Estimation of financial results of agricultural enterprises АнотаціяСкачати 310.67 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір310.67 Kb.
Митяй О.В., здобувач кафедри фінансів і кредиту

Уманського національного університету садівництва

УДК 338.1
Оцінка фінансових результатів сільськогосподарських підприємств

Estimation of financial results of agricultural enterprises
Анотація. В статті розкрито особливості оцінки фінансових результатів сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано основні елементи впливу факторів на фінансові результати сільськогосподарських підприємств.

Annotation. The features of estimation of financial results of agricultural enterprises are exposed in the article. The basic elements of influence of factors are analysed on the financial results of agricultural enterprises.

Ключові слова: фінансові результати, сільськогосподарські підприємства, виробничо-фінансова діяльність.

Постановка проблеми. Суттєвий вплив на розвиток суб'єктів аграрного виробництва має науково-технічний прогрес, природні умови, економічні та соціальні фактори, здатні забезпечити високу продуктивність праці, ефективне використання землі та ресурсний потенціал. Ринкові умови господарювання потребують нових підходів щодо управління виробничими процесами суб'єктів господарювання шляхом удосконалення системи управління витрат і доходів, які суттєво впливають на фінансові результати діяльності.

Проблеми пов’язані з процесом формуванням та аналізу фінансових результатів аграрних підприємств, постійно перебували в центрі уваги вчених-економістів. Серед видатних вчених, що здійснили вагомий внесок у висвітлення питань формування та визначення фінансових результатів є: Ф. Ф. Бутинець, А. М. Герасимович, М. Я.Дем’яненко, Г. Г. Кірейцев, М. М. Коцупатрий, В. Г. Лінник, П. Т. Саблук, М. Г. Чумаченко, Л. С. Шатковська, та інші. Однак, багато теоретичних і практичних проблем залишаються невирішеними.Постановка завдання. Метою статті є визначення основних особливостей оцінки фінансових результатів в умовах сільськогосподарського виробництва.

Виклад основного матеріалу. Виробничо-фінансова діяльність агропромислового виробництва в Черкаській області має свою специфіку, оскільки сільське господарство, як ніяка інша галузь економіки, значною мірою залежить від природно - кліматичних умов. Адже строки вирощування та визрівання рослин і відгодівлі тварин надзвичайно мало піддаються регулюванню, тому надходження фінансових потоків має нестабільний характер та залежить не лише від виробничих факторів, але й від природно-кліматичних умов. Тобто, внаслідок великого розриву між робочим періодом і кінцевими результатами сам процес виробництва сільськогосподарської продукції і економічна діяльність в аграрному секторі Черкаської області має як спільні риси з процесом розвитку продуктивних сил суспільства в цілому, так і специфічні відмінності. Основними відмінностями сільського господарства від інших галузей народного господарства регіону:

  • технологічні та фінансово-економічні процеси відтворення сільськогосподарського виробництва тісно пов’язані з природними процесами функціонування та відтворення живих організмів;

  • територіальне розпорошення сільського господарства обумовлює підвищення ролі малоконтрольованих людиною природних умов та збільшує нерівність умов виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств;

  • окремі специфічні види готової продукції включаються у подальше відтворення, забезпечуючи природну самовідтворюваність об’єктів виробництва, що зменшує залежність від фінансових надходжень;

  • в сільському господарстві робочий період не збігається в часі з періодом виробництва, що призводить до нерівномірності отримання доходів.

Оцінюючи зміни в динаміці реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами Черкаської області за 2005‒2011 рр., слід відмітити незначний приріст виробництва і збуту зернових у 2011 р. в порівнянні з 2005р. (у 1,4 рази), в 1,2 рази порівняно з 2010 р., а з 2009 р. простежується незначне зменшення (табл. 1).
Таблиця 1.

Динаміка реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами Черкаської області


Показники

2005р.

2008р.

2009р.

2010р.

2011р.

2011 р. в % до

2005р.

2010р.


Зернові культури, тис. т

1372,5

1588,1

2343,3

1588,5

1969,4


143,5

124,0

Олійні культури, тис. т

143,0

389,1

391,7

382,9

351,0


245,5

91,7

Цукрові буряки (включаючи давальницьку сировину) , тис. т

992,9

553,0

574,1

834,3

1194,3


120,3

143,1

Картопля, тис. т

0,6

8,7

5,1

2,2

3,7


616,7

168,2

Овочі, тис. т

16,2

40,6

44,4

34,2

47,8


295,1

139,8

Плоди та ягоди, тис. т

0,6

0,6

0,7

2,8

1,8


300,0

64,3

Худоба та птиця, тис. т

(в живій вазі)


73,4

216,4

278,6

369,4

389,7


530,9

105,5

Молоко та молочні продукти, тис. т

164,9

173,1

194,2

202,5

209,3


126,9

103,4

Яйця, млн. шт.

197,1

421,5

426,4

470,0

532,2


270,0

113,2

Вовна, т

4

3

4

2


 

50,0

Джерело: за результатами власних досліджень на основі аналізу статистичних даних [1].

Протягом 2005-2011рр. у сільськогосподарських підприємствах зросли загальні обсяги реалізації цукрових буряків, овочів, худоби та птиці, молочних продуктів та яєць. Проте, реалізація олійних культур з 2009р. знизилася порівняно з 2010р. на 2,3% (на 8,3% менше в 2011р., ніж в 2010р.), а виробництво і реалізація картоплі зросло на 68%. Щодо інших видів продукції спостерігається коливання відповідно до змін кон’юнктури ринку та наявності ресурсів для виробництва. Так, спад виробництва вовни у 2011 р. в порівнянні з 2010 р. становить 50 %.

На основі статистичних даних Головного управління статистики Черкаської області зазначимо, що станом на 01.01.2012р. в області налічувалося 203,9 тис. гол. великої рогатої худоби ( у тому числі 93,5 тис. гол. корів), 444,3 тис. гол. свиней, 39,6 тис. гол. овець та кіз, 23,9 млн. гол. птиці. Протягом 2011 р. скоротилася чисельність поголів’я великої рогатої худоби на 2,3 % (у тому числі корів – на 1,9 %), свиней - на 8,9% та птиці - на 11,3%; чисельність овець та кіз збільшилась на 300 голів.

При цьому, у домашніх господарствах утримувалося 35,4% загальнообласного поголів’я великої рогатої худоби (у попередньому році – 35,9 %, у 2001 р. – 26,3 %), 49,4 % свиней (49,7 %, 63,3 %), 87,1 % овець та кіз (87,8 %, 87,7 %), що підтверджує зростання ролі приватного дрібного товаровиробника у тваринництві Черкаської області.

Під час формування системи збуту близько 64,6 % виторгу за аграрну продукцію надійшло від її продажу комерційним структурам, 26,4 % – переробним підприємствам, 7,1 % – від ринкової торгівлі, близько 2 % – від населення за продукцію, отриману в рахунок оплати праці.

Недосконале ціноутворення на аграрному ринку призвело до того, що національний виробник залишається беззахисним перед різного роду посередниками, що отримують основну частку прибутків від кінцевих продажів сільськогосподарської продукції. Така залежність сільськогосподарських виробників від посередницьких і комерційних структур свідчить про нестабільність аграрного виробництва та значне недоотримання прибутків від збуту продукції, що спричинено погіршенням технологічних умов виробництва, змінами ринкових потреб у продукції. Отже, для сільського господарства Черкаської області відсутність дієвого механізму регулювання ринку сільськогосподарської продукції є головною проблемою, від розв’язання якої залежить зниження рівня рентабельності та товарності.

Оцінка якісного рівня ефективності господарської діяльності сільськогосподарських підприємств опирається на фінансові результати, отримані внаслідок їх економічної діяльності. Основним показником економічної ефективності може слугувати як прибуток (за умови ефективної діяльності), так і збиток (за умови неефективного господарювання) [2]. Зазначимо, що прибуток з економічного погляду трактується як частина чистого доходу, створеного у процесі виробництва і реалізованого у сфері обігу, який безпосередньо отримують підприємства. Тільки після продажу продукції чистий дохід приймає форму прибутку. За сучасних умов господарської діяльності в аграрному секторі економіки прибуток є основним якісним показником, тому що в його величині відображаються як зміна доходів підприємства, так і обсяг витрат, рівень використання ресурсів, пов’язаних з його діяльністю. На підставі цього, можемо зазначити, що прибуток відображає всі сторони діяльності підприємства та його ефективність.

За сучасних умов особливість формування прибутків в агарній сфері зумовлена рядом факторів, які залежать не лише від аграрного підприємця, але і від державної політики в аграрному секторі, ситуації на світовому ринку.

Аналіз фінансових результатів діяльності аграрних підприємств Черкаської області за роками (табл. 2) свідчить, що формування тенденції збільшення питомої ваги прибуткових підприємств до 90,5% у 2011 р. від загальної кількості аграрних підприємств регіону, це на 11,4% більше порівняно з 2007 р. Одночасно відмічається зменшення у 2011 р. питомої ваги збиткових підприємств до 9,5% або на 11,4% порівняно з 2007 р. В той же час, фінансовий результат діяльності аграрних підприємств Черкаської області в 2011 р., порівняно з 2010 р. зменшився на 176,2 млн. грн.

Таблиця 2

Фінансові результати діяльності аграрних підприємств Черкаської області, за роками

Показник

2007

2008

2009

2010

2011

Питома вага прибуткових підприємств, %

79,1

78,7

79,0

77,2

90,5

Прибуток, млн. грн.

666,1

1018,8

1331,2

1872,9

1643,5

Питома вага збиткових підприємств, %

20,9

21,3

21,0

22,8

9,5

Збиток, млн. грн.

127,2

556,2

108,6

112,9

59,8

Загальний фінансовий результат діяльності аграрних підприємств (прибуток), млн. грн.

538,9

462,6

1222,7

1760

1583,8

Джерело: за результатами власних досліджень на основі аналізу статистичних даних [1].

Це є передумовою для орієнтації прибуткових аграрних підприємств регіону на розвиток управлінських новацій із впровадженням інновацій у виробництво, покращення менеджменту на підприємстві, залучення інвестицій, росту рівня капіталізації аграрних підприємств та збільшення їх вартості на ринку. Як наслідок, галузь сільського господарства Черкащини є однією з провідних в економіці регіону.

Оцінюючи фінансові результати господарської діяльності сільськогосподарських підприємств Черкаської області у 2006‒2011 рр. (рис. 1), зазначимо, що в цей період результати були позитивними, спостерігалося коливання з орієнтацією на поступове підвищення їх рівня. У 2009-2010 рр. такий послідовний ріст був перерваний незначним спадом фінансових результатів від звичайної діяльності, який виник внаслідок ряду ринкових і технологічних умов, несприятливих для сільськогосподарського виробника. Так, незважаючи на рекордні врожаї зернових, витрати на виробництво зросли непропорційно, коливання цін на пальне, добрива та інші ресурси значно перевищили кількісне зростання виробництва.

Роки

Рис. 1. Динаміка фінансових результатів від звичайної діяльності в сільському господарстві Черкаської області [1]


Аналіз фінансових результатів є важливим елементом для прийняття управлінських рішень, спрямованих на подальше збільшення прибутковості, виявлення причин збитковості, а також забезпечення стабільності фінансового стану. На фінансові результати діяльності сільськогосподарських підприємств впливають багато факторів|факторів|. До групи|гурту| зовнішніх факторів|факторів| відносяться:

  • природні (кліматичні) умови, транспортні та|та| інші фактори|фактори|, що викликають додаткові витрати|затрати| в|в,біля| одних підприємств і|та| обумовлюють додатковий прибуток, - в|в,біля| інших;

  • зміна, не передбачена планом підприємства, відпускних цін на продукцію, споживчих матеріалів, палива, тарифів на послуги та перевезення, торгових знижок, надбавок, ставок мінімальної заробітної плати, нарахувань на неї, ставок податків і інших зборів, що виплачуються підприємством;

  • порушення постачальниками, постачальницько-збутовими, фінансовими, банківськими і іншими органами дисципліни з господарських питань, що зачіпають інтереси підприємства.

Зростання цін на промислову продукцію неминуче веде до збільшення витрат на виробництво сільськогосподарської продукції (табл. 3).

Таблиця 3

Структура витрат на виробництво сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області, %

Показники

1995

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2010 р. +,- до

1995р.

2005р.

Усього витрат

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0Витрати на оплату праці

16,9

13,9

12,6

11,1

9,5

8,7

7,8

-9,1

-4,8

Відрахування на соціальні заходи

8,4

0,5

1,5

1,9

2,3

2,6

2,9

-5,5

+1,4

Матеріальні витрати, які увійшли в собівартість

64,0

67,4

70,0

71,4

70,8

73,9

75,5

+11,5

+5,5

у тому числі
насіння і посадковий матеріал

7,7

8,2

7,8

7,0

7,0

7,5

6,8

-0,9

-1

корми

20,2

19,9

18,5

22,8

20,7

24,5

29,0

+8,8

+10,5

інша продукція сільського господарства

3,2

2,7

2,7

3,0

4,6

2,4

2,1

-1,1

-0,6

мінеральні добрива

4,9

5,1

9,3

9,5

10,3

10,0

9,3

+4,4

0

нафтопродукти

11,8

14,6

12,1

8,9

9,2

9,3

8,3

-3,5

-3,8

електроенергія

3,4

2,4

1,8

1,7

1,7

1,5

1,6

-1,8

-0,2

паливо

0,9

0,6

1,7

1,2

1,0

1,3

1,1

+0,2

-0,6

запчастини, ремонтні і будівельні матеріали

6,9

5,8

5,3

5,1

3,8

5,4

4,8

-2,1

-0,5

оплата послуг і робіт, виконаних сторонніми організаціями

5,0

8,1

10,8

12,2

12,5

12,0

12,5

+7,5

+1,7

Амортизація основних засобів

5,7

6,0

4,1

4,1

3,8

4,3

4,2

-1,5

+0,1

Інші витрати

5,0

12,2

11,8

11,5

13,6

10,5

9,6

+4,6

-2,2

Джерело: за результатами власних досліджень на основі аналізу статистичних даних [1].

За період 1995-2010 рр. в Черкаській області прослідковується збільшення витрат на матеріальні витрати (11,5 %) та на інші витрати (4,6 %), а за період 2005-2010 рр. спостерігається збільшення витрат на відрахування на соціальні заходи (1,4%), на матеріальні витрати (5,5 %), на амортизацію основних засобів (0,1 %), причому відбулося зменшення витрат на оплату праці на 4,8 % (порівняно з 1995 р. - на 9,1%).Висновок. Незадовільні фінансові результати в діяльності сучасного сільського господарства сформувалися як через несприятливі умови виробництва та збуту, незахищеність аграрного виробника на ринку, так і внаслідок загальної економічної кризи в країні та світовому господарстві.

Список використаних джерел.

1. http://www.ck.ukrstat.gov.ua/2. Черевко Г. В., Горбонос Ф. В., Іваницька Г. Б., Павленчик Н. Ф. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За. ред. Г. В. Черевка. - Л.: Апріорі, 2004. - 384 с.

Митяй О. В. Оцінка фінансових результатів сільськогосподарських підприємств / О. В. Митяй // Агросвіт. – 2012. – №19. – С. 34-38.
Каталог: jspui -> bitstream -> 6789 -> 931
6789 -> В. П. Ісаченко Освітньо-виховний потенціал педагогічних поглядів Павла Гнатовича Житецького
6789 -> 09) Ісаченко В. П
6789 -> 09) Ісаченко Вікторія Павлівна
6789 -> Педагогічна та просвітницька діяльність
6789 -> +372. 36 Трофаїла Наталія Trofaila Nataliya
6789 -> Горохівський Петро Іванович Формування національної самосвідомості
6789 -> Імені М. П. Драгоманова Лопушан тетяна володимирівна ''18/19''
931 -> О. В. Митяй аспірант Уманського національного університету садівництва


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка