Хозiн Валерiй ВасильовичСторінка3/4
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.61 Mb.
1   2   3   4

3. Інформація про зобов’язання емітента


Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X
X

X

за векселями (всього)

X

0,00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

40,50

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання

X

225,20

X

X

Усього зобов'язань

X

265,70

X

X

Опис

До складу інших зобов'язань віднесено:
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 13,3.грн.
-Поточнi зобов'язання за розрахунками :
- зi страхування - 52,7 тис.грн.
- з оплати працi - 34,6 тис.грн.
До iнших поточних зобов'язань у сумi 124,6тис.грн. вiднесено одержані аванси-120,3 тис.грн., податковий кредит з ПДВ -4,3 тис.грн.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)


Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31714676

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01135, м. Київ, пр. Перемоги, буд.2, кв.35А

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2738 30.11.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015 рік

Думка аудитора***

Умовно-позитивна

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

*** Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2014

1

0

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X
Акціонери 
X

Депозитарна установа
X

Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так (*)

Ні (*)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук
X

Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так (*)

Ні (*)

Реорганізація
X

Додатковий випуск акцій
X

Унесення змін до статуту
X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X

Інше (запишіть)

Позачергові збори не скликались.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні


Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб
Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так (*)

Ні (*)

СкладуОрганізаціїДіяльностіІнші (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так (*)

Ні (*)

Стратегічного планування
X

Аудиторський
X

З питань призначень і винагород
X

Інвестиційний
X

Інше (запишіть)

не створено.

Інше (запишіть)

Наглядова рада як орган управління - відсутня, згідно статуту Товариства.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою
X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X

Знання у сфері фінансів і менеджменту
X

Особисті якості (чесність, відповідальність)
X

Відсутність конфлікту інтересів
X

Граничний вік
X

Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
X

Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

1

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

1

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)
Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Так

Ні

Ні

Ні
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка