Екзаменаційні тести з теоретичної частини дисципліни „логіка”Скачати 464.74 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір464.74 Kb.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ТЕСТИ

З ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ ДИСЦИПЛІНИ „ЛОГІКА”

(для студентів І курсу ЛНУ ім. І.Франка, 2010/2011 н.р.)

1. В якому з варіантів термін ”логіка” береться в значенні ”наука”?

1. Логіка мислення.

2. Логіка як система знання.

3. Логіка дискурсу.

2. Що є об’єктом вивчення науки логіки?

1. Природа.

2. Мислення людини.

3. Суспільство.

3. Що є предметом вивчення науки логіки?

1. Форми і закони мислення.

2. Розвиток Всесвіту.

3. Суспільні відносини.

4. Який із названих методів відноситься до логічного методу?

1. Метод спостереження.

2. Метод розрахунку.

3. Метод формалізації.

5. Яка із складових частин семіотики вивчає смисл і предметне значення мовних виразів?

1. Синтаксис.

2. Семантика.

3. Прагматика.

6. Яка із складових частин семіотики вивчає відношення між мовними знаками в межах певної мови як знакової системи?

1. Семантика.

2. Синтаксис.

3. Прагматика.

7. Яка із складових частин семіотики вивчає особливості використання мови як знакової системи?

1. Прагматика.

2. Синтаксис.

3. Семантика.

8. Який із наведених термінів відноситься до семантичних?

1. Знак-копія.

2. Мовний знак.

3. Ім’я.

9. Який із наведених термінів відноситься до семантичних?

1. Речення.

2. Смисл імені.

3. Буква.

10. В якому із варіантів правильно визначено, що таке смисл?

1. Зміст імені.

2. Назва предмета.

3. Символ.

11. В якому із варіантів правильно визначено, що таке значення?

1. Назва предмета.

2. Предмет, який позначається певним іменем.

3. Мовний вираз.

12. Що таке денотат?

1. Власне ім’я.

2. Смисл імені.

3. Предмет, який позначається певним іменем.

13. Як називається ім’я, що не має денотату?

1. Одиничне.

2. Власне.

3. Порожнє.

14. Які відношення зображає “логіко-семантичний трикутник”?

1. Відношення між словами.

2. Відношення між смислом і предметним значенням (денотатом) певного імені.

3. Відношення між знаками в межах певної знакової системи.

15. Що таке дескрипція?

1. Власне ім’я предмета.

2. Вказівка на предмет.

3. Теоретичний опис предмета.

16. Яка дескрипція називається визначеною?

1. Яка вказує на будь-який предмет із певної сукупності.

2. Яка вказує точно на предмет позначення.

3. Яка вказує на декілька предметів із певної сукупності.
17. В якому із варіантів правильно визначено, що таке поняття?

1. Поняття – це думка про предмет.

2. Поняття – це розуміння.

3. Поняття – форма мислення, за допомогою якого предмети, явища, процеси об’єктивного світу відображаються в їхніх суттєвих і специфічних ознаках.

18. В якому із варіантів правильно вказано логічну категорію, під яку можна підвести поняття?

1. Закон мислення.

2. Форма мислення.

3. Логічна операція.

19. Що є мовною формою виразу поняття?

1. Дієслово.

2. Речення.

3. Термін.

20. Якщо певні терміни виражають одне і теж поняття, то як їх називають?

1. Слова-омоніми.

2. Слова-синоніми.

3. Тотожні за змістом терміни.

21. В якому із варіантів правильно вказано структуру поняття?

1. Смисл і предметне значення.

2. Суб’єкт і предикат.

3. Зміст і обсяг.

22. В якому із варіантів правильно визначено, що таке зміст поняття?

1. Зміст – це концепт терміну.

2. Зміст – це логічна характеристика поняття.

3. Зміст – це сукупність суттєвих і специфічних ознак, що притаманні певному об’єкту пізнання, яке відображається у понятті.

23. В якому із варіантів правильно визначено, що таке обсяг поняття?

1. Обсяг – це сукупність предметів, до яких застосовується певне поняття.

2. Обсяг – це сукупність усіх понять певної науки.

3. Обсяг – це кількісна характеристика поняття.

24. Яка геометрична фігура зображає у логіці обсяг поняття?

1. Квадрат.

2. Коло.

3. Трикутник.

25. Якими символами позначаються у загальній логіці поняття?

1. Символами А, В, С.

2. Символами , , .

3. Символами , .

26. Які із вказаних ознак є суттєвими для певного об’єкта пізнання, що відображається у понятті?

1. Ознаки, без яких даний об’єкт не може існувати.

2. Ознаки, які поступово втрачаються у об’єкта.

3. Ознаки, які можуть бути притаманними об’єкту, а можуть бути йому не притаманними.

27. В якому із варіантів дається правильне визначення, що таке клас (множина)?

1. Сукупність однорідних предметів будь-якого походження, які мають властивості, що притаманні даному класу в цілому.

2. Це певна цілісність предметів.

3. Це визначена кількість предметів.

28. Який із названих видів понять відноситься до логічної характеристики змісту поняття?

1. Абстрактне поняття.

2. Загальне поняття.

3. Реєструюче поняття.

29. Який із названих видів понять відноситься до логічної характеристики обсягу поняття?

1. Співвідносне поняття.

2. Одиничне поняття.

3. Конкретне поняття.

30. В якому із варіантів правильно визначено, що таке дефініція?

1. Дефініція – це логічна операція, за допомогою якої розкривається зміст поняття.

2. Дефініція – це логічна операція, за допомогою якої визначається обсяг поняття.

3. Дефініція – це правило введення понять у певну науку.

31. В якому із варіантів правильно визначено категорію, під яку можна підвести дефініцію, тобто визначення поняття?

1. Форма мислення.

2. Логічна операція.

3. Логічний закон.

32. В якому із варіантів правильно визначено, що таке номінальне визначення?

1. Визначення, за допомогою якого розкривається зміст поняття.

2. Визначення, за допомогою якого вказується на походження певного терміну, яке виражає поняття.

3. Визначення, за допомогою якого вказується введення терміну у певну науку.

33. В якому із варіантів правильно вказано структуру визначення поняття?

1. Дефінієндум і дефінієнс.

2. Зміст і обсяг.

3. Смисл і денотат.

34. В якому із варіантів правильно вказано правило визначення поняття?

1. Правило введення терміну у певну науку.

2. Правило введення логічних постійних.

3. Правило співмірності дефінієндума і дефінієнса.

35. Яка із названих логічних помилок відноситься до помилок у визначенні понять (дефініції)?

1. Підміна поняття.

2. Стрибок у поділі поняття.

3. Тавтологія.

36. Яка логічна помилка виникає при порушенні правила співмірності при визначенні понять?

1. Тавтологія.

2. Визначення невідомого через невідоме.

3. Занадто широке визначення.

37. Яка логічна помилка виникає при порушенні правила визначення – “не можна визначати поняття через такі поняття, які самі потребують визначення”.

1. Занадто вузьке визначення.

2. Тавтологія.

3. Визначення невідомого через невідоме.

38. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні рівнооб’ємності?

1. Поняття, обсяги яких випадково співпадають.

2. Поняття, які мають частковий збіг обсягів.

3. Поняття, які мають різний зміст, але завжди один і той же обсяг.

39. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні підпорядкування?

1. Поняття, коли обсяг одного поняття включає в себе обсяг іншого поняття.

2. Конкретне і абстрактне.

3. Збірне і незбірне.

40. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні перехрещення?

1. Родове і видове поняття.

2. Поняття, обсяги яких частково співпадають.

3. Абстрактне і конкретне поняття.

41. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні співпідпорядкування?

1. Абстрактні і конкретні поняття.

2. Поняття, які належать до одного родового поняття, але виключають один одного.

3. Загальні і одиничні поняття.

42. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні протилежності?

1. Поняття, які суперечать один одному.

2. Поняття, які відносяться до одного роду, але належать до його крайніх флангів.

3. Загальні і одиничні поняття.

43. Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні суперечності (контра-дикторності)?

1. Поняття, які мають спільні елементи у своїх обсягах.

2. Позитивні (ствердні) і негативні (заперечні) поняття, коли одне поняття вказує на певну ознаку, а інше її заперечує.

3. Родові і видові поняття.

44. В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять, які сумісні між собою?

1. Відношення перехрещення.

2. Відношення суперечності.

3. Відношення співпідпорядкування.

45. В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять, які несумісні між собою?

1. Відношення підпорядкування.

2. Відношення протилежності.

3. Відношення перехрещення.

46. Визначити, яка із наведених колових схем зображає відношення перехрещення?
1. 2. 3.
47. Визначити, яка із наведених колових схем зображає відношення протилежності?
1. 2. 3.

48. В якому із варіантів правильно вказано категорію, під яку можна підвести поділ поняття?

1. Логічна операція над змістом поняття.

2. Логічна операція над обсягом поняття.

3. Логічна операція над цілим та його складовими частинами.

49. В якому із варіантів правильно вказано структуру поділу обсягу поняття?

1. Зміст і обсяг.

2. Дефінієндум і дефінієнс.

3. Ділене поняття. Підстава поділу. Члени поділу.

50. Яке із названих правил відноситься до правил поділу поняття?

1. Не можна давати заперечних визначень.

2. Поділ повинен здійснюватися за однією, точно визначеною підставою.

3. Визначення повинно бути точним і однозначним.

51. Яка із названих помилок відноситься до помилки при поділі обсягу поняття?

1. Тавтологія.

2. Змішування підстав.

3. Підміна поняття.

52. При порушенні якого правила виникає стрибок при поділі обсягу поняття?

1. Правило співмірності поділу.

2. Поділ повинен бути безперервним.

3. Поділ повинен здійснюватися за однією, точно визначеною підставою.

53. Вкажіть варіант, у якому правильно вказано, обсяг якого поняття може бути діленим?

1. Одиничне поняття.

2. Загальне поняття.

3. Нульове поняття.

54. В якому із варіантів правильно визначено, що таке дихотомічний поділ?

1. Розчленування цілого на його складові частини.

2. Простий поділ.

3. Двочлений поділ на два суперечливих поняття.

55. В якому із варіантів правильно вказано, що таке класифікація?

1. Складний поділ за видозмінною ознакою.

2. Перерахування усіх елементів певного класу.

3. Розчленування цілого на його складові частини.
56. В якому із варіантів більш точно вказано специфіку висловлювання?

1. Висловлювання – це речення.

2. Висловлювання – це логіко-семантична категорія, яка виражає форму мислення і форму виразу знання.

3. Висловлювання – це міркування.

57. Яке висловлювання є істинним за логічною характеристикою?

1. Висловлювання, яке має певний зміст.

2. Висловлювання, яке має правильну логічну форму виразу.

3. Висловлювання, зміст якого відповідає дійсності.

58. Яке висловлювання є хибним за логічною характеристикою?

1. Висловлювання, зміст якого не відповідає дійсності.

2. Висловлювання, яке є безглуздим.

3. Висловлювання, яке не має правильної логічної форми виразу.

59. Яка із теорій істини вимагає уточнення контекстів при визначенні істинності висловлювань?

1. Формально-логічна теорія істини.

2. Гносеологічна теорія істини.

3. Семантична теорія істини.

60. Якою логічною категорією слід характеризувати істинність висловлювань?

1. Відношення.

2. Властивість.

3. Предмет.

61. Яка логічна категорія визначає специфіку формально-логічної теорії істини?

1. Правдивість.

2. Істина.

3. Істиннісне значення висловлювання.

62. Яке висловлювання є двозначним за значенням істинності?

1. Висловлювання, яке формально має значення “істинне” або значення “хибне”.

2. Висловлювання, яке має значення “істинне” за гносеологічною характеристикою.

3. Висловлювання, яке має значення “хибне” за гносеологічною характеристикою.

63. Яке висловлювання є багатозначним за значенням істинності?

1. Висловлювання, яке формально має значення “істинне” або “хибне”.

2. Висловлювання, яке має n > 2 істиннісних значень.

3. Висловлювання, яке не має ніякої кількості значень.

64. Який із названих термінів позначає багатозначність істинності висловлювання?

1. Хибно.

2. Істинно.

3. Невизначено (нейтрально).

65. В якому із варіантів правильно визначено структуру простого атрибутивного висловлювання?

1. Предмет, властивість, відношення.

2. Суб’єкт, предикат, зв’язка.

3. Термін, відношення між термінами, зв’язка.

66. В якому із варіантів правильно визначено особливості атрибутивного висловлювання?

1. В якому певному предмету приписується або заперечується певна властивість.

2. В якому виражено відношення між предметами.

3. В якому стверджується існування або неіснування предметів.

67. Яка із наведених формул зображає атрибутивне висловлювання?

1. х R у.

2. х – не існує.

3. S є Р.

68. Яка із наведених формул зображає реляційне висловлювання?

1. х – існує.

2. S не є Р.

3. х R у.

69. Яка із наведених формул зображає атрибутивне висловлювання, в якому певна властивість приписується класу в цілому?

1. Деякі S є Р.

2. Усі S є Р.

3. Цей S є Р.

70. В якому атрибутивному висловлюванні суб’єкт (S) є розподіленим, тобто мислиться у повному обсязі?

1. В частковостверджувальному висловлюванні.

2. В частковозаперечному висловлюванні.

3. В загальнозаперечному висловлюванні.

71. В якому атрибутивному висловлюванні предикат (Р) є розподіленим, тобто мислиться у повному обсязі?

1. В загальностверджувальному висловлюванні.

2. В загальнозаперечному висловлюванні.

3. В частковостверджувальному висловлюванні.

72. В якому відношенні за “логічним квадратом” знаходяться висловлювання загальностверджувальне і загальнозаперечне?

1. У відношенні підпорядкування.

2. У відношенні протилежності (контрарності).

3. У відношенні суперечності (контрадикторності).

73. У якому відношенні за “логічним квадратом” знаходяться висловлювання загальностверджувальне і частковозаперечне?

1. У відношенні суперечності (контрадикторності).

2. У відношенні підпорядкування.

3. У відношенні підпротилежності (підконтрарності).

74. Якщо два висловлювання знаходяться у відношенні протилежності (контрарності), то за “логічним квадратом” вони:

1. Можуть бути водночас істинними.

2. Можуть бути водночас хибними.

3. Не можуть бути водночас ні істинними, ні водночас хибними.

75. Якщо два висловлювання знаходяться у відношенні суперечності (контрадикторності), то за ”логічним квадратом” вони:

1. Можуть бути водночас істинними.

2. Можуть бути водночас хибними.

3. Не можуть бути ні водночас істинними, ні водночас хибними; одне із них істинне, а друге – хибне.

76. Якщо два висловлювання за “логічним квадратом” знаходяться у відношенні підпротилежності (підконтрарності), то вони:

1. Можуть бути водночас хибними.

2. Можуть бути водночас істинними.

3. Не можуть бути водночас ні істинними, ні хибними.

77. Яке висловлювання є складним?

1. Яке складається з двох і більше простих висловлювань.

2. Яке має складну внутрішню структуру.

3. Яке є багатозначним за змістом.

78. Яка із наведених формул виражає кон’юнкцію?

1. А.


2. А В.

3. А В.


79. Яка із наведених формул виражає строгу диз’юнкцію?

1. А В.


2. А → В.

3. А В.


80. Яка із наведених формул виражає нестрогу диз’юнкцію?

1. А В.


2. А В.

3. А В.


81. Яка із наведених формул виражає імплікацію?

1. А В.


2. А → В.

3. А.


82. Яка із наведених формул виражає еквівалентність?

1. А В.


2. А → В.

3. А В.


83. Яка із наведених формул виражає заперечення?

1. А В.


2. А В.

3. А.


84. Який із наведених сполучників виражає кон’юнкцію?

1. або (чи).

2. і, та, а також.

3. якщо..., то...

85. Який із наведених сполучників виражає нестрогу диз’юнкцію?

1. і, та, а також.

2. невірно, що...

3. або (чи).

86. Який із наведених сполучників виражає строгу диз’юнкцію?

1. або..., або...

2. невірно, що...

3. або (чи).

87. Який із наведених сполучників виражає імплікацію?

1. або..., або...

2. невірно, що...

3. якщо..., то...

88. Який із наведених сполучників виражає еквівалентність?

1. якщо і тільки якщо.., то...

2. або.., або...

3. якщо..., то...

89. Який із наведених сполучників виражає заперечення?

1. невірно, що...

2. якщо..., то...

3. або..., або...

90. В якому із варіантів правильно вказано істинність кон’юнкції за таблицею істинності?

1. Коли істинні А і В.

2. Коли хибні А і В.

3. Коли А – істинне, а В – хибне.

91. В якому із варіантів правильно вказано хибність нестрогої диз’юнкції?

1. Коли істинні А і В.

2. Коли хибні А і В.

3. Коли А – істинне, а В – хибне.

92. В якому із варіантів правильно вказано істинність строгої диз’юнкції?

1. Коли А – істинне, а В – хибне.

2. Коли хибні А і В.

3. Коли істинні А і В.

93. В якому із варіантів правильно вказано хибність імплікації за таблицею істинності?

1. Коли хибні А і В.

2. Коли А – істинне, а В-хибне.

3. Коли істинні А і В.

94. В якому із варіантів правильно визначено істинність еквівалентності за таблицею істинності?

1. Коли А – хибне, а В – істинне.

2. Коли А – істинне, а В – хибне.

3. Коли А – істинне і В – істинне.

95. В якому із варіантів правильно визначено хибність заперечення?

1. Коли А – істинне; А – істинне.

2. Коли А – хибне; А – хибне.

3. Коли А – істинне; А – хибне.

96. Що таке модальність?

1. Висловлювання, яке має власний смисл.

2. Запитальне речення.

3. Висловлювання, в структуру якого входять певні слова, які надають висловлюванню нового смислу.

97. Скільки істиннісних значень має модальне висловлювання?

1. Має одне значення – “істинне”.

2. Має n > 2 істиннісних значень.

3. Має два значення – “істинне” або “хибне”.

98. Які із наведених модальних операторів виражають алетичну модальність?

1. Обов’язково. Дозволено. Заборонено.

2. Було так. Буде так. Є так.

3. Необхідно. Можливо. Дійсно.

99. Які із наведених модальних операторів виражають деонтичну модальність?

1. Знає. Вірує. Сумнівається.

2. Необхідно. Можливо. Дійсно.

3. Обов’язково. Дозволено. Заборонено.

100. Яка із наведених формул виражає аксіому алетичної логіки?

1. □ А → А

2. ◊ А □ А

3. ◊ А □ А

101. Який із названих термінів позначає норму (нормативне висловлювання)?

1. Аксіома.

2. Факт.

3. Правило поведінки.

102. Які види норм вивчає деонтична логіка?

1. Правила дорожнього руху.

2. Правила граматики.

3. Правові і моральні норми.

103. Який із наведених висловів виражає аксіому деонтичної логіки?

1. Якщо обов’язково р, то дозволено р (Ор → Рр)

2. Якщо дозволено р, то обов’язково р q (Рр → О (р q)).

3. Якщо обов’язково р, то заборонено р (Ор → Fр).

104. Який із наведених висловів виражає аксіому деонтичної логіки?

1. Якщо дозволено р, то не заборонено р (Рр → Fр).

2. Якщо не дозволено р, то обов’язково р ( Рр Ор)

3. Якщо заборонено р, то дозволено р (Fр Рр).


105. В якому із варіантів правильно визначено, що таке запитання з погляду логіки?

1. Це запитальне речення.

2. Це речення із знаком запитання.

3. Це речення, яке орієнтовано на відповідь, виражену у формі висловлювання або словами “так” чи “ні”.

106. В якому із варіантів правильно визначено, що таке відповідь?

1. Висловлювання, яке виражає факт.

2. Будь-яке розповідне речення.

3. Висловлювання, яке викликане запитанням.

107. В якому із варіантів правильно визначено логічну характеристику запитання?

1. Запитання коректно сформульовано.

2. Запитання є істинним за значенням істинності.

3. Запитання є хибним за значенням істинності.

108. В якому із варіантів правильно визначено логічну характеристику відповіді?

1. Відповідь сформульована певною мовою.

2. Відповідь має логічне значення істинності або хибності.

3. Відповідь є несподіваною.

109. В якому із варіантів правильно названо види запитань за логічною характеристикою?

1. Істинне або хибне.

2. Уточнююче і доповнююче.

3. Цікаве і нецікаве.

110. В якому із варіантів правильно вказані види відповідей за логічною характеристикою?

1. Дотепна або недотепна.

2. Образлива або необразлива.

3. Коректно сформульована або некоректно сформульована.

111. Яке запитання за логічною характеристикою вважається проблемним?

1. Запитання, для якого процес пошуку відповіді пов’язаний із створенням для людини різноманітних життєвих проблем.

2. На яке можна дати однозначну відповідь – “так” або “ні”.

3. На яке не можна дати однозначної відповіді – “так” або “ні”.

112. Яке запитання називають некоректно сформульованим?

1. Запитання, в якому є граматична помилка.

2. Запитання, передумови якого є хибними.

3. Риторичне запитання.

113. В якому із варіантів правильно вказано логічну помилку при формулюванні запитання?

1. Запитання сформульовано чітко і однозначно.

2. Запитання сформульоване у відповідності з вимогами логіки до формулювання запитань.

3. Передумови запитання є хибними.

114. В якому із варіантів правильно визначено логічну помилку при формулюванні запитання?

1. У запитальному реченні містяться терміни, які не мають чітко визначеного денотату.

2. Запитання сформульовано точно.

3. Передумови запитання є істинними.

115. В якому із варіантів правильно вказано логічну помилку при формулюванні відповіді?

1. Відповідь є прямою.

2. Відповідь є складною за структурою.

3. Відповідь сформульована не на поставлене запитання.

116. В якому із варіантів правильно визначено логічну помилку при формулюванні відповіді?

1. Відповідь є внутрішньо суперечливою.

2. Відповідь є непрямою.

3. Відповідь є простою за структурою.

117. В якому із варіантів правильно визначено логічну помилку при формулюванні відповіді?

1. Відповідь сформульована на поставлене запитання.

2. Відповідь не є внутрішньо суперечливою.

3. Відповідь на поставлена запитання є занадто широкою.

118. При порушенні якого логічного закону виникає помилка у відповідях на поставлене запитання, яка називається – “занадто широка або занадто вузька відповідь”?

1. Закон тотожності.

2. Закон несуперечності.

3. Закон достатньої підстави.

119. При порушенні якого логічного закону виникає помилка у відповідях на поставлена запитання, яка називається – “відповідь не на поставлене запитання”?

1. Закон виключеного третього.

2. Закон несуперечності.

3. Закон тотожності.


120. В якому із варіантів правильно визначено, що таке логічний закон?

1. Виражає необхідні і суттєві зв’язки між думками у процесі міркувань.

2. Виражає необхідні і суттєві зв’язки між предметами і явищами об’єктивного світу.

3. Виражає необхідні і суттєві зв’язки в суспільстві.

121. В якому із варіантів правильно визначено, що таке логічний закон у традиційній логіці?

1. Виражає необхідні зв’язки між предметами і явищами об’єктивного світу.

2. Виражає необхідні і суттєві зв’язки між думками у процесі міркувань.

3. Виражає тотожно-істинну формулу.

122. В якому із варіантів правильно визначено, що таке логічний закон у символічній логіці?

1. Будь-яка формула в межах певної формальної системи.

2. Формула, яка є тотожно-істинною в межах певної формальної системи.

3. Логічно суперечлива формула в межах певної формальної системи.

123. Який із названих законів є законом традиційної логіки?

1. Закон подвійного заперечення.

2. Закон тотожності.

3. Закон де Моргана.

124. Який із названих законів є законом традиційної логіки?

1. Закон несуперечності.

2. Закон подвійного заперечення.

3. Закон ідемпотентності.

125. Яка із наведених формул правильно зображає закон тотожності?

1. А → В


2. А ¬А

3. А А


126. Яка із наведених формул правильно зображає закон несуперечності?

1. А А


2. А ¬А

3. ¬ (А ¬А)

127. Яка із наведених формул правильно зображає закон виключеного третього?

1. А ¬А


2. А → В

3. ¬ (А ¬А)

128. Яка із наведених формул правильно зображає закон достатньої підстави?

1. А А.


2. А → В.

3. А ¬А.


129. В якому із варіантів розкривається зміст закону тотожності?

1. “Неможливо думати, якщо не думати що-небудь одне” (Аристотель)

2. Два висловлювання, які знаходяться у відношенні протилежності, не можуть бути одночасно істинними.

3. Кожне висловлювання, щоб воно було істинним, повинно бути логічно обґрунтованим.

130. В якому із варіантів сформульована вимога закону тотожності?

1. Вимога несуперечності у міркуваннях.

2. Вимога обґрунтування у міркуваннях.

3. Вимога точності і однозначності при виразі думок.

131. В якому із варіантів визначено зміст закону тотожності?

1. Тотожність предметів в певному відношенні.

2. Тотожність предмета А самому собі.

3. Тотожність термінів за смислом.

132. Яка із названих логічних помилок виникає при порушенні закону тотожності?

1. Помилка хибної підстави.

2. Підміна тези в доведенні і спростуванні.

3. Внутрішня суперечність у висловлюванні.

133. Яка із наведених формул зображає суперечність у міркуваннях?

1. ¬ (А ¬А)

2. А ¬А

3. А А


134. В якому із варіантів більш повно і точно розкривається зміст закону несуперечності?

1. Ствердження і його заперечення не можуть бути водночас істинними.

2. Два висловлювання, які знаходяться у відношенні суперечності, не можуть бути істинними в один і той же час, в одному і тому ж відношенні.

3. Два висловлювання, які знаходяться у відношенні підпротилежності (підконтрарності), можуть бути водночас істинними.

135. В якому із варіантів правильно названо умову, при якій діє закон несуперечності?

1. Предмет міркування береться в один і той же час.

2. Беруться різні предмети у міркуванні.

3. Розглядаються різні властивості предметів.

136. Яка із названих логічних помилок виникає при порушенні закону несуперечності?

1.Тавтологія.

2. Відповідь не на поставлене запитання.

3. Непослідовність у міркуваннях.

137. В якому із варіантів правильно розкривається зміст закону виключеного третього?

1. Два суперечливих висловлювання можуть бути водночас хибними.

2. Два висловлювання, які знаходяться у відношенні підпротилежності, можуть бути водночас істинними.

3. Два висловлювання, які знаходяться у відношенні суперечності, не можуть бути водночас істинними чи водночас хибними; одне із них істинне, друге – хибне, третього значення істинності немає.

138. До яких висловлювань можна застосувати закон виключеного третього за “логічним квадратом”?

1. До двох висловлювань, які знаходяться у відношенні підпорядкування.

2. До двох висловлювань, які знаходяться у відношенні суперечності (контрадикторності).

3. До двох висловлювань, які знаходяться у відношенні підпротилежності (підконтрарності).

139. В якому із варіантів правильно розкривається зміст закону достатньої підстави?

1. Певне твердження повинно бути логічно обґрунтованим щодо своєї істинності.

2. Все, що існує у Всесвіті, має підставу для існування.

3. Кожне явище х має свою причину у.

140. В якому із варіантів правильно названо вимогу закону достатньої підстави?

1. Вимога точності і однозначності при виразі думок.

2. Вимога послідовності у міркуваннях.

3. Вимога обґрунтованості у процесі міркувань.

141. В якому із наведених варіантів визначається теоретичний спосіб обґрунтування істинності висловлювань?

1. Використання аксіом.

2. Пошук фактів.

3. Здійснення спостережень.

142. В якому із наведених варіантів визначається емпіричний спосіб обґрунтування істинності висловлювань?

1. Використання законів.

2. Пошук фактів.

3. Посилання на принципи права.


143. В якому із варіантів правильно визначено специфіку умовиводу?

1. Виведення одного висловлювання на підставі іншого.

2. Сукупність висловлювань.

3. Сукупність міркувань.

144. В якому із варіантів правильно вказано логічну категорію, під яку можна підвести поняття “умовивід”?

1. Логічний закон.

2. Форма мислення.

3. Принцип логічного мислення.

145. В якому із варіантів правильно названо структуру умовиводу?

1. Суб’єкт. Предикат. Зв’язка.

2. Засновок. Висновок. Правила виведення.

3. Зміст і обсяг.

146. Яка із наведених формул виражає принцип логічного слідування в умовиводах?

1. А В.


2. ¬ (А ¬А).

3. А ¬А.


147. На підставі чого здійснюється обґрунтування виведення висновку із засновків в умовиводах?

1. Законів логіки.

2. Правил граматики.

3. Принципів науки.

148. Що означає принцип логічного слідування в умовиводах?

1. Система взаємопов’язаних формул, із яких визначається тотожно-істинна формула.

2. Сукупність висловлювань про певний об’єкт, із яких визначається істинне висловлювання.

3. Система логічних законів, на підставі яких із істинних засновків виводиться істинний висновок.

149. В якому із варіантів правильно названо строге виведення висновку із засновків?

1. Висновок не слідує із засновків.

2. Висновок ймовірно слідує із засновку.

3. Висновок необхідно слідує із засновків.

150. В якому із варіантів правильно названо різновид умовиводу?

1. Висловлювання.

2. Дедукція.

3. Поняття.

151. В якому із варіантів правильно названо різновид умовиводу?

1. Висновок.

2. Логічний закон.

3. Індукція.

152. В якому із варіантів правильно визначено, що таке дедукція?

1. Форма мислення.

2. Різновид умовиводу, в якому рух міркувань здійснюється від загального до одиничного.

3. Ймовірнісний висновок.

153. В якому із варіантів правильно визначено, що таке індукція?

1. Різновид умовиводу, в якому рух міркувань здійснюється від одиничного до загального.

2. Логічно необхідний висновок.

3. Форма мислення.

154. В якому із варіантів правильно визначено, що таке аналогія?

1. Форма мислення.

2. Логічно необхідний висновок.

3. Різновид умовиводу, в якому висновок здійснюється на основі встановлення схожості, подібності предметів в певному відношенні.

155. В якому із варіантів правильно названо правила виведення в умовиводах логіки висловлювань?

1. Правила введення і усунення логічних постійних.

2. Правила виведення безпосередніх умовиводів.

3. Правила виведення категоричного силогізму.

156. Яка із наведених формул зображає правило введення еквівалентності (ВЕ)?

1. А, В → (А В)

2. А → ¬ ¬А

3. (А → В; В → А) → (А В)

157. Яка із наведених формул зображає правило усунення диз’юнкції (УД)?

1.( А В) → В

2. А → ¬¬А

3. (А В; ¬А) → В

158. Яка із наведених формул зображає правильну форму виведення за правилом modus ponens?

1. ( А → В; А) → В

2. ( А → В; В) → А

3. ( А → В; ¬В) → А

159. Яка із наведених формул зображає правильну форму виведення за правилом modus tollens?

1. (А → В; ¬В) → ¬А

2. (А → В; ¬В) → А

3. (А → В; В) → ¬А

160. Яка із наведених формул зображає умовно-категоричний силогізм?

1. (А → В; В → С) → (А → С)

2. (А → В; А) → В

3. (А В; ¬А) → В

161. В якому із варіантів правильно вказані правила виведення в умовиводах логіки предикатів?

1. Правила виведення на підставі встановлення суб’єктно-предикатної структури висловлювань.

2. Правила введення і усунення логічних постійних.

3. Правила побудови індуктивних умовиводів.

162. В якому із варіантів правильно визначено, що таке безпосередній умовивід?

1. Коли висновок робиться на підставі двох засновків.

2. Коли висновок робиться на підставі двох і більше засновків.

3. Коли висновок робиться на підставі одного засновку.

163. Яка із наведених формул правильно зображає логічну операцію перетворення висловлювання?

1. Усі S є Р; отже, жодне S не є не-Р.

2. Деякі S є Р; отже, деякі Р є S.

3. Усі S є Р; отже, жодне не-Р не є S.

164. Яка із наведених формул правильно зображає логічну операцію обернення висловлювання?

1. Усі S є Р; отже, деякі Р є S.

2. Деякі S не є Р; отже, деякі не-Р є S.

3. Деякі S є Р; отже, деякі S не є не-Р.

165. Яка із наведених формул правильно зображає логічну операцію протиставлення предикатові?

1. Усі S є Р; отже, жодне не-Р не є S.

2. Жодне S не є Р; отже, усі S є не-Р.

3. Деякі S є Р; отже, деякі Р є S.

166. В якому із варіантів правильно названо різновид умовиводу логіки предикатів?

1. Умовно-категоричний силогізм.

2. Розділово-категоричний силогізм.

3. Простий категоричний силогізм.

167. В якому із варіантів правильно вказано структуру простого категоричного силогізму?

1. Суб’єкт. Предикат. Зв’язка.

2. Більший і менший засновки. Висновок. Правила виведення.

3. Зміст і обсяг.

168. В якому із варіантів правильно вказано, скільки термінів повинно бути у простому категоричному силогізмі?

1. Чотири терміни.

2. Три терміни.

3. Два терміни.

169. В якому із варіантів правильно названо правила побудови простого категоричного силогізму?

1. Правила введення і усунення логічних постійних.

2. Правила виведення у безпосередньому силогізмі.

3. Правила термінів, засновків, фігур.

170. Яка із наведених логічних помилок відноситься до помилок, що виникають у простому категоричному силогізмі?

1. Поспішне узагальнення.

2. Почетверіння терміну.

3. Коло у доведенні.

171. В якому із варіантів правильно визначено, що таке ентимема?

1. Складний силогізм.

2. Безпосередній силогізм.

3. Скорочений силогізм, в якому пропущена одна із його складових частин.

172. В якому із варіантів правильно визначено, що таке індукція?

1. Різновид умовиводу, в якому рух думки йде від загального до одиничного.

2. Різновид умовиводу, в якому рух думки йде від одиничного до загального.

3. Різновид умовиводу, в якому висновок робиться на підставі встановлення схожості предметів у певному відношенні.

173. В якому із варіантів дається правильна класифікація видів індукції?

1. Індукція поділяється на повну і неповну.

2. Індукція поділяється на популярну, статистичну, наукову.

3. Індукція поділяється на повну і неповну, а неповна поділяється на популярну, статистичну, наукову.

174. Яка із наведених логічних помилок відноситься до помилок в індуктивних умовиводах?

1. Аргумент до людини.

2. Тавтологія.

3. Занадто поспішне узагальнення.

175. Яка із наведених логічних помилок відноситься до помилок в індуктивних умовиводах?

1. Після цього, отже, по причині цього.

2. Аргумент до людини.

3. Підміна тези.

176. В якому із варіантів правильно визначено, що таке аналогія?

1. Встановлення схожості предметів у певному відношенні.

2. Різновид умовиводу, в якому висновок робиться на підставі встановлення схожості предметів у певному відношенні.

3. Різновид умовиводу, в якому рух думки здійснюється від загального до одиничного.


177. В якому із варіантів правильно вказано логічну категорію, під яку підводяться поняття ”доведення” і ”спростування”?

1. Форма мислення.

2. Логічний закон.

3. Логічна операція.

178. В якому із варіантів правильно визначено структуру доведення і спростування?

1. Суб’єкт. Предикат. Зв’язка.

2. Засновок. Висновок. Правила виведення.

3. Теза. Аргумент. Демонстрація.

179. В якому із варіантів правильно визначено логічну форму демонстрації доведення і спростування?

1. Висловлювання.

2. Умовивід.

3. Поняття.

180. В якому із варіантів правильно визначено, що таке теза?

1. Висловлювання, істинність якого потрібно довести або спростувати.

2. Висловлювання, яке не потребує доведення.

3. Висловлювання, яке не потребує спростування.

181. В якому із варіантів правильно визначено, що таке аргумент?

1. Хибне висловлювання.

2. Істинне висловлювання.

3. Істинне висловлювання, за допомогою якого доводиться теза.

182. В якому із варіантів правильно визначено, що може бути аргументом у неформальному доведенні?

1.Тотожно-істинна формула.

2. Факт.

3. Виконувана формула.

183. В якому із варіантів правильно визначено, що таке аксіома?

1. Висловлювання, що виражає факт.

2. Висловлювання, істинність якого не потребує доведення.

3. Висловлювання, яке потребує доведення на істинність.

184. Яка із наведених формул зображає ”зведення до абсурду”?

1. (А₁, А₂) → Т

2. ((А В) ¬А) → В

3. ((А → В) ¬В) → ¬А

185. В якому із варіантів правильно визначено спростування аргументів?

1. Аргументи є хибними.

2. “Не слідує”.

3. “Зведення до абсурду”.

186. В якому із варіантів правильно визначено спростування демонстрації?

1. “Не слідує”.

2. Аргумент є хибним.

3. ((А В) ¬А) → В

187. Яке із наведених правил по відношенню до тези сформульоване на підставі закону тотожності?

1. Теза потребує обґрунтування на істинність.

2. Теза не повинна бути внутрішньо суперечливою.

3. Теза повинна залишатися незмінною на протязі всього процесу доведення і спростування.

188. Яке із наведених правил по відношенню до аргументів сформульоване на підставі закону несуперечності?

1. Висловлювання, що виражає аргумент, повинно бути сформульовано точно і однозначно.

2. Аргументи, що наводяться для обґрунтування істинності або хибності тези, не повинні суперечити один одному.

3. Аргумент має бути доведеним на істинність незалежно від тези.

189. Яке із наведених правил по відношенню до аргументів сформульоване на підставі закону достатньої підстави?

1. Висловлювання, яке виражає аргумент, повинно бути сформульовано точно і однозначно.

2. Аргументом не повинно бути висловлювання внутрішньо суперечливе.

3. Аргумент повинен бути істинним.

190. Яка із наведених логічних помилок у доведенні і спростуванні виникає при порушенні правил по відношенню до тези?

1. Коло в доведенні.

2. Підміна тези.

3. Хибна підстава.

191. Яка із наведених логічних помилок у доведенні і спростуванні виникає при порушенні правил по відношенню до аргументів?

1. Аргумент до людини.

2. „Не слідує”.

3. Хибна підстава.

192. Яка із наведених логічних помилок у доведенні і спростуванні виникає при порушенні правил по відношенню до демонстрації?

1. Недоведена підстава.

2. Аргумент до публіки.

3. „Не слідує”.


193. В якому із варіантів правильно визначено, що таке логічна помилка?

1. Помилка у міркуваннях людей при порушенні правил граматики.

2. Помилка у міркуваннях людей при порушенні законів логіки.

3. Помилка у практичних діях людей при порушенні правил поведінки.

194. В якому із варіантів правильно визначено, що таке софізм?

1. Суперечливе висловлювання.

2. Ненавмисно зроблена логічна помилка у процесі міркувань.

3. Навмисно зроблена логічна помилка у процесі міркувань.

195. В якому із варіантів правильно визначено один із способів виникнення софізмів?

1. Використання зворотів мовлення для побудови навмисно хибних міркувань.

2. Використання парадоксів.

3. Використання аргументів.

196. В якому із варіантів правильно визначено, що таке парадокс?

1. Логічна помилка у міркуваннях.

2. Суперечність у міркуваннях.

3. Висловлювання, яке є “незвичним”, суперечливим з точки зору здорового глузду та емпіричних уявлень людей.

197. Який із наведених термінів позначає парадокс?

1. Софізм.

2. Апорія.

3. Теорема.

198. Який із наведених термінів позначає парадокс?

1. Антиномія.

2. Паралогізм.

3. Теза.


199. В якому із варіантів правильно визначено, що таке апорія?

1. Суперечливе висловлювання.

2. Висловлювання, яке суперечить загальноприйнятим, усталеним поглядам та звичним уявленням людей.

3. Безглузде висловлювання.

200. В якому із варіантів правильно визначено, що таке антиномія?

1. Два суперечливих один одному висловлювання, кожне з яких можна довести на істинність.

2. Внутрішньо суперечливе висловлювання.

3. Теза, яку не можна ні довести, ні спростувати.

201. Який із названих парадоксів відноситься до антиномій?

1. ” Брехун”.

2. ”Купа”.

3. ”Протагор і Еватл”.

202. Який із названих парадоксів відноситься до антиномій?

1. ”Лисий”.

2. Парадокс теорії класів (множин).

3. ”Крокодил і мати”.

203. Який із названих парадоксів відноситься до апорій?

1. ”Ахілл і черепаха”.

2. ”Брехун”.

3. Парадокс теорії класів (множин).

204. Яка із наведених формул зображає парадокс матеріальної імплікації за таблицею істинності для імплікації?

1. А (і), В (і), отже, А → В (і)

2. А (х), В (х), отже, А → В (і)

3. А (і), В (х), отже, А → В (х)


205. В якому із варіантів правильно визначено предмет дослідження еристики?

1. Особливий різновид дискурсу.

2. Теорія ведення суперечок, яка встановлює принципи і правила ведення суперечок.

3. Мистецтво ведення діалогу.

206. Що є предметом дослідження теорії аргументації?

1. Наведення аргументів.

2. Засоби переконання аудиторії за допомогою мовленнєвого впливу.

3. Засоби доведення і переконання аудиторії, учасників дискурсу з метою зміни позиції (поглядів, думок, точок зору).

207. Яка із наведених властивостей аргументації характеризує її цілеспрямованість у дискурсі?

1. Посилення або послаблення переконання конкретної особи або певної кількості людей.

2. Виклик певного емоційного ефекту.

3. Наведення аргументів.

208. Яка із наведених властивостей аргументації характеризує її раціональність?

1. Прийняття на віру кожного висловлювання учасників дискурсу.

2. Навмисне неприйняття наведених аргументи, якщо вони істинні.

3. Навмисне прийняття наведених аргументів, якщо вони істинні.

209. В якому із варіантів правильно визначено доказову функцію аргументації у дискурсі?

1. Знаходження та використання необхідно істинних аргументів (доказів).

2. Використання будь-яких аргументів (істинних або хибних) у доведенні і спростуванні.

3. Використання риторичних прийомів у доведенні і спростуванні.

210. В якому із варіантів правильно визначено переконливу функцію аргументації у дискурсі?

1. Використання софістичних прийомів.

2. Використання логічних, риторичних, психологічних прийомів.

3. Використання недозволених прийомів в доведенні і спростуванні.

211. В якому із варіантів правильно визначено сферу впливу переконуючої аргументації у дискурсі?

1. Відчуття.

2. Вірування.

3. Розум і вірування.

212. Який із наведених методів (засобів) аргументації відноситься до логічних?

1. Залякування.

2. Наведення аргументів і контраргументів.

3. Використання метафор.

213. Який із наведених методів (засобів) аргументації відноситься до риторичних?

1. Критика тези.

2. Аргумент до публіки.

3. Дотепність.

214. Який із наведених методів (засобів) аргументації відноситься до психологічних?

1. Гумор.

2. Критика демонстрації.

3. Аргумент до сили.

215. Який із наведених методів аргументації відноситься до логічних?

1. Красномовство.

2. Критика аргументів.

3. Аргумент до жалю.

216. Який із наведених методів аргументації відноситься до риторичних?

1. Арґумент до людини.

2. Красномовство.

3. Спростування тези.

217. Який із наведених методів аргументації відноситься до психологічних?

1. Побудова аналогій.

2. Використання ілюстрацій.

3. Аргумент до марнославства.

218. Який із наведених прийомів ведення суперечки називається коректним?

1. “Кращий захист – це наступ”.

2. Образа.

3. Заперечення усього, що каже опонент.

219. Який із наведених прийомів ведення суперечки називається коректним?

1. Залякування.

2. Аргумент до жалю.

3. Перекладення “тягара” доведення на плечі супротивника.

220. Який із наведених прийомів ведення суперечки називається коректним?

1. Використання ефекту раптовості.

2. Аргумент до сили.

3. Використання образливих жестів.

221. В якому із варіантів правильно визначено, що таке логомахія у суперечці?

1. Сварка.

2. Некоректне ведення суперечки.

3. Суперечка без єдиної теми (втрата предмета обговорення).

222. В якому із варіантів більш точно визначено мету софістики у дискурсі з погляду логіки?

1. Вплив на емоції людей.

2. Виклик подиву людей щодо несподіваності висновків.

3. Створення уяви щодо істинності міркувань, дійсного стану справ.


223. В якому із варіантів правильно вказано структуру практичних дій?

1. Мета. Метод. Результат.

2. Сумнів. Вчинок. Поведінка.

3. Закон. Правило. Припис.

224. Який із названих термінів позначає мотивацію практичних дій людей?

1. Дія.


2. Протидія.

3. Спонукання.

225. Який із названих виразів відображає норму як регулятор практичних дій людей?

1. Має намір.

2. Бажає.

3. Дозволено.

226. Який із названих виразів відображає норму як регулятор практичних дій людей?

1. Протидіє.

2. Заборонено.

3. Примушує.

227. В якому із варіантів названа ситуація вибору?

1. Коли є альтернативи.

2. Коли немає альтернатив.

3. Коли альтернативи є рівнозначними.

228. Який із названих термінів позначає альтернативу?

1. Мета.


2. Бездіяльність.

3. Дилема.

229. Яка із формул зображає альтернативу?

1. А В


2. А В

3. А А


230. В якому із варіантів названо раціональний принцип прийняття рішення в ситуації вибору?

1. Невмотивованість.

2. Обґрунтованість.

3. Суперечність нормам права.

231. Який із наведених варіантів прийняття рішення особою Х. є раціональним?

1. Ризиковане рішення.

2. Обгрунтоване рішення.

3. Ненадійне рішення.

232. Що повинно бути раціональною підставою для вибору і прийняття рішення особою Х.?

1. Принципи (права, моралі).

2. Корпоративна норма.

3. Поведінка інших людей.


Структура тестових завдань з курсу „ЛОГІКА”

(екзаменаційне тестування, 2009/2010 н.р., доц. Карамишева Н.В.)

та критерії їх оцінювання
Структура тестового варіанту.

Для формування одного варіанту обирається по одному завданню із кожного розділу тестових завдань. Таким чином, кожний варіант включатиме 25 завдань (10 теоретичних та 15 задач).


Розділи (теми) тестових завдань.

Тема 1. Вступ до логіки /теорія/

Тема 2. Поняття: визначення, логічна структура; дефініція як логічна операція /теорія/

Тема 3. Поняття: відношення між поняттями; поділ як логічна операція /теорія/

Тема 4. Висловлювання: визначення, логічна структура, прості висловлювання /теорія/

Тема 5. Висловлювання: складні й модальні висловлювання /теорія/

Тема 6. Логіка запитань і відповідей /теорія/

Тема 7. Закони логіки /теорія/

Тема 8. Умовивід /теорія/

Тема 9. Теорія аргументації, софізми, парадокси /теорія/

Тема 10. Еристика, логіка дії, логіка прийняття рішень /теорія/

Тема 11. Вступ до логіки /задачі/

Тема 12. Поняття: види понять /задачі/

Тема 13. Поняття: поділ та визначення понять як логічна операція /задачі/

Тема 14. Поняття: відношення між поняттями, узагальнення, обмеження /задачі/

Тема 15. Висловлювання: форма виразу, прості висловлювання, розподіленість термінів /задачі/

Тема 16. Висловлювання: „логічний квадрат”, складні висловлювання /задачі/

Тема 17. Закони логіки: тотожності, несуперечності /задачі/

Тема 18. Закони логіки: виключеного третього, достатньої підстави /задачі/

Тема 19. Умовиводи логіки висловлювань /задачі/

Тема 20. Безпосередні умовиводи /задачі/

Тема 21. Простий категоричний силогізм /задачі/

Тема 22. Доведення: аналіз тез та аргументів /задачі/

Тема 23. Доведення: аналіз демонстрації /задачі/

Тема 24. Парадокси /задачі/

Тема 25. Логіка запитань і відповідей /задачі/Тип завдань.

Всі завдання належать до 1-го типу завдань, оскільки зорієнтовані на вибір однієї правильної відповіді серед запропонованої кількості відповідей.


Рівень складності завдань.

Запропоновані завдання для екзаменаційного тестування віднесені до 1 рівня складності (орієнтовані на вияв необхідних знань з теоретичної частини курсу «ЛОГІКА» та визначення рівня практичних навичок студентів щодо їх застосування до аналізу запропонованих міркувань).Час.

На виконання кожного завдання відводиться від 60 до 180 сек., в залежності від змісту завдання.

Максимальний час на виконання всіх завдань одного варіанту – 45 хв.
Оцінювання кожного завдання.

Правильна відповідь за завдання оцінюються в 2 бала;

неправильна відповідь – 0 балів.

Максимально можлива кількість балів – 50 балів.


Критерії оцінювання.

„відмінно” – від 45 до 50 балів;

„добре” – від 35 до 44 балів;

„задовільно” – від 26 до 34 балів;„незадовільно” – від 0 до 25 балів.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка