Інформація для студента, що навчається за дистанційною технологією Організація навчального процесу за дистанційною формою навчанняСкачати 74.42 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір74.42 Kb.
Інформація для студента, що навчається за дистанційною технологією
Організація навчального процесу за дистанційною формою навчання

1. Дистанційне навчання в університеті планується та здійснюється відповідно до таких особливостей: • відкрите планування навчання, тобто свобода складання індивідуального навчального плану шляхом вибору дисциплін відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців даної спеціальності;

 • свобода вибору місця навчання: студенти можуть фізично бути відсутніми в навчальних аудиторіях основну частину навчального часу та самостійно обирати, де навчатися;

 • свобода вибору часу та темпу навчання, тобто прийом студентів в університет протягом всього року і відсутність фіксованих термінів навчання (в залежності від можливостей в опануванні навчальної програми).

 1. Відповідно до ідеології дистанційного навчання студенти працюють у зручний для себе час, у зручному місці та в зручному темпі, витрачаючи на навчання стільки часу, скільки необхідно кожному з них для засвоєння навчального матеріалу дисциплін і складання необхідних заліків та іспитів. Студенти денної форми навчання, яким за наказом (відповідно до їх заяв) дозволено навчатися з використанням дистанційних технологій не звільняються від відвідування лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять (згідно розкладу факультету), але мають право у дистанційній формі проходити контроль самостійної роботи, виконання індивідуальних завдань та модульний і підсумковий контроль.

 2. У дистанційному навчанні комп'ютерні засоби та активні методи навчання є основою організації навчального процесу.

 3. Для сприяння кращому засвоєнню навчального матеріалу та надання необхідної організаційної, методичної та іншої допомоги до студента прикріплюється викладач-координатор (консультант) за напрямом або дисципліною.

 4. Взаємодія викладача-координатора (консультанта) зі студентами дистанційної форми навчання, організованої на базі мережі Інтернет, здійснюється в формах:

 • індивідуальне листування зі студентами по електронній пошті;

 • розповсюдження інформаційних матеріалів та листування з усією віртуальною навчальною групою одночасно за допомоги списку розсилання;

 • консультаційна допомога при проведенні навчальних проектів та вирішенні проблемних питань у рамках навчального плану;

 • проведення контрольних заходів.

 1. Необхідною умовою ефективної самостійної навчальної роботи студента при дистанційному навчанні є наявність якісного сертифікованого дидактичного забезпечення, на яким розуміється комплекс різноманітних видів змістовної навчальної інформації, розроблений з урахуванням вимог психології, педагогіки, валеології, інформатики та інших наук і виконаного на різноманітних носіях (паперових, магнітних, плівкових тощо).

Необхідною умовою забезпечення високого рівня ефективності дистанційного курсу є попереднє планування діяльності тьютора і студента. Робота студента над кожним модулем будь-якого ДК спланована таким чином, що час виконання її не перевищує 8 годин на тиждень.

План діяльності студента у межах одного з модулів ДК «Теорія розв'язування винахідницьких задач»

Модуль І «Вступ до винахідництва»(7,5 год)

Вид діяльності

Наближений час виконання, год

Ознайомлення з анотацією до курсу та його цілями

0,5

Ознайомлення з лекційним матеріалом

1

Вивчення лекційного матеріалу

2

Виконання практичного завдання

1

Виконання самостійного завдання

1

Спілкування:

лист тьютору

повідомлення у форум


0,5

0,5

Ознайомлення з додатковими матеріалами. Тестування


1

У разі недотримання студентом графіку вивчення навчальної дисципліни та відсутності спілкування з викладачем-тьютором, заява студента на дистанційне вивчення навчальної дисципліни вважається недійсною. Якщо студент не пройшов модульне чи підсумкове контролююче тестування за графіком, чи пройшов його незадовільно, дозвіл на повторне проходження (перездачу) надається на платній основі, через погодження термінів з викладачем-тьютором. Студент повинен підтвердити підсумкову оцінку отриману дистанційно під час очної співбесіди з викладачем-тьютором у сесійний період, і має право її покращити, здавши підсумковий контроль на загальних підставах.Інформація для викладача-тьютора

Під час організації дистанційного навчання особливу увагу необхідно приділяти вимогам, які ставляться до викладача-тьютора. Крім традиційних якостей (досконале знання предмету, особистісні якості, здатність до самоосвіти тощо) від тьютора вимагається: володіння навичками застосування інформаційно- комунікативних технологій у педагогічній діяльності; знання технологій, методик та форм організації дистанційного навчання; урахування в роботі психологічних основ дистанційного навчання; ефективне планування власної діяльності в межах ДК.

Нижче наводимо план діяльності тьютора дистанційного курсу «Теорія розв'язування винахідницьких задач » .

План діяльності тьютора на підготовчому етапі та у процесі навчання одного з модулів ДК «Теорія розв'язування винахідницьких задач»

Підготовчий етап навчання


   1. Підготовка та розміщення об'яви про початок набору на курс з анотацією до нього та описом процедури реєстрації бажаючих учасників.

   2. Підготовка та розсилка анкет для зареєстрованих учасників.

   3. Створення списку розсилки зареєстрованих учасників.

   4. Відправка повідомлення з інформацією про тьютора з пропозицією обміну особистою інформацією між учасниками курсу через список розсилки.

   5. Повідомлення учасників про початок навчання.

   6. Формування рейтингової таблиці.

Модуль 1 «Вступ до винахідництва»

    1. Відправка повідомлення про початок першого тижня навчання та характеристика завдань, які необхідно виконати учасникам.

    2. Ознайомлення з навчальним планом.

    3. Відправка через список розсилання запрошення для участі у форумі «Розвиток технічних систем».

    4. Участь у форумі.

    5. Підготовка до проведення он-лайн заняття з розв'язання задач на подолання психологічної інерції.

    6. Проведення он-лайн заняття з розв'язання задач на подолання психологічної інерції.

    7. Відправка листів та ведення переписки з питань, що виникають у ході курсу.

В умовах дистанційного навчання головною функцією викладача-тьютора є ефективне керування самостійною роботою студентів через формування позитивної мотивації до навчання, чітку постановку цілей та завдань, організацію взаємодії між слухачами курсу та контроль за здійсненням ними різноманітних видів діяльності. Важливу роль у забезпеченні ефективності дистанційного курсу відіграє також освітній контент, тобто навчально-методичні матеріали, які розробляються викладачем.

Тексти лекцій наводяться у документах формату pdf та супроводжуються малюнками, схемами і контрольними запитаннями. Практичне заняття, в ході якого студенти набудуть навички розв'язування задач на подолання психологічної інерції, планується проводитися у он-лайн режимі. Методичні рекомендації до першого практичного заняття містять інструкцію, опис технічних можливостей даного програмного продукту та перелік питань, на які необхідно звернути увагу студентам при підготовці до практичного заняття. В якості самостійної роботи студентам пропонується розв'язати завдання та надіслати їх електронною поштою тьютору для перевірки.

Одним із ключових елементів дистанційного навчання є спілкування. В якості інструментів для спілкування у ДК передбачається застосування наступних засобів:

електронна пошта;

форум;

чат;


відеоконференція.

Системою дистанційного навчання передбачена організація форумів та чатів. Для їх створення викладач повинен авторизуватися у СДН

Інформування слухачів курсу щодо останніх новин також буде реалізовано через функціональні можливості СДН. Викладачу надається можливість додавати об'яви або інформацію про важливі дати чи події.

Для полегшення процесу засвоєння студентами основних понять навчальної дисципліни передбачене створення тьютором глосарію. Для контролю засвоєння студентами навчальної інформації планується використовувати самоконтроль та тестовий контроль. Самоконтроль буде реалізований через опрацювання студентами контрольних запитань після кожної лекції (або модуля), а після закінчення роботи над матеріалами конкретного модуля передбачається проходження студентами контрольного тесту.Контрольні тести у СДН розробляються за допомогою інструментів системи дистанційного навчання, які дозволяють створювати тестові завдання наступних типів: вибір одного з багатьох; вибір багатьох з багатьох; введення тексту; асоціативність; упорядкування; зіставлення. Система дистанційного навчання дозволяє при створенні тьютором тесту встановлювати рівень складності питання та бали за кожну відповідь, а також виводити сумарний бал. Після проходження тесту система оцінює студента та надає йому можливість переглянути результати відразу після проходження контролю. Потім тест перевіряється тьютором і остаточний бал заноситься до рейтингової таблиці. Рейтинг - це система оцінювання, в якій загальна кількість балів з конкретної теми визначається в залежності від значимості цієї теми у порівнянні з іншими і складається з основних (оцінювання самостійної роботи, практичних завдань та ін.) та додаткових балів (заохочення студентів під час дискусій, своєчасного виконання творчих та контрольних завдань тощо). Рейтингова оцінка дає можливість оцінити усі види діяльності студентів та дозволяє визначити: рівень підготовки кожного студента; об'єктивну динаміку засвоєння знань на протязі усього процесу навчання; рівень об'єктивності оцінки; кількість поточних та підсумкових балів.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка