Громадянського суспільстваСкачати 298.9 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір298.9 Kb.


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ"

Факультет гуманітарних і суспільних наук, кафедра політологіїТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Магістерська програма
(Проспекти лекцій, плани семінарів, література,
контрольні запитання, теми рефератів)


Укладач — А. Ф. Колодій
докт. філос. наук, професор


Київ - Львів

2001


П Е Р Е Д М О В А


Мiсце теми в полiтичнiй науцi. Історія свідчить, що неодмінною умовою становлення демо­кратичних держав і форму­вання націй у тій части­ні світу, яку ми вва­жа­ємо найбільш розвину­тою і на яку сьогодні орієнту­ємося, було розгортання системи суспіль­них інститутів, що утворюють громадян­ське суспіль­ство. Громадянське суспільство забезпечує підконтрольність владних структур народові та їх відповідальне прав­ління; робить компетент­ними і досвідченими у громадських справах ши­ро­кі верстви населен­ня, сприяє їх залученню до участі в політич­ному процесі. Тому дослідження історії та теорії громадянського суспільства, передумов та особливостей його відродження в останній чверті ХІХ, рівня розвиненості та моделей функціонування в різних країнах складає у наш час важливий напрямок полі­тичної науки.

Мета курсу — познайомити студентів з основними позиціями сучасного наукового дискурсу з проблем громадянського суспільства і створити передумови (інформаційні та пізнава­льно-психологічні) для вироблення ними свого власного погляду на це явище та на його роль в утвердженні, підтримці і збереженні демократичних інститутів в Українi.

Вимоги до студентiв.Вiд студентiв, котрi записались на курс, вимагається опрацю­вання значної кiлькостi спецiальної лi­тера­тури, достатньої для того, щоб бути активним співучасником дискусій, могти на рівні магістерських вимог обговорювати питання в семiнарі, розумiти i вмiти пояснити основні поняття та підготувати невеликі тези (есеї) з вузьких, але ключових для розуміння теми питань.

Методика викладання. Завдання лекцій полягатиме скорше в тому, щоб поставити певну теоретичну чи практичну проблему, зрозуміти її сутність, ніж знайти її розв’язок. Вони розраховані на інтерактивне викла­дан­ня, коли студенти знайомляться з літературою наперед і активно співпрацюють з викладачем. Лекції від­криті для подальших обговорень на семінарах, які в основному продовжуватимуть (а не повторю­вати­муть) матеріал. Саме на семінарах ми намагатимемось дійти до певних “остаточних” рішень, наскільки вони можливі. Альтернативні рішення не тільки не виключені, але й дуже бажані.

Тези (есеї). Важливим видом роботи в семінарі є написання і презентація тез (есеїв) обсягом 5-6 стор. (до 1,5 тис. слів або 10 тис. знаків). Коротка презентація (протягом 7-10 хв.) складатиме ядро дискусій на семінарі. Тому головне завдання авторів — коротко подати суть власної позиції з певного дискусійного питання. Найвище цінуватимуться свіжий погляд та оригінальні аргументи, здатність зацікавити інших студентів і спонукати їх до дискусії. Передбачається також умiння застосовувати теоретичнi положення до аналізу суспільно-полi­тич­ної практики в Україні.

Теми есеїв подано в планах семінарів до кожної теми.Література. Основна література включає в себе монографії і статті зарубіжних та україн­ських авторів, українською, англійською та російською мовами. Основна частина англомовних статтей, що є обов’язковими до вивчення, включена до “Книги для читання” (“The Reader”), яка укладена спеціально для слухачів цього курсу за підтримки Ресурсного центру освітніх програм при Центрально-Європейському університеті (Будапешт). Оскiльки забезпече­нiсть нав­ча­ль­ною та монографiчною лiтературою з полiтологiї ще не можна вважа­ти доброю, а саме громадянське суспільства в Україні перебуває в проце­сi становлення і перманентних змiн, бажано, готуючись до занять, звертатися до перiодичних ви­дань, використовувати опублiкованi в них новi статтi й доку­мен­ти, що стосуються тем курсу.


теми


Н а з в а т е м и

кількість годин
лекції

семінариІсторична еволюція громадянського суспільства та уявлень про нього

2

-Сучасний дискурс громадянського суспільства

2

2Лекцій і семінарів разом:

28

Оцінка знань студентів: розподіл балів за видами роботи

Усього балів

100

Підсумковий екзамен

40

Література до всього курсу


Обов'язкова

Книги


Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритости. Дослідження категорії громадянське суспільство. — Львів: Літопис, 2000. — С.

Гегель Г. В. Ф. Основи філософії права / Перекл. с нім. — Київ: Юніверс, 2000. — С. 169-211.

Громадянське суспільство як здійснення свободи. Центрально-східноєвропейський досвід. Збірник наук.праць / За ред. А. Карася. — Львів, 1999. — С.

Кін Дж. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення. — Київ: "К.І.С."; "АНОД", 2000. — 191 с.

Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансфор­мації. Розділ ІІІ. Глава 1. Становлення громадянського суспільства. — Київ, 1998. — С. 314-344.

Токвіль А. де. Про демократію в Америці. — К.: Всесвіт, 1999. — С.

Цимбалістий Б. Тавро бездержавности. Політична культура українців. — Київ, 1994.

Alexander, Jeffry C., ed. Real Civil Societies. — London etc.: Sage, 1998.

Gellner, Ernest. Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals. — London: Penguin, 1994.

Keane, John, ed. Civil Society and the State. New European Perspectives — London; New York: Verso, 1988. —

Putnam R. D. Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy. — Princenton (NJ): Princenton University Press, 1993. (Рос. переклад: Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии.— М.,1996. — 287 с.)

Статті:


Арато Е., Коен Дж. Відродження, занепад і реконструкція концепції громадянського суспільства // Політична думка. — 1996. — № 1. — С. 25-31.

Перегудов С. П. Гражданское общество: "трехчленная" или одночленная модель // ПОЛИС. — 1995 — № 3. — С. 58-60.

Полохало В. Середній українець — соціальна основа негромадянського суспільства // Політична думка. — 1999. — № 4. — С. 30–32.

Сунгуров О. Організації-посередники в структурі громадянського суспільства // Політична думка. — 1999. — № 4. — С. 43-57.

Додаткова

Довідник неурядових організацій України. — К.: Каунтерпарт, 1997.

Довідник українських неурядових організацій захисту прав та інтересів громадян. — Київ: Центр інновацій та розвитку, 1999.

Київ: Національно-культурні товариства та земляцтва. Довідник. — Київ: Центр інновацій та розвитку, 1999.

Перехрестя. Всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. (2000, № 1-6).

Політичний портрет України. Українське суспільство. 1994-1997. — Бюлетень фонду “Демократичні ініціативи”. — 1998. — № 20.

Результати крос-регіонального соціологічного опитування “Стан українського соціуму напередодні виборів 1998-99 рр.” (Порівняння — Донецьк -Львів) // Ставропігіон. Щорічник. Політологічний центр “Генеза”. — 1997. — С. 171-193.

Пасько Ігор, Пасько Ярослав. Громадянське суспільство і національна ідея. Україна на тлі європейських процесів. Компаративні нариси. — Донецьк: Східний видавничий дім, 1999.

Рябчук М. Дилеми українського Фауста: громадянське суспільство і «розбудова держави». — Київ: Критика, 2000.

Шпорлюк Р. Досліджуючи драму історії, або національні шляхи до сучасності // Зустрічі. — 1991. — № 2. — С. 79-87.

Barber, Benjamin R. A place for us: how to make society civil and democracy strong. — New York: Hill and Wang, 1998.

Cohen J. L. and Arato A. Civil Society and Political Theory. — Cambridge (MA): Mit Press, 1992. P. 1-27; 29-175.

Л Е К Ц І Ї

Тема 1. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про нього.


Основні етапи еволюції громадянського суспільства як концепції і як суспільної реальності. Громадянське суспільство-І, ІІ, ІІІ.

Від Лока до Гегеля: теоретичне розмежування політичної й соціальної сфер, цивільного (грома­дян­ського) суспільства і держави. Громадянське суспільство як а) політичне; б) цивільне, цивілізоване; в) суспільство конфлікту й узгодження інтересів. Концепції громадянського суспільства у працях шотландських просвітників-моралістів (А. Фергюсона, Ф. Гатчісона, А. Сміта).

А. де Токвіль про вплив громадянського суспільства на демократію. Значення праці Токвіля «Про демократію в Америці» для сучасних молодих демократій. Марксистська утопія деструктуризації суспільства і занепад концепції громадянського суспільства.

Українські мислителі про роль громад і громадського життя в розвитку суспільства й станов­лен­ні правової держави.Література

Праці класиків


Гегель Г. В. Ф. Основи філософії права / Перекл. с нім. — Київ: Юніверс, 2000. — С. 169-211.

Драгоманов М. Переднє слово до “Громади” / Вибрані твори. Т.1. — Відень, 1937.

Грушевський М. Початки громадянства (генетична соціологія) — Відень, 1927.

Кістяківський Б. Держава і особистість / Кістяківський Б. Вибране. — Київ: Абрис, 1996. — С. 237–274.

Токвіль, Алексіс де. Про демократію в Америці. — К.: Всесвіт, 1999. (С. 197-201- громадські настрої; 216-226 – суди; 409-428 — асоціативне життя, а також: 149-167 - партії та політичні об’єднання).

Франко І. “Гуцульська спілка”. “Як би нам в біді рятуватися?” “Що таке громада і чим би вона повинна бути?” “Громадські шпихліри”. “Спілки рільничі” / Зібрання творів у п’ятдесяти томах. — Т. 44. Книга 2. — Київ: Наукова думка, 1985. — С. 61-63; 162- 165; 175-180; 181-182; 243-244.

Locke. Political Essays. — Cambridge: Cambridge University Press, 1997. — Р.

Paine, Thomas. Rights of Man / In.: The American Age of Reason: Benjamin Franklin. Thomas Jefferson. Thomas Paine. — Moscow: Progress, 1977. — P. 224-290.

Сучасні інтерпретації:


Alexander, J. C. "Civil Society I, II, III: Constructing an Empirical Concept from Normative Controversies and Historical Transformations" / In: Alexander, Jeffrey C., ed. Real Civil societies. — London etc.: Sage, 1998. — P. 1-19.

Keane, John. Despotism and Democracy. The Origins and Development of the Distiction Between Civil Society and the State 1750-1850.— In the book: Civil Society and the State. New European Perspectives. Ed. by John Keane. — London - New York: Verso, 1988. — P. 35-71.

Тема 2. Громадянське суспільство в сучасному дискурсі.


Чинники актуалізації концепції громадянського суспільства в останній чверті ХХ ст. Відродження концепції громадянського суспільства у 70-80х рр. у Центральній та Східній Європі. Громадян­ське суспільство, крах комуністичних режимів і перехід до демократії. Ідеї Ю. Габермаса та їх розвиток у працях Дж. Коен та Е. Арато.

Причини відновлення інтересу до громадянського суспіль­ства в західних демократіях. Сучасні течії в інтерпретації громадянського суспільства та їх ідейні джерела (схема 1). Праці Роберта Патнема і дискусія навколо них. Погляди на громадянське суспільство Дж. Алек­сандера, Е. Геллнера, Дж. Кіна. Чим є і чим не є громадян­ське суспільство? Дослідження громадянського суспільства в сучасній Україні.Література

Арато Е., Коен Дж. Відродження, занепад і реконструкція концепції громадянського суспільства // Політична думка. — 1996. — № 1. — С. 25-31.

Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритости. Дослідження категорії громадянське суспільство. — Львів: Літопис, 2000.

Кін Дж. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення. — Київ: "К.І.С."; "АНОД", 2000. — C. 21-80.

Колодій А. Теоретичні підходи і eмпіричні моделі громадянського суспільства: проблема відповідності / В кн.: Громадянське суспільство як вияв свободи: східно-європейський досвід – Львів, 1999. — С. 21-27.

Alexander, Jeffry C. "Bringing Democracy Back In: Universalistic Solidarity and the Civil Sphere" / In: Ch. Lemert, ed. Intellectuals Beyond Acade­my. Sage, 1990. — P. 157-176.

Kohen, Jean L. "American Civil Society Talk" // Philosophy and Public Policy. — Vol. 18. — No. 3. — P. 14-19.

Walzer, Michael. "The idea of Civil Society: A Path to Social Reconstruction" // Dissent. — Spring, 1991. — P. 293-303.

Тема 3. Системність громадянського суспільства.


Значення, в яких у наш час вживається термін “громадянське суспільство” та їх узгодження між собою (схема 2). Завдання щодо конкретизації поняття громадянського суспільства (ідеал, суспільна реаль­ність, моделі). Сутність громадянського суспільства як ідеального типу. Його ознаки, аспекти та функції. Визначення громадянського суспільства.

Громадянське суспільство як підсистема суспільної системи. Його співвідношення з соціетарною сферою суспільного життя (схема 3). Інститути, культура та практичні взаємодії як аспекти громадянського суспіль­ства. Громадянське суспільство і сфера відкритості (публічна сфера) Ю. Габермаса. Громадська думка та ЗМІ в системі громадянського суспільства. Громадянське суспільство і правова держава.Література

Габермас Юрген. Структурні перетворення у сфері відкритости. Дослідження категорії громадянське суспільство. — Львів: Літопис, 2000.

Крос К., Гакет Р. Політична комунікація і висвітлення новин у демократичних суспільствах: Перспективи конкуренції. — К., 2000.

Alexander, Jeffry C. “Bifurcating discourses” / In: Alexander, Jeffrey C., ed. Real Civil societies. — London etc.: Sage, 1998. — P. 96-114.

Walzer, Michael. "Rescuing Civil Society" // Dissent. — Winter, 1999. — P. 62-67.

Тема 4. Структурний вимір громадянського суспільства


Добровільні громадські об'єднання та ініціативи — структурне ядро громадянського суспіль­ства. "Третій сектор" і громадянське суспільство: а) суспільні рухи; б) громадські організації; в) приватні доброчинні та суспільно-корисні діяння; г) групи інтересів.

Політично-правові інститути громадянського суспільства: вибори, референдуми, суди присяжних, добровільні правоохоронні служби, органи місцевого самоврядування. Інститути громадянського суспільства і правова держава. Значення правової захищеності та індивідуальної свободи для формування дієздатного громадян­ського суспільства.

Негромадянські рухи та організації в громадянському суспільстві: причини виникнення, роль і ставлення до них державних структур та громадськості. Різновиди не-громадянських суспільств: суспільства традиційні; тоталітарні; патронажно-клієнтельні (мафіозні); "здичавілі" (олігархічно-кланові та анархічні).

Література

Кін Дж. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення. — Київ: "К.І.С."; "АНОД", 2000. — С. 113-149.

Hayghe, Howard. "Volunteers in the U.S.: Who donates the time" // Monthly Labour Review. — 1991. — February. — P. 17-23.

Putnam, Robert. "Bowling Alone. American declining Social Capital" // Journal of Demo­cra­cy. — Vol. 6. — No. 1 (January). — 1995. — P. 65-78.

Berman, Sheri “Civil society and the collapse of the Weimar Republic” // World Politics. Vol. 49. April  1997. — P. 401-29.

Roniger, Luis & Ayse Gunes-Ayata, eds. Democracy, Clientelism, and Civil Society. — Boulder (Colo.): Lynne Lienner, 1994.— P. 1-18; 87-103; 207-214.

Тема 4. Культура громадянського суспільства.


Формальні і неформальні норми в системі громадянського суспільства. Моральний та правовий аспекти громадянського суспільства. Цивільність і цивілізованість. Е. Шілз про цивільність та громадянську доброчесність. Повсякденна культура громадянського суспільства. ХХ ст. Занепад цивільності: чи впливає він на ефективність громадянського суспільства в західних країнах?

Політична культура громадянського суспіль­ства. Г. Алмонд та С. Верба про ознаки та функції "грома­дянської політичної культури". Зв’язок громадянської політичної культури зі стійкістю інститутів демократії. Громадян­ська компетентність і турбота про суспільне благо. Довіра як риса громадських стосунків у розвинених демократіях і перехідних суспільствах.

Р. Патнем про цивільну громаду і "соціальний капітал" у праці «Як змусити демократію працювати?». Складові "соціального капіталу" і передумови його створення. «Соціальний капітал" як чинник демократичного розвитку: сучасні дискусії. Значення історичної традиції в нагромад­жен­ні соціального капіталу і розвитку громадянських суспільств

«Здичавіння» громадянських суспільств: форми та причини.Література

Shils, Edward. "Civility and Civil Society. Good Manners between Persons and Concern for the Common Good in Public Affairs" / In: Edward Shils. The Virtue of Civility. Selected Essays on Liberalism, Tradition, and Civil Society. Ed. by Steven Crosby. — Indianapolis: Liberty Fund, 1997. — P. 63-102.

Almond, Gabriel A. and Sidney Verba. The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Ch. VI. The Sence of Civic Competence. — Newbury Park; London; New Dehli, 1989. — P. 136-185.

Newton, Kenneth. "Social Capital and Democracy in Modern Europe" / In: Jan W. van Deth, Marco Marraffi, Kenneth Newton and Paul F. Whiteley, eds. Social Capital and European Democracy. - London and New York: Routledge / ESPR, 1999.

Putnam, Robert. Making Democracy Work: Civic traditions in Modern Italy — Princeton: Princeton University Press, 1994. — P. 163-185.

Тема 6. Моделі громадянського суспільства.


Часові або історичні моделі: "грома­дян­ське суспільство -І, -ІІ та -ІІІ". Аналітичні (функціо­нальні) моделі громадянських суспільств. Ненсі Розенблюм про "демократичне", "посередни­цьке" та "виборче громадянське суспільство".

Токвіль про індивідуалізм та його подолання в Америці за допомогою правильно потрактованого особистого інтересу, асоціативне життя та вільну пресу. Сучасні тенденції розвитку НДО, публічної сфери і ЗМІ в країнах розвиненої демократії.

Сучасні національні моделі громадянських суспільств. Громадянське суспільство в США: особливості становлення, розвитку та сучасного стану. Роль громадянського суспільства у формуванні американської нації. Значення американського досвіду для розвитку теорії громадянського суспільства.

Особливості громадянського суспільства в Канаді. Політика багатокультурності та її наслідки.Громадянські суспільства та соціальний капітал у європейських країнах: спільне і відмінне. Вплив процесів трансформації на форму громадянських суспільств. "Навздогінна модель" розвитку
і виникнення громадянського суспільства

Література

Токвіль, Алексіс де. Про демократію в Америці. — К.: Всесвіт, 1999. — С. 409-428.

Gellner, Ernest. Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals. — London: Penguin, 1994.

Putnam, Robert. “Bowling Alone: American declining Social Capital” // Journal of Democracy. — Vol. 6. — No. 1 (January,1995).

Stengel, Richard. “Bowling Together. Civic engagement in America isn’t disappearing but reinventing itself” // Time. July 22, 1996. — P. 35-36.

Smith, Jackie. “Global Civil Society? Transnational Social Movement Organizations and Social Capital” // The American Behavioral Scientist. — Vol. 42. — No. 1. (Septtember, 1998). — P. 93-107.


С Е М І Н А Р С Ь К І З А Н Я Т Т Я

Тема 1. Відродження і зміст концепції громадянського суспільства


 1. Причини відродження концепції громадянського суспільства в останій чверті ХХ ст.

 2. Основні значення поняття “громадянське суспільство”.

 3. Громадянське суспільство як ідеальний тип. Його аспекти (інсти­ту­ти; культура; форми практичної взаємодії) і функції.

Теми для есеїв:


 • Критерії історичних етапів еволюції громадянського суспільства.

 • Б. Кістяківський про правову державу і громадянське суспільство.

 • Духовне відродження середини ХІХ— початку ХХ ст. і зростання громадсько-політичної активності українців: основні прояви.

Література:

Основна:


Арато Е., Коен Дж. Відродження, занепад і реконструкція концепції громадянського суспільства // Політична думка. — 1996. — № 1. — С. 25-31.

Кін Дж. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення. — Київ: "К.І.С."; "АНОД", 2000. — C. 39-68.

Колодій А. Теоретичні підходи і eмпіричні моделі громадянського суспільства: проблема відповідності / В кн.: Громадянське суспільство як вияв свободи: східно-європейський досвід – Львів, 1999. — С.

Перегудов С. П. Гражданское общество: “трехчленная” или одночленная модель // ПОЛИС. — 1995. — № 3. — С. 58-60.

Alexander, Jeffry C. "Civil Society I, II, III: Constructing an Empirical Concept from Normative Controversies and Historical Transformations" / In: Alexander, Jeffrey C., ed. Real Civil societies. — London etc.: Sage, 1998. — P. 1-19.

Keane, John. "Despotism and Democracy. The Origins and Development of the Distiction Between Civil Society and the State 1750-1850" / In: Keane, John, ed. Civil Society and the State. New European Perspectives. — London - New York: Verso, 1988. — P. 35-71

Walzer, Michael. "The idea of Civil Society: A Path to Social Reconstruction" // Dissent. — Spring, 1991. — P. 293-303.

Додаткова:


Колодій А. Громадянське суспільство як основа міжетнічної толерантності // Українські варіанти.— 1998. — № 3.— С. 49-52.

Франко І. Хома з серцем і Хома без серця / Зібрання творів у п’ятдесяти томах. Т. 22. — Київ: Наукова думка, 1979.

Alexander, Jeffry C. "Bringing Democracy Back In: Universalistic Solidarity and the Civil Sphere" / In: Ch. Lemert, ed. Intellectuals Beyond Acade­my. Sage, 1990. — P. 157-176.

Putnam, Robert. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy — Princeton: Princeton University Press, 1994. — Ch. 1—3, C. 3-82.

Walzer, Michael. "Rescuing Civil Society" // Dissent. — Winter, 1999. — P. 62-67.

Тема 2. Інститути громадянського суспільства.


 1. Токвіль про індивідуалізм та способи його подолання в США. Асоціації та преса в Америці.

 2. Сучасний "третій сектор" як складова громадянського суспільства. Типологія НДО.

 3. Тенденції розвитку НДО в країнах розвиненої демократії.

 4. ЗМІ як інститут громадянського суспільства.

Теми для есеїв:


 • Структурні компоненти громадянського суспільства: суть сучасних дискусій (Р. Патнем, Дж.. Коен, Дж. Кін, Дж. Александер).

 • Політично-правові інститути громадянського суспільства: вибори, референдуми, суди присяж­них, добровільні правоохоронні служби тощо.

 • Чи занепадає громадянське суспільство в США?

 • Суперечності громадянських суспільств: “не-громадянські” об’єднання в громадянському суспільстві.

 • Чому громадянське суспільство у 30-ті роки не запобігло утвердженню фашизму в Німечинні?

Література:

Основна:


Токвіль, Алексіс де. Про демократію в Америці. — К.: Всесвіт, 1999. — С. 409-428 — індивідуалізм та асоціативне життя як засіб його подолання, а також: 149-167 - партії та політичні об’єднання; 197-201- громадські настрої; 216-226 – суди.

Крос К., Гакет Р. Політична комунікація і висвітлення новин у демократичних суспільствах: Перспективи конкуренції. — К., 2000.

Сунгуров О. Організації-посередники в структурі громадянського суспільства // Політична думка. — 1999. — № 4. — С. 43-57.

Ткачук Анатолій. Український "третій сектор": деякі думки з приводу юридичної природи та термінології // Перехрестя. — 2000. — № 4. — С. 30-33.

Hayghe, Howard. "Volunteers in the U.S.: Who donates the time" // Monthly Labour Review. — 1991. — February. — P. 17-23.

Putnam, Robert. "Bowling Alone. American declining Social Capital" // Journal of Demo­cra­cy. — Vol. 6. — No. 1 (January). — 1995. — P. 65-78.

Stengel, Richard. "Bowling Together. Civic engagement in America isn't disappearing, but reinventing itself" // Time. — July 22, 1996. — P. 35-36.

Ahrne, Göran. “Civil Society and Uncivil Organizations” / In: Alexander, Jeffrey C., ed. Real Civil societies. — London etc.: Sage, 1998. — P. 84-95.

Додаткова:


Полуйко В. Громадянське суспільство Канади — погляд з України // Громадські ініціативи. — Випуск 5-й. — С. 13–14.

Штерн С. Ініціативи громадян, групи самодопомоги і громадські об’єднання (приватна активність в Німеччині) // Громадські ініціативи. Випуск 6-й. — С. 8–13.

Foley, Michael W. & Bob Edwards. "The paradox of civil society" // Journal of Democracy. — Vol. 7 — July, 1996. — P. 38-52.

Kolodii A. “Civil Life in America: Lessons for Transitional Society in Ukraine”. — В кн.: Інтеграція України у світове співтовариство. — К., 1999.

Stolle, Dietlind & Thomas R. Rochon. "The Myth of American Exceptionalism. A three-nation comparison of associational membership and social capital" / In: Jan W. van Deth, Marco Marraffi, Kenneth Newton and Paul F. Whiteley, eds. Social Capital and European Democracy. — London and New York: Routledge/ESPR, 1999.

Berman, Sheri. "Civil society and the collapse of the Weimar Republic" // World Politics. — Vol. 49. — April, 1997. — P. 401-29.

Тема 3. Культура громадянського суспільства.


 1. Цивільність і цивілізованість як риси громадянського суспіль­ства.

 2. Громадянська компетентність і турбота про суспільне благо.

 3. “Цивільна політична культура”.Теми для есеїв:


 • Теорія громадянської культури і перехідні суспільства.

 • Довіра як риса суспільних стосунків у Польщі й в Україні (порівняння).

 • Громадянська заінтересованість і громадянська компетентність.

 • Занепад цивільності: чи впливає він на ефективність громадянського суспільства?

 • Підвищення компетентності чи маніпуляція свідомістю? Роль ЗМІ в сучасних громадянських суспільствах.

Література:

Основна:


Молчанов М. Політична культура України: радянська чи пострадянська // Сучасність. — 1995. — № 10. — С. 59-69.

Карась А. Соціокультурний текст громадянського суспільства: конструктивність і деструктивність соціальності. — В кн.: Громадянське суспільство як здійснення свободи: Центрально-східноєвропейський досвід / За ред. Карася А. Ф. — Львів, 1999. — С.39-62.

Shils, Edward. "Civility and Civil Society. Good Manners between Persons and Concern for the Common Good in Public Affairs" / In: Edward Shils. The Virtue of Civility. Selected Essays on Liberalism, Tradition, and Civil Society. Ed. by Steven Crosby. — Indianapolis: Liberty Fund, 1997. — P. 63-102.

Almond, Gabriel A. and Sidney Verba. The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Ch. VI. The Sence of Civic Competence. — Newbury Park; London; New Dehli, 1989. — P. 136-185.

Додаткова:


Давимука С., Колодій А, Кужелюк А., Подгорнов В., Черниш Н. Львівщина-98. Соціальний портрет у загально-українсько­му контексті. — Львів, 1999.

Політичний портрет України. Українське суспільство. 1994-1997. — Бюлетень фонду “Демокра­тич­­ні ініціативи”. — 1998. — № 20.Процьків М. Від особистої культури до політичного майбутнього // Сучасність. — 2000. — № 3. С. 80-89.

Smith, Martin J. "The Passing of Civil Society" // The Philadelphia Inquirer. — November 27, 1994. — 0,3 р.

Stompka, Piotr. "Mistrusting Civility: Predicament of a Post-Communist Society" / In: Real Civil societies. Ed. by Jeffrey C. Alexander. — London etc.: Sage, 1998. — P. 191-209.

Тема 4. Цивільна громада і “соціальний капітал”.


 1. Типи громад і громадського самоврядування.

 2. Поняття соціального капіталу і передумови його створення.

 3. “Соціальний капітал”, громадянські чесноти і політичний розвиток.Теми для есеїв:


 • Історичні форми громадського життя в Україні.

 • Українські мислителі про розвиток громад як основу соціального розвитку.

 • Що спільного в розвитку регіонів в Італії та Україні?

Література:

Основна:


Токвіль, Алексіс Д. Про демократію в Америці. — К.: Всесвіт, 1999. — С. 63-78.

Франко І. Що таке громада і чим би вона повинна бути. // Зібрання творів у п’ятдесяти томах. — Т. 44, кн. 2. — С. 175-180.

Åberg, Martin. "Putnam`s Social Capital Theory Goes East: A Case Study of Western Ukraine and L'viv" // Europe-Asia Studies. — Vol. 52. — No. 2. — 2000. — P. 295-317.

Putnam, Robert. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy — Princeton: Princeton University Press, 1994. — Ch. IV; VI. P. 83-120; 163-185.

Додаткова:


Драгоманов М. Переднє слово до “Громади” / Вибрані твори. Т.1. — Відень, 1937.

Грушевський М. Початки громадянства (генетична соціологія) — Відень, 1927.

Франко І. “Громада” і “задруга” серед українського народу в Галичині і на Буковині / Зібрання творів у п’ятдесяти томах. — Т. 44, кн. 1. С. 487- 495

Франко І. Захар Беркут Образ громадського життя Карпатської Русі в ХІІІ віці / Зібрання творів у п’ятдесяти томах. Т. 16. — Київ: Наукова думка, 1978. (Передмова - с. 7- 8; повість - с. 9-154. 1883 р.)

Marsh, Christopher. "Social Capital and Democracy in Russia" // Communist and Post Communist Studies. — Vol. 33. — No. 2 (June) — 2000. — P.183-199.

Newton, Kenneth. "Social Capital and Democracy in Modern Europe" / In: Jan W. van Deth, Marco Marraffi, Kenneth Newton and Paul F. Whiteley, eds. Social Capital and European Democracy. - London and New York: Routledge / ESPR, 1999.

Тема 5. Громадянське суспільство як стратегія переходу.


 1. Суть поскомуністичної трансформації і відновлення або формування громадянських су­спільств (приклади Польщі, Угорщини, Чехії, Росії).

 2. Стратегія переходу: громадянське суспільство як чинник опору тиранії і передумова зміцнення демократії.

 3. Зміна функцій та інституційних форм громадянського суспільства протягом перехідного періоду.

Теми для есеїв:


 • Нові демократії в Латинській Америці на шляху до громадянського суспільства.

 • Південно-Східна Азія та Африка: зусилля зробити суспільства громадянськими та їх наслідки.

 • Сучасний дискурс з проблем громадянського суспільства в Україні та інших посткому­ністичних країнах.

 • Створення загальноєвропейського та глобального громадянських суспільств: реальні тенденції чи утопічні фантазії?

Література:

Основна:


Illner, Michal. "Second Thoughts on the Transformations in Eastern and Central Europe" / In: European Societies: Fusion or Fission? — London; New York, 1999. — P. 235-245.

Diamond, Larry. "Toward Democratic Consolidation " / In: L. Diamond and M. F. Plattner, eds. The Global Resurgence of Democracy. Second edition. — Baltimore: The John Hopkins University Press. P. 227-240.

Fukuyama, Francis. "The Primacy of Culture" // Journal of Democracy. — Vol. 6. — No. 1 (January). — 1996. — P. 7-14.

Bernhard, Michael. "Civil Society after the first transition: dilemmas of post-communist democratization in Poland and beyond" // Communist and Post Communist Studies. — Vol. 29 — No. 3 (September) — 1996. — P. 309-330.

Додаткова:


Havel, Vaclav &Vaclav Klaus. "Civil Society after Communism: Rival Visions" // Journal of Democracy. — Vol. 7 — No. 1 (January). — 1996. — P. 12-23.

Smolar, Aleksander . "Civil Society after Communism: from Opposition to Atomization" // Journal of Democracy. — Vol. 7. — No. 1 (January). — 1996. — P. 24-38

Gibson, James L. "A Sober Second Thought: An Experiment of Persuading Russians to Tolerate" // American Journal of Political Science. — Vol. 42. — No. 3 (July) — 1998. — P. 819-850.

Fox, Jonathan. "The Difficult Transition from Clientelism to Citizenship: Lessons from Mexico" // World Politics. — Vol. 46. — No.2 — 1994. — P. 151-184.

Тема 6. Становлення і розвиток громадянського суспільства в Україні.


 1. Історичні передумови громадянського суспільства в Україні.

 2. "Перша хвиля" відродження громадянського суспільства в Україні (кінець 80-х - поч. 90-х рр.).

 3. Інститути громадянського суспільства в сучасній Україні.

 4. Утвердження ліберальних цінностей і громадянської культури.

Теми для есеїв:


 • Типологія НДО в Україні.

 • Благодійна діяльність та її законодавче регулювання в Україні.

 • Українські ЗМІ як інститут громадянського суспільства.

 • Публічна сфера та громадська думка: розвиненість і якісні параметри.

 • Чи знаємо ми, яким насправді є український менталітет?

Література:

Основна:


Пасько Ігор, Пасько Ярослав. Громадянське суспільство і національна ідея. Україна на тлі європейських процесів. Компаративні нариси. — Донецьк: Східний видавничий дім, 1999. — С.

Полохало В. Середній українець — соціальна основа негромадянського суспільства // Політична думка. — 1999. — № 4. — С. 30–32.

Сидоренко Олександр. Чи знаємо ми, що таке насправді український "третій сектор"? // Перехрестя. — 2000. — №  4. — С. 4-7; №  5. — С. 4-7.

Ткачук Анатолій. Неприбуткові, недержавні організації в Україні. Проблеми законодавчого забезпечення // Перехрестя. — 2000. — № 1. — С. 26-29.

Фар­тушний А. Громадянське суспільство та пострадянські реалії. — В кн.: Громадянське суспільство як здійснення свободи: центрально- східноєвропейський досвід. / За ред. А. Карася. — Львів, 1999 — С. 251-259.

Цимбалістий Б. Тавро бездержавности. Політична культура українців. — Київ, 1994.

Додаткова:


Бебик В.М., Сидоренко О.I. Засоби масової iнформацiї посткомунiстичної України. - К., 1996.

Горбачов Дмитро. Парадокси росту: вплив донорської допомоги на розвиток третього сектора в Україні // Перехрестя. — 2000. — № 1. — С. 12-13.

Касьянов Г. Незгодні. - К.: Либідь, 1995.

Курносов Ю. Боротьба за гратами (соціальне обличчя та форми змагань українських в’язнів сумління у 1960-х - 80-х роках) // Другий міжнародний конгрес україністів. Львів, 22-28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення. Історія, ч. ІІ. - Львів, 1994. — С.

Кьоніг Девід. НДО: корпоративна підтримка // Перехрестя. — 2000. — № 1.

Русначенко А. Робітничий рух в українській революції 1989-1991 років // Другий міжнародний конгрес україністів. Львів, 22-28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення. Історія, ч. ІІ. - Львів, 1994, с. 149-154.

Сидоренко Олександр. Громадські і благодійні організації України // Перехрестя. — 2000. №  2. С. 20-21.

Тема 7. Громадянське суспільство і політика.


 1. Громадянське суспільство як плюралістична модель захисту інтересів.

 2. Негромадянські форми взаємодії і захисту інтересів (патронажно-клієнтельські стосунки; корпоратизм та нео-корпратизм; насильство та тероризм).

 3. Політичні партії в громадянському й негромадянському суспільстві (відмінності в способах формування і діяльності).

 4. Кланово-олігархічні групи та їх вплив на становлення громадянського суспільства в пост­ко­му­ністичних кра­їнах.Теми для есеїв:


 • Громадянське і політичне суспільство: до питання про взаємозв’язок і взаємообумовле­ність способів діяльності.

 • Групи інтересів і лобізм в Україні: громадянські форми для негромадянської поведінки?

 • Громадянське суспільство і владна еліта в демократичних суспільствах: ролі і вплив.

 • Різновиди не-громадянських суспільств: традиційні; тоталітарні; патронажно-клієнтельні (мафіозні); "здичавілі" (олігархічно-кланові та анархічні).

Література:

Основна:


Авинери Ш. Партии, социально-культурная медиация и роль гражданского общества // ПОЛИС. — 1995 — № 1. — С. 48-50.

Гарань О. В. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України. — К., 1993. — С.

Каспрук В. Україна у пошуку втраченого майбутнього // Сучасність. — 1999. — № 5. — С. 66-78.

Кін Дж. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення. — Київ: "К.І.С."; "АНОД", 2000. — С. 113-149.

Колодій А. Вибори-98 і становлення громадянського суспільства в Україні // Українські варіанти. 1998. — № 2. — С. 20-29.

Перегудов С. П. Организованные интересы и государство // ПОЛИС. — 1994. — № 2. — С. 76-87.

Турчинов О. Особливості української олігархії // Політична думка. — 2000. — № 3. — С. 13-19.

Roniger, Luis & Ayse Gunes-Ayata, eds. Democracy, Clientelism, and Civil Society. — Boulder (Colo.): Lynne Lienner, 1994.— P. 1-18; 87-103; 207-214.

Додаткова:


Каспрук В. Україна наша олігархічна // Сучасність. — 2000. — № 12. — С. 46-52.

Родик К. Новітня гетьманщина: "громадянське суспільство" тотального лобізму // Сучасність. — 2000. — № 5. — С. 42-53.

Якушик В., Ватсон Ш., Мейс Дж., Малєєв К. Корупцiя як суспiльний феномен // Політична думка. — 1994. — № 4. — С.25-31.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка