Хозiн Валерiй ВасильовичСторінка4/4
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.61 Mb.
1   2   3   4

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  

X
Положення про наглядову раду 
X

Положення про виконавчий орган

X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства 
X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
Положення про акції акціонерного товариства 
X

Положення про порядок розподілу прибутку 
X

Інше (запишіть) 

Положення "Про директора".

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?
Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства 

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи 

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі
X

Менше ніж раз на рік
X

Раз на рік

X
Частіше ніж раз на рік
X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів
X

Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено аудитора?
Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень
X

Не задовольняли умови угоди з аудитором
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X

Інше (запишіть)

Протягом року аудитор не змінювався.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
Так (*)

Ні (*)

Ревізійна комісія (ревізор)
X

Наглядова рада
X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X

Стороння компанія або сторонній консультант
X

Перевірки не проводились
X

Інше (запишіть)

Ревізор.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи

X
За дорученням загальних зборів
X

За дорученням наглядової ради
X

За зверненням виконавчого органу
X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
X

Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні


Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так (*)

Ні (*)

Випуск акцій
X

Випуск депозитарних розписок
X

Випуск облігацій
X

Кредити банків

X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X

Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Х

Не визначились
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:
яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI
Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва
коди

Дата (рік, місяць, число)

16

01

01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТЕСТ"

за ЄДРПОУ

13523509

Територія
за КОАТУУ

1412900000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації

за КВЕД

26.51

Середня кількість працівників, осіб

15


Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон:

84333, Донецька, д/н, м.Краматорськ, вул.Шкадiнова, 33а (06264)6-11-50


1. Баланс
На 31.12.2015
Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006
Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи


Незавершені капітальні інвестиції

1005Основні засоби:

1010

502,6

454,1

первісна вартість

1011

1193,2

1193,2

знос

1012

(690,6)

(739,1)

Довгострокові біологічні активи

1020Довгострокові фінансові інвестиції

1030Інші необоротні активи

1090Усього за розділом I

1095

502,6

454,1

II. Оборотні активи


Запаси:

1100

222,4

270,0

у тому числі готова продукція

1103
6,4

Поточні біологічні активи

1110Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

1522,3

503,8

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

5,1

3,5

у тому числі з податку на прибуток

1136Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

144,6

95,1

Поточні фінансові інвестиції

1160Гроші та їх еквіваленти

1165

8,3

1,3

Витрати майбутніх періодів

1170

0,6

0,6

Інші оборотні активи

1190

143,0

15,8

Усього за розділом II

1195

2046,3

890,1

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200Баланс

1300

2548,9

1344,2

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал


Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

18,8

18,8

Додатковий капітал

1410Резервний капітал

1415

4,7

4,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

928,1

1055,0

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

Усього за розділом I

1495

951,6

1078,5

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення

1595III. Поточні зобов'язання


Короткострокові кредити банків

1600Поточна кредиторська заборгованість за:


довгостроковими зобов'язаннями

1610товари, роботи, послуги

1615

51,2

13,3

розрахунками з бюджетом

1620

297,8

40,5

у тому числі з податку на прибуток

1621

15,0

1,0

розрахунками зі страхування

1625

84,1

52,7

розрахунками з оплати праці

1630

186,7

34,6

Доходи майбутніх періодів

1665Інші поточні зобов'язання

1690

977,5

124,6

Усього за розділом III

1695

1597,3

265,7

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700Баланс

1900

2548,9

1344,2

Примітки:На балансi Товариства незавершене будiвництво не значиться.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.15р.-1193,2тис.грн. Придбання та вибуття основних засобів не було.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом, за звiтний перiод нараховано 48,5 тис.грн. Товариство не має на балансi повнiстю амортизованих основних засобiв, основних засобiв, оформлених у заставу та таких, щодо яких iснує обмеження прав власностi.
Переоцiнки основних засобiв не було.Ступінь зносу основних засобів -61,9 %.
Запаси Товариства облiковуються на балансi по собiвартостi i станом на 31.12.15р. складають- 270,0 тис.грн.:
- сировина та матерiали - 101,9 тис.грн.
- покупнi напiвфабрикати - 8,3 тис.грн.
- будівельні матеріали - 23,1 тис.грн.
- запасні частини-2,3 тис.грн.
- незавершене виробництво - 123,4 тис.грн.
- МШП- 1,6тис.грн.
- інші матеріали -3,0 тис.грн.
- товари -6,4 тис.грн.
Для облiку витрат запасiв використовується метод iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.15р. становить 503,8 тис.грн.
Резерв сумнiвних боргiв не створювався, протягом звiтного року дебiторська заборгованiсть не визнавалась безнадiйною .
До складу iншої дебiторської заборгованостi у сумi 95,1 тис.грн. вiднесено:
- позички працiвникам - 62,0 тис.грн.
- аванси видані - 26,9 тис.грн.
- цільове фінансування (заборгованість фонду соціального страхування) -6,2 тис.грн.
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на розрахункових рахунках станом на 31.12.15р. складають-1,3 тис.грн.
До iнших оборотних активiв у сумi 15,8 тис.грн. вiднесено ПДВ з отриманих
авансiв.
Витрати майбутніх періодів станом на 31.12.15р.складають-0,6 тис.грн.
Статутний капiтал у сумi 18,8 тис.грн. повністю сплачено. Резервний капiтал у сумi 4,7 тис.грн. залишився без змін.
За результатами дiяльностi Товариства у 2015р.отримано прибуток у сумi 126,9 тис.грн. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.15р. - 1055,0 тис.грн.
Забезпечення наступних витрат не формувалися.
Поточні зобов'язання станом на 31.12.15р. складають 265,7 тис.грн., в т.ч.:
- кредиторська заборгованостi за роботи та послуги - 13,3 тис.грн.
- з бюджетом - 40,5 тис.грн.
- зi страхування - 52,7 тис.грн.
- з оплати працi - 34,6 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2015р.складають-124,6 тис.грн., а саме:
-аванси одержані-120,3 тис.грн.
-податковий кредит з ПДВ-4,3 тис.грн.Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI
2. Звіт про фінансові результати
За 2015 р.
Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007
Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

826,5

1351,6

Інші операційні доходи

2120

103,1

410,9

Інші доходи

2240Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

929,6

1762,5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(535,5)

(1066,8)

Інші операційні витрати

2180

(266,2)

(650,9)

Інші витрати

2270Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

(801,7)

(1717,7)

Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)

2290

127,9

44,8

Податок на прибуток

2300

(1,0)

(15,0)

Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)

2350

126,9

29,8

Примітки:У доходи (виручку вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв та iнших активiв) включенi суми, якi пiдтверджено рядом умов:
- покупцю переданi ризики та вигоди, пов'язанi iз правом власностi на передану продукцiю (товар або iнший актив);
сума доходу реально визначена.
У результатi реалiзацiї збiльшуються економiчнi вигоди i витрати по кожнiй операцiї реально визначенi.
"Iншi операцiйнi доходи" - 103,1 тис.грн., в т.ч: курсовi рiзницi -1,6 тис.грн., доход від від списання кредиторської заборгованості - 101,5 тис.грн.
"Iншi операцiйнi витрати" - 266,2 тис.грн. складаються з:
- адміністративних витрат - 251,9 тис.грн.
-штрафи та пені -8,5 тис.грн.
-неопераційні курсові різниці -0,5 тис.грн.
-збитки від продажу валюти-5,3 тис.грн.
Чистий прибуток -126,9 тис.грн.


КерівникХозiн Валерiй Васильович(підпис)
(ініціали, прізвище)Головний бухгалтерд/н(підпис)
(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка