Інформація про навчальні дисципліни кафедри Комутаційних систем 3 курс Системи комутації та розподілу інформації (модулі 1, 2, 3) Зміст знаньСкачати 371.24 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір371.24 Kb.
Інформація

про навчальні дисципліни

кафедри Комутаційних систем
3 курс

Системи комутації та розподілу інформації

(модулі 3.1, 3.2, 3.3)
Зміст знань

Комутаційні технології – комутація, види комутації, комутаційний прилад, класифікація комутаційних приладів, комутаційні блоки, комутаційна схема, класифікація комутаційних схем.

Технологія комутації каналів – принципи просторової, часової та просторово-часової комутації часових каналів, варіанти керування, основні вимоги до побудови цифрових комутаційних полів.

Технологія комутації пакетів – АТМ, Ethernet та MPLS. Принципи роботи комутатора ATM, особливості побудови, керування, буферізації комірок. Узагальнена структура комутатора Ethernet та призначення основних функціональних блоків. Елементи мережі та принципи комутації MPLS.

Призначення функціональних підсистем абонентського та лінійного доступу. Типи абонентських терміналів і абонентських ліній. Абонентська сигналізація. З’єднувальні лінії, типи та їх параметри. Лінійні стики.

Функціональні підсистеми сигналізації та керування. Визначення та основні поняття. Класифікація видів сигнальної взаємодії по ділянкам мережі. Види та параметри сигналів. Способи та принципи керування комутацією в СРІ.

Призначення і функції основних функціональних блоків цифрової комутаційної системи.

Переваги та недоліки різних типів архітектури управління цифрових комутаційних систем.

Основи побудови мереж широкосмугового абонентського доступу.

Сучасні технології, що використовуються для розвитку мереж абонентського доступу.

Сценарії сигнального обміну при встановленні і руйнуванні з’єднань. Процедури і функції підсистем СКС №7.
Зміст вмінь

Аналіз схеми термінального обладнання систем розподілу інформації.

Синтез схем цифрових комутаційних полів за різними технологіями комутації, аналізувати процедури комутації. Виконувати діагностику ЦКП.

Аналіз та вибір способів сигнальної взаємодії на ділянках мережі телекомунікацій.

Опис алгоритмів встановлення з’єднання в системах розподілу інформації.

Аналізувати побудову і функціонування будь-якої цифрової системи комутації.

Проводити вибір технологій, оптимальних для мереж доступу різного призначення; детально аналізувати специфікації інтерфейсів доступу. Складати сценарії модернізації мереж абонентського доступу.

Розробляти за технічними завданнями як окремі пристрої, так і цифрові системи комутації в цілому, а також оформляти технічну документацію на розробку.

Експлуатувати цифрові вузли комутації, проводити пусконалагоджувальні та ремонтні роботи.

Інформаційно-комунікаційні системи та пристрої.
Змістові модулі дисципліни
Модуль 3.1: Комутаційні технології в системах розподілу інформації

1 Системи комутації і розподілу інформації (СК і РІ) в сучасній інфраструктурі телекомунікацій.

2 Підсистеми абонентського та лінійного доступу.

3 Підсистеми сигналізації та керування

4 Функціональна підсистема комутації

5 Функціональна архітектура СК і РІ


Модуль 3.2: Цифрові системи комутації

1. Класифікація та визначення сучасних ЦСК

2. Особливості використання ЦСК з комутацією каналів

3. Особливості використання ЦСК з підсистемою комутації пакетів на телекомунікаційних мережах

4. Архітектура спільноканальної сигналізації СКС №7. Типи сигнальних повідомлень та їх формати

5. Комутаційні системи на мережах доступу і транспортних мережах


Модуль 3.3: Впровадження та експлуатація комутаційних систем на мережах зв’язку

1. Основи проектування систем комутації. Методика розрахунку систем комутації

2. Мережі наступного покоління NGN

3. Номенклатура мультисервісних послуг та якість обслуговування

4. Впровадження мереж NGN на МТМ та ТМ САР

5. Обладнання мереж NGN

6. Сигналізація на мережах NGN

7. Технічна експлуатація, управління та адміністрування мереж NGN

8. Міграція мереж NGN у напрямку до TISPAN/IMS

9. Концепція об’єднання мереж фіксованого та мобільного зв’язку FMC


Інформаційно-комунікаційні системи та пристрої

(модулі 3.1)
Зміст знань

Студент повинен знати: • Принципи побудови та роботи систем комутації різноманітного типу; принципи побудови комутаційних блоків систем комутації;основні характеристики розмовних сигналів, що комутуються АТС, основні параметри інформаційних, лінійних та керівних сигналів, структури термінального обладнання й абонентських терміналів,

 • принципи побудови телекомунікаційних місцевих мереж, функціональні схеми міських АТС та АТС сільських районів, процеси встановлення з’єднань на телефонній мережі;

 • перспективи використання ЦСК та переходу до нових принципів організації мереж зв’язку.

 • Моделі загроз безпеки інформаційним ресурсам в системах коммутації. Середовище потенційних порушників

 • Ймовірні та суттєві загрози для інформаційних ресурсів АТС.


Зміст вмінь

Студент повинен вміти: • аналізувати схеми термінального обладнання телекомунікаційних систем, синтезувати схеми комутаційних блоків АТС;

 • синтезувати схеми телефонних мереж для МТМ та ТМ СР;

 • синтезувати структурні схеми ЦСК для конкретних мереж зв’язку

 • аналізувати середовище функціонування АТС з точки зору виникнення загроз інформації користувача й інформаційних ресурсів АТС


Змістові модулі дисципліни

1 Основи телефонної комутації.

2 Основи цифрової комутації. Архітектура ЦСК. Підсистеми ЦСК. Призначення та функції підсистем.

3 Підсистема комутації. Принципи побудови цифрових комутаційних полів.

4 Побудова місцевих та міжміських телефонних мереж.

5 Цифровізація телефонних мереж..

6 ЦСК типу SI2000. Технічна характеристика і архітектура ЦСК. Реалізація функціональних підсистем.

7 Основи телетрафіку. Потоки викликів, властивості та характеристики.

8 Моделі загроз безпеки інформаційним ресурсам в системах коммутації.

4 курс

Теорія телетрафіка в телекомунікаціях

(модуль 4.2)
Зміст знань

Класифікація та моделі систем масового обслуговування

Математичні моделі потоків викликів

Поняття навантаження та його видів

Поняття дисперсії та скупченості навантаження

Характеристики якості обслуговування для різних систем масового обслуговування (СМО)

Поняття пропускної здатності і продуктивності

Методики аналізу та синтезу систем і мереж зв’язку


Зміст вмінь

Аналізувати класичні моделі СМО з пуассонівським потоком вимог з втратами, з необмеженою чергою, з обмеженою чергою, необмеженою чергою, необмеженою чергою, з пріоритетами, з втратами, а також в умовах реального потоку вимог; ознайомитись з моделлю обслуговування мультисервісного трафіка

Імітаційне моделювання різних СМО: марковського процессу, вкладеного ланцюга Маркова, реального процесу обслуговування

Дослідження ймовірнісно-часових характеристик трафіку

Володіння перспективними методами аналізу та синтезу систем розподілу інформації
Змістові модулі дисципліни

1. Елементи теорії ймовірностей. Загальні положення теорії телетрафіка. Моделі систем розподілу інформації.

2. Математична модель потоку вимог. Навантаження та його види. Характеристики якості обслуговування.

3. Аналіз СМО з пуассонівським потоком вимог.

4. Аналіз СМО в умовах реального потоку вимог.

5. Імітаційне моделювання СМОПроектування ЦСК

(модуль 4.3)
Зміст знань

Основні положення реконструкції і розвитку місцевих телефонних мереж на основі нормативних документів з проектування станційних споруд місцевих телефонних мереж.

Основні принципи і етапи з проектування ЦСК.

Основні положення з проектування місцевого фрагмента мережі СКС №7.

Принципи організації спецслужб, сервісних і довідково-інформаційних служб на телекомунікаційних мережах, принципи впровадження Call-центрів та Contact-центрів.

Принципи та етапи проектування мереж мультисервісного доступу на базі обладнання вузлів широкосмугового доступу

Методиква проектування оптичних мереж мультисервісного абонентського доступу.

Рекомендаціїї та методики з визначення телефонного та мультисервісного навантаження, необхідного обсягу обладнання.


Зміст вмінь

Виконувати розрахунки необхідних параметрів систем комутації та обладнання мереж NGN, телекомунікаційних мереж

Розробляти етапи розвитку та реконструкції телекомунікаційних мереж на базі ЦСК та пакетних систем комутації за технічними умовами на проект (реконструкцію), використовуючи сучасні методи проектування.

Знаходити шляхи дотримання нормативної якості надання послуг електрозв’язку системами комутації


Змістові модулі дисципліни

1. Відомчі будівельні норми – основний нормативний документ проектування станційних споруд місцевих телефонних мереж

2. Основні принципи і етапи з проектування ЦСК

3. Проектування сучасних Call-центрів та Contact-центрів


Технічна експлуатація комутаційних систем

(модуль 4.3)
Зміст знань

Методи технічного обслуговування цифрових систем комутації та мереж зв’язку. Якісні показники технічного обслуговування.

Структуру та особливості мови людино-машинного спілкування MML.

Функції та склад інформаційно-контрольного обладнання цифрових систем комутації.


Зміст вмінь

Оперативно відновлювати функціонування з нормативною якістю системи чи окремі пристрої електрозв’язку.

Виконувати особисто чи у групі фахівців паспортизацію засобів електрозв’язку в місцях їх розміщення після їх технічного обслуговування, монтажу або налагоджування.

Під час проведення планових робіт з технічного огляду і обслуговування споруд і засобів перевіряти відповідність технічним та технологічним нормам контрольовані параметри і доводити їх до нормативних значень.

Налагоджувати особисто чи у групі фахівців окремі блоки, пристрої, обладнання, використовуючи вимірювальні прилади, тестові програми тощо.
Змістові модулі дисципліни

1. Ефективність та якісні показники систем зв’язку

2. Технічне обслуговування цифрових систем комутації

3. Основні положення технічної експлуатації ЦСК

4. Сучасні методи управління в телекомунікаціях

5. Система якості послуг електрозв’язку


Сигналізація та синхронізація в ТКС

(модуль 4.3)
Зміст знань

Призначення й функції сигналізації й синхронізації, їх роль в сучасних системах електрозв’язку та в створенні інформаційної інфраструктури.

Класифікація систем сигналізації, сигналізації на ТМЗК (види, склад, способи і коди передавання та електричні параметри сигналів), внутрішньосистемна сигналізація в ЦСК. Обладнання сигналізації сучасних ЦСК, особливості протоколів сигналізації в стиках V5.1 і V5.2.

Функціональна архітектуру СКС7, призначення й функції підсистем СКС7, типи і формати сигнальних одиниць. Принципи сигнального обміну й процедури сигналізації, особливості національної версії СКС7, побудова мережі спільноканальної сигналізації, принципи й методи тестування спільноканальної сигналізації.

Принципи цифрової абонентської сигналізації ЕDSS1, сигналізації на мережах АТМ і В-ISDN.

Особливості СКС №7 для систем стандарту GSM, абонентську сигналізацію в стандарті GSM.

Сигналізацію QSIG для корпоративних мереж, специфіку сигнального обміну на пакетних мережах, особливості доступу до пакетних мереж для терміналів мережі ISDN.

Види та призначення синхронізації, режими синхронізації, принципи синхронізації цифрових мереж, вимоги до тактових генераторів, основні вимоги до систем синхронізації цифрових телекомунікаційних систем і принципи їх побудови.


Зміст вмінь

Розробляти вимоги до систем сигналізації й синхронізації цифрових мереж.

Мотивувати, планувати й контролювати здійснення технічних і організаційних заходів з їх реалізації, використовуючи набуті знання й чинні технічні нормативи.

Планувати режим синхронізації й забезпечувати його реалізацію для надійного синхронізування мережі, використовуючи набуті знання, технічну документацію й чинні нормативні документи.

Планувати зміни способів сигналізації й забезпечувати впровадження потрібних технічних засобів цифрових систем комутації, необхідних підсистем спільноканальної сигналізації №7 тощо для забезпечення процесу розвитку мережі зв’язку.

Використовуючи набуті знання, технічну документацію й чинні нормативні документи.

Планувати й забезпечувати реалізацію способів сигналізації та взаємної синхронізації різнотипних мереж для забезпечення їх взаємодії.

Використовуючи набуті знання, технічну документацію й чинні нормативні документи, планувати роботу персоналу.

Розробляти виробничі інструкції з контролю й підтримки сигналізації й синхронізації та контролювати діяльність персоналу, використовуючи чинні нормативні документи.
Змістові модулі дисципліни

1. Сигналізація на ТМЗК.

2. Спільноканальна система сигналізації № 7.

3. Сигналізація на мережах ISDN.

4. Сигналізація в системах рухомого зв’язку.

5. Сигналізація на корпоративних мережах.

6. Сигналізація на пакетних мережах.

7. Синхронізація в телекомунікаційних системах.Обладнання мереж наступного покоління

(модуль 4.3)
Зміст знань

Тенденції розвитку сучасних телекомунікаційних мереж (конвергенція телекомунікаційних технологій) і проблеми переходу до мереж наступного покоління NGN.

Функціональна архітектура комутаційного обладнання мереж NGN, принципи побудови мереж широкосмугового абонентського доступу.

Протоколи мереж наступного покоління NGN.

Методи і засоби забезпечення якості обслуговування користувачів в мережах NGN.
Зміст вмінь

Складати сценарії модернізації мереж доступу, здатних підтримувати мультисервісне обслуговування.

Проводити вибір комутаційного обладнання і технологій широкосмугового доступу, оптимальних для побудови мереж NGN різного призначення.

Розробляти базові сценарії встановлення з’єднань в мережах NGN, надання послуг в архітектурі Softswitch і IMS.

Розуміти базові повідомлення протоколів сигналізації SIP, Н.248.

Фіксувати і співвідносити реальні процеси експлуатації з еталонними процесами еТОМ.


Змістові модулі дисципліни

1. Сучасні тенденції розвитку телекомунікаційних мереж.

2. Загальні принципи функціональної архітектури мереж NGN.

3. Технічні характеристики, функціональні особливості і класифікація обладнання мереж NGN.

4. Узагальнена структура і принципи сигнальної взаємодії обладнання NGN.

5. Перспективи подальшого розвитку мереж та обладнання NGN.Технології та протоколи абонентського радіодоступу

в мережах мобільного зв’язку

(модуль 4.3)
Зміст знань

Принципи побудови та технічні характеристики мереж абонентського радіодоступу різних структур та технологій.

Стандарти та інтерфейси мереж абонентського радіодоступу (абонентські та мережеві).

Принципи побудови, технічні характеристики, протоколи взаємодії та обладнання мереж абонентського радіодоступу стандартів DECT, Wi-Fi ІЕЕЕ.802.11х, WiMAX ІЕЕЕ.802.16х,UTRAN мережі UMTS, LTE.

Основні принципи проектування мережі радіодоступу. Методики розрахунку навантажень та кількості обладнання. Обґрунтування вибору обладнання мережі абонентського радіодоступу при проектуванні.

Загальні принципи технічного обслуговування, експлуатації та адміністрування мереж радіодоступу.

Принципи забезпечення безпеки мереж радіодоступу.
Зміст вмінь

Аналізувати і синтезувати різні структури мереж радіодоступу на базі різних технологій та протоколів.

Обгрунтовано обирати технологію абонентського радіодоступу згідно необхідних умов і можливостей для конкретної задачі проектування.

Проводити розрахунки необхідних параметрів мережі з метою досягнення нормативної якості та надійності надання послуг зв`язку використовуючи математичні та аналітичні методи розрахунку

Синтезувати функціональні схеми обладнання, з потрібними засобами сигналізацій для конкретних структур мереж абонентського радіодоступу.

Розробляти проектну документацію до проекту розвитку мереж радіодоступу за технічними умовами, використовуючи сучасні методи проектування.

Оперативно відновлювати функціонування з нормативною якістю обладнання мережі радіодоступу.

Виконувати процедури адміністрування обладнання та конфігурації абонентів мережі абонентського радіодоступу.

За допомогою апаратно-програмних засобів систем керування обладнання мережі радіодоступу виконувати аналіз параметрів навантаження, надійності, безпеки та контролювати стан мережі з точки зору визначення та налагодження збоїв та відмов обладнання..

Виконувати необхідні процедури технічної експлуатації обладнання мережі радіодоступу.


Змістові модулі дисципліни

1. Основні тенденції розвитку мереж абонентського радіодоступу.

2. Типові структури мережі радіодоступу та характеристики обладнання.

3. Вузькосмугова технологія абонентського радіодоступу DECT.

4. Широкосмугова технологія абонентського радіодоступу Wi-Fi (WLAN ІЕЕЕ.802.11х).

5. Технологія широкосмугового абонентського радіодоступу WiMAX (WMAN cтандартів ІЕЕ.802.16, ІЕЕЕ.802.16е/m).

6. Технології абонентського радіодоступу мереж мобільного зв’язку 3G UMTS.

7. Проектування мереж абонентського радіодоступу.

8. Технічне обслуговування, експлуатація, адміністрування систем радіо доступу і безпека систем радіодоступу.

9. Перспективи розвитку мереж абонентського радіодоступу.Технології мереж мобільного зв’язку

(спільно з каф. ТЕД та СРЗ)

(модуль 4.3)
Зміст знань

Принципи побудови мереж мобільного зв’язку різних структур та технологій згідно рекомендаціям ITU-T.

Принципи побудови, технології та технічні характеристики мереж мобільного зв’язку стандарту GSM і використовуємого комутаційного обладнання.

Особливості ієрархічної структури мереж GSM. Поняття та коди мереж GSM, плани нумерації та формати кодів ідентифікації.

Принципи побудови центрів комутації MSC та характеристики основних функціональних підсистем MSC.

Призначення та функції регістрів HLR, VLR, AUC, EIR.

Основні інтерфейси комутаційного обладнання MSC для взаємодії на мережі мобільного зв’язку.

Знати склад основних апаратно-програмних засобів та принципи реалізації центрів комутації різних технологій на базі обладнання різних виробників.

Принципи побудови сигнальної мережі СКС-7 та принципи сигнальної взаємодії СКС-7 на мережах мобільного зв’язку.

Принципи побудови та функціональні можливості інтелектуальної мережі IN/CAMEL для мереж мобільного зв’язку.

Принципи забезпечення технології GPRS для мереж мобільного зв’язку.

Загальні принципи технічного обслуговування, експлуатації та адміністрування комутаційного обладнання мереж мобільного зв’язку.

Основні перспективні технології для розвитку мереж мобільного зв’язку.
Зміст вмінь

Аналізувати і синтезувати різні структури мереж мобільного зв’язку на базі різних технологій мереж мобільного зв’язку.

Обгрунтовано обирати технологію для реалізації мереж мобільного зв’язку згідно необхідних умов і можливостей для конкретної мережі.

Синтезувати функціональні схеми комутаційного обладнання, з потрібними засобами сигналізацій для конкретних структур мереж мобільного зв’язку.

Синтезувати необхідні структури мережі СКС-7 з необхідними підсистемами і процедурами сигнальної взаємодії для конкретних структур мереж мобільного зв’язку.

Аналізувати процедури сигналізації та виконувати процедури адміністрування сигнальної взаємодії.

За допомогою апаратно-програмних засобів технічного обслуговування, експлуатації та адміністрування комутаційного обладнання виконувати аналіз параметрів навантаження, надійності, безпеки та контролювати стан мережі з точки зору визначення та налагодження збоїв та відмов обладнання..

Виконувати необхідні процедури технічної експлуатації та адміністрування комутаційного обладнання мереж мобільного зв’язку.
Змістові модулі дисципліни

1 Сучасний стан та тенденції розвитку ММЗ стандарту GSM. Місце комутаційної системи в мережевій архітектурі згідно рекомендацій ITU-T GSM.01-012.

2 Функціональна архітектура ММЗ та структура протоколів стандарту GSM.

3 Ієрархічна структура мереж GSM, плани нумерації, формати кодів ідентифікації згідно рек. ITU-T E.212, E.164.

4 Функціональна архітектура центру комутації, перелік інтерфейсів та приклади реалізації на базі існуючого обладнання комутаційних систем для мереж мобільного зв’язку.

5 Сигналізація на мережах мобільного зв`язку GSM. СКС-7 для ММЗ.

6 Побудова та функціональні можливості інтелектуальної мережі IN/CAMEL для ММЗ.

7 Технологія GRPS, функціональна мережева архітектура та структура протоколів мережі GSM/GRPS для ММЗ.

8 Функціональна архітектура центру комутації з впровадженням підсистеми GRPS на прикладі обладнання існуючих комутаційних систем.

9 Технічне обслуговування, експлуатація й адміністрування центрів комутації ММЗ.

10 Перспективні технології розвитку ММЗ. Огляд особливостей реалізації центрів комутації для перспективних ММЗ.

Типове проектування елементів мереж мобільного зв’язку

(спільно з каф. ТЕД та СРЗ)

(модуль 4.3)
Зміст знань

Принципи побудови мереж мобільного зв’язку різних структур та технологій згідно рекомендаціям ITU-T.

Принципи побудови, технології та технічні характеристики обладнання центрів комутації мереж мобільного зв’язку стандарту GSM.

Основні вимоги до проектування центру комутації мобільного зв’язку згідно Рек. ITU-T.

Основні принципи, вимоги та загальну послідовність проектування центру комутації ММЗ.

Методики розрахунку абонентських навантажень абонентських інтенсивностей навантаження мобільних абонентів та характеристик якості обслуговування мереж мобільного зв’язку стандарту GSM.

Типову архітектуру обладнання центру комутації мережі мобільного зв’язку GSM та склад необхідних апаратно-програмних засобів.

Основні принципи та загальну послідовність проектування сигнальної мережі СКС-7 для мереж мобільного зв’язку GSM.

Принципи вибору режимів функціонування мережі СКС-7, призначення статусу та кодів ідентифікації пунктам сигналізації SP/STP.

Методики розрахунку сигнального навантаження й числа інформаційних каналів між пунктами сигналізації та визначення числа ланок сигналізації SL в кожному пучці ланок сигналізації.

Принципи організації маршрутизації сигнальних одиниць SU та розробки таблиць маршрутизації для пунктів сигналізації SP/STP.

Принципи проектування мережі синхронізації для мережі мобільного зв’язку.

Основні принципи, вимоги та загальну послідовність проектування підсистеми GPRS центру комутації ММЗ.

Методики прогнозування пакетних абонентських навантажень послуг та визначення абонентських пакетних інтенсивностей навантажень мобільних абонентів та характеристик якості обслуговування

Типову архітектуру обладнання підсистеми GPRS центру комутації та склад необхідних апаратно-програмних засобів.

Принципи проектування центру технічної експлуатації й адміністрування ОМS.

Основні принципи проектування перспективних центрів комутації мереж мобільного зв’язку.
Зміст вмінь

Аналізувати і синтезувати різні структури мереж мобільного зв’язку на базі різних технологій мереж мобільного зв’язку.

Синтезувати функціональні схеми центрів комутації, з потрібними засобами сигналізацій для конкретних структур мереж мобільного зв’язку.

Проводити розрахунки необхідних параметрів мережі з метою досягнення нормативної якості та надійності надання послуг мобільного зв`язку використовуючи математичні та аналітичні методи розрахунку

Проводити обґрунтований вибір обладнання центру комутації мобільної мережі та проводити розрахунок його кількості, за умов особливостей конструктивного виконання.

Виконувати обґрунтований вибір обладнання мережі синхронізації мережі мобільного зв’язку.

Розробляти проектну документацію до проекту впровадження центру комутації мережі мобільного зв’язку за технічними умовами, використовуючи сучасні методи проектування.

Синтезувати необхідні структури мережі СКС-7 з необхідними підсистемами і процедурами сигнальної взаємодії для конкретних структур мереж мобільного зв’язку.

Проводити розрахунки сигнального навантаження й обґрунтовано обирати структуру та склад обладнання мережі СКС-7 для мережі мобільного зв’язку.

Аналізувати процедури сигналізації та виконувати процедури адміністрування сигнальної взаємодії.

За допомогою апаратно-програмних засобів технічного обслуговування, експлуатації та адміністрування центру комутації ОМS виконувати аналіз параметрів навантаження, надійності, безпеки та контролювати стан мережі з точки зору визначення та налагодження збоїв та відмов обладнання..

Аналізувати та синтезувати структуру та особливості мови людино-машинного спілкування MML

Виконувати процедури адміністрування абонентів центру комутації (баз сервісних даних AUC/HLR, MSC/VLR).

Виконувати необхідні процедури адміністрування обладнання центру комутації мережі мобільного зв’язку.

Виконувати процедури адміністрування мережі сигналізації СКС-7 (SP, SCP,SL,SLC, DCP).

Виконувати процедури адміністрування Circuit Connections MSC DSC-900/1800 Siemens (TRUNK, TRANK GROUP, ROUTE) та Charging Data (TicketMOC, ROA,MTC).
Змістові модулі дисципліни

1 Основи проектування центру комутації мобільного зв`язку GSM. Нормативна база, щодо регламентує вимоги до проектування згідно рек. ITU-T.

2 Основні методики прогнозування навантаження для мереж мобільного зв’язку стандарту GSM з комутацією каналів.

3 Проектування центру комутації MSC

4 Проектування мережі СКС-7 для мережі мобільного зв’язку GSM.

5 Проектування мережі синхронізації для мережі мобільного зв’язку GSM.

6 Проектування центру комутації мобільного зв`язку GSM 2,5G. Нормативні документи, які регламентують вимоги до проектування згідно рек. ITU-T.

7 Основні методики прогнозування навантаження для мереж мобільного зв’язку GSM/GPRS з комутацією пакетів.

8 Проектування підсистеми GPRS центру комутації MSC

9 Проектування підсистеми технічного обслуговування, експлуатації й адміністрування Operation&Maintenance Sybsystem центру комутації ММЗ.

10 Особливості проектування перспективних центрів комутації ММЗ.

5 курс

Технічна експлуатація систем комутації

(модуль 5.1)
Зміст знань

Організація державного управління, регуляція діяльності в галузі телекомунікацій, ліцензування, тарифна політіка, стандартизація і сертифікація в телекомунікаціях.

Прогнозування і планування розвитку галузі, економічна та інвестиційна політика, взаємодія операторів і користувачів послуг телекомунікацій.

Вплив технологій і архітектури мереж на управління, об’єкти та параметри мережі телекомунікацій, якими потрібно управляти, управління послугами телекомунікацій, проблеми захисту інформації, техніко-економічні аспекти створення АСУ телекомунікаціями.

Загальна структура національної системи управління мережами телекомунікацій, система управління телефонними мережами загального користування.

Основні технічні вимоги до систем управління ТМЗК та системи управління телефонним навантаженням.

Процеси планування, проектування та розвитку послуг, процеси управління мережами та системами телекомунікацій.
Зміст вмінь

Оперативно відновлювати функціонування з нормативною якістю системи чи окремі пристрої електрозв’язку.

Обґрунтовувати засоби управління технічним обслуговуванням станцій ЦСК у відповідності з реальними умовами використання на мережі електрозв’язку та міжстанційної взаємодії ЦСК з існуючим комутаційним обладнанням

Використовувати сучасні технології процесу ведення документації на ЦСК

Виконувати функції адміністрування поточних даних для програм АРМ «Техвідділ», «Бюро ремонту», «Касир»

Аналізувати послуги систем управління, функціональні області управління, роботу з потенційними користувачами, надання послуг, розрахунки за послуги зв’язку

Синтезувати структуру сучасної моделі OSS

Створювати та редагувати бази даних АРМ «Абонвідділ»

Виконувати функції адміністрування поточних даних для програмного забезпечення ЦСК, а також управляти підсистемами СКС №7, приймати тарифікаційну інформацію
Змістові модулі дисципліни

1 Основні поняття технічної експлуатації.

2 Регуляція і управління в телекомунікаціях.

3 Форми і методи управління телекомунікаціями.

4 Проблеми управління мережами та послугами телекомунікацій.

5 Реалізація систем управління мережами та послугами телекомунікацій

6 Управління діяльністю в телекомунікаціях

Технології, протоколи та системи комутації

перспективних мереж мобільного зв’язку

(модулі 5.1, 5.2)
Зміст знань

Студент повинен знати: • принципи побудови перспективних мереж мобільного зв’язку

 • основні стратегії та напрямки розвитку, технології та протоколи

 • принципи побудови центрів комутації перспективних мереж мобільного зв’язку.

 • основні принципи сигнальної взаємодії. Архітектури перспективних платформ розвитку мереж мобільного зв’язку.

 • загальні принципи технічного обслуговування, експлуатації та адміністрування мереж мобільного зв’язку.


Зміст вмінь

Студент повинен вміти:

- аналізувати і синтезувати схеми перспективних мереж мобільного зв’язку

- проводити розрахунки необхідних параметрів мережі з метою дося-гнення нормативної

якості та надійності надання послуг зв`язку використовуючи мате-матичні та аналітичні

методи розрахунку.

- розробляти проектну документацію до проек-ту розвитку мереж мобільного зв’язку за

технічними умовами, використовуючі сучасні методи проектування, вміти синтезувати

функціональні схеми обладнання, з потрібними засобами сигналізацій для конкретних

структур мереж.
Змістові модулі дисципліни

Модуль 5.1:

1 Перспективні МЗРО третього покоління (3G)

2 Узагальнена мережева архітектура GSM/GPRS/UMTS.

3 Базова мережа CN/GERAN UMTS.

4 Ідентифікація та адресація в перспективних ММЗ.

5 Системи комутації перспективних ММЗ третього покоління.


 • Архітектура центра комутації третього покоління типу Siemens U-MSC..

 • Архітектура центра комутації МЗРО третього покоління типу Alcatel MSCі Alcatel 1000 S12 MSC.

 • Архітектура центра комутації МЗРО третього покоління типу Nokia (DX220MTX).

6 Протоколи перспективних ММЗ. Структура протоколів UTRAN  RANAP/RNSAP/NBAP.

Протоколи транспортної мережі (MAC, RLC) (TS 25.321).

7 Сигналізації СКС-7 для МЗРО

Модуль 5.2:

1 Функціональна архітектура IMS. Архітектура IMS. Процедури IMS.

2 Концепція об’єднання мереж фіксованого та мобільного зв’язку на базі те-хнології FMC.

3 Концепція розвитку мереж мобільного зв’язку на базі технології LTE. Архітектура та

приклад побудови мережі на базі технології LTE.

4 Послуги та якість обслуговування ММЗ 3G/4G.

5 Процедури Blling перспективних ММЗ.

6 Технічне обслуговування, експлуатація й адміністрування перспективних ММЗ.

7 Перспективи розвитку ММЗ.


IP-Телефонія

(модулі 5.1, 5.2)
Зміст знань

Студент повинен знати: • принципи побудови мереж IP-телефонії. Архітектура та компоненти іх призначення та взаємодія.

 • організація протоколів взаємодії мереж IP-телефонії.

 • етапи встановлення з’єднань, основні сценарії сеансів зв’язку в IP-телефонії. Принципи здійснення транзакцій, процедури регістрації, запити в системі, ініціалізація сесій.

 • принципи взаємодії елементів мереж IP-телефонії. Робота клієнта агента користувача та сервера агента користувача.


Зміст вмінь

Студент повинен вміти: • адмініструвати кінцеве обладнання мереж IP-телефонії. Включення до вузлів мережі

 • пналізувати вміст повідомлень що передаються протоколами мереж IP-телефонії.

 • виконувати налаштування сервера з ОС Linux, первинна інсталяція сервера програмної IP-PBX. Керувати послугами та додатками на сервері.

 • розробка проекту мережі, вибір протоколів для застосування та їх налаштування для конкретного обладнання.


Змістові модулі дисципліни

1 Принципи побудови мереж IP-телефонії

2 Організація та робота мереж IP-телефонії

3 Протоколи мереж IP-телефонії

4 Відкриті рішення для побудови мереж IP-телефонії

Обладнання мереж з комутацією пакетів

(модулі 5.1, 5.2)
Зміст знань

– принципи побудови, архітектуру та взаємодію функціональних елементів

мультисервісних систем;

– основні протоколи транспортування мультимедійного трафіку в мультисервісних

мережах, базові технології мультисервісних мереж для транспортування аудіо- та

відеосигналів;

– норми на параметри якості передавання трафіку при використанні транспортних

мереж з пакетними методами передаванняЗміст вмінь

– проводити моделювання та конфігурування мультисервісних систем з метою їх

оптимізації та визначення експлуатаційних характеристик проектованих мереж,

користуючись відповідними програмними засобами;

– проводити вимірювання якісних параметрів транспортування трафіку в мультисервісних

мережахЗмістові модулі дисципліни

1 Функції та способи побудови мультисервісних систем. Типи послуг, що надаються.

2 Протоколи передавання канального, мережного та транспортного рівнів. Підвищення

ефективності використання функціональних елементів та методи підвищення надійності

функціонування мультисервісних мереж

3 Голосові додатки мультисервісних мереж. Методи ефективного стиснення голосових

сигналів. Оцінка якості та нормування параметрів голосових каналів. Відео-додатки

мультисервісних мереж. Загальна характеристика цифрових відеосигналів. Особливості

передавання цифрових відеосигналів в мультисервісних системах.

4 Підвищення ефективності використання ресурсів мультисервісних систем та. Управління

трафіком додатків мультисервісних мереж

Моделювання та оптимізація систем та мереж телекомунікацій

(модулі 5.1, 5.2)
Зміст знань

Засоби моделювання систем: паралельні взаємодіючі процеси, ланцюги Маркова, системи масового обслуговування.

Основи теорії сіток Петрі, підкласи, розширення сіток, алгоритми визначення властивостей сіток Петрі.

Рівняння станів і мережні інваріанти, основні алгоритми: Тудіка, редукції, нерозв’язністи проблеми еквівалентності.

Алгоритми побудови дерева покриваючих маркірувань.

Досяжність заданого маркірування сіток Петрі. Алгоритм рішення проблеми досяжності.

Основні моделюючої системи, принципи їх функціонування. Методі та засобі моделювання складних систем.

Засоби проектування та дослідження реальних систем за допомогою моделюючих програм.


Зміст вмінь

Будувати кінцеві автоматі, машину Тюрінга. Мінімізувати кінцеві автоматі.

Аналізувати властивості сіток Петрі за допомогою вивчених методів.

Представляти модель реального об’єкта адекватною сіткою Петрі та досліджувати її властивості.

Будувати графи досяжних та покриваючих маркірувань сітки Петрі.

Вирішувати задачі аналізу та синтезу телекомунікаційних пристроїв, мереж, протоколів за допомогою навчальної моделюючої системи.

Проектувати системи автоматичного та автоматизованого керування промислової моделюючої системи. Використовувати методи розрахунку ТКС.

Моделювання та дослідження моделей реальних систем і процесів


Змістові модулі дисципліни

Модуль 5.1: Концепції моделювання систем та мереж

1. Загальні принципи моделювання систем та мереж. Кінцеві автомати

2. Сітки Петрі

3. Методі оптимізації

4. Машини Тюрінга. Алгоритмічно нерозв’язні проблеми.
Модуль 2: Моделюючи системи та моделі реальних об’єктів

1. Моделюючі системи

2. Моделі комунікаційних мереж та керуючих систем

Конвергентні платформи надання послуг

(модуль 5.3)
Зміст знань

Студент повинен знати:

- засоби, визначення, технології й функціональні можливості впровадження та функціонування конвергентних платформ надання послуг, згідно регламентуючих документів ITU-T;

- номенклатуру, класифікацію конвергентних послуг та принципи їх надання;

- основні технології конвергентних мереж та основні стратегії та сценарії впровадження конверген-тних платформ за умов різних технологічних реалізацій мережевої архітектури;

- апаратно-програмні принципи реалізації конвергентних платформ та можливості їх використання для мережевих архітектур різних конфігурацій та технологічної побудови;

- знати показники QoS, які необхідні для забезпечення надання послуг;

- знати основні алгоритми надання конвергентних послуг, взаємодії та принципи обміну повідомленнями.Зміст вмінь

Студент повинен вміти: • обґрунтовано з урахуванням принципів технологічної побудови існуючих мережевих архітектур формувати вимоги до конвергентної платформи;

 • планувати необхідну номенклатуру послуг, контролювати здійс-нення заходів з її реалізації, використовуючи набуті знання, технічну документацію й чинні нормативні документи; вміти аналізувати та обґрунтовано обрати необхідну стратегію розвитку та сценарій впровадження конвергентної платформи за умов потрібної номенклатури послуг з урахуванням нормативної документації та регламентуючих документів ITU-T;

 • планувати й забезпечувати впровадження необхідних апаратно-прораммних засобів для реалізації платформи з урахуванням обраної технології; аналізувати можливості взаємодії об’єктів конвергентної мережі; передбачати та вміти розробляти необхідні алгоритми взаємодії за умов обраної технологічної реалізації конвергентної мережі.Змістові модулі дисципліни

1 Сучасний стан технологічного розвитку ТмЗК, мереж мобільного зв’язку та мереж

абонентського радіодоступу в Україні.

2 Конвергентні платформи надання послуг.

3 Класифікація конвергентних послуг та додатків, способи їх надання. Основні рівні

мережевої конвергенції на базі конвергентної платформи.

4 Основні стратегії та сценарії впровадження конвергентної платформи для мережевої

інфраструктури.

5 Технології реалізації мережевих конвергентних платформ. Функціональ-на архітектура

IMS. Архітектура IMS. Процедури IMS.

6 Аппаратно-програмна реалізація мережевих конвергентних платформ.

7 Забезпечення основних показників QoS для конвергентних платформ надання послуг

згідно ITU-T G.1000.

8 Конвергентна платформа надання інтелектуальних послуг OSA/Parlay.Протоколи взаємодії та сигналізації в ТКС

(модулі 5.1, 5.2)
Зміст знань

Призначення й функції сигналізації й синхронізації, їх роль в сучасних системах електрозв’язку та в створенні інформаційної інфраструктури.

Класифікація систем сигналізації, сигналізації на ТМЗК (види, склад, способи і коди передавання та електричні параметри сигналів), внутрішньосистемна сигналізація в ЦСК. Обладнання сигналізації сучасних ЦСК, особливості протоколів сигналізації в стиках V5.1 і V5.2.

Функціональна архітектуру СКС7, призначення й функції підсистем СКС7, типи і формати сигнальних одиниць. Принципи сигнального обміну й процедури сигналізації, особливості національної версії СКС7, побудова мережі спільноканальної сигналізації, принципи й методи тестування спільноканальної сигналізації.

Принципи цифрової абонентської сигналізації ЕDSS1, сигналізації на мережах АТМ і В-ISDN.

Сигналізацію QSIG для корпоративних мереж, специфіку сигнального обміну на пакетних мережах, особливості доступу до пакетних мереж для терміналів мережі ISDN.

Принципи побудови протоколів SIP, SIP-T, H.248 та SIGTRAN.

Особливості механізмів взаємодії по протоколам SIP, SIP-T, H.248 та SIGTRAN.

Сценарії встановлення з’єднань на пакетних мережах.
Зміст вмінь

Розробляти вимоги до систем сигналізації цифрових мереж.

Мотивувати, планувати й контролювати здійснення технічних і організаційних заходів з їх реалізації, використовуючи набуті знання й чинні технічні нормативи.

Планувати зміни способів сигналізації й забезпечувати впровадження потрібних технічних засобів цифрових систем комутації, необхідних підсистем спільноканальної сигналізації №7 тощо для забезпечення процесу розвитку мережі зв’язку.

Використовуючи набуті знання, технічну документацію й чинні нормативні документи.

Планувати й забезпечувати реалізацію способів протокольної взаємної різнотипних мереж для забезпечення їх взаємодії.

Використовуючи набуті знання, технічну документацію й чинні нормативні документи, планувати роботу персоналу.

Розробляти виробничі інструкції з контролю й підтримки протокольного взаємозв’язку, контролювати діяльність персоналу, використовуючи чинні нормативні документи.


Змістові модулі дисципліни

1. Сигналізація на ТМЗК.

2. Спільноканальна система сигналізації № 7.

3. Сигналізація на мережах ISDN

4. Специфікація протоколів SIP та SIP-T.

5. Специфікація протоколів Н.248 та SIGTRAN.


6 курс

Надійність засобів телекомунікацій

(модуль 5.1)
Зміст знань

Критерії і показники надійності різних видів технічних об’єктів, методи аналізу і синтезу техніки по критеріях надійності.

Методи забезпечення і підвищення надійності техніки.

Наукові методи експлуатації техніки, що забезпечують її експлуатаційну надійність, випадковий характер відмов і відновлень.

Надійність інформаційних систем, критерії абсолютно надійних систем, надійність програмного забезпечення.
Зміст вмінь

Аналізувати надійність техніки при законах розподілу відмов і відновлення, відмінних від експоненціального, з використанням математичного апарату інтегральних рівнянь.

Виконувати порівняльний аналіз ефективності різних методів введення надмірності (структурною, навантаженням, тимчасовою).

Розраховувати інтервальні оцінки показників надійності систем при неповній інформації про закони розподілу відмов.

Використовувати топологічні методи аналізу надійності техніки.
Змістові модулі дисципліни

1. Теорія надійності, її фундаментальні поняття і визначення.

2. Аналіз надійності складних технічних систем.

3. Надійність техніки в процесі її експлуатації.4. Надійність інформаційних систем.
Зав кафедри КС,

д.т.н., проф. А.Г. Ложковський


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка