І. програма навчального курсу "Історія України"Скачати 335.91 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір335.91 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

для самостійної роботи з курсу "Історія України"

студентів Інституту

заочно-дистанційної освіти

Дніпропетровськ

НГУ

2005


ПЕРЕДМОВА

Студенти Інституту заочно-дистанційної освіти вивчають історію України на І курсі. Навчальний процес складається з аудиторної та само­стійної роботи. До аудиторної роботи належать оглядово-настановчі та тематичні лекції, практичні заняття. Під час самостійної роботи студенти опрацьовують історичні документи та відповідну літературу, підручники, виконують контрольну роботу, готуються до іспиту. При підготовці до іс­питу студенти керуються наведеними в даному методичному комплексі програмою курсу та контрольними запитаннями.

Викладачі кафедри історії та політичної теорії проводять індивідуа­льні консультації з питань навчального курсу, а також з проблем підготов­ки контрольної роботи, практичних занять та іспиту щотижневе за графі­ком кафедри в ауд. 1/63 (телефон кафедри історії та політичної теорії -85-45).
І. ПРОГРАМА навчального курсу "Історія України"

Тема 1. Давня історія України.

Початок формування цивілізації на території України. "Неолітична революція" та її наслідки. Етнокультурні процеси на території України в період розкладу первіснообщинного ладу і зародження ранньокласового суспільства. Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи. Грецька колоніза­ція Північного Причорномор'я. Давньослов'янські племена. Писемні згад­ки про слов'ян. Антська держава. Боротьба з готами, гунами, аварами. Східні слов'яни у VI-VII ст.
Тема 2. Київська Русь. Галицько-Волинське князівство (80-тіроки IX - пе­рша третина XIV ст.).

Особливості державотворчих процесів у Східній Європі. Геополітичний фактор утворення Київської Русі. Етнічна консолідація проукраїнських земель. Об'єднання земель і племен східних слов'ян. Державні рефор­ми київських князів і їх значення. Особливості владної і соціальної струк­тури Київської Русі. Економічний розвиток. Етнічні процеси в Київській Русі: точки зору вчених. Назва та зміст терміну "Україна". Політичні нас­лідки роздрібнення Київської Русі. Південно-західні руські князівства та їх політика.

Галицько-Волинське князівство. Особливості внутрішньої боротьби в першій половині XIII ст. Західний вектор зовнішньої політики Галицько-Волинської держави. Припинення існування Галицько-Волинської держа­ви.
Тема 3. Українські землі у складі Литви і Польщі. Початок козаччини.

Зовнішні та внутрішні чинники ліквідації державності на українсь­ких землях. Політичні події та соціально-економічний розвиток у XIV-XVI ст. Суспільно-політичні зміни внаслідок Люблінської та Брестської уній. Братський рух у боротьбі за політичну консолідацію українського су­спільства. Генеза, характерні риси та особливості українського козацтва у другій половині XVI ст. Запорізька Січ. Козацько-селянські повстання на­прикінці XVI та на початку XVII ст.


Тема 4. Національно-визвольна війна українського народу XVII ст. Коза­цька держава.

Соціально-політичні та економічні причини національно-визвольної війни. Періодизація. Військові дії. Розробка Б.Хмельницьким основних принципів української державницької ідеї. Формування державних інсти­туцій. Переяславська рада і Березневі статті 1654 р. Громадянська війна та поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657- червень

1663рр.). Боротьба за збереження Української держави (червень 1663 вересень 1676 рр.).

Тема 5. Поступова ліквідація української автономіїнаприкінці ХУП-ХУПІ ст.

Особливості територіально-політичного устрою Гетьманщини. На­ступ на політичну автономію України. Правління гетьмана І.Мазепи. Ге­тьман П. Орлик та його спроба відродити українську державність. Продов­ження процесу інкорпорації України до складу Російської імперії. Лікві­дація царизмом автономії України. Гайдамацький рух на Правобережній Україні. Слобідська Україна в другій половині ХУП-ХУПІ ст. Колонізація Півдня України у XVIII ст.


Тема 6. Соціально-політичне становище українських земель у складіРосійської і Австро-Угорської імперій (кінець ХУПІ-ХІХ ст.).

Стан українських земель. Переселенський рух українців. Державні суспільно-економічні і політичні реформи (1848, 1861 рр.) та трансформа­ція соціальної структури населення українських земель. Культурно-інтелектуальне відродження. "Руська трійця". Кирило-Мефодіївське братс­тво. Українські громади. Перші політичні партії.


Тема 7. Нові тенденції соціально-політичного життя України

на початку XX ст.

Новий етап структурування українського суспільства. Політична культура доби. Національна символіка. Політичні партії Східної України. Розвиток української політичної думки. Події революції 1905-1907 рр. на українських землях. Українські фракції у парламентах Росії та Австрії. Український національний рух у роки Першої світової війни.


Тема 8. Національно-демократична революція в Україні.

Боротьба за державність (1917-1920 рр,).

Створення Української Центральної Ради, етапи її державотворчої діяльності. Військове будівництво та проблема статусу України. Криза в українсько-російських відносинах влітку 1917 - взимку 1918 рр. Причини поразки Української Центральної Ради. Українська держава гетьмана П.Скоропадського. Політична платформа. Внутрішня та-зовнішня політика гетьманського уряду. Директорія, її політичний курс. Пошук зовнішньопо­літичних орієнтирів. Розмежування політичних сил. Нова державницька концепція. Революційно-визвольний рух на землях Західної України. За­непад Української державності. Україна під владою більшовиків.


Тема 9. Українські землі у міжвоєнний період (1920-1939 рр.).

Особливості соціально-політичної та економічної ситуації на почат­ку 20-х рр. Місце українських земель у системі "договірної федераціГ . Створення СРСР. Утвердження сталінського режиму й особливості його прояву в Україні. Соціально-економічні наслідки індустріалізації та колек­тивізації сільського господарства. Утвердження тоталітарної системи. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Доля Карпатської України.


Тема 10. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.).

Геополітична ситуація напередодні Другої світової війни. Періоди­зація участі України у Другій світовій війні. Включення Західної України, Північної Буковини та Південної Бессарабії до складу УРСР. "Радянізація" західноукраїнських територій. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Оборонні бої на території України. Окупаційний режим в Україні. Рух Опору. Партизанський рух. Підпілля. Діяльність ОУН-УПА. Звільнення України від окупації. Формування сучасної території.


Тема 11. Криза тоталітарної системи. Боротьба за державну незалежність (1945-1991 рр.).

Зміна геополітичного становища Україні. Політична ситуація в Україні в умовах пом'якшення тоталітарного режиму в середині 50-х - се­редині 60-х років.

Дисидентський рух - політична опозиція (70-80 рр.). Наростання кризових явищ в усіх сферах суспільно-політичного життя України. Поча­ток формування багатопартійної системи. Боротьба за державний сувере­нітет (1985-1991 рр.). Проголошення незалежності та юридичне узаконен­ня самостійного статусу України (1 грудня 1991 р.).
Тема 12. Розбудова Української незалежної держави.

Міжнародне визнання. Геополітичне становище. Суспільно-політичне життя в Україні в 90-ті роки. Спроби трансформації економічної системи. Конституційний процес. Особливості Конституції України 1996 р. Політична система України на рубежі ХХ-ХХІ ст. Трансформація форми держави та конституційно-політична реформа. Етапи формування багатопартійності. Зовнішні орієнтири. Особливості президентських вибо­рчих кампаній.II. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Студенти Інституту заочно-дистанційної освіти виконують обов'яз­кову контрольну роботу з курсу "Історія України". У даному методичному комплексі запропоновано 10 варіантів, кожен з яких містить основні питання всіх тем навчальної програми. Номер варіанта обирається відповід­но останній цифрі номера залікової книжки.

При підготовці контрольної роботи студенти повинні ознайомитися з науковою та навчальною літературою. Результатом підготовчої роботи повинен стати текст у формі відповідей на запитання. Студенти повинні продемонструвати: знання та аналіз історичних фактів; вміння порівнюва­ти та встановлювати причинно-наслідкові зв'язки явищ і подій, робити ви­сновки; узагальнювати історичний матеріал крізь призму сучасних науко­вих теорій; добирати і наводити відповідні приклади з історії українського суспільства, життя та діяльності історичних осіб.

Наведені у відповідях положення або статистичні дані повинні бути підтверджені опрацьованими виданнями (автор, назва роботи, місце, рік видання, сторінка). Перелік використаної літератури повинен містити не менше трьох джерел.Контрольна робота виконується в окремому зошиті (12 аркушів). На обкладинці зошита повинні бути вказані номер варіанта контрольної робо­ти, прізвище, ім'я та по батькові студента, шифр його групи і найменуван­ня спеціальності.
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

ВАРІАНТ 1

 1. Передумови формування та особливості розвитку Київської Русі (IX -1 чверть XIII ст.)

 2. Яким було соціально-економічне становище українців у складі Ве­ликого князівства Литовського?

 3. Які риси в організації влади й управління на Запорізькій Січі уподі­бнюють її до держави?

 4. Суть Гадяцького договору (6 вересня 1658 р.)

  1. федерація Польщі, Литви та України;

  2. федерація України та Московії;

  3. протекторат Туреччини над Україною;

  4. союз України з Кримським ханством.

 5. Коли виникла перша українська політична партія в Наддніпрянській Україні - РУП? В чому полягала її стратегічна мета?

 6. Підведіть підсумки української національно-демократичної револю­ції 1917-1920 рр. за таким планом:

  1. результати революції;

  2. причини поразки революції;

  3. історичне значення революції.

 7. З наведеного переліку доберіть визначальні складові НЕПу:

  1. концесії, трести, оренда;

  2. приватна торгівля, відміна карткової системи;

  3. продподаток, децентралізація дрібних підприємств;

  4. випуск твердої валюти.

 8. Як змінилась територія України в результаті Другої світової війни?

 9. Український космонавт, що здійснив два космічні польоти у 1962 і 1974 роках:

  1. Береговий Г.Т.;

  2. Гречко Г.М.;

  3. Попович П.Р.;

  4. КаденюкР.В.

 10. Виберіть твердження для визначення особливостей розвитку полі­тичної системи УРСР у 1965-1985 рр.:

  1. розширення прав республіки;

  2. зростання бюрократичного апарату;

  3. підміна народовладдя рознарядкою парторганів;

  4. послаблення ідеологічного диктату;

  5. пом'якшення цензури;

  6. зростання самостійності громадських організацій;

  7. висування гасла "розвинутий соціалізм";

  8. розширення гласності;

  9. конституційне закріплення компартійного диктату. 11.Назвіть провідні політичні сили України на початку XXI ст.


ВАРІАНТ 2

 1. Назвіть характерні ознаки Київської Русі як держави.

 2. Заповніть таблицю "Основні етапи об'єднання Литви та Польщі".

  Етапи

  Дата

  Наслідки для України


 3. Під владою яких держав були українські землі напередодні Націона­льно-визвольної війни середини XVII ст. (Швеції, Московської дер­жави, Польщі, Туреччини, Угорщини)?

 4. Назвіть заходи Катерини II по остаточній ліквідації автономного устрою України.

 5. Назвіть приклади прояву ідеї козацького автономізму в українських землях (кінець XVIII - початок XIX ст.).

 6. В якій сфері діяльності урядом гетьмана П.Скоропадського було до­сягнуто найбільших успіхів?

  1. у зовнішній політиці;

  2. в аграрній політиці;

  3. у будівництві збройних сил;

  4. національно-культурному будівництві.

 7. Назвіть причини остаточного встановлення в грудні 1924 р. однопа­ртійної системи в Україні:

 1. контрреволюційний характер інших партій, крім КП(б)У;

 2. посилення централізації та монополізації влади РКП(б);

 3. централізація управління у зв'язку з утворенням СРСР;

 4. добровільний саморозпуск інщих партій.

 1. Коли відбулась Кримська конференція керівників союзних держав -СРСР, Великобританії, США?

 2. Визначте головні причини застою в економіці 70-80 років:

 1. екстенсивний характер економіки;

 2. виснаження ресурсів, застаріле обладнання;

 3. зниження цін на світовому ринку на нафту і газ;

 4. гонка озброєнь.

  1. У якому році було прийнято Закон про державну мову:

 1. 1989 рік;

 2. 1990 рік;

 3. 1991 рік;

 4. 1992 рік.

  1. Назвіть владні структури незалежної України.


ВАРІАНТ З

 1. Яку роль відіграло Галицько-Волинське князівство в історії україн­ської державності?

 2. Дайте аналіз організаційної структури війська Запорізького Низово­го.

 3. Прослідкуйте процес творення української державності в ході Наці­онально-визвольної війни XVII ст.:

 4. З'ясуйте сутність української національної ідеї і особливості її фор­мування з кінця XVIII ст.

 5. Що ви знаєте про українських січових стрільців?

 6. З переліку прізвищ політичних діячів доберіть ті, що:

а) увійшли до складу Директорії під час її створення 13-14 листопада 1918р.
б) увійшли до складу Директорії у зв'язку зі злукою УНР і ЗУНРв) вийшли зі складу Директорії, не поділяючи її зовнішньої політикиг) були головами Директоріїа) М. Грушевський, б) В.Винниченко, в) С.Ефремов, г) С.Петлюра, д) А.Макаренко, е) Ф.Швець, ж) П.Андрієвський, з) К.Левицький, й) С.Петрушевський

к) В. Чехівський. 1. Де закінчилися оборонні бої Червоної Армії на території України?

 1. Свердловськ;

 2. Донецьк;

 3. Севастополь;

 4. Луганськ.

  1. Охарактеризуйте наслідки політики десталінізації у 50-60 рр. XX ст.

  2. Коли почала діяти Українська Гельсінська група? її склад, мета, ме­тоди роботи.

  3. Політичний портрет президента України (за вибором студента).

 1. Яка система влади діє в сучасній Україні? Охарактеризуйте її основ­ні елементи та функції.


ВАРІАНТ 4

   1. Як регулювались правові відносини Київської Русі протягом її істо­ричного розвитку?

   2. Де було засновано першу в Україні школу вищого ступеня (1578 р.)?

    1. у Києві;

    2. у Львові;

    3. у Осторозі;

    4. у Луцьку.

   3. Заповніть таблицю і зробіть порівняльний аналіз Білоцерківської та Зборівської угод періоду національно-визвольної війни XVII ст.

    Запитання для порів­няння

    Зборівська угода

    Белоцерковська угода

    Дата підписання

    Обставини підписання

    Територія, залишена під владою гетьмана

    Кількість реєстрових козаків

   4. Які наслідки для України мав перехід І.Мазепи і частини козацтва на бік Карла XII?

   5. Що вам відомо про "Руську Трійцю"?

   6. На початку XX ст. Західна Україна:

 1. була більш розвинута, ніж Наддніпрянська, в економічній, полі­тичній, національно-культурній сферах;

 2. була більш розвинута в економічній, але менше - в політичній та соціально-культурній сферах;

 3. була менш розвинута в економічній, але більше - в політичній та національно-культурній сферах.

  1. Охарактеризуйте внутрішню та зовнішню політику Української Держави гетьмана П.Скоропадського (1918 р.).

  2. Якою була доля українського Закарпаття між двома світовими вій­нами?

  3. Назвіть стратегічні цілі й дайте характеристику тактики ОУН-УПА в післявоєнний період.

  4. Хрущовська політика десталінізації суспільно-політичного життя:

 1. призвела до встановлення демократії в країні;

 2. носила суперечливий і незавершений характер;

 3. потерпіла повний крах.

  1. Висвітліть основні пріоритетні напрями зовнішньої політики сучас­ної України.


ВАРІАНТ 5

   1. Назвіть слов'янські племена, що проживали на території України.

   2. Чому українські землі були розчленовані сусідніми державами у ХІУ-ХУІ ст.?

   3. Чим зумовлено укладення Брестської (церковної) унії 1596 р, та які її наслідки?

   4. Розташуйте події Національно-визвольної війни XVII ст. в хроноло­гічній послідовності:

    1. Зборівський мир;

    2. битва під Корсунем;

    3. битва під Пілявцями;

    4. Жовтоводська битва;

    5. похід Б.Хмельницького в Галичину;

    6. облога Львова.

   5. Заповніть таблицю, вказавши геополітичні зміни в західноукраїнських землях на початку Другої світової війни.

    Дата

    Західноукраїнські землі, приєднані до УРСР

    1939    1940   6. Коли і де в умовах Другої світової війни було проголошено само­стійну українську державу?

   7. Післявоєнна відбудова народного господарства України характери­зувалася:

    1. швидкою відбудовою всіх галузей економіки;

    2. швидкою відбудовою важкої промисловості при повному ігно­руванні легкої промисловості і сільського господарства;

    3. швидкою відбудовою важкої промисловості при недостатній увазі до легкої промисловості і сільського господарства.

   8. Коли сталася Чорнобильська катастрофа? Як спрацювала тоді горба-човська „гласність"?

   9. Охарактеризуйте сучасну державну символіку України.

   10. Визначте правильні відповіді щодо Конституції України:

А. Україна має форму державного устрою

    1. унітарну

    2. конфедеративну.

В. За формою правління є республікою:

 1. парламентською

 2. президентською

 3. президентсько-парламентською

   1. Визначте сучасні геополітичні інтереси України.


ВАРІАНТ 6

 1. Які геополітичні чинники зумовили формування східних слов'ян на­прикінці IX ст.?

 2. Яку роль відігравали братства у захисті православ'я і розвитку україн­ської культури?

 3. Яким чином московська орієнтація стала головною у зовнішній політи­ці Б.Хмельницького?

 4. Назвіть заходи Катерини II із остаточної ліквідації автономного устрою України.

 5. Порівняйте бачення ролі й місця України членами Кирило-Мефодіївського братства та декабристських організацій.

 6. Царський Маніфест 17 жовтня 1905 р.:

  1. проголошував українську національно-територіальну автоно­мію;

  2. сприяв пожвавленню національного руху, оскільки проголосив громадянські свободи;

  3. не мав ніякого впливу на ситуацію в Україні.

 7. Що змусило Центральну Раду піти на переговори з країнами Четверно­го Союзу?

 8. Визначіть головні ознаки, характерні для політики "воєнного комуніз­му" і нової економічної політики (НЕПу) (позначте стрілками відпов-ність)

  "Воєнний кому­нізм"

  Ознаки

  Нова економічна політика
  а) продподаток  б) продрозкладка  в) багатоукладність економіки  г) концесії  д) загальна трудова повинність  е) регульований розподіл про­дуктів виробництва  ж) товарно-грошові відносини
 9. Коли була проголошена незалежна Карпатська Україна і як склалась її доля?

 10. Назвіть причини кризових явищ, що склалися у політичному та еконо­мічному житті України в сер. 80-х років.

 11. Охарактеризуйте сучасний стан економічної ситуації в Україні.

ВАРІАНТ 7

 1. Чи була Київська Русь державою в сучасному розумінні?

 2. Дайте характеристику литовській добі в історії України, виділивши не­гативне і позитивне.

 3. Прослідкуйте процес творення української державності в ході Націона­льно-визвольної війни XVII ст.

 4. Визначте сутність названих документів (виберіть з переліченого):

1) Валуєвський циркуляр 1863 р.

2) Емський указ 1876 р. - це:  1. заборона друкувати оригінальні твори та переклади українсь­кою мовою (за винятком історичних документів і белетристи­ки);

  2. заборона ставити українські вистави і концерти;

  3. закриття недільних шкіл;

  4. заборона ввозити з-за кордону українські видання.

   1. Коли утворилися перші політичні партії в Україні? В чому полягали їх програмні положення?

   2. Коли в Наддніпрянській Україні почали діяти "Просвіти"? Чим вони займалися?

   3. Чи була реалізована українська національна ідея під час революції 1917-1920 рр.?

   4. Заповніть таблицю "Українські землі у міжвоєнний період":

    Держава

    Українські землі, які перебували в складі цих держав

    1)СРСР    2) Польща    3) Чехословаччина    4) Румунія   5. Якою була повоєнна доля Української Повстанської Армії?

   6. Які передумови здобуття незалежності України наприкінці XX ст.?

   7. Якими є основи державного ладу сучасної України?


ВАРІАНТ 8

 1. Коли вперше згадується назва "Україна" і яким є її походження?

 2. Визначте причини, які призвели до виникнення українського козацтва.

 3. Які були характерні риси Української козацької держави часів Б.Хмельницького?

 4. Які гетьмани правили в Україні у період Руїни? Заповніть таблицю:

  Гетьмани та роки їх правління

  Правобережної України

  Роки

  Лівобережної України

  Роки

  Всієї України

  Роки 5. Приведіть у відповідність:

кінець 50-х рр. XIX ст. 1 "Емський указ"

1851 р. 2 "Валуєвський циркуляр"

1861 -1862 рр. З Утворено "Братство тарасівців"

1863 р. 4 Початок діяльності "Громад"

1876 р. 5 Видання першого українського журналу "Основа"

1891 р. 6 Скасування кріпацтва у Наддніпрянщині1900 р. 7 Утворення Революційної української партії (РУП)

 1. Підведіть підсумки української національно-демократичної революції 1917-1920рр. за схемою: результати, причини поразки революції, істо­ричне значення.

 2. Охарактеризуйте історичні умови та обставини проголошення незалеж­ності Карпатської України.

 3. Коли, де і ким був утворений перший загін Української Повстанської Армії (УПА)?

 4. Післявоєнний голод в Україні мав місце у:

  1. 1945 р

  2. 1946-1947 рр

  3. 1948-1949 рр

 5. Тезисно, використовуючи запропоновані запитання, дайте відповідь по темі „Український дисидентський рух":

  1. хто вони - українські дисиденти?;

  2. їх мета і завдання;

  3. методи їх діяльності.

 6. Прочитавши відповідні розділи Конституції України 1996 р., розкрийте структуру державної влади.


ВАРІАНТ 9

 1. Як виникла держава антів і які риси її характеризують?

 2. Які були наслідки монголо-татарської навали на українські землі?

 3. Розкрийте зміст Магдебургського права. Яку роль воно відіграло у розвитку українських міст?

 4. Яким актом Московське царство порушило союз з державою Б.Хмельницького:

  1. Віленськми перемир'ям (24 жовтня 1656 р.);

  2. Андрусівським перемир'ям (ЗО січня 1667р.);

  3. Вічним миром (6 травня 1686 р.);

  4. Глухівськими статтями (3 березня 1669 р.).

 5. Чи було щось спільне в програмі визволення України І.Мазепи та І.Виговського?

 6. Складіть таблицю виникнення політичних партій в Наддніпрянсь­кій Україні на початку XX ст. Визначить їх лідерів

  Назва партії

  Дата виникнення

  Лідери

  Революційна українська  Українська демократична  Українська радикальна  Українська соціал-демократична робітнича  Українська народна 7. Яке історичне рішення прийняв Трудовий Конгресе у січні 1919р.?

 8. Коли німецькі війська окупували всю Україну?

 9. Назвіть характерні риси українського національного комунізму (20-30-ті роки XX ст.).

 10. Що дав період „відлиги" Україні?

 11. Змоделюйте процес державотворення в Україні в перші роки не­залежності (1991-1994 рр.)?


ВАРІАНТ 10

 1. За яких обставин утворилася держава Київська Русь?.

 2. Коли Іван Федоров розпочав друкарство в Україні:

  1. у 1564 р

  2. у 1573 р

  3. у 1581 р

  4. у 1490 р.

 3. Які головні битви Національно-визвольної війни XVII ст. Вам ві­домі? Розташуйте їх за хронологією, вказавши рік і, по можливості, мі­сяць:

   • Берестейська битва;

   • Жовтоводська битва;

   • під Корсунем;

   • під Жванцем;

   • Хотинська битва;

   • під Пілявцями;

   • за Львів;

   • за Замостя;

    1. Яким чином царський уряд здійснював політику обмеження авто­номії та гетьманських прав в Україні?

    2. Яких результатів досягли у своїй діяльності українські „Громади" і „Просвіти"?

    3. З'ясуйте, чи мала Центральна Рада широку соціальну базу і під­тримку?

    4. Нова економічна політика:

     1. забезпечила швидку відбудову зруйнованого війною господар­ства;

     2. лише частково на основі товарно-грошових відносин забезпе­чила зв'язок між промисловістю і дрібнотоварним сільським господарством.;

     3. не достигла істотних результатів у відбудові господарства.

    5. Назвіть основні воєнні операції літньо-осінньої кампанії 1941 р. на території України. Визначте їх загальноісторичне значення.

    6. У чому полягає суть феномену дисидентського руху?

    7. Яка функція держави в Україні є найважливішою?

 1. захист суверенітету та територіальної цілісності;

 2. забезпечення економічної безпеки;

 3. забезпечення інформаційної безпеки;

 4. захист прав та свобод громадянина.

  1. Яка структура Конституції України 1996 р.?Рекомендована література


 1. Бойко О. Д. Історія України: Посібник.- К.: Видавничий центр "Академія", 2001.-656с.

 2. Борисенко В. Й. Курс української історії: 3 найдавніших часів до XX століття. - К.: Либідь, 1998. -616с.

 3. Гунчак Т. Україна, перша половина XX ст.: Нариси політичної істо­рії. - К.: Либідь, 1993.-288с.

 4. Довідник з історії України (А-Я): Посібник для середніх загальноос­вітніх навчальних закладів / За ред. І.Підкови, Р.Шуста. - К.: Генеза, 2002. - 1136с.

 5. Дорошенко Д. І. Нарис історії України. - Львів: Світ, 1991. - Т. 1,2. -576с.

 6. Історія України / Під редакцією В.А.Смолія. К.: Альтернативи, 1997.-416с.

 7. Історія України / Керівник авторського колективу Ю. Зайцев. Львів: Світ, 1996.-488с.

 8. Історія України. Курс лекцій: У 2-х кн. XX століття. Навчальний по­сібник / Мельник Л.Г., Верстюк В.Ф., Демченко М.В. та ін. - К.: Либідь, 1992. Кн. 2.-464с.

 9. Кочергін І.О. Історія України у запитаннях і відповідях. Дніпропетровськ, 2004. - 79 с.

 10. Нолонська-Василенко Н. О. Історія України: У 2-х томах. До се­редини XVII століття. - К.: Либідь, 1992. - Т. 1 - 640 с.

 11. Полонська-Василенко Н. О. Історія України: У 2-х томах. Від се­редини XVII століття до 1923 року. - К.: Либідь, 1992. - Т.2 - 608 с.

 12. Політична історія України / Під редакцією В.І.Танцюри. - К.: Ака­демія, 2001. - 488 с.

 13. Політична історія України / Під редакцією Швидько Г.К. - Дніпро­петровськ, Національна гірнича академія України, 2002. - 259 с.

 14. Рибалка І. К. Історія України. Від найдавніших часів до кінця XVIII століття. - X: Основа, 1994. - 4.1 - 448 с.

 15. Рибалка І. К. Історія України. Від початку XIX століття до лютого 1917 року.-X: Основа, 1997.-Ч.2 -480с.

 16. Семененко В.И., Радченко Л.А. История УкраиньІ с древнейших времен до наших дней. - Харьков: Торчинг, 2000. - 496 с.

 17. Субтельний О. Україна. Історія. - К.: Либідь, 1993. - 720 с.

 18. Терещенко Ю. І. Україна і європейський світ. Нарис іторії від утво­рення старокіївської держави до кінця XVI ст.: Навчальний посібник. -- К.: Перун, 1996.-496с.

 19. Україна: Друга половина XX сторіччя. Нарис історії / П.П.Панченко, М.Р. Плющ, Л.А. Шевченко. - К.: Либідь, 1997. - 352 с.

 20. Українська державність у XX сторіччі: Історико-політичний аналіз / О. Дергачов. - К.: Політична думка, 1996. - 448 с.

 21. Чекушина Ю.М., Толстих І.В. Нариси з економічної історії Украї­ни: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 140 с.

 22. Швидько Г.К. Історія України XIV - XVIII ст. Підручник для 8-го класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Генеза, 2002. -304с.

 23. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. Курс лекцій: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1999. - 480 с.III. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Перше практичне заняття може мати такі види: експрес-опитування за головними темами шкільного курсу історії України; практично-лабораторна робота з науковою та навчальною літературою; семінарські заняття на тему, до якої студенти готувалися заздалегідь (після оглядово-установчої лекції).Запитання для фронтального опитування (експрес-опитування):

 • Хто і коли заснував Київ?

 • Поява назви України: коли, де?

 • Загальна хронологія Княжої доби?

 • Що в цілому Люблінська унія означала для України?

 • Назвіть найважливішого першого провідника Запорізького ко­зацтва.

 • Роки гетьманування Богдана Хмельницького?

 • Який час і чому названий в історії України "Руїною"?

 • Які події означали кінець Гетьманщини?

 • Час утворення Української Центральної Ради?

 • У складі яких держав опинилися етнічні українські землі в 1918-1939рр.?

 • Коли вперше йшлося про об'єднання УНР і ЗУНР?

 • Коли і ким було прийнято Акт проголошення незалежної Украї­ни?

 • Коли було прийнято Конституцію України? Яка стаття відкри­ває її зміст?

 • Провідні політичні сили України на початку XXI ст.


Семінарське заняття. Тема: Історія української державності (ІХ ст.. – 1920 р.)
Питання:

 1. Київська Русь - перша держава східних слов'ян на території Украї­ни (IX -1 чверть XIII ст.).

 2. Козацько-гетьманська держава (середини XVII - - кінець XVIII ст.):

  1. Запорізька Січ --зародок української (козацької) державності;

  2. формування української державності в ході Національно-визвольної війни XVII ст. Внутрішня та зовнішня політика ко­зацької держави;

  3. поступова ліквідація української автономії протягом XVIII ст.

   1. Центральні органи влади України часів визвольних змагань 1917-1920 рр.: Українська Центральна Рада, Гетьманат, Директорія.

   2. Західноукраїнська народна республіка.


Рекомендована література

 1. Бойко О. Д. Історія України: Посібник.- К.: Видавничий центр "Академія", 2001. - 656 с.

 2. Історія України / Керівник авторського колективу Ю. Зайцев. Львів: Світ, 1996.-488с.

 3. Політична історія України / Під редакцією Швидько Г.К. - Дніпро­петровськ, Національна гірнича академія України, 2002. -- 259 с.

 4. Чекушина Ю.М., Толстих І.В. Нариси з економічної історії Украї­ни: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 140 с.

 5. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. Курс лекцій: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1999. - 480 с.


IV. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 1. Передумови формування, особливості розвитку та історична роль Київської Русі.

 2. Коли і чому українські землі були розчленовані сусідніми держа­вами (до XVIII ст.)?

 3. Особливості стану українського суспільства у литовсько-польську добу.

 4. Українські братства в кінці XVI - на початку XVII ст.

 5. Запорізька Січ: формування та розвиток державницьких інститу­цій.

 6. Історична необхідність Національно-визвольної війни XVII ст. Сподівання різних верств українського суспільства. Становища цих верств напередодні війни і після неї.

 7. Переяславська Рада та Березневі статті 1654 р.

 8. Особливості устрою Української козацької держави Б. Хмельницького (у порівнянні із Запорізькою Січчю і державами-сусідами).

 9. Роль І.Мазепи в історії української державності.

 10. Дві форми політичного устрою українських земель XVIII ст.: Сло­божанщина і Гетьманщина.

 11. Роль і значення Кирило-Мефодіївського братства у розробці націо­нальної ідеї. Періоди українського національного відродження у XIX ст.

 12. Осередок українського національного руху в Західній Україні -"Руська трійця".

 13. Національно-визвольний рух в Україні в другій половині XIX ст. (народовці, „Просвіта", „Народна Рада", наукове товариство ім. Т.Шевченка).

 14. Особливості економічного і соціально-політичного розвитку укра­їнських земель у складі Росії та Австро-Угорщини в другій поло­вині XIX ст. Порівняльний аналіз.

 15. Характерні риси земсько-ліберального руху другої половини XIX ст. (українські громади, народницькі і робітничі організації, соціал-демократичні гуртки).

 16. Особливості національної ідеї в програмах українських політичних партій початку XX ст.

 17. Парламентська діяльність українських фракцій у Державній думі Росії та Австрійському парламенті.

 18. У країна у Першій світовій війні (трагедія розділеної нації).

 19. Процес формування державницької позиції під час української на­ціонально-демократичної революції (на прикладі Універсалів УЦР).

 20. Проголошення ЗУНР. Політичні перетворення у Західній Україні.

 21. Українська держава П.Скоропадського: новий імпульс розвитку чи гальмування революційного процесу в Україні?

 22. Головні проблеми, з якими зіткнулись українські уряди в процесі національного державотворення протягом 1917 - 1920 рр.

 23. "Воєнний комунізм" і НЕП як варіанти вирішення соціально-економічних проблем України.

 24. Політика коренізації в українських землях, її наслідки та причини згортання (20-30-ті рр. XX ст).

 25. Характеристика політичного становища західно-українських зе­мель у міжвоєнний період (20-30-ті рр. XX ст.).

 26. Роль пакту „Молотова-Ріббентропу" в долі українських земель.

 27. Україна в роки Другої світової війни.

 28. Напрямки руху Опору в Україні в роки Великої Вітчизняної війни (радянський; націоналістичний рух Опору на чолі з ОУН).

 29. Вклад українського народу в розгром нацистської Немеччини і її союзників.

 30. Територіальні зміни в Україні після Другої світової війни (возз'єднання українських земель; операція „Вісла"; передача Кри­му УРСР).

 31. Україна у системі міжнародних відносин після Другої світової вій­ни.

 32. Соціально-економічні перетворення та національна політика в за­хідних областях України. Дії збройних формувань ОУН-УПА.

 33. Су спільно-політичне життя в Україні наприкінці 40-х - на початку 50-х рр. Сталінські репресії.

 34. Спроби лібералізації суспільно-політичного життя у другій поло­вині 50-х - першій половині 60-х рр. Зарождення дисидентства.

 35. Наростання кризових явищ у соціально-політичному розвитку українських земель у другій половині 60-х - першій половині 80-х рр. XX ст.

 36. Зростання суспільно-політичної активності населення України на­прикінці 80-х - на початку 90-х рр.

 37. Акт проголошення незалежності України. Розбудова української державності.

 38. Суспільно-політичні рухи і політичні партії України в сучасних умовах.

 39. Трансформація зовнішньої політики незалежної України.

 40. Суперечливий характер розвитку економіки на сучасному етапі.

 41. Духовне відродження України.


Укладачі:

Чекушина Юлія Миколаївна Федорова Валентина Іванівна Ватченко Лариса Григорівна

Комп'ютерна верстка - В.І.Федорова

Підписано до друку 05.05.05. Формат 30x42/4.

Папір Саріаіп. Ризографія. Умови, друк. арк. 1,3

Обл.-вид. арк. 1,2. Тираж 200 прим. Зам. №

Підготовлено до друку і надруковано у Національному гірничому університеті

49027, м. Дніпропетровськ, 27, пр. Карла Маркса, 19.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка