Хозiн Валерiй ВасильовичСторінка1/4
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3   4
Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

ДиректорХозiн Валерiй Васильович

(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)26.04.2016

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2015 рікI. Загальні відомості1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТЕСТ"2. Організаційно-правова формаПриватне акціонерне товариство3. Код за ЄДРПОУ135235094. Місцезнаходження84333, Донецька, д/н, м.Краматорськ, вул.Шкадiнова, 33а5. Міжміський код, телефон та факс(06264)6-11-50, (06264)6-11-506. Електронна поштова адресаnpptest@kramatorsk.dc.ukrtel.netІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії26.04.2016

(дата)

2. Річна інформація опублікована у77, Газета "Бюлетень "Цінні папери України"27.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернетnpptest.com27.04.2016

(адреса сторінки)(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря5. Інформація про рейтингове агентство6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом4) інформація про похідні цінні папери5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду13. Опис бізнесу14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції5) інформація про собівартість реалізованої продукції15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів23. Основні відомості про ФОН24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН27. Правила ФОН28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)33. Примітки

п. 2 товариство не отримувало ліцензії на окремі види діяльності
п. 3 товариство не приймало участь у створенні юридичних осіб
п.4 товариство не вводило посаду корпоративного секретаря
п.5 товариство не проводило рейтингових оцінок
п.10* ПрАТ не заповнює.
п.12. (п.п. 2-5) ПрАТ не випускало облiгацiї та iншi цiнi папери.
п.13* ПрАТ не заповнює розділ "Опис бізнесу" ,згідно положенню №2826 товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів.
п.14-4 Інформаця про обсяги виробництва та реалізаціі основних видів продукціі та п.14-5 інформація про собівартість реалізованоі продукціі не заповнено, тому що товариство не займаються видами діяльності, що класифікується як переробна та добувна .
п. 15 - ПРАТ не випускало боргових цiнних паперiв.
п.16 - Протягом року в Товаристi подій щодо особливої інформації не виникало.
п. 18-27 ПРАТ не є емітентом іпотечних сертифікатів, облігацій та сертифікатів ФОН.
п.29.* ПрАТ не заповнює.
п.31, 32 Рiчна фiнансова звiтнiсть не складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

ПрАТ не заповнюються , згідно "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" № 2826 від 03.12.2013р. (зі змінами та доповненнями).Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI
III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТЕСТ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 № 608396

3. Дата проведення державної реєстрації

20.10.1997

4. Територія (область)*

14000 - Донецька

5. Статутний капітал (грн)

18750,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

159. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації 26.51, Виробництво машин і устатковання для металургії 28.91, Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва 28.92

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

КРАМАТОРСЬКА ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

335548

3) поточний рахунок

26005329390001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Акцiонерно-комерцiйний банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк"

5) МФО банку

300023

6) поточний рахунок

26009000105107

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента1) посада

Директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хозiн Валерiй Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ, 770262, 23.04.1999, Краматорським МВ УМВС Укоаїни в Донецькiй областi

4) рік народження**

1954

5) освіта**

вища,Ленiнградське вище iнженерно-морське училище iм. Адмiрала Макарова, iнженер океанолог

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Науково-дослiдницький iнститут проектно-технiчного машинобудування, зав. лабораторiєю

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2011, обрано на 5 років

9) опис

Повноваження та обов'язки директора, згідно Статуту та Положення про директора:
До компетенції Директора належить:організація господарської та адміністративної діяльності Товариства; затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання, організація та контроль за їх виконанням; затвердження типових (стандартних) договірних цін на продукцію та тарифів на послуги і роботи Товариства; підготовка пропозицій та проектів документів, стосовно яких має бути прийняте рішення Загальних зборів; надання річного звіту та балансу Товариства, для подальшого його затвердження Загальними зборами; затвердження штатного розкладу Товариства та посадових окладів працівників, планів, кошторисів та бюджетів Товариства, включаючи річні плани, кошториси та бюджети; прийом на роботу та звільнення працівників; ведення обліку кадрів Товариства, затвердження посадових інструкцій; проведення колективних переговорів та укладання Колективного договору у Товаристві; встановлення систем заохочення працівників; накладення стягнень на працівників; організація ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності Товариства; визначення необхідності заснування або входження до юридичних осіб, створення дочірніх підприємств, філій та представництв; забезпечення захисту торгової марки (знака); забезпечення створення безпечних умов праці для працівників Товариства, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; ініціювання проведення спецальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та преставництв; здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів.
До компетенції Директора належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, Статутом та/або рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства.
Протягом року посадовій особі виплачена винагорода в формі заробітної плати згідно штатного розкладу. В натуральній формі винагорода не виплачувалась.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Попередні посади, згідно трудової книжки: останні 5 років МП "Тест" - директор.
1) посада

Ревiзор акцiонерного товариства

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Щербаков Микола Федорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ, 706521, 25.02.1999, Краматорський МВ УМВС України в Донецькiй областi

4) рік народження**

1955

5) освіта**

вища, Харківський інститут радіоелектроніки, факультет конструювання і виробництва радіоелектронної апаратури

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Науково-дослiдницький iнститут проектно-технiчного машинобудування, інженер- конструктор 1 категорії.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2011, обрано на 5 років

9) опис

Повноваження Ревізора відповідно до Статуту та Положення про ревізора:
проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства; проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства, або на вимогу акціонера або акціонерів, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства; проводить планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Винагорода, як ревізору, не виплачувалася. В натуральній формі винагороди не отримував.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Попередні посади за останні 5 років: ЗАТ "НВП "Тест" - начальник відділу. На даний момент не є працівником товариства, пенсіонер. Протягом року змін не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.


** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка