Хозiн Валерiй ВасильовичСторінка2/4
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.61 Mb.
1   2   3   4

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій
прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Хозiн Валерiй Васильович

ВВ, 770262, 23.04.1999, Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi

519

51,900000

519

0

0

0

Ревiзор акцiонерного товариства

Щербаков Микола Федорович

ВВ, 706521, 25.02.1999, Краматорський МВ УМВС України в Донецькiй областi

230

23,000000

230

0

0

0

Усього

749

74,900000

749

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій
прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Хозiн Валерiй Васильович
519

51,900000

519

0

0

0

Щербаков Микола Федорович
230

23,000000

230

0

0

0

Кiсєльов Валерiй Петрович
154

15,400000

154

0

0

0

Усього

903

90,300000

903

0

0

0

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.


** Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI
VII. Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X
Дата проведення

30.04.2015

Кворум зборів **

100,000000

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лічильної комісії по підрахунку голосів учасників зборів.
2. Затвердження регламенту проведення зборів акціонерів.
3. Звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та
його затвердження.
4. Звіт ревізора та його затвердження.
5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2014р.
6. Про розподіл прибутку за звітний рік та виплату дивідендів.
7. Прийняття рішень про попереднє затвердження значних правочинів, що перевищують 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть здійснюватися Товариством протягом року від дати прийняття такого рішення.
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання:
1.1. Доручити обов'язки лічільної комісії виконувати секретарю Зборів Фаренік Л.В.
Голосували:
"За"- 4 акціонери, які в сукупності володіють 1000 голосами, що становить
100% акціонерів, що беруть участь у загальних зборах
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
З другого питання:
2.1. Затвердити наступний регламент Зборів: доповіді Директора та голови Ревізійної комісії - до 20 хв.; обговорювання доповідей - до 5 хв.; інші питання - до 10 хв.
Голосували:
"За"- 4 акціонери, які в сукупності володіють 1000 голосами, що становить
100% акціонерів, що беруть участь у загальних зборах
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
З третього питання:
3.1. Роботу директора за звітний період признати задовільною.
3.2. Звіт директора про роботу ПрАТ за 2014 рік затвердити.
Голосували:
"За"- 4 акціонери, які в сукупності володіють 1000 голосами, що становить
100% акціонерів, що беруть участь у загальних зборах
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
З четвертого питання:
4.1. Роботу ревізора за звітний період признати задовільною.
4.2. Затвердити звіт ревізійної комісії за 2014 рік.
Голосували:
"За"- 4 акціонери, які в сукупності володіють 1000 голосами, що становить
100% акціонерів, що беруть участь у загальних зборах
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
З п'ятого питання:
5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2014рік.
Голосували:
"За"- 4 акціонери, які в сукупності володіють 1000 голосами, що становить
100% акціонерів, що беруть участь у загальних зборах
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
З шостого питання:
6.1. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати.
Голосували:
"За"- 4 акціонери, які в сукупності володіють 1000 голосами, що становить
100% акціонерів, що беруть участь у загальних зборах
"Проти" - немає
"Утримались" - немає
З сьомого питання:
7.1. Кількість договорів не обмежувати. Вони будуть укладатися по мірі виниклої необхідності.
Голосували:
"За"- 4 акціонери, які в сукупності володіють 1000 голосами, що становить
100% акціонерів, що беруть участь у загальних зборах
"Проти" - немає
"Утримались" - немає

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.


** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI
X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.06.2010

92/05/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000075667

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

18,75

1000

18750,00

100,000000

Опис

ПрАТ не здiйснювало торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках (бiржовий ринок, органiзацiйно-оформленi позабiржовi ринки ЦП). Заяв на лiстинг цiнних паперiв на органiзованих ринках (бiржах) ПрАТ не подавало. Намiрiв щодо подання таких заяв немає. Рiшення щодо реєстрацiї будь-яких цiнних паперiв не прийнято. Додаткової емiсiї акцiй не було.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

502,6

454,1

0,0

0,0

502,6

454,1

будівлі та споруди

319,2

302,7

0,0

0,0

319,2

302,7

машини та обладнання

176,8

150,0

0,0

0,0

176,8

150,0

транспортні засоби

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

земельні ділянки

0,0

0,0

інші

6,6

1,4

0,0

0,0

6,6

1,4

2. Невиробничого призначення:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

будівлі та споруди

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

машини та обладнання

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

транспортні засоби

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

земельні ділянки

0,0

0,0

інвестиційна нерухомість

0,0

0,0

інші

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Усього

502,6

454,1

0,0

0,0

502,6

454,1

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.15р.-1193,2тис.грн. Придбання та вибуття основних засобів не було.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом, за звiтний перiод нараховано 48,5 тис.грн. Товариство не має на балансi повнiстю амортизованих основних засобiв, основних засобiв, оформлених у заставу та таких, щодо яких iснує обмеження прав власностi.
Переоцiнки основних засобiв не було.
Будинки та споруди:
первісна вартість - 477,6 тис.грн., знос - 174,9 тис.грн., залишкова вартість - 302,7 тис.грн.,ступінь зносу - 36,6%,ступінь використання - 100%
Машини та обладнання:
первісна вартість - 490,1 тис.грн., знос - 340,1 тис.грн., залишкова вартість - 150,0 тис.грн., ступінь зносу - 69,4 %,ступінь використання - 100%
транспортні засоби:
первісна вартість- 49,5 тис.грн., знос- 49,5тис.грн., залишкова вартість - 0 тис.грн., ступінь зносу - 100%,ступінь використання - 100%
інші основні засоби:
первісна вартість - 176,0 тис.грн., знос - 174,6 тис.грн., залишкова вартість - 1,4 тис.грн., ступінь зносу - 99,2 %,ступінь використання - 100%
Угод на придбання у майбутньому основних засобiв не укладено. Основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо), не значаться.
Всi основнi засоби Товариства використовуються за основним видом господарської дiяльностi та за цiльовим призначенням
Термiн користування основними засобами:
- будинків і споруд: до 50 років років;
- машин і обладнання: до 15 років;
- транспортних засобів - до 10 років;
- інших основних засобів - до 3 років..
Термiни використання основними засобами Товариства визначаються термiнами морального та фiзичного зносу, а також доцiльнiстю проведення капiтального ремонту.
Умови користування: основнi засоби використовуються в господарськiй дiяльностi Товариства за їх цiльовим призначенням.Обмежень на використання немає.


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

1078,5

951,6

Статутний капітал (тис. грн.)

18,8

18,8

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

18,8

18,8

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 1059,7 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 1059,7 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка