Хмельницький національний університет рижа тетяна володимирівнаСкачати 450.32 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації06.05.2016
Розмір450.32 Kb.
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТРИЖА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 658.15:378.4(477)


МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Хмельницький – 2014

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Хмельницькому національному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Нижник Віктор Михайлович,

Хмельницький національний університет

Міністерства освіти і науки України,

проректор з науково-педагогічної роботи.Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Матвіїв Микола Ярославович,

Тернопільський національний економічний університет

Міністерства освіти і науки України, професор кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;
кандидат економічних наук, професор

Пилипчук Володимир Петрович,

ДВНЗ «Київський національний

економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Міністерства освіти і науки України,

професор кафедри маркетингу.

Захист відбудеться «___» листопада 2014 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, зал засідань вченої ради.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 110/1.

Автореферат розісланий «___» жовтня 2014 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої О. І. Гончар

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У сучасному інформаційному суспільстві динаміку соціально-економічного розвитку країни, а також перспективне майбутнє кожної людини значною мірою визначають рівень та якість вищої освіти. Трансформаційні зміни в українському суспільстві ініціюють процеси вдосконалення і системи вищої освіти, особливо в світлі приєднання України до Болонського процесу. Розвиток вищої освіти залежить від забезпечення відповідними фінансовими ресурсами, які сьогодні в силу багатьох причин не є достатніми. Нинішнє фінансове забезпечення вищих навчальних закладів (ВНЗ) у повній мірі не задовольняє існуючих потреб, не сприяє їх ефективному функціонуванню та розвитку. Світовий досвід засвідчує, що діяльність вищого навчального закладу активізується при використанні різних джерел фінансування, завдяки вмілому і обґрунтованому їх поєднанні. Окрім того, ефективне управління фінансово-господарською діяльністю (ФГД) вищих навчальних закладів обумовлюється сучасними умовами невизначеності та впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ.

Тенденції розвитку світових освітніх систем знайшли своє відображення у роботах Т.Ю. Габріелової, С.Л. Зарецької, І.С. Каленюк, Л.Д. Капранової. Характеристики системи вітчизняної вищої освіти на різних етапах її розвитку, нові підходи до управління вищими навчальними закладами досліджувалися В.М. Бесчастним, С.В. Каламбет, О.А. Краттом, П.М. Куліковим, І.А. Медведєвим, С.М. Ніколаєнком. Питання економіки вищої освіти, пов’язані з переходом до ринкових відносин, досліджувалися у працях Т.М. Боголіб, М.П. Войнаренка, Р.Ю. Кігеля, Т.М. Кондрашової, С.Л. Костаняна, О.В. Кукліна, М.Я. Матвіїва, О.П. Мещанінова, В.М. Нижника, Т.Є.Оболенської, О.О. Орлова, В.П. Пилипчука, О.О. Романовського, С.Я. Салиги та інших науковців. Проблемам визначення сутності і структури механізмів управління суб’єктами господарювання та забезпечення ефективності їх функціонування присвячено роботи вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, серед яких О.В. Кендюхов, П.В. Круш, В.В. Лук’янова, М.В. Макаренко, В.С. Пономаренко, Г.Г. Савіна, А.А. Садеков, О.М. Тридід, Н.А. Хрущ, Л.О. Чорна.

Разом з тим, у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених багато аспектів даної наукової проблеми висвітлені недостатньо. Зокрема, відсутні ґрунтовні комплексні наукові дослідження питань управління фінансово-господарською діяльністю вищого навчального закладу з метою забезпечення його економічного розвитку.

Актуальність та науково-практична значимість системного формування ефективного механізму управління фінансово-господарською діяльністю вищого навчального закладу, створення та впровадження якого забезпечить якісно новий рівень життєдіяльності ВНЗ та економічний розвиток у перспективі, обумовили вибір теми дисертаційного дослідження, його мету та завдання.Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дослідження виконано відповідно до наукових тем Хмельницького національного університету: «Розробка науково-методичного та навчального забезпечення для підготовки студентів вищих навчальних закладів за напрямком: Економічна безпека України в системі євроатлантичних інтеграційних процесів» (номер державної реєстрації – 0108U006200), де автором розглянуто вплив фінансово-господарської діяльності вищого навчального закладу на його ресурсне забезпечення; «Підвищення конкурентного потенціалу в системі ефективного управління промисловими підприємствами» (номер державної реєстрації – 0112U002248), де автором досліджено роль вищих навчальних закладів у формуванні кадрового забезпечення промислових підприємств.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретико-методичних основ та практичних рекомендацій щодо формування механізму управління фінансово-господарською діяльністю вищого навчального закладу для забезпечення його економічного розвитку.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:  • проаналізувати особливості управління фінансово-господарською діяльністю вищих навчальних закладів за сучасних умов функціонування;

  • обґрунтувати сутність та зміст основних понять процесу управління фінансово-господарською діяльністю для забезпечення економічного розвитку вищих навчальних закладів;

  • дослідити вітчизняний і зарубіжний досвід управління фінансово-господарською діяльністю вищих навчальних закладів;

  • оцінити стан фінансово-господарської діяльності вищих навчальних закладів Хмельницької області за сучасних умов господарювання;

  • адаптувати до умов діяльності вищого навчального закладу методи оцінки впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ на його фінансовий стан та розробити науково-практичні рекомендації щодо уникнення ризиків;

  • розробити механізм управління фінансово-господарською діяльністю вищого навчального закладу, обґрунтувати його складові елементи та розробити систему оцінювання ефективності управління фінансово-господарською діяльністю вищого навчального закладу;

  • обґрунтувати необхідність впровадження автоматизованої інформаційної системи управління в механізмі управління фінансово-господарською діяльністю ВНЗ та надати практичні рекомендації щодо її використання.

Об’єктом дослідження є процеси управління фінансово-господарською діяльністю вищих навчальних закладів.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні основи та практичні аспекти формування механізму управління фінансово-господарською діяльністю вищого навчального закладу.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети, розв’язання визначених завдань, використано такі методи дослідження: історичний – при дослідженні процесів управління фінансово-господарською діяльністю та економічного розвитку вищих навчальних закладів; порівняння кількісних характеристик фінансово-господарської діяльності; екстраполяції висновків, отриманих із спостережень за діяльністю окремих ВНЗ на обрану сукупність; формалізації фінансово-господарських процесів у вигляді формул, рисунків; монографічний метод – для аналізу наукової розробки аспектів управління фінансово-господарською діяльністю в працях вітчизняних та закордонних вчених; спостереження – для узагальнення експертних досліджень; аналізу та синтезу при вивченні надходжень і витрат; моделювання; статистичних групувань для аналізу та співставлення показників фінансово-господарської діяльності ВНЗ; абсолютних, відносних і середніх величин; статистичних таблиць; графічний метод – для відображення тенденцій фінансово-господарської діяльності; розрахунково-конструктивний метод – для обґрунтування запропонованої методики визначення комплексних коефіцієнтів.

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти в системі регулювання діяльності вищих навчальних закладів України; фундаментальні положення з управління підприємствами, роботи вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з проблем управління фінансово-господарською діяльністю ВНЗ. У дослідженні були використані дані Державної служби статистики України та Головного управління статистики у Хмельницькій області, а також дані, отримані в результаті безпосереднього вивчення процесу управління фінансово-господарською діяльністю вищих навчальних закладів Хмельницької області (матеріали первинного обліку, фінансової, статистичної та податкової звітності ВНЗ; матеріали, зібрані шляхом опитування адміністративно-управлінського персоналу).Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні теоретико-методичних основ і розробці практичних рекомендацій щодо формування механізму управління фінансово-господарською діяльністю вищого навчального закладу для забезпечення його економічного розвитку.

Основні положення дисертаційної роботи, які отримані особисто автором і визначають її наукову новизну, полягають у наступному:вперше:

– розроблено механізм управління фінансово-господарською діяльністю вищого навчального закладу, який ґрунтується на взаємопов’язаних комплексних функціональних підсистемах, зорієнтованих на оптимальний розподіл ресурсів, оптимізацію структурних підрозділів і напрямів діяльності ВНЗ за значимістю їх участі в освітньому процесі, а також враховує взаємовплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовищ та може бути адаптований до специфіки діяльності конкретного навчального закладу, що сприятиме його ефективному функціонуванню та економічному розвитку;удосконалено:

– систему оцінювання управління фінансово-господарською діяльністю вищого навчального закладу за обраними критеріями методом комплексних статистичних коефіцієнтів, що, на відміну від існуючих підходів, дозволило отримати інтегровану оцінку ефективності фінансово-господарської діяльності вищого навчального закладу та порівняльну картину у визначеному часовому інтервалі;

– науково-методичні підходи до визначення профілю внутрішнього середовища для оцінки рівня впливу його факторів на фінансово-господарську діяльність ВНЗ та розробки заходів щодо використання можливостей зовнішнього середовища у забезпеченні економічного розвитку навчального закладу; кількісного аналізу ризиків (аналіз чутливості) для визначення впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ на фінансовий результат діяльності, що, на відміну від існуючих підходів, дозволило відслідковувати реальні загрози для убезпечення вищого навчального закладу від негативних наслідків їх впливу та запропонувати заходи щодо нейтралізації ризиків;

– складові функціонування управління за відхиленнями для контролю за виконанням кошторисних призначень в умовах автоматизації фінансово-господарської діяльності вищого навчального закладу, що, на відміну від існуючих підходів, дозволило оптимізувати процедури опрацювання інформації, забезпечити точність і оптимальність розрахунків;набули подальшого розвитку:

– трактування сутності і змісту поняття «механізм управління фінансово-господарською діяльністю вищого навчального закладу», як комплексу дій, в межах наданих навчальному закладу повноважень щодо створення умов і формування відносин з організації забезпечення навчального закладу необхідними фінансовими, матеріальними, трудовими і енергетичними ресурсами та їх розподілу, спрямованого на здійснення ефективного управління забезпеченням цільового використання та економії коштів, а також контролю результативності фінансово-господарської діяльності;

– наукові підходи щодо систематизації методів управління фінансово-господарською діяльністю та інструментів їх реалізації, що знайшли своє відображення при формуванні механізму управління фінансово-господарською діяльністю вищого навчального закладу;

– інформаційне та організаційне забезпечення автоматизованої інформаційної системи управління для здійснення управління фінансово-господарською діяльністю ВНЗ, що сприяло вирішенню управлінських завдань та оптимізації управлінських витрат.Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що основні положення дисертації доведено до рівня методичних розробок і практичних рекомендацій, які реально застосовуються у діяльності державних вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації та можуть бути використані у діяльності інших навчальних закладів. Їх впровадження дозволяє підвищити ефективність управління фінансово-господарською діяльністю ВНЗ та забезпечити їх економічний розвиток.

Наукові результати, отримані у дисертації, пройшли практичну апробацію та використовуються в практичній діяльності вищих навчальних закладів Хмельницької області, що підтверджується відповідними впровадженнями в Хмельницькому національному університеті (довідка № 140/1251 від 4.06.2013 р.), у Подільському аграрно-технічному університеті (довідка № 435 від 08.07.2013 р.), у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії (довідка № 532 від 27.08.2013 р.). Положення, які містить дисертаційна робота, використані в управлінні економікою області (довідка Хмельницької обласної державної адміністрації № 01-03/1597 від 19.07.2013 р.).Результати дослідження використовуються у навчальному процесі факультету управління та економіки Хмельницького університету управління та права при викладанні курсів «Контролінг», «Основи менеджменту», «Податковий менеджмент» (довідка № 642/13 від 15.05.2013 р.), Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (довідка № 115/01-23/2013 від 29.05.2013 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до вирішення завдання формування механізму управління фінансово-господарською діяльністю вищого навчального закладу для забезпечення його економічного розвитку. Основні положення дисертаційної роботи, її висновки і рекомендації розроблено та обґрунтовано особисто автором. З наукових праць, виконаних у співавторстві, у дисертації використано ідеї та положення, запропоновані особисто автором.

Апробація результатів дослідження відбувалася шляхом обговорення на міжнародних науково-практичних конференціях: «Розвиток наукових досліджень 2010» (м. Полтава, 2010 р.), «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки» (м. Луцьк, 2010 р.), «Освіта та наука в умовах глобальних викликів» (м. Судак, 2011 р.), «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів» (м. Запоріжжя, 2011 р.), «Актуальні питання теорії та практики менеджменту» (м. Луганськ, 2012 р.), «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» (м. Одеса, 2012 р.), «Економіка, організація та управління підприємствами в сучасних економіко-правових умовах» (м. Дніпропетровськ, 2012 р.), «Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації» (м. Хмельницький, 2013 р.), «Менеджмент та маркетинг: сучасні глобальні виклики» (м. Донецьк, 2013 р.) та всеукраїнських та міжвузівських науково-практичних конференціях: «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку» (м. Хмельницький, 2010 р.), «Система контролю в умовах глобалізації: закономірності та протиріччя» (м. Тернопіль, 2010 р.), «Конституційні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні» (м. Хмельницький, 2011 р.), «Сучасний навчальний заклад в умовах розвитку демократичного суспільства» (м. Хмельницький, 2014 р.).

Публікації. Результати дослідження висвітлено у 26 наукових працях загальним обсягом 6,32 друк. арк., з яких 5,54 друк. арк. підготовлено особисто автором. Із них 10 публікацій – у наукових фахових виданнях обсягом 3,87 друк. арк., з них особисто автору належать 3,43 друк. арк., 2 публікації – у зарубіжному періодичному виданні та у виданні, віднесеному до наукометричних інформаційних баз даних обсягом 0,6 друк. арк., з них особисто автору належать 0,45 друк. арк., 14 публікацій – в інших наукових виданнях обсягом 1,84 друк. арк., з них особисто автору належать 1,66 друк. арк.

Обсяг та структура. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації складає 253 сторінки і включає 38 таблиць (з них 10 займають 13 повних сторінок), 39 рисунків (з них 10 займають повні сторінки), 10 додатків, які розміщені на 35 сторінках, список використаних джерел налічує 245 найменувань і розміщений на 18 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації, сформульовано мету та завдання, визначено предмет, об’єкт і методи дослідження, викладено наукову новизну, практичне значення одержаних результатів і їх апробацію, наведено кількість та обсяг публікацій за результатами дослідження.

У першому розділі «Теоретичні основи управління фінансово-господарською діяльністю вищих навчальних закладів» на основі аналізу наукових поглядів узагальнено теоретичні аспекти управління фінансово-господарською діяльністю вищих навчальних закладів і наукові підходи щодо визначення та формування їх економічного розвитку; досліджено вітчизняний та зарубіжний досвід управління вищими навчальними закладами.

Вивчення зарубіжних і вітчизняних публікацій, присвячених питанням управління вищими навчальними закладами, дозволило окреслити основні етапи розвитку та характерні риси для окремих періодів діяльності ВНЗ.

Упродовж тривалого часу економічний розвиток вищих навчальних закладів забезпечувався повним державним фінансуванням. Державне регулювання, що характеризувалось плануванням діяльності та розвитком закладів освіти на рівні відповідних владних структур, централізованим державним управлінням на основі нормативних документів, прямим підпорядкуванням і контролем держави у фінансово-господарській діяльності освітніх закладів, виключало можливість самостійного прийняття рішень.

У період реформування системи освіти у незалежній Україні посилилося централізоване управління, посилилася відповідальність ВНЗ у фінансово-господарській діяльності, загострилася невідповідність між фактичними асигнуваннями та реальними потребами освіти. Законом України «Про вищу освіту» від 1.07.2014 р. № 1556-VII передбачено розширення перспектив вищих навчальних закладів у здійсненні фінансово-господарської діяльності, в тому числі для інноваційної активності; розпорядженні власними коштами, розміщеними на рахунках у банках; послабленні податкового тиску.

Виявлено, що фінансова нестабільність освітніх установ, невідповідність цілей і завдань навчальних закладів їхнім можливостям негативно впливають на економічний розвиток ВНЗ. На подолання означених тенденцій повинно спрямовуватися управління фінансово-господарською діяльністю ВНЗ.

На підставі узагальнення поглядів на управління як економічну категорію у роботі управління фінансово-господарською діяльністю ВНЗ розглядається як сукупність рішень, дій та операцій в межах наданих навчальному закладу повноважень, пов’язаних зі створенням умов і формуванням відносин щодо організації забезпечення навчального закладу необхідними ресурсами, їх розподілом і використанням з метою досягнення цілей економічного розвитку.

Ефективне управління фінансово-господарською діяльністю ВНЗ, на нашу думку, має забезпечуватись дотриманням принципів: інтегрованості із загальною системою управління ВНЗ, адаптивності, фінансово-економічної раціональності, інформаційної достатності, спрямування на досягнення стратегічної мети – економічного розвитку ВНЗ. Важливою передумовою економічного розвитку є відбір науково-обґрунтованих методів управління вищим навчальним закладом. З урахуванням специфіки діяльності ВНЗ запропоновано розглядати наступні групи методів управління фінансово-господарською діяльністю: фінансово-економічні, організаційно-розпорядчі, нормативно-правові та соціально-психологічні, а також означено інструменти їх реалізації.

У роботі обґрунтовано, що економічний розвиток забезпечує досягнення основної мети діяльності навчального закладу – надання освітніх послуг та підготовка фахівців вищої кваліфікації. Окреслено основні фактори, які зумовлюють необхідність економічного розвитку навчального закладу, серед яких: нестабільність зовнішнього середовища функціонування; посилення конкурентної боротьби на ринку освітніх послуг; підвищення вимог до ВНЗ з боку споживачів послуг. Означено вплив економічного розвитку на функціональні підсистеми вищого навчального закладу.

Узагальнюючи наукові підходи щодо сутності поняття економічного розвитку вищого навчального закладу, його запропоновано розглядати як процеси кількісних та якісних змін економічного стану в довготривалому періоді, які відбуваються під впливом взаємодії економічних інтересів, що мінімізують вплив негативних факторів, обумовлюють рівень і динаміку економічних показників та зорієнтовані на досягнення поставленої мети.

У роботі виділено характерні ознаки, які є визначальними для економічного розвитку ВНЗ, а саме: економічний розвиток навчального закладу залежить від факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, які знаходяться в постійному взаємозв’язку; запорукою економічного розвитку є зміни умов функціонування, які впливають на внутрішню структуру управління; економічний розвиток зорієнтовано на довгострокову перспективу; оцінка економічного розвитку проводиться відповідно до показників, що характеризують якісні та кількісні зміни в економічних процесах.

У ході дослідження знайшов підтвердження той факт, що інтенсивне економічне зростання за умов обмеженої кількості ресурсів є більш ефективним. Особливого значення набуло розуміння того, що економічного розвитку у навчальному закладі можна досягти через здійснення фінансово-господарської діяльності на основі інноваційних чинників, а саме вдосконалення організації процесу управління, впровадження технічних і технологічних складових та розвиток підприємництва.

Аналіз проблем управління фінансово-господарською діяльністю ВНЗ дає підстави стверджувати, що для оптимального та ефективного функціонування вищого навчального закладу необхідно розробити та запровадити механізм управління фінансово-господарською діяльністю, який пропонується представити як комплекс дій, в межах наданих навчальному закладу повноважень щодо створення умов і формування відносин з організації забезпечення навчального закладу необхідними фінансовими, матеріальними, трудовими і енергетичними ресурсами та їх розподілу, спрямованого на здійснення ефективного управління забезпеченням цільового використання та економії коштів, а також контролю результативності фінансово-господарської діяльності.

У другому розділі «Стан та науково-методичне забезпечення управління фінансово-господарською діяльністю вищих навчальних закладів» проведено аналітичну оцінку стану вищих навчальних закладів Хмельницької області III–IV рівня акредитації; адаптовано до умов діяльності вищого навчального закладу методи оцінки впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ на фінансовий результат, а також оцінювання ризиків у фінансово-господарській діяльності ВНЗ; розроблено науково-практичні рекомендації щодо нейтралізації ризиків.

На основі статистичного аналізу фінансово-господарської діяльності ВНЗ Хмельницької області визначено основні тенденції розвитку освітньої галузі та виявлено негативні фактори, серед яких: зменшення питомої ваги студентства в загальній чисельності населення; недостатній рівень асигнувань держави у вищу освіту; наявні демографічні прогнози щодо скорочення чисельності абітурієнтів.

Дослідження підтвердило, що діяльність вищих навчальних закладів здійснюється на основі бюджетного фінансування та власних надходжень, не залучаючи запозичених (позик та кредитів).

За результатами економічного аналізу показників, що відображають фінансовий стан і результати фінансово-господарської діяльності ВНЗ Хмельницької області за період 2010–2013 роки, виявлено наступні тенденції: кошти навчальними закладами спрямовуються, насамперед, на здійснення оплати по статтях захищених видатків, суми яких щорічно збільшуються; структуру видатків на здійснення освітніх послуг характеризує висока питома вага затрат праці (у ВНЗ видатки на оплату праці за аналізований період становлять в середньому 62 % від загальної суми видатків); вагомою складовою поточних видатків є стипендії та інші виплати студентам, частка яких в загальних витратах у ВНЗ Хмельницької області становить від 12,7 % до 31,2 %; зменшуються щорічні обсяги фінансування на здійснення капітальних видатків (фінансування капітальних видатків з державного бюджету відсутнє, а із місцевих бюджетів спрямовуються незначні одноразові суми фінансування видатків на здійснення капітальних ремонтів приміщень). Зазначимо, що суми коштів, спрямованих ВНЗ на капітальні видатки, не відповідають потребам щодо оновлення матеріально-технічної бази для забезпечення навчального процесу та економічного розвитку.

Визначено фактори впливу зовнішнього та внутрішнього середовищ на фінансово-господарську діяльність вищих навчальних закладів. Узагальнення результатів аналізу факторів такого впливу на фінансово-господарську діяльність ВНЗ III–IV рівнів акредитації Хмельницької області стало підставою для виявлення можливостей і загроз у їх фінансово-господарській діяльності (табл. 1).Таблиця 1
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка