ХiмнафтомашпроектСкачати 147.42 Kb.
Дата конвертації26.05.2016
Розмір147.42 Kb.
КОДИ

Підприємство ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХIМНАФТОМАШПРОЕКТ" Дата 2013.01.01

за ЄДРПОУ 00219632

Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ за КОАТУУ 8038200000

Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0

Організаційно-правова форма господарювання Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231

Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах за КВЕД 71.12

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v Звіт про власний капітал

Одиниця виміру: тис. грн.

за 2012 р.

Форма N 4 Код за 1801005

Стаття Код Статутний Пайовий Додатковий Інший Резервний Нерозподі- Неоплачений Вилучений Разом

капітал капітал вкладений додатковий капітал лений капітал капітал

капітал капітал прибуток

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Залишок на початок року 010 2000 0 1 49 819 8793 0 0 11662

Коригування:

Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 040 0 0 (1) 0 0 (5) 0 0 (6)

Скоригований залишок 050 2000 0 0 49 819 8788 0 0 11656

на початок року

2012 р. © SMA 00219632

Стаття Код Статутний Пайовий Додатковий Інший Резервний Нерозподі- Неоплачений Вилучений Разом

капітал капітал вкладений додатковий капітал лений капітал капітал

капітал капітал прибуток

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка основних засобів 070 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( )

Дооцінка незавершеного 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0

будівництва

Уцінка незавершеного 090 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( )

будівництва

Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка нематеріальних активів 110 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( )

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чистий прибуток (збиток) за 130 0 0 0 0 0 939 0 0 939

звітний період

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 (2000) 0 0 (2000)

Спрямування прибутку до 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

статутного капіталу

Відрахування до резервного 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

капіталу

170 0 0 0 0 0 (214) 0 0 (214)

2012 р. © SMA 00219632

Стаття Код Статутний Пайовий Додатковий Інший Резервний Нерозподі- Неоплаче- Вилучений Разом

капітал капітал вкладений додатковий капітал лений ний капітал

капітал капітал прибуток капітал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Внески учасників:

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

капіталу

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

акцій (часток)

Анулювання викуплених 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0

акцій (часток)

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення номінальної 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

вартості акцій

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

збитків


Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 (1275) 0 0 (1275)

Залишок на кінець року 300 2000 0 0 49 819 7513 0 0 10381

Примітки: Станом на 31.12.12 р. власний капітал становить 10381 тис.грн. Розмір статутного капіталу протягом року не змінювався. Викупу акцій, перепродажу викуплених акцій та

анулювання викуплених акцій не було.

Керівник Коновалов Станіслав Володимирович

Головний Буднєва Надія Олексiївнабухгалтер

2012 р. © SMA 00219632


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка