Договір поставки № м. “ ” 2014 р. Товариство з обмеженою відповідальністю “ ”Скачати 156.11 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір156.11 Kb.


ДОГОВІР ПОСТАВКИ №______

м. ___________ “____ ” __________ 2014 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю “____________”, в особі начальника бази ТзОВ “____________” в м. _________ _____________________________________, що діє на підставі довіреності, надалі “Постачальник”, з однієї сторони, та _________________________________________________________________в особі ____________________________________________, що діє на підставі __________________________, надалі “Покупець”, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Постачальник зобов’язується передати у власність Покупця алкогольні напої (надалі – Товар), а Покупець зобов’язується прийняти і оплатити Товар в порядку, визначеному умовами цього Договору.

1.2. Сторона зобов’язана надати іншій Стороні належним чином завірені копії документів:

- Ліцензія на право торгівлі алкогольними напоями;

- Довідка про включення до ЄДРПОУ;

- Свідоцтво (витяг) про реєстрацію платника податку на додану вартість.

- Документ підтверджуючий повноваження посадової особи на підписання даного Договору.
2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1.Якість Товару, його маркування і пакування, повинні відповідати технічним умовам (ТУ) заводу виробника та вимогам чинного законодавства України.3. УМОВИ ПОСТАВКИ

3.1.Постачання товару здійснюється силами та за рахунок Постачальника, на умовах DDP відповідно до

вимог Міжнародних правил тлумачення термінів «Інкотермс» (в редакції 2000 р.). Сторони можуть визначити інші умови постачання Товару, при узгодженні замовлення на Товар.

3.2. Постачальник зобов’язаний поставити Товар за адресою, яка зазначена в його замовленні, а також в засвідчених Покупцем копіях ліцензій як місце здійснення діяльності, або за адресою, яка зазначена в засвідчених Покупцем копіях довідок про внесення місць зберігання алкоголю до Єдиного державного реєстру.

3.3.Постачальник поставляє товар Покупцю на підставі його замовлення. Покупець має право здійснити замовлення в усній формі або за допомогою факсимільного, електронного чи поштового зв’язку.

3.4. При прийманні Товару Покупець в присутності представника Постачальника повинен перевірити:

- цілісність пакування, наявність марок акцизного збору;

- відповідність фактичної кількості товару кількості, зазначеній в накладних;

- термін зберігання.

При встановленні невідповідності якості чи кількості товару інформації, яка зазначена у товаросупровідних документах, Покупець зобов’язаний у присутності представника Постачальника, скласти відповідний Акт згідно з вимогами чинного законодавства.

Підпис уповноваженого представника Покупця в накладній на Товар засвідчує, що товар прийнятий Покупцем від Постачальника за кількістю та за якістю. Претензії Покупця щодо якості Товару після підписання ним накладної на Товар розглядаються та задовольняються Постачальником в окремому порядку, який визначається Постачальником в кожному випадку окремо.

3.5. Ризик випадкової загибелі чи/або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передачі йому Товару згідно накладних.

3.6. Покупець зобов’язаний до моменту першої поставки надати Постачальникові Повідомлення зі зразками підписів осіб уповноважених приймати Товар і підписувати товаросупроводжувальні документи та зразками печаток (штампів). Підпис особи уповноваженої приймати Товар на товаросупроводжувальних документах, зразок якого є у Повідомленні наданому Покупцем, вважається достатнім доказом того, що Товар прийнятий уповноваженою особою Покупця, без необхідності завірення такого підпису печаткою (штампом). Наявність на товаросупроводжувальних документах печатки (штампу), зразки яких було попередньо надано Покупцем, є належним доказом того, що Товар прийнятий уповноваженою особою Покупця, навіть якщо зразок підпису особи зазначений у Повідомлені не збігається з тим, який наявний на товаросупроводжувальних документах. У випадку, якщо зразок підпису та (або) зразок печатки (штампу) на накладній не збігається зі зразками підписів та (або) зразками печаток (штампів) наданих Покупцем Постачальнику у Повідомленні, проте такий підпис (печатка, штамп) наявний на накладних, що були оплачені Покупцем раніше, то вважається, що Товар прийнятий уповноваженою особою Покупця.

4. КІЛЬКІСТЬ, АСОРТИМЕНТ ТОВАРУ

4.1. Найменування, кількість, асортимент товару визначається Покупцем у замовленні та зазначається Постачальником у видатковій накладній на Товар.5. ЦІНА НА ТОВАР, ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ

5.1.Ціна на Товар визначена у Прайс-листі Постачальника, який діє на момент здійснення Покупцем замовлення.

5.2. Ціна на товар зазначається Постачальником у видатковій накладній на Товар.


    1. Загальна сума Договору дорівнює загальній вартості товару, який Постачальник поставив Покупцю впродовж всього строку дії даного договору згідно видаткових накладних на Товар.6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1.Розрахунки за товар здійснюються Покупцем протягом ____________ календарних днів з дня отримання Товару, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника або в іншому узгодженими Сторонами порядку та формі, що не суперечить чинному законодавству України, або за домовленістю Сторін – шляхом попередньої оплати.

6.2. Датою оплати Покупцем вартості отриманого від Постачальника Товару є дата зарахування цих грошових коштів на рахунок Постачальника.

6.3. Якщо в строк, визначений п. 6.1 даного Договору, Покупець не сплатив Товар відповідно до цін, зазначених в рахунку або накладній і за цей час ціни на Товар зросли, то, надалі оплата за Товар, за який Покупець вчасно не розрахувався, здійснюється Покупцем за новими цінами відповідно до чинного Прайс - листа Постачальника.

6.4. Якщо Покупець, при здійсненні оплати Товару не вказує номер накладної, за яку здійснюється розрахунок, то Постачальник має право здійснити зарахування грошових коштів як оплату за накладні, строк оплати по яких настав раніше.


  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення Покупцем строків оплати вартості одержаного від Постачальника Товару, Покупець зобов’язаний сплатити Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день порушення строків оплати; у випадку порушення Покупцем строків оплати вартості одержаного від Постачальника Товару більше ніж на 30 календарних днів, Покупець сплачує Постачальнику штраф в розмірі сім відсотків від суми боргу.

Постачальник має право не приймати замовлення до виконання та не несе відповідальність за

несвоєчасну поставку Товару у випадку Порушення Покупцем зобов’язань щодо своєчасної оплати вартості отриманого Товару.


  1. ФОРС-МАЖОР

8.1. Жодна зі сторін не відповідає перед іншою стороною за затримку, недопоставку або невиконання зобов’язань відповідно цього Договору, обумовлених обставинами, які виникли всупереч бажань сторін і котрі не можливо передбачити або уникнути, враховуючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, ембарго та стихійне лихо і.т.п. Свідоцтво, яке надано відповідною торговельною палатою є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили. Обставини непереборної сили не звільняють сторони від виконання зобов’язань після їх припинення.

  1. КІНЦЕВІ УМОВИ

9.1. Усі зміни та доповнення до даного Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані повноважними представниками Сторін (в тому числі документи передані засобами факсимільного зв’язку). З дати вступу в силу даного Договору попередні аналогічні договори поставки (купівлі-продажу), листи, протоколи втрачають чинність і сторони керуються умовами даного Договору.

9.2. У випадку порушення Покупцем строків оплати отриманого від Постачальника Товару, Покупець зобов’язаний сплатити Постачальнику 20% річних від суми боргу за користування чужими коштами.

9.3. Сторонам забороняється передавати свої права та обов’язки, що виникли згідно даного Договору будь-якій третій особі без попереднього погодження з іншою Стороною за цим Договором.

9.4. Даний Договір може бути розірваний з ініціативи будь-якої із Сторін не раніше 20-ти днів з дати письмового повідомлення та виконання взаємних розрахунків.

9.5. Сторони дійшли згоди, що на даний Договір не розповсюджуються умови «Положения о поставках товаров народного потребления», затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР от 25.07.1988 року №888.

9.5. Договір складений в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

9.6. Даний Договір чинний (строк дії): протягом 2 років з дати укладення. У випадку, якщо жодна зі Сторін не заявила про свої наміри розірвати або змінити Договір за один місяць до його закінчення, даний Договір вважається автоматично пролонгованим на той же термін та тих же умовах.

9.7. Кожна із Сторін даного Договору усвідомлює, що розголошення конфіденційної інформації, що становить комерційну таємницю, є неприпустимим і протирічить чинному законодавству та інтересам Сторін.

9.8. Постачальник підтверджує, що він має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

9.9. Покупець підтверджує, що він знаходиться на ___________________________________ і має статус платника _____________________.

9.10 Кожна Сторона цього Договору надає свою згоду на обробку її персональних даних іншою Стороною за цим Договором, та включення її персональних даних до відповідних баз персональних даних іншої Сторони без застережень, для цілей здійснення господарських , підприємницьких, адміністративних, податкових, зобов’язальних , договірних та інших комерційних відносин , та з усіма правами суб’єкта персональних даних відповідно положень та вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-IV. Дані передаються володільцю бази персональних даних та належним розпорядникам такої бази.

П О С Т А Ч А Л Ь Н И К

П О К У П Е Ц Ь


Адреса:_____________________________________________________________________________________Р/р___________________________________________Банк__________________________________________

_____________________________________________

МФО_________________________________________Код ЄДРПОУ__________________________________ ІПН__________________________________________
Св. платника ПДВ № __________________________

_____________________/_____________/

піб підпис


Адреса:_____________________________________________________________________________________Р/р___________________________________________Банк__________________________________________

_____________________________________________

МФО_________________________________________Код ЄДРПОУ__________________________________ ІПН__________________________________________


Св. платника ПДВ № __________________________

_____________________/_____________/піб підпис


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ – ПІДПРИЄМЦЯ


Адреса:Телефон:


п/п

Перелік документів (копій), що є обов’язковими додатками до договору

Відмітка про наявність документа


Примітки

1

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (виписка з ЄДР)2

Ліцензія на торгівлю алкогольними напоями3

Торговий патент4

Повідомлення про матеріально відповідальних осіб5

Копія паспорта (1,2 сторінки, сторінка з останньою пропискою)6

Ідентифікаційний номер7

Свідоцтво платника ПДВ8

Свідоцтво платника єдиного податку9

Довідка 4-ОПП10
Два примірники договору поставки з копіями документів, що є обов’язковими додатками до договору передав на перевірку «____»_______________2014 р.
Торговий агент (менеджер) ___________________________(________________________)

(підпис) (прізвище, ініціали)

Наявність документів, зазначених у цьому формулярі перевірено:

Юрисконсульт ______________________________


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:


  1. Номер договору поставки і дату його реєстрації заповнює юрисконсульт.

  2. Відсутність будь-якого документу чи неправильне заповнення договору поставки може бути підставою для затримки або відмови в його підписанні.


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ (ПІДПРИЄМСТВО)


Адреса:Телефон:


п/п

Перелік документів (копій), що є обов’язковими додатками до договору

Відмітка про наявність документа


Примітки

1

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (підприємства)2

Ліцензія на торгівлю алкогольними напоями3

Торговий патент4

Повідомлення про матеріально відповідальних осіб5

Довідка з ЄДРПОУ6

Свідоцтво платника ПДВ7

Свідоцтво платника єдиного податку8

Документ, що підтверджує повнова-ження керівника юр. особи9

Довідка 4-ОПП10

Витяг з ЄДРПОУ
Два примірники договору поставки з копіями документів, що є обов’язковими додатками до договору передав на перевірку «____»_______________2014 р.
Торговий агент (менеджер) ___________________________(________________________)

(підпис) (прізвище, ініціали)

Наявність документів, зазначених у цьому формулярі перевірено:

Юрисконсульт ______________________________

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

  1. Номер договору поставки і дату його реєстрації заповнює юрисконсульт.

  2. Відсутність будь-якого документу чи неправильне заповнення договору поставки може бути підставою для затримки або відмови в його підписанні.

Начальнику бази

ТОВ «____________» в м. _________

______________________________________

(найменування підприємства або П.І.Б. підприємця)

_________________________________

(юридична адреса підприємства чи підприємця)

_________________________________

_______________________________

(Адреса торгової точки)

код ЄДРПОУ ______________________

(або ідентифікаційний № фіз. особи-підприємця)


ПОВІДОМЛЕННЯ
У відповідності п.13 «Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16.05.1996 р. №99, надаю зразок печатки (штампу), якими матеріально-відповідальна особа (далі – МВО), що буде приймати цінності, завіряти на супровідних документах (накладній, акті, ордері тощо) свій підпис про одержання матеріальних цінностей по договору поставки №________ від «___»____________2014 року, а також повідомляю прізвища, ім'я, по-батькові таких МВО та зразки їх підписів (при цьому наведений нижче перелік вказаних осіб не є вичерпним).

Повідомлення є невід’ємною частиною договору поставки №__________ від «__» ____2014 року.
ВЗІРЕЦЬ ПЕЧАТКИ:

Підпис________________(____________________________)

(ПІБ підприємця або керівника підприємства)
Дата «___»________________2014 р.


МАТЕРІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ:

1.________________________________________________ __________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові матеріально-відповідальної особи) (посада)

Підпис МВО____________________________ завіряю______________________________________

(зразок підпису МВО) (підпис підприємця чи керівника підприємства)

Дата підписання «____»___________________ 2014 р. м.п.


2.________________________________________________ __________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові матеріально-відповідальної особи) (посада)

Підпис МВО____________________________ завіряю______________________________________

(зразок підпису МВО) (підпис підприємця чи керівника підприємства)

Дата підписання «____»___________________ 2014 р. м.п.
3.________________________________________________ __________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові матеріально-відповідальної особи) (посада)

Підпис МВО____________________________ завіряю______________________________________

(зразок підпису МВО) (підпис підприємця чи керівника підприємства)

Дата підписання «____»___________________ 2014 р. м.п.
4.________________________________________________ __________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові матеріально-відповідальної особи) (посада)

Підпис МВО____________________________ завіряю______________________________________

(зразок підпису МВО) (підпис підприємця чи керівника підприємства)Дата підписання «____»___________________ 2014 р. м.п.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка