Інформація емітента за 2011 рік Загальні відомості Повне найменування емітента: Міжнародний Соломонів Університет Організаційно-правова формаСкачати 317.64 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір317.64 Kb.
Річна інформація емітента

за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

Міжнародний Соломонів Університет

1.2. Організаційно-правова форма:

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

1.3. Місцезнаходження емітента:

Шолуденка, 1-б, Київ, Святошинський, Україна, 04116

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

19131822

1.5. Міжміський код та телефон:

044-236-0133

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента:

10488

1.7. Дата державної реєстрації:

07.02.2002

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

www.sma.ua.


2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

3455

4143

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2050

2312

Довгострокові фінансові інвестиції

222

222

Запаси

2

1

Сумарна дебіторська заборгованість

451

959

Грошові кошти та їх еквіваленти

545

309

Власний капітал

-1754

-2634

Статутний капітал

222

222

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-1988

-2868

Довгострокові зобов'язання

3413

3596

Поточні зобов'язання

1755

3175

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0

0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

0

0

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

Вартість чистих активів

-1754

-2634


3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про органи управління емітента.

Управління ТОВ "Міжнародний Соломонів університет" здійснюється Радою Засновників \вищий орган\, яка фактично є зборами Учасників товариства, та Ректором \виконавчий орган/. Вищим органом управління Університету є Рада Засновників, яка складається із Засновників \або їі представників\. Компетенція Ради Засновників: розгляд Статуту Університету, внесення до нього змін та доповнень; розгляд розмірів статутного фонду; вирішення питання про зміну складу Засновників; призначення та звільнення президента, Віце-президентів, ректора, проректорів, головного бухгалтера; призначення Ревізійної Комісії; затвердження структури Університету, положень про органи управління, штатного роскладу та правил прийому; затвердження генерального бюджету Університету; призначення перевірок діяльності Університету. Реорганізація або ліквідація Університету здійснюється за рішенням зборів Ради Засновників. Члени Ради Засновніків обирають із свого складу Голову Ради Засновників. Рада Засновників може делегувати свої права Голові Ради Засновників, Наглядовій Раді, Ректору на необмежений строк. Виконавчим органом

Університету є Ректор, який керує поточною діяльністю Університету. Ректор діє на засадах єдиноначальності і призначається на посаду Радою Засновників відповідно до статті 20 Закону України "Про освіту". Ректор Університету виконує такі функції: на підставі рішення Ради Засновників відкриває в банках розрахункові рахункі; самостійно в межах чинного законодавства та прав, делегованих Радою Засновників вирішує питання діяльності закладу; представляє вищий заклад освіти в державних та інших органах, відповідає за результати діяльності закладу перед органом державної виконавчої влади, у підпорядкуванні якого він перебуває; є розпорядником майна і коштів закладу; пнриймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу згідно з чинним законодщавством; забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в межах закладу; відраховує із складу та поновлює до складу студентів; визначає функціональні обов"язки працівників заклкаду; контролює виконання навчальних планів і програм, планів науко-дослідних робіт; укладає господарські та інші угоди, видає доручення; видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов"язкові для усіх підрозділів та працівників Університету; затверджує розклад та учбове навантаження професорсько-викладацького складу; конролює дотримання штатно-фінансової дисципліни всіма підрозділами закладу; здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховальної та культурно-масової роботи, станом фізичногго вихованняі здоров"я студентів; організовує побутове обслуговування стукдентів і працівників закладу, здійснює заходи їх оздоровлення; розробляє і подає на затвердження загальним збо- рам трудового колективу Університету Правила внутрішнього розпорядку закладу; здійснює інформаційне забезпечення освітньої діяльності; забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу; забезпечує установлення вимог до змісту, рівня та обсягу освіти. Контроль за діяльністю Ректора здійснюється Ревізійною комісією, що створюється зборами Учасників з іх числа в кількості не менш 3-х осіб. Компетенція Ревізійної комісії та відповідні повноваження визначаються законодавством та положенням про Ревізійну комісію.

В управлінні окремими справами Емітента можуть приймати участь органи, які не є органами управління твариства, а саме: органи студентського самоврядування, президент, Наглядова Рада /діє на громадських засадах/, робочі органи - ректорат, деканати, приймальна комісія, дорадчі органи - вчена рада, бюджетно-фінансова комісія.
Інформація про посадових осіб емітента

Ректор - Розенфельд Олександр Ілліч; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СН, 232647, 27.06.1996, Печерський РУ ГУ МВС України в м.Києві; 1949 року народження. Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 18. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Директор ТОВ "ЦПЕД". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мав. Нарахована заробітна плата за 2010 р. - 149521,04. Дивіденди не нараховувались. Освіта вища, Стаж керівної роботи 17 років. Найменування підприємства попередня посада, яку займав - Директор ТОВ "ЦПЕД".

Голова Ради засновників МСУ - Шапшович Роман Михайлович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СН, 684312, 30.12.1997, Московський РУ ГУ МВС України в м.Києві; 1943 року народження. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 17. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Перший віце-президент НКЦ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мав. Нарахована заробітна плата за 2010 р. Склала 148652,03. Дивіденди не нараховувалися. Освіта вища. Стаж керівної роботи 16 років. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - Перщий віце-президент НКЦ.

Головний бухгалтер - Іофіна Жанна Григорівна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт: СН, 898093, 22.09.1998, Дарницький РУ ГУ МВС України в м.Києві; 1949 року народження. Освіта: середня спеціальна. Стаж керівної роботи (років): 18. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Головний бухгалтер МП КРО "ОРА". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Нарахована заробітна плата за 2010 р. Склала 149875,41. Дивіденди не нараховувалися. Освіта - середня спеціальна, стаж керівної роботи 17 років. Найменування підприємства та попередня посада, яку займала - Головний бухгалтер МП КРО "ОРА".

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Юридичні особи:

(код за ЄДРПОУ ), місцезнаходження: , , , , , . Засновнику/учаснику належить % від загальної кількості акцій (часток, паїв).Фізичні особи:

Розенфельд Олександр Ілліч; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт паспорт: СН, 232647, 27.06.1996, Печерский РУГУ МВС України в м.Києві. Засновнику/учаснику належить 45% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Шапшович Даніeль; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт паспорт: ISR, 10173143, 28.03.2004, ISRAELI, ZEFAT. Засновнику/учаснику належить 5,5% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Зільберман Ірина Петрівна; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт паспорт: СН, 126800, 30.06.1996, Старокиївське РУГУ МВС України м.Києва. Засновнику/учаснику належить 2% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Розенфельд Олександр Ілліч; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт паспорт: СН, 233566, 18.07.1996, Печерський РУГУ МВС України в м.Києві. Засновнику/учаснику належить 1,75% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Шашпович Роман Михайлович; серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт паспорт: СН, 664312, 30.12.1997, Московський РУГУ МВС України в м.Києві. Засновнику/учаснику належить 45,75% від загальної кількості акцій (часток, паїв).
4. Інформація про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій


Випуск зареєстровано року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - , орган, що зареєстрував випуск - , код цінного папера - , тип цінного папера – , форма існування - , форма випуску - , номінальною вартістю грн. у кількості штук, загальною номінальною вартістю грн., що складає % у статутному капіталі.

Процентні облігації


Випуск зареєстровано 09.02.2004 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 16/2/04, орган, що зареєстрував випуск - ДКЦПФР, номінальною вартістю 1000 грн. у кількості 1419 штук, форма існування - Бездокументарна, форма випуску - Іменні, загальною номінальною вартістю 1419000 грн. Процентна ставка за облігаціями складає 8%. Термін виплати процентів - 25.12.2013. Дата погашення облігацій - 25.12.2013 року. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Продаж облігацій на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах не передбачається. На позабіржовому ринку облігації продаються за договірною ціною.
Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля цінними паперами на зовнішних ринках у 2009 р. Не здійснювалася.
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Факти лістингу\делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах відсутні.
Мета додаткової емісії: Додаткова емісія не здійснювалася.
Спосіб розміщення: Первинне розміщення облігацій здійснено в грудні 2003 р. За номінальною вартістю на суму 1419000 грн. Згідно договору купівлі-продажу № 1 від 25 грудня 2003 р.обслуговування випуску облігацій здійснював депозитарій ВАТ "Межрегіональний фондовий союз". , з 12.10.2009 р. Правонаступник ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів".

Дисконтні облігації


Випуск зареєстровано року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - , орган, що зареєстрував випуск - , номінальною вартістю - грн. у кількості штук у випуску, загальною номінальною вартістю грн. Форма існування - , форма випуску - . Дата погашення облігацій - року.

Цільові (безпроцентні) облігації


Випуск зареєстровано року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - , орган, що зареєстрував випуск - , номінальною вартістю - грн. у кількості штук у випуску, загальною номінальною вартістю грн. Форма існування - , форма випуску - . Випуск здійснено під . Дата погашення облігацій - року.
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

року зареєстровано випуск обсягом , з яких на звітну дату розміщено на суму грн. Умови обігу та погашення: .
Інформація про похідні цінні папери

Випуск зареєстровано року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - , вид похідних цінних паперів - , різновид похідних цінних паперів - , серія - . Строк розміщення - , строком дії - , терміном виконання . Всього у випуску штук. Обсяг випуску становить грн. Базовий актив має наступні характеристики: . Цінні папери не включені до лістингу на _-_ фондовій біржі.


5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про всі випадки зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі. Вказуються найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, з яким розірвано договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, якому передано ведення системи реєстру. Вказуються дата прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів, орган, що прийняв рішення, та причини прийняття цього рішення. Зазначаються дата і номер розірваного та укладеного договору, дата і номер акта прийому-передачі системи реєстру.

Найменування реєстратора - (код за ЄДРПОУ - ), організаційно-правова форма: . Місцезнаходження: , , , , . Реєстратор має ліцензію на цей вид діяльності , що видана: року. Контактний телефон: , факс: . Основний вид діяльності: .
6. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент акціонерне товариство)

Зазначається про проведення або непроведення загальних та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини. У разі, якщо загальні та позачергові збори скликались, але з будь-яких причин не відбулись, емітент має розкрити причини.

Вид загальних зборів - . Дата проведення: року. Кворум зборів: % до загальної кількості голосів.

--- *** ---7. Інформація про дивіденди

Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплату дивідендів не приймалось, про це зазначається та таблиця не заповнюється.


За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

Сума виплачених дивідендів, грн.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Дата виплати дивідендів
8. Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:

ЗАТ АФ "Украудит ХХ1-Солом"янська філія" (код за ЄДРПОУ - 23535838), організаційно-правова форма: Приватне пiдприємство. Місцезнаходження: Молодогвардійська, 7-б, м.Київ, Солом"янський, м. Київ, 03151. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності 1573, що видана: Аудиторська Палата України 05.01.2003 року. Контактний телефон: 8-044-2365547, факс: 8-044-2365547. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. Емітент користується послугами ЗАТ АФ "Украудит ХХ1-Солом"янська філія"
Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):

Державній комісії з цінних

паперів та фондового ринку
Аудиторський висновок

про достовірність, повноту і відповідність чинному

законодавству фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю “Міжнародний Соломонів університет””

станом на 31.12.2010р.

м.Київ 21 квітня 2011 року

Аудиторський висновок про фінансову звітність ТОВ ”Міжнародний Соломонів університет” здійснено незалежною аудиторською фірмою “УКРАУДИТ ХХІ-СОЛОМ’ЯНСЬКА ФІЛІЯ” згідно з договором № 4 від 03 березня 2011р. Аудиторська фірма внесена в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності 26.01.2001 року за № 1573.

Адреса ЗАТ АФ"УКРАУДИТ ХХІ-СОЛОМ'ЯНСЬКА ФІЛІЯ": м.Київ-03151, вул.Молодогвардійська, 7б.

Перевірка здійснювалась з 03 березня 2011 року по 21 квітня 2011 року.

Аудиторській висновок видано 21 квітня 2011 року.

Період перевірки: з 01.01.2010р. по 31.12.2010р.

ЗАТ АФ "УКРАУДИТ ХХІ-СОЛОМ'ЯНСЬКА ФІЛІЯ" провела аудиторську перевірку фінансових звітів: Баланс(ф №1), Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до фінансових звітів станом на 31.12.2010р., опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до національних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка достовірності фінансової звітності Товариства за 2010 рік проводилася відповідно до “Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 19.12.2008 N 1528, керуючись Законом України від 16.07.99 № 996-ХІУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, Законом України від 22.05.97 № 283/97-ВР “Про оподаткування прибутку підприємств”, та іншими документами, що регламентують ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також Стандартами аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (зокрема, МСА 700 (переглянутий) “Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення”, МСА 701 “Модифікація висновку незалежного аудитора”, МСА 720 “Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти”), що прийняті в якості Національних нормативів аудиту (протокол засідання Аудиторської палати України від 18.04.2003 № 122). Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.

Аудит включає також оцінку відповідності облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних активів, яка проводилась перед складанням фінансової звітності за 2010 рік, через обмеження Товариством обсягу нашої роботи.
Висновок
На нашу думку, фінансові звіти, за винятком впливу на фінансові звіти питання, про яке йдеться в попередньому параграфі, справедливо й достовірно відображають фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю ”Міжнародний Соломонів університет” станом на 31.12.2010р. та його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до національних стандартів фінансової звітності.

Висловлювання думки щодо розкриття інформації

про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики товариства
Товариством протягом 2010 року здійснювалося ведення бухгалтерського обліку згідно з принципами і методами, передбаченими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. У відповідності до Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-ХІV та згідно з П(С)БО № 1"Загальні вимоги до фінансової звітності" товариством було забезпечено безперервність відображення операцій й достовірність оцінки активів, зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку, при цьому використовувалася журнально-ордерна форма обліку.

Облікова політика товариства на 2010 рік була встановлена наказом ректора

ТОВ ”Міжнародний Соломонів університет” Розенфельд О.І. №1 від 04.01.2008р. -яким передбачено:

• основні засоби (ОЗ) відображаються у звітності за балансовою вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації;

• нарахування амортизації ОЗ провадиться податковим методом зменшення вартості основних засобів;

• до МШП відносяться ТМЦ вартість придбання яких до 1000 грн. і строком використання до 1 року;

• знос по малоцінних необоротних матеріальних активах нараховується при передачі в експлуатацію в розмірі 100% від вартості їх передачі в експлуатацію;

• запаси на дату балансу відображаютьсяпо первісній вартості;

• метод списання запасів –по ідентифікаційній собівартості;

• резерв сумнівних боргів не встановлено ;

• при формуванні витрат використовувалися балансові рахунки класу 9 ;

Зміни в облікову політику товариства протягом 2010 року не вносились.

ТОВ ”Міжнародний Соломонів університет” веде бухгалтерський облік за журнально-ордерною системою рахівництва з використанням "Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про застосування цього плану рахунків, затверджених наказом МФ України від 30.11.99р. № 291, з урахуванням особливостей своєї діяльності. Під час перевірки встановлено окремі недоліки відображення в обліку деяких господарських операцій, про що після повідомлення нами Замовника, ним внесено відповідні зміни до бухгалтерського обліку.

Тому ми вважаємо за можливе підтвердити, що надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної фінансово-господарської діяльності діючому законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку задовольняє законодавчим та нормативним вимогам. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних. Дані окремих форм звітності не протиречать один одному. Усі показники доходів пов'язані з відповідними показниками витрат товариства.

Загальні висновки про результати діяльності ТОВ ”Міжнародний Соломонів університет” протягом 2010 року зроблені вірно, що підтверджується даними синтетичного бухгалтерського обліку.
Висловлювання думки щодо розкриття інформації про

правильність класифікації та оцінки активів у обліку товариства


На балансі товариства рахуються основні засоби і нематеріальні активи вартістю:

станом на 31.12.2010р. :

• залишкова вартість - 2312 тис.грн.

• первісна вартість - 6756 тис.грн.

• знос – 4444 тис.грн.

Залишки по рахунку "Основні засоби відповідають даним аналітичного обліку.

На балансі товариства станом на 31.12.2010р. обліковуються основні засоби і інші необоротні матеріальні активи по первісній вартості 6756тис.грн.в розрізі груп:

-будинки і споруди –6081 тис.грн.,

в тому числі будинки і споруди одержані в фінансову оренду –4515тис.грн.

-інструменти, прилади та інвентар-675 тис.грн.

Дооцінка основних засобів і інших необоротних матеріальних активів в 2010 році не проводилась.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться у відповідності з вимогами П(С)БО 8"Нематеріальні активи". На балансі товариства станом на 31.12.2010р. обліковуються інші нематеріальні активи (програмне забезпечення) по первісній вартості яка дорівнює 60 тис.грн. Амортизація нематеріальних активів нараховується, виходячи зі строків використання. Переоцінки необоротних активів, передбаченої П(С)БО№7 ТОВ ”Міжнародний Соломонів університет” не проводило.

Протягом 2010 року на балансі ТОВ ” Міжнародний Соломонів університет” :

• довгострокові фінансові інвестиції складають 222,0 тис.грн. і включають вартість сертифікактів акцій, які внесено учасниками до статутного фонду.

• поточні фінансові інвестиції не обліковувалися ;

Оприбуткування на баланс придбаних(отриманих) запасів проводиться за їх первинною вартістю у відповідності з вимогами П(С)БО №9 "Запаси", затвердженого наказом Мінфіну України від 20.10.99р.№ 246(із змінами та доповненями). Податок на додану вартість сплачений постачальникам, відноситься до податкового кредиту згідно з вимогами Закону України від 03.04.97р. №168/97-ВР"Про податок на додану вартість" (із змінами та доповненнями).

Станом на 31.12.2010р. залишок запасів товариства складає – 1тис.грн., в тому числі- інші матеріали-1тис.грн., що відповідає балансовій вартості запасів по даних балансових рахунків синтетичного бухгалтерського обліку.

При вибутті запасів їх оцінка здійснювалась по методу ідентифікаційної собівартості.

Переоцінка балансової вартості запасів у перевіряємому періоді не проводилась.

Річна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів проведена на підставі наказом ректора ТОВ ”Міжнародний Соломонів університет” Розенфельд О.І. № 2 від 30.09.2010р.


Висловлювання думки щодо розкриття інформації про

реальність розміру дебіторської заборгованості і зобов'язань


Облік дебіторської заборгованості товариство здійснює згідно вимог П(С)БО №10 “Дебіторська заборгованість", затвердженим наказом МФ України від 08.10.99р. № 237.

Станом на 31.12.2010р. на балансі ТОВ "Міжнародний Соломонів університет” знаходились :

• довгострокова дебіторська заборгованість вартістю –14 тис.грн.

• відстрочені податкові активи –296 тис.грн.

• поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом –128 тис.грн.

• інші оборотні активи-598 тис.грн.

На балансі ТОВ ”Міжнародний Соломонів університет” дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2010р. обліковується за терміном непогашення до 12 місяців – у сумі 233 тис.грн.

Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

Облік зобов'язань в товаристві ведеться у відповідності з вимогами П(С)БО №11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2000р. №85/4306.

На балансі ТОВ ”Міжнародний Соломонів університет” знаходиться кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) вартістю станом на 31.12.2010р. – 696 тис.грн.

ТОВ "Міжнародний Соломонів університет" має довгострокові зобов'язання за розрахунками

станом на 31.12.2010р. – 3596 тис.грн , в тому числі:

• інші довгострокові фінансові зобов'язання за розрахунками по фінансовому лізінгу-2177 тис.грн.

• довгострокові зобов'язання за облігаціями-1419 тис.грн.

Інші поточні зобов'язання складають станом на 31.12.2010р. –183 тис.грн.

ТОВ ”Міжнародний Соломонів університет” має поточні зобов'язання за розрахунками станом на 31.12.2010р.:

• з одержних авансів- 1094 тис.грн.

• з бюджетом –147 тис.грн.

• зі страхування- 572 тис.грн.

• з оплати праці- 483 тис.грн.


Висловлювання думки щодо розкриття інформації про стан

виконання зобов’язань за борговими цінними паперами


Випуск процентних іменних облігацій в бездокументарній формі зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 09 лютого 2004 року за № 16/2/04.

Загальна номінальна вартість облігацій, що пропонується до продажу становить 1419000 (один мільйон чотиреста дев’ятнадцять тисяч) гривень. Номінальна вартість однієї облігації становить 1000(одна тисяча) гривень. Фактичний обсяг емісії 1419 (одна тисяча чотириста дев’ятнадцять)штук. Термін обігу вказаних цінних паперів складає 3650 календарних днів -по 22.12.2013р. Відсоткова ставка встановлена в розмірі 8(вісім) процентів річних. Виплата процентних доходів здійснюється один раз на рік. Згідно договору купівлі –продажу № 1 від 25.12.2003р. здійснено продаж облігацій за ціною номіналу на суму 1419000 (один мільйон чотиреста дев’ятнадцять тисяч) гривень. Обслуговування випуску облігацій товариства здійснює депозитарій ВАТ “Міжрегіональний фондовий союз”(Код ЕДРПОУ 24917996).

Фінансові витрати з виплати процентів за облігаціями визнаються товариством витратами того звітного періоду в якому вони нараховані у відповідності з вимогами П(С)БО № 31"Фінансові витрати", затвердженого наказом Мінфіна України від 28.04.2006р. №415.

Зобов'язання з виплати процентів за процентними іменними облігаціями товариства за 2010 рік нараховано у сумі 113520(сто тринадцять тисяч п’ятьсот двадцять) грн. відповідно до проспекту емісії.

Виплата процентів:

-за 2008 рік по строку 25.12.2008р.у сумі 113520 грн. здійснено в травні 2009 року.

-за 2009 рік по строку 25.12.2009р. у сумі 113520 грн. здійснено в квітні 2010 року.

-за 2011 рік по строку 25.12.2010р. у сумі 113520 грн. здійснено в квітні 2011 року.


Висловлювання думки щодо розкриття інформації про обсяг чистого прибутку
Формування доходів проводиться згідно з діючим законодавством у відповідності з вимогами П(С)БО № 15"Доходи", затвердженого наказом Мінфіна України від 29.11.1999 р. N 290(зі змінами).

За 2010 рік товариство отримало виручку від надання послуг у сумі 11918 тис.грн., в тому числі: - ПДВ-109 тис.грн., тобто чистий дохід від реалізації склав 11809 тис.грн.

Формування витрат проводиться згідно з діючим законодавством у відповідності з вимогами П(С)БО № 16"Витрати", затвердженого наказом Мінфіна України від 31.12.99р. №318.

Витрати щомісячно списуються на фінансові результати. Витрати майбутніх періодів включаються до собівартості продукції(робіт, послуг) відповідно до діючого законодавства.

Перелік та склад статей калькуляції собівартості групується за елементами операційних витрат за 2010р.:

• матеріальні витрати – 1050 тис.грн.

• витрати на оплату праці- 5431 тис.грн.

• відрахування на соціальні заходи- 2133 тис.грн.

• амортизація- 233 тис.грн.

• інші операційні витрати – 3482 тис.грн.

Податковий облік валових витрат товариство веде без використання регістрів бухгалтерського обліку згідно вимог Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97р. №283/97-ВР. Перевірка правильності ведення податкового обліку не проводилась.

Собівартість реалізованих послуг становить 11167 тис.грн.

Адміністративні витрати - 1099 тис.грн.

Інші операційні витрати - 63 тис.грн.

Інші операційні доходи - 935 тис.грн.

Фінансові витрати - 114 тис.грн.

Інші доходи -10 тис.грн.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткуваня є прибуток у розмірі 311 тис.грн.

Податок на прибуток від звичайної діяльності становить 78 тис.грн.

Фінансовим результатом від звичайної діяльності є прибуток у розмірі 233 тис.грн.

По підсумках роботи товариство отримало прибуток за 2010 рік – 233 тис.грн., який відображено у звітності і визначено відповідно до вимог П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності”,

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87/399/3692( в редакції 23.05.2003р.), П(С)БО №15 "Доходи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290, П(С)БО №16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318.

Підсумок балансу станом на 31.12.2010р. становить 4143 тис.грн.
Висловлювання думки щодо розкриття інформації про

визначення власного капіталу та його структури


Власний капітал і його структура товариством визначено у відповідності з вимогами П(С)БО№2 "Баланс” і П(С)БО№6 "Звіт про власний капітал", затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87/399/3692( в редакції 23.05.2003р.)

Станом на 31.12.2010р. власні кошти ТОВ "Міжнародний Соломонів університет" які можуть бути використані відсутні, а саме:


1.Статутний капітал 222 тис.грн.

2.Пайовий капітал 0 тис.грн.

3.Додатковий вкладений капітал 0 тис.грн.

4.Інший додатковий капітал 12 тис.грн.

5.Резервний капітал 0тис.грн.

6.Нерозподілений збиток - 2868 тис.грн.

7.Вилучений капітал 0 тис.грн.

8.Підсумок розділу І активу балансу/без стр.040/ 2637 тис.грн.

9. Власні кошти (ряд.1+2+3+4+5+6-7-8) -3 тис.грн.
Інший додатковий капітал включає:

• Фонд використаний на придбання матеріальних активів-12 тис.грн.

Дані, які наведено в таблиці відповідають залишкам бал.рах.№№ 40”Статутний капітал”, 442”Нерозподілений збиток” станом на 31.12.2010року.

Розмір та структура власного капіталу відображені в фінансовій звітності товариства станом на 31.12.2010р. достовірно.


Висловлювання думки щодо розкриття інформації про статутний капітал
Учасниками товариства є фізичні особи.

Оголошений товариством статутний капітал складає 222 тис.грн.(двісті двадцять дві тисячі грн.). Станом на 31.12.2010р. статутний капітал сплачено повністю, тобто на 100,0% і відповідає залишкам бал.рах.№ 40 “Статутний капітал ”.


Висловлювання думки щодо розкриття інформації про відповідність чистих активів

станом на 31.12.2010 року вимогам законодавства


Чисти активи ТОВ ” Міжнародний Соломонів університет”, які розраховані згідно до рішення ДКЦПФР від17.11.2004р. № 485, не відповідають вимогам статті 144 Цивільного Кодекса України, ст.39 Закону України “Про господарські товариства” від 19.09.1991р. № 1576-ХІІ (зі змінами та доповненями) і їх розмір є меншим за розмір статутного капіталу, а саме:
Код рядка тис.грн.

Активи


Необоротні активи (рІ Актива баланса) 1 2859

Оборотні активи (рІІ Актива баланса) 2 1269

Витрати майбутніх періодів (стр.270 баланса) 3 15

Ітого активи (1+2+3) 4 4143

Зобов'язання

Довгострокові зобов'язання (рІІІ пасива баланса) 5 3596

Поточні зобов'язання (рІV пасива баланса) 6 3175

Доходи майбутніх періодів (р V пасива баланса) 7 -

Забезпечення наступних витрат і платежів (рІІ пасива бал-а) 8 6

Ітого зобов'язання (5+6+7+8) 9 6771

Чисти активи товариства (4-9) 10 -2628

Статутний капітал 11 222

Порівняння 10-11

(якщо 10 менше 11-зменшення СФ або ліквідація тов-ва) 12 -2850


Згідно ст.144 ЦК України “якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів стає меншою від розміру статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.”
Висловлювання думки щодо розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначенних частиною першою ст.41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”
Протягом 2010 року дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначенних частиною першою ст.41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, в товаристві не відбувалися.
Аналіз фінансового стану товариства станом на 31.12.2008р. і 31.12.2010р.

Результати порівняльного аналізу показників платоспроможності та фінансової стабільності товариства за 2009р. та 2010р.з їх теоретичними значеннями наведено нижче:


Показники платоспроможності та фінансової стабільності

ТОВ ” Міжнародний Соломонів університет” за 2008-2010 рік.


Показники Станом на 31.12.09р. Станом на 31.12.10р. Аналіз

Аналіз ліквідності товариства

1.1.Загальної ліквідності (коефіціент покриття) - КЛ1

-який характеризує те наскільки ймовірно погасити за рахунок усіх мобілізованих оборотних активів обсяг поточних зобов'язань за кредитами та розрахунками

Теоретичне значення - не менше 1,0-2,0
0,10

(646/6439)


0,19

(1269/6771) Станом на 31.12.2010р. товариство не спроможне погасити за рахунок усіх оборотних активів свої поточні зобов’язання.Фактичне значення коефіціента загальної ліквідності не досягає оптимального інтералу

КЛ1= ІІ розд. Активу балансу (ряд.260): ІІІ розд. Пасиву бал-су(ряд.480)+ ІV розд. Пасиву б.(р.620)

1.2.Абсолютної (строкової)ліквідності – КЛ2

-який характеризує те наскільки є ймовірним негайне погашення короткострокових зобов'язань швидколіквідними грошовими коштами та цінними паперами.

Теоретичне значення - не менше 0,2-0,5


0,196

(513/2617)


0,097

(309/3175) Станом на 31.12.2010р. товариство спроможне погасити за рахунок грошових коштів 9,7% усіх поточних зобов’язаннь. Фактичне значення коефіціента абсолютної ліквідності становить 0,097 ,що не досягає його оптимального значення

КЛ2= Грошові кошти(ряд.230+240)+Поточні фінанс.інв-ції(ряд220): ІV розд. Пасиву б-су(р.620)

Аналіз платоспроможності(фінансової стійкості) товариства

2.Коефіціент фінансової незалежності(КФН):

-який свідчить про питому вагу власних коштів у загальній сумі заборгованості.

Теоретичне значення - не менше 0,25-0,5
-0,80

(-2867/3582)


-0,638

(-2634/4143) Коефіціент фінансової незалежнос-ті не досягає оптимального значення і це свідчить про те, що станом на 31.12.2010р. на кожні 100 грн. активів припадає 0 грн. власних коштів

КФН= І розд. Пасиву б-су(ряд.380) : І-ІV розд. Пасиву б-су(ряд.640)

3.Коефіціент покриття зобов’язань власним капіталом (фінансової стабільності)(КФС):

-який характеризує яка частина активу фінансується за рахунок стійких джерел - власних коштів і довгострокових зобов’язань

Теоретичне значення - не менше 1,0


-0,444

(-2857/6439)


-0,389

(-2640/6771) Коефіціент фінансової стабільнос-ті не досягає оптимального інтералу

КФС= І розд. Пасиву балансу(ряд.380)+ІІ розд. Пасиву б-су(ряд.430) :Підсумок ІІІ розд. Пасиву б-су(ряд.480) +Пасиву б-су(ряд.620)

4.Коефіціент рентабельності активів (КРА):

-який показує скільки прибутку дає 1 грн. вкладених активів.

Теоретичне значення - більше 0


0,078

(270/3566)


0,056

(233/4143) Станом на 31.12.2010р. чистий прибуток товариства складає 233 тис.грн.

Коефіціент рентабельності чистих активів досягає оптимального значення.

КРА= Фінансовий рез-т від звичайної діяльності(ряд.220/225 Ф№2) :І-ІІІ розд.Активубалансу(ряд.280)(гр.3+гр.4)/2


Враховуючи результати аналізу порівняння показників платоспроможності та фінансової стабільності товариства з їх теоретичними значеннями можна зробити висновок:

-про поліпшення загальної динаміки показників платоспроможності та фінансової стабільності станом на 31.12.2010р. у порівнянні з показниками на початок 2010 року ;

-про низький рівень платоспроможності товариства;

Додаток: Фінансовий звіт ТОВ ”Міжнародний Соломонів університет” на 31.12.2010р.

Директор

(Аудитор України, Н.В.Золотковська

сертифікат серії А №000877)

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії28.04.2011

(дата)

Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності)

www.sma.ua.

в мережі Інтернет
28.04.2011

(адреса сторінки)

(дата)


10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.10.2. Ректор


Розенфельд Олександр Ілліч
(найменування посади)
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)


М. П.
28.04.2012

(дата)2011 р. SMA 19131822


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка