Договір підряду м. Луганськ травня 2008 року



Скачати 134.71 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір134.71 Kb.
ДОГОВІР ПІДРЯДУ
м. Луганськ «_____» травня 2008 року
Громадянин України _______________________________________________________ паспорт ___________________________________________________________________, проживає за адресою ________________________________________________________ (“Замовник”), з однієї сторони, та

__________________________________________________________________паспорт __________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ проживає за адресою _____________________________________________________________________________ (“Підрядник”), з другої сторони, уклали цей договір про наступне:




 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Підрядник зобов’язується на свій ризик виконати роботи, передбачені ст. 1.3. цього Договору, за завданням Замовника та передати їх результат Замовнику, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконані роботи.

1.2. Роботи за цим договором Підрядник зобов’язується виконати в квартирі за адресою: Луганська область, м. Луганськ, квартал Героєв Сталінграда, буд. 13, кв. 139.

1.3. За цим договором Підрядник зобов’язується виконати наступні роботи:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

1.4. Підрядник має всі необхідні дозволи на виконання робіт, що становлять предмет цього договору.
2. МАТЕРІАЛИ ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Робота виконується із матеріалів Замовника.

2.2. Для виконання робіт, які становлять предмет цього Договору, Замовник надає Підряднику наступні матеріали: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

2.3. Замовник має надати Підряднику матеріали, вказані в п. 2.2. цього Договору, протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня підписання цього Договору за актом приймання-передачі матеріалів. Під час прийому матеріалів Підрядник перевіряє відсутність недоліків, які можуть спричинити погіршення якості виконуваних робіт.

2.4. Норма витрат мареріалів становить ___________________________________________________________________________ .

2.5. У випадку перевищення норми мареріалів більш як на 10 % (десять процентів) Підрядник зобов’язаний виконати залишок робіт за рахунок власних матеріалів або відшкодувати Замовнику вартість матеріалів, що надані додатково. Вартість матеріалів, що надані Замовником додатково, може бути вирахувана з ціни робіт, вказаної в п. 3.2. цього Договору.

2.6. Матаріали, надані Підрядником в порядку, передбаченому п. 2.5. цього Договору, мають бути такого ж класу, якості, та такої ж вартості, як матеріали Замовника.

2.7. Будь яка передача матеріалів за цим Договором оформлюється підписанням Сторонами акту приймання-передачі матеріалів.

2.8. Підрядник відповідає за неправильне використання матеріалів Замовника. Підрядник зобов’язаний надати Замовникові звіт про використання матеріалів та повернути їх залишок та основні відходи протягом 1 (одного) календарного дня після підписання акту приймання-передачі виконаних робіт. Повернення залищку матеріалів та основних відходів оформлюється підписанням Сторонами акту приймання-передачі залищку матеріалів та основних відходів.

2.9. Підрядник зобов’язаний вживати усіх заходів щодо збереження матеріалів, переданих йому Замовником, та відповідає за втрату та/або пошкодження цих матеріалів.

2.10. Ризик випадкового знищення або пошкодження (псування) матеріалів Замовника з моменту передання їх Підряднику несе Підрядник.

2.11. У випадку втрати, пошкодження, знищення матеріалів настають наслідки, передбачені п. 2.5. цього Договору.

2.12. Підрядник виконує роботи, що становлять предмет цього Договору, своїми засобами, інструментом, обладнанням, устаткуванням.

2.13. Підрядник відповідає за якість наданих ним засобів, інструменту, обладнання, устаткування, а також за надання засобів, інструменту, обладнання, устаткування, обтяженого правами третіх осіб.

2.14. Замовник зобовязується забезпечити Підрядникові вільний доступ до приміщення, в якому проводяться роботи, для виконання робіт, що становлять предмет цього Договору, в час, що попередньо погоджується з Замовником.
3. ЦІНА РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


  1. 3.1. Ціна робіт, що становлять предмет цього Договору, включає відшкодування витрат Підрядника та плату за виконану ним роботу.

  2. 3.2. Ціна робіт, що становлять предмет цього Договору, визначається згідно з кошторисом, викладеним в додатку № 1 до цього Договору, який є невід’ємною частиною цього Договору, та становить _________ гривень.

  3. 3.3. Кошторис є твердим.

  4. 3.4. Розрахунки за цим Договором здійснюються наступним чином:

   1. 3.4.1. Замовник сплачує Підряднику ціну робіт, зазначену в п. 3.2. цього Договору, протягом 1 календарного дня з моменту підписання Сторонами акту здавання-приймання робіт, складання якого передбачено п. 6.1. цього Договору.

  5. 3.5.Оплата здійснюється Замовником у грошовій формі, у національній валюті України.

  6. 3.6. Факт отримання оплати підтверджується розпискою Підрядника, що має бути написана ним власноручно.

  7. 3.7. У випадку відмови Замовника від договору оплата здійснюється за фактично виконану частину роботи.


4. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1. Підрядник зобов’язується розпочати виконання робіт протягом 1 (одного) каленларного дня з моменту підписання цього Договору.

4.2. Підрядник зобов’язується виконати роботи, що становлять предмет цього Договору, до ______________ 2008 року включно, з правом дострокового виконання.


  1. 4.3. Після закінчення виконання робіт, що становлять предмет цього Договору, протягом 1 (одного) календарного дня Підрядник зобов’язаний повідомити Замовника про готовність предмету підряду до здавання.


5. КОНТРОЛЬ ЗАМОВНИКА ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ РОБОТИ
5.1. Замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість робіт, не втручаючись у діяльність Підрядника.

5.2. Якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від договору Підряду та вимагати відшкодування збитків.

5.3. Якщо під час виконання робіт стане очевидним, що вони не будуть виконані належним чином, Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Підрядником цієї вимоги – відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення робіт іншій особі за рахунок Підрядника.
6. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

6.1. Здавання-приймання виконаних робіт здійснюється Сторонами за актом здавання-приймання робіт протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту повідомлення Замовника про готовність предмета підряду до приймання.

6.2. Місцем здавання-приймання є місце виконання робіт, зазначене в п. 1.2. цього Договору.

6.3. Одночасно з переданням предмету підряду Підрядник має повернути Замовнику ключі від приміщення, вказаного в п. 1.2. цього Договору.

6.4. Предмет підряду має бути зданий Замовнику у вигляді повністю придатному для використання за цільовим призначенням. Сміття, що залишилося після виконання робіт, має бути вивезене Підрядником до підписання Сторонами акту здавання-приймання робіт.

6.5. Протягом 1 (одного) календарного дня після підписання акта здавання-приймання робіт Підрядник зобов’язаний надати Замовникові залишки матеріалів та основні відходи, звіт про використання матеріалів, а також передати останьому всю документацію необхідну Замовнику для належного користування результатом робіт, про що складається відповідний акт приймання-передачі залишку матеріалів та основних відходів.

6.6. У випадку передання залишку матеріалів та основних відходів, звіту про використання матеріалів, документації, зазаначеної в п. 6.4. цього Договору, одночасно з переданням робіт, акт приймання-передачі залишку матеріалів та основних відходів, складання якого передбачено п. 6.4. цього Договору, може не складатися, а відомості про таке передання зазначаються в акті здавання-приймання робіт.
7.ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ

7.1. Гарантійний строк на виконані роботи за цим Договором становить 5 (п’ять) календарних років з моменту підписання Сторонами акту здавання-приймання робіт.


8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Права Підрядника:

8.1.1. залучити до виконання робіт або їх частини інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їхньої роботи.

8.1.2. отримати оплату за виконану роботу за ціною, в порядку та в строк, встановлені цим Договором.

8.1.3 отримати оплату встановленної ціни з урахованням плати за виконану частину робіт, за вирахуванням сум, які Підрядник одержав або міг одержати у з’язку з невиконанням Замовником договору, якщо виконання робіт за цим Договором стало неможливим в наслідок дій або недогляду Замовника.


7.2 Обов’язки Підрядника:

8.2.1. своєчасно, в повному обсязі виконати роботи, що становлять предмет цьго Договору, та передати їх результат належної якості Замовнику.

8.2.2. не віконувати дій, які загрожують якості або придатності результату робіт.

8.2.3. своєчасно попередити Замовника: про недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від Замовника; про те, ще додержання вказівок Замовника загрожує якості або придатності результату робіт; про наявність інших обставин, що не залежать від Підрядника, які загрожують якості або придатності результату робіт.

8.2.4. у разі виявлення недоліків у виконаних роботах здійснити дії, передбачені цим Договором, право вимоги яких яких належить Замовнику (за вибором Замовника).
8.3. Права Замовника:

8.3.1. отримати результат робіт належної якості в порядку та в строк, встановлений цим Договором.

8.3.2. у будь-який час до закінчення робіт відмовитися від цього Договору, виплативши Підрядникові плату за виконану частину робіт.

8.3.3. відмовитися від приймання виконаних робіт, якщо їх результат є неналежної якості.

8.3.4. у разі виявлення недоліків у виконаних роботах під час приймання робіт або протягом гарантійного сроку Замовник має право на свій вибір вимагати:

8.3.4.1. безоплатного усунення недоліків у виконаних роботах протягом 15 календарних днів з дня пред’явлення Підряднику вимоги про усунення недоліків;

8.3.4.2 відповідного зменшення ціни виконаних робіт;

8.3.4.3. безоплатного виконання робіт з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання робіт;

8.3.4.4. відшкодування завданних йому збитків з усуненням недоліків виконаних робіт своїми силами чи із залученням третьої особи;

8.3.4.5. відмовитися від виконання договору та вимагати відшкодування збитків за наявності у роботах істотних недоліків.

8.3.5. відмовитится від підписання акту здавання-приймання робіт у випадку невиконання Підрядником умов цього Договору.
8.4 Обов’язки Замовника:

8.4.1. забезпечити Підрядникові вільний доступ до приміщення, в якому проводяться роботи, для виконання робіт, що становлять предмет цього Договору в час, що попередньо погоджується з Замовником.

8.4.2. здійснити оплату Підряднику за виконану роботу за ціною, в порядку та в строк, встановлений цим Договором.

8.4.3. надати Підряднику матеріали, вказані в п. 2.2. цього Договору, у встановлений Договором строк.


9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

9.2. Порушенням договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

9.3. За прострочення строку виконання робіт та/або строку передання результату робіт Замовнику та/або строку передання залишку матеріалів та основних відходів, звіту про використання матеріалів, документації Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 5% від ціни робіт за кожен день прострочення.

9.4. За прострочення оплати Замовник сплачує Підряднику пеню у розмірі 5% від ціни робіт за кожен день прострочення.

9.5. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання своїх обов’язків протягом строку цього Договору Підрядник сплачує штраф у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень.


10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1 Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2 Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
11. ДІЯ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ. ВІДМОВА ВІД ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

11.2. Цей Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

11.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

11.4. Цей Договір може бути змінений або доповний тільки за взаємною згодою Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

11.5. Цей Договір може бути розірванний за домовленністю Сторін, яка оформлюєтся Договором про припинення дії цього Договору, або у випадку односторонньої відмови Замовника від цього Договору, про що Замовник направляє Підряднику повідомлення про відмову від цього Договору.

11.6. Цей Договір вважається розірванним з моменту підписання Сторонами Договору про припинення дії цього Договору, якщо інше не встановлено у самому Договорі про припинення дії цього Договору або з моменту, якій визначений відповідно до п. 12.4. цього Договору, як момент отримання Підрядником повідомлення Замовника про відмову від цього Договору.
12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Заголовки та назви статей використовуються в цьому Договорі лише для зручності та жодним чином не впливають на тлумачення цього Договору.

12.2. Недійсність окремих положень цього Договору не має наслідком недійсності інших його положень і Договору в цілому, якщо можна припустити, що Договір був би укладений і без включення до нього недійсного положення.

12.3. Відносини, які виникають під час та у зв’язку з укладенням цього Договору та не врегульовані в ньому, регулюються чинним законодавством України.

12.4. Будь-які повідомлення та документи, які Сторони надають один-одному згідно умов цього Договору, повинні бути викладені в письмовій формі, та будуть вважатись наданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом або телеграмою за місцем проживання Сторони, вказаним у статті 13 цього Договору, або надані Стороні особисто. Сторони погодились, що повідомлення та (або) документи вважаються отриманими Стороною на сьомий день з дня подання рекомендованого листа або телеграми відділенню поштового зв’язку/телеграфу (при цьому Сторона, якій повідомлення направлено, несе ризик отримання таких повідомлень та телеграм у строк, що перевишує сім календарних днів, або в день особистого вручення Стороні, вказанний у повідомленнях та (або) документах.

12.5. Будь-які повідомлення та документи, які належить вручити Підряднику, також вважаються наданими належним чином, якщо вони вручені особисто _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

(ПІБ особи, які Підрядник доручає отримувати повідомлення, які адресовані йому)

12.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність своїх реквізитів, вказаних у цьому Договорі чи у відповідному повідомленні (п. 11.7. цього Договору), та зобов’язані протягом усього строку дії цього Договору забезпечувати отримання рекомендованих листів та телеграм від іншої Сторони за адресою свого місця проживання, вказаною в цьому Договору, а у разі невиконання чи несвоєчасного виконання зазначеного обов’язку, несуть ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків.

12.7. У випадку зміни своїх реквізитів, вказаних в цьому Договорі, Сторони зобов’язані попередньо, а у випадку неможливості попереднього повідомлення, протягом 3 (трьох) календарних днів, письмово повідомляти іншу Сторону про такі зміни.

12.8. Цей Договір складено українською мовою в двох оригінальних примірниках (по одному для кожної Сторони), кожен з яких має рівну юридичну силу.


13. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

Підрядник


___________________________________________




__________________________________________


Місце проживання:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

______________________________


____________________

(підпис)

Місце проживання:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

______________________________


_______________________

(підпис)

Додаток № 1 до Договору підряду



від ____ травня 2008 року
КОШТОРИС


Найменування робіт

Одиниця виміру

Вартість робіт за 1 одиницю виміру (грн.)

Загальна вартість робіт

























Всього:





Замовник

Підрядник


___________________________________________




__________________________________________


Місце проживання:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

______________________________


____________________

(підпис)

Місце проживання:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

______________________________


_______________________

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка