку та з повідомленням про це Замовника за 3 (три) календарних дні до їх здійснення (допускається повідомлення факсограмою, з наступним письмовим оформленням) з отриманням підтвердження від Замовника.

 3. Замовник має право вимагати проведення додаткових випробувань матеріалів, перевірки якості прихованих робіт, що не прийняті ним. Витрати на проведення додаткових випробувань та перевірок, якщо використані матеріали, надані послуги не відповідають встановленим нормам і стандартам, а також при несвоєчасному запрошенні Замовника (при відсутності запрошення) для участі у цій роботі, здійснюються за рахунок Учасника. При відсутності при перевірці та прийманні Замовника Учасник виконує цю роботу самостійно, оформлюючи її результати відповідним протоколом (актом). У разі виявлення в процесі перевірки невідповідності якості матеріалів вимогам будівельних норм та стандартів, передбачених проектом, використання таких матеріалів забороняється, і вони негайно повинні бути вивезені з будівельного майданчика.

 4. Виявлені в процесі перевірок, випробувань неякісні послуги, які виконувалися Учасником чи залученими ним субпідрядними організаціями, підлягають виправленню, а неякісні матеріали, поставлені Учасником чи залученими ним субпідрядними організаціями підлягають заміні, за рахунок Учасника.

Замовник має право призупиняти виконання послуг при виявлені:

 • технологічних порушень при виконанні поточного ремонту, допущених з вини Учасника;

 • неякісних будівельних матеріалів та послуг.

Призупинення послуг та строк усунення виявлених порушень з вини Учасника не повинен впливати на загальний строк виконання робіт за Договором.

9. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК. 1. Учасник гарантує якість наданих послуг, досягнення показників, визначених у кошторисній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. Гарантійні зобов'язання на послуги становлять _______________.

 2. Учасник усуває всі та будь-які недоліки протягом гарантійного строку, що пов'язані з гарантійними зобов'язаннями наданими Учасником. Строки виконання такого усунення повинні не перевищувати 20 (двадцяти) робочих днів. Термін гарантії переривається на весь час усунення недоліків, починаючи з моменту повідомлення Учасника про таке та закінчується датою підписання Сторонами відповідного акту про усунення недоліків.

 3. Якщо Учасник відмовився взяти участь у складенні акта, Замовник має право в порядку, визначеному Договором, скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його Учаснику.

 4. При відмові Учасника усунути недоробки, що виявлені протягом гарантійного строку, Замовник може залучати для цієї роботи іншого виконавця з відшкодуванням його витрат за рахунок Учасника.

 5. Початком гарантійних строків вважається день після підписання Сторонами Акту приймання виконаних послуг з поточного ремонтуприміщення суду.

 6. Якщо між Замовником і Учасником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Учасника.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

 1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Учасник сплачує штрафні санкції, а також відшкодовує Замовнику збитки .

 2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань субпідрядником, що залучаються Учасником, повну (в тому числі повну матеріальну) відповідальність перед Замовником і третіми особами несе Учасник.

 3. У випадку порушення погоджених строків надання послуг, несвоєчасного усунення недоробок, що виникли з вини Учасника, виявлених при прийманні посліг, з Учасника стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від загальної вартості цього Договору, що передбачена п. 3.1 цього Договору, а за прострочення строків надання послуг понад 30 календарних днів Учасник додатково сплачує штраф у розмірі 5 % від загальної вартості цього Договору (п.3.1 цього Договору). У випадку виконання послуг неналежної якості Учасник сплачує штраф у розмірі 3 % від вартості ціни Договору та не звільняється від виправлення виявлених недоліків.

 4. Якщо порушення цього Договору тривають більше ніж 30 днів, Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, і вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків, завданих розірванням цього Договору в частині, не покритій неустойкою (пенею), а також недоодержані доходи та понесені збитки, але не більше 10 % від загальної вартості цього Договору, що передбачена п. 3.1 цього Договору.

11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ.

 1. Перебіг терміну виконання сторонами зобов'язань за цим Договором може бути призупинений тільки в разі настання непереборної сили, а саме: землетрус, епідемії, терористичний акт, блокада, війна та воєнні події (збройний конфлікт), законні або незаконні дії органів державної влади чи управління їх структурних підрозділів, які перешкоджають виконання Договору та перебувають поза контролем Сторін. Вищезазначений перелік обставин непереборної сили є вичерпаним.

 2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили (надалі - форс- мажорні обставини), має протягом 7 (семі) календарних днів повідомити про це другу. Факт наявності та термін дії форс-мажорних обставин підтверджуються вповноваженим на те органом.

 3. Після припинення дії форс-мажорних обставин перебіг терміну виконання зобов'язань поновлюється.

 4. Якщо дія форс-мажорних обставини триває більше ніж 30 календарних днів поспіль, то Сторони мають право припинити дію цього Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються й штрафні санкції не сплачується.


12. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ.

 1. Усі спори, що виникають у зв'язку з цим Договором, підлягають розв'язанню шляхом переговорів.

 2. Спори, не вирішені шляхом переговорів підлягають судовому розгляду у відповідності з чинним законодавством України.

13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

 1. Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2013р.

 2. З набранням чинності Договором всі попередні переговори, домовленості та листування Сторін з питань, врегульованих цим Договором, втрачають силу.

14. УМОВИ ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

 1. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін. Зміна умов Договору здійснюється відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-УІ.

 2. Замовник може призупинити роботи і розірвати Договір за таких обставин:

 • відсутність у Замовника коштів для фінансування послуг;

 • виявлення недоцільності або неможливості фінансування послуг, у тому числі через обставини непереборної сили, за рішеннями державних контролюючих органів;

 • грубі порушення (неодноразові порушення) Учасником (субУчасниками) вимог будівельних норм і правил, вимог кошторисної документації;

 • банкрутство Учасника.

14.3 Якщо з вини Учасника призупиняється надання послуг та/або розривається Договір, він повинен відшкодовувати Замовнику всі його витрати і збитки, що зумовлені цим рішенням. Належні документи і розрахунки для цього повинні передаватись Замовником протягом одного календарного місяця з дня повідомлення його про прийняття відповідного рішення. Відшкодування витрат і збитків повинні здійснюватись (або надаватись обґрунтована відмова від них) протягом одного календарного місяця після пред'явлення необхідних документів.

15. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ.

 1. У разі зміни реквізитів Сторін, інших змін, які можуть перешкодити виконанню цього Договору, Сторони зобов' язуються повідомити одна одну не пізніше як за 10 (десять) календарних днів до настання таких змін.

 2. Правовідносини Сторін, не визначені цим Договором, регулюються законодавством України, зокрема Господарським кодексом, Цивільним кодексом, іншими нормативно- правовими актами в галузі будівництва.

 3. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони договору, крім випадків, коли таке передавання пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов'язання Сторін договору.

 4. Цей Договір укладено українською мовою у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

16. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ.

16.1. Невід'ємною частиною Договору є: • Договірна ціна з відповідними локальними кошторисами на будівельно-монтажні роботи.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН Замовник Учасник
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка