Договір між Україною та Республікою Вірменія про економічне співробітництво на 2001 2010 рокиСкачати 106.06 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір106.06 Kb.

ДОГОВІР
між Україною та Республікою Вірменія про економічне співробітництво на 2001 - 2010 роки


ДАТА ПІДПИСАННЯ: 01.03.2001 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 15.11.2001 р.

Україна та Республіка Вірменія, далі - Високі Договірні Сторони,

керуючись Договором про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Вірменія від 14 травня 1996 року,

виходячи з необхідності подальшого зміцнення і розвитку рівноправних та взаємовигідних торгово-економічних і виробничих відносин, надання їм довгострокового і сталого характеру, ефективного використання економічного та науково-технічного потенціалу двох держав і підвищення добробуту їхніх народів,

надаючи важливого значення гармонізації здійснення економічних реформ, створенню умов для поетапного переходу до вільного переміщення товарів, послуг, капіталів і робочої сили,

враховуючи взаємодію на основі домовленостей в рамках Співдружності Незалежних Держав,

погодились про таке:

Стаття 1


Високі Договірні Сторони здійснюють Міждержавну програму довгострокового економічного співробітництва між Україною та Республікою Вірменія на 2001 - 2010 роки (далі - Програма), яка є складовою частиною цього Договору.

Стаття 2


Економічне співробітництво Високих Договірних Сторін здійснюється шляхом взаємодії між господарюючими суб'єктами незалежно від їхніх форм власності і підпорядкованості, з додержанням загальновизнаних норм міжнародного права та національного законодавства.

Високі Договірні Сторони, визначаючи необхідність поетапного формування та розвитку загального економічного простору, створюватимуть сприятливі умови для узгодження основних напрямків соціально-економічних перетворень, структурної перебудови; зближення нормативно-правової бази у галузі зовнішньоекономічної діяльності, митно-тарифної і податкової політики, антимонопольного регулювання; формування окремих проектів і програм, сприяння розвитку кооперації, створенню спільних виробничих структур, взаємній участі у приватизації, в інвестиційних проектах згідно з національним законодавством.


Стаття 3


Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Вірменія координують виконання Програми, здійснюють поетапний контроль за її реалізацією і, у разі необхідності, вносять до неї корективи.

Стаття 4


Хід виконання Програми якнайменш один раз на рік розглядається на найвищому рівні.

Стаття 5


Спори і розбіжності щодо тлумачення і застосування положень цього Договору підлягають врегулюванню шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 6


До цього Договору можуть вноситися зміни та доповнення, які оформлюються окремими протоколами, що є складовими частинами цього Договору, і набувають чинності відповідно до положень статті 8 цього Договору.

Стаття 7


Виконання положень цього Договору не зачіпає права та обов'язки, які випливають із інших міжнародних договорів Високих Договірних Сторін.

Стаття 8


Цей Договір набуває чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, яке підтверджує виконання Високими Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності Договором, і діє до 31 грудня 2010 року.

Кожна з Високих Договірних Сторін може припинити дію цього Договору шляхом письмового повідомлення іншої Високої Договірної Сторони. У цьому випадку Договір припиняє свою дію через 6 (шість) місяців з дати отримання такого повідомлення.

Припинення дії цього Договору не зашкоджує здійсненню проектів, які виконуються згідно з Програмою.

Вчинено у м. Києві 1 березня 2001 року в двох примірниках, кожний українською, вірменською та російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

З метою тлумачення положень цього Договору текст російською мовою має переважну силу.

 


За Україну 

За Республіку Вірменія 

 


Додаток Міждержавна програма
довгострокового економічного співробітництва між Україною і Республікою Вірменія на 2001 - 2010 роки


Україна і Республіка Вірменія є найбільшими економічними партнерами. Взаємні економічні інтереси обох держав обумовлені перш за все високим рівнем історично сформованих виробничих, коопераційних і технологічних зв'язків практично у всіх галузях економіки і об'єктивною необхідністю їх збереження та подальшого розвитку на взаємовигідній і рівноправній основі.

Проте в останні роки в силу ряду причин традиційні економічні зв'язки України і Республіки Вірменія в значній мірі були послаблені і їх стан не відповідав вимогам обох держав, що обумовило необхідність спільної розробки єдиного напрямку подальшого розвитку двосторонніх економічних відносин.

Підписаний 14 травня 1996 року Договір між Україною і Республікою Вірменія про дружбу і співробітництво став основою для спільного продовження цієї роботи. На основі положень Договору і розроблена Програма економічного співробітництва України і Республіки Вірменія на 2001 - 2010 роки.

I. Стан і проблеми розвитку українсько-вірменського економічного співробітництва


Традиційно сформовані тісні торговельно-економічні, науково-технічні і культурні зв'язки між Україною і Республікою Вірменія, українським і вірменським народами підтримуються на достатньо високому рівні і постійно розвиваються.

Найважливішими з них є:

- Договір між Україною і Республікою Вірменія про дружбу і співробітництво;

- Угода про вільну торгівлю;

- Угода про виробничу кооперацію;

- Угода про сприяння та взаємний захист інвестицій;

- Угода про уникнення подвійного оподаткування та інші.

Між Україною і Республікою Вірменія укладено понад 25 двосторонніх документів.

Таким чином, між Україною і Республікою Вірменія створена двостороння договірно-правова база на принципово нових засадах, загальновизнаних правових механізмах. Це буде створювати ефективні правові, економічні передумови для подальшого розвитку торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва між суб'єктами господарської діяльності на принципах ринкової економіки обох країн. Особливо перспективним для обох країн є співробітництво в таких галузях, як харчова, металургійна, хімічна, машинобудівна та ін.

Разом з тим радикальні зміни, що відбулися в економіці України і Республіки Вірменія після проголошення незалежності обома державами, становлення ринкових механізмів супроводжувалися ослабленням господарських і коопераційних зв'язків, значним падінням обсягів виробництва і ще більш глибоким скороченням взаємного товарообігу.

В умовах порушення сформованих раніше коопераційних зв'язків, нестабільності національних грошових систем і погіршення фінансового становища підприємств, недосконалості системи взаєморозрахунків, несиметричності систем оподаткування погіршилася структура товарообігу.

У минулі роки повільно розвивався один з важливих напрямків розвитку співробітництва України і Республіки Вірменія в економічній сфері - створення спільних виробничих структур, що сприяють відновленню та розвитку коопераційних і технологічних зв'язків підприємств і галузей, зберіганню і більш ефективному використанню сформованої раніше спеціалізації підприємств в галузі машинобудування, хімії, паливно-енергетичному і військово-промисловому комплексах, мобілізації фінансових та інвестиційних ресурсів за допомогою створення фінансово-промислових груп, торгових домів. Правова основа для організації і діяльності таких структур у законодавчих актах України і Республіки Вірменія поки що істотно відрізняється, що є серйозним гальмом на шляху їхнього створення.

Аналогічне становище склалося з розробкою довгострокових міждержавних цільових комплексних програм з вирішення проблем, що представляють взаємний інтерес у сфері виробництва різноманітних видів продукції, у тому числі технічно складної і наукомісткої продукції, у проведенні фундаментальних досліджень.

При прояві взаємного інтересу українських і вірменських господарюючих суб'єктів до участі в акціонуванні підприємств, розташованих на територіях обох держав, і насамперед, у таких галузях, як енергетика, чорна і кольорова металургія, переробна галузь АПК, з причини відмінностей в нормативно-правовій базі їхня участь у цьому процесі не отримує розвитку.

Між Україною і Республікою Вірменія не повністю врегульовані проблеми, пов'язані з узгодженням транзитних режимів, систем стягування місцевих податків, недостатньо використовуються можливості поромного маршруту Іллічівськ - Поті.

Українська і Вірменська сторони зацікавлені в розвитку Євроазійського транспортного коридору, який дозволить Республіці Вірменія активізувати товарообмін з європейськими країнами, а Україні (через територію Грузії і Республіки Вірменія) мати зв'язок з Іраном.

Існуючі проблеми в економічних відносинах України і Республіки Вірменія потребують їхнього адекватного вирішення, вироблення довгострокової стратегії взаємовигідного економічного співробітництва на основі цієї Програми.

II. Цілі і завдання Програми


Програма розроблена з метою здійснення Україною і Республікою Вірменія на довгостроковій основі узгодженого комплексу заходів, у тому числі нормативно-правових, по наданню державного сприяння розвитку взаємовигідних економічних, науково-технічних та інших зв'язків між двома країнами, досягненню суттєвого прогресу у виробничому співробітництві провідних галузей національних економік і росту на цій основі взаємного товарообігу.

Для реалізації цих цілей Програма передбачає взаємодію державних органів України і Республіки Вірменія по таких головних напрямках:

- спільне вишукування шляхів, що забезпечують розвиток економічного співробітництва, спрямованого на підняття економік обох держав в інтересах підвищення рівня життя населення;

- взаємодія в здійсненні інституційних перетворень при формуванні ринкової економіки держав, і в першу чергу, у галузі проведення приватизації, створення умов для сумлінної конкуренції, регулювання діяльності природних монополій тощо;

- наближення концептуальних підходів у структурній перебудові економік обох держав, створення господарюючим суб'єктам стимулів для розширення виробництва, збільшення інвестицій у його розвиток, впровадження новітніх досягнень в галузі науки і передових технологій, підвищення якості і конкурентоздатності продукції, яку випускають.

У процесі виконання Програми необхідно буде вирішити наступні задачі:

- наближення нормативно-правової бази в галузі регулювання зовнішньоекономічної діяльності і податкової системи, здійснення заходів по взаємному захисту національних товаровиробників, розвитку міжрегіонального співробітництва;

- формування окремих міждержавних проектів і програм економічного співробітництва, створення транснаціональних корпорацій, створення спільних підприємств різноманітних видів і форм власності, розвиток виробничої кооперації, активізація взаємної діяльності національних і іноземних інвесторів на території обох держав;

- ефективне використання і розвиток транспортних комунікацій і зв'язку;

- вдосконалення платіжно-розрахункових і кредитно-фінансових відносин;

- взаємодія у розвитку фондових ринків.

III. Співробітництво в галузі економіки України і Республіки Вірменія


Даною Програмою намічається здійснення поглиблення співробітництва України з Республікою Вірменія з метою синхронізації умов господарської діяльності та закладення основи для подальшого розвитку інтеграційних процесів в економіці.

Сторони будуть гармонізувати нормативно-правову базу, маючи на увазі створення рівновигідних умов для господарюючих суб'єктів обох держав і, в першу чергу тих, що стосуються:

- принципів стягнення непрямих податків при здійсненні експортно-імпортних операцій у взаємній торгівлі;

- формування єдиного порядку здійснення кооперованих поставок продукції;

- гармонізації законодавчо-нормативної бази держав в галузі створення міждержавних фінансово-промислових груп та інших спільних структур;

- організації кореспондентських відносин між Національним банком України і Центральним банком Республіки Вірменія, а також міждержавних розрахунків і співробітництва банківських систем.

Необхідно надалі розвивати намічені тенденції довгострокового співробітництва, що визначені Програмою співробітництва України з країнами Закавказзя в економічній, науково-технічній, культурній і військовій сферах на 2 роки і найближчу перспективу.

Важливим напрямком співробітництва між Україною і Республікою Вірменія Сторони визнають створення і функціонування Євроазійського транспортного коридору.

До основних напрямків, по яких пропонується координувати дії Сторін у проведенні економічних реформ, відносяться:

- розробка і підписання міжурядових угод по здійсненню конкурентної політики, здійснення підтримки підприємництва;

- підготовка для внесення в законодавчі органи пропозицій про можливе удосконалення законодавств обох держав по захисту прав споживачів.

У рамках здійснення координації пріоритетних напрямків структурних змін економік обох країн передбачається розглянути концептуальні підходи до довгострокових програм структурної перебудови в економіці, що розробляються в державах.

Основні стратегічні орієнтири:

- досягнення стабілізації виробництва та економічного росту;

- підвищення конкурентоздатності продукції, розвиток експортного потенціалу Сторін.

Перетворення, які мають бути здійснені в Україні та Республіці Вірменія в рамках узгодженої структурної політики, пов'язані з глибокою якісною перебудовою наявного виробничого потенціалу і торкаються інтересів обох держав.

У зв'язку з цим буде здійснено розгляд пропозицій про спільне створення і розвиток структуроутворюючих виробництв, про шляхи і форми пайової участі в забезпеченні цих виробництв необхідними ресурсами, зберіганні виробничого профілю підприємств, що мають ключове значення для економіки України і Республіки Вірменія, в першу чергу, в металургійному, хімічному, енергетичному, агропромисловому комплексах, машинобудуванні, харчовій промисловості, розвитку транспортних комунікацій.

З метою підвищення конкурентоздатності продукції, виробленої підприємствами цих галузей, мають бути розглянуті можливості зберігання і розвитку найбільш цінних елементів накопиченого науково-технічного потенціалу і використання його в інтересах розвитку економіки обох держав, створення для власних товаровиробників пріоритетних умов для виробництва і збуту продукції на ринках України і Республіки Вірменія, сприяння росту платоспроможного попиту на продукцію підприємств обох держав, захисту спільного ринкового простору від несумлінної конкуренції.

Дієвим механізмом проведення узгодженої структурної перебудови економіки України і Республіки Вірменія буде створення спільних українсько-вірменських транснаціональних структур. Формування цих структур, і насамперед у пріоритетних галузях і промислових комплексах, створює передумови для ефективного інвестування і міжгалузевого руху капіталу, створення і розвитку раціональних коопераційних зв'язків, прискорення науково-технічного прогресу, нарощування експортного потенціалу, реалізації прогресивних структурних змін в економіці.

Важливим напрямком в узгодженні пріоритетних структурних змін економіки буде здійснення координації діяльності наукових, проектних і конструкторсько-технологічних організацій з метою ефективного використання існуючих наукових потенціалів України і Республіки Вірменія.

Основними напрямками співробітництва в інноваційній сфері буде розвиток технологій у:

- літакобудуванні, радіоелектроніці;

- модернізації автомобілебудування, розширення НДДКР для створення екологічно чистої автомобільної продукції;

- біотехнології для сільського господарства і виробництва медичних препаратів;

- машинобудуванні, організації виробництва високоефективної техніки для поновлення продукції в галузях виробництва, сільгоспмашинобудуванні, виробництві спецтехніки, транспортних засобів, енергетичного обладнання, у тому числі гідроелектростанцій;

- галузі сейсмології - розробка методів і комплексних програм для зменшення сейсмічного ризику;

- електротехніці, радіотехніці та апаратно-програмних систем управління;

- металургійній промисловості - виробництво труб нафтогазового асортименту, прогресивних профілів прокату, виробництво феросплавів і спеціальних сталей;

- хімічній промисловості - виробництво добрив і засобів захисту рослин, синтетичного каучуку, каталізаторів, малотоннажної і анілінофарбної хімічної продукції;

- паливно-енергетичному комплексі - вирішення спільних проблем по транспортуванню енергоносіїв, по реконструкції, модернізації систем газопостачання;

- галузі транспорту - розвиток міжнародних транспортних коридорів;

- галузі будівництва - організація виробництва нерудних будівельних матеріалів з природного каменю, розвиток методів проектування сейсмостійких конструкцій та споруд;

- галузі статистики - обмін інформацією з питань статистики зовнішньої торгівлі.

Програмою передбачається забезпечити найбільш сприятливі умови для розвитку співробітництва в галузі дослідження та використання космічного простору в мирних цілях.

Основою практичного здійснення узгодженої структурної політики є реалізація обома державами як національних цільових комплексних програм і проектів, так і спільних, у тому числі тих, що передбачають значні зміни в інвестиційній діяльності.

Міждержавні цільові комплексні програми відповідно до програм структурної перебудови виробництва обох держав будуть передбачати проведення комплексу заходів, спрямованих на переміщення капіталу в найбільш перспективні сфери економіки, а також згортання неефективних, неконкурентоспроможних галузей і виробництв, з метою сприяння активізації цілеспрямованої структурної політики, забезпечення життєво важливих систем економіки, підвищення конкурентоспроможності продукції, зберігання науково-технічного, виробничого і кадрового потенціалів.

У процесі здійснення даної Програми будуть прийняті дійові заходи для подальшого розвитку процесу лібералізації двосторонньої торгівлі за рахунок більш повної реалізації режиму вільної торгівлі, зміцнення та розвитку взаємовигідної виробничої кооперації і прямих зв'язків між підприємствами України і Республіки Вірменія. Вони будуть спрямовані на збільшення випуску прогресивних видів продукції, ефективне комплексне використання сировинних ресурсів, розвиток імпортозамінних виробництв, здійснення міждержавних програм.

IV. Координація заходів для вирішення спільних соціальних проблем та проблем гуманітарної сфери


Економічні перетворення, що проводяться в Україні і Республіці Вірменія, викликали появу нових проблем у соціальній сфері, вирішення яких потребує взаємопогоджених дій обох держав.

У Заходах до цієї Програми передбачається подальше удосконалення правової бази при вирішенні спільних найважливіших проблем в галузі інформаційного співробітництва, в сфері радіо- і телетрансляції, в створенні спільних українсько-вірменських підприємств і відкритті на їх базі консигнаційних (лізингових) складів, в кооперації підприємств оборонної галузі, про участь Республіки Вірменія в розвитку коридору Європа-Кавказ-Азія. Для чого в 2001 - 2010 роках планується підготувати і укласти ряд двосторонніх угод.

В період реалізації Програми буде здійснюватися координація зусиль у розвитку взаємовигідного співробітництва в розширенні науково-технічного співробітництва у фармацевтичній промисловості з залученням передових досягнень науки, техніки і сучасних технологій виробництва, наданням технічної допомоги в галузі фармацевтики, охорони здоров'я та покращання санітарно-епідеміологічного стану, виробництва лікарських препаратів та медичної техніки.

Організація і здійснення торгових відносин між країнами передбачає активний обмін необхідною статистичною інформацією, і в першу чергу порівняння даних по зовнішній торгівлі. Передбачається обмін статистичними виданнями і публікаціями, методологічними матеріалами та розробками, програмами, а також досвідом проведення статистичних спостережень, переписів, обстежень, погодження принципів формування статистики зовнішньої торгівлі з урахуванням законодавства обох країн в цій сфері.


V. Розвиток торговельних відносин


Розвиток і поглиблення торговельного співробітництва між Україною і Республікою Вірменія буде здійснюватися на основі режиму вільної торгівлі, переходу в найкоротший термін на єдині принципи стягнення непрямих податків у взаємній торгівлі, поступового усунення торговельно-технічних бар'єрів і непрямих нетарифних обмежень, зближення митних тарифів.

В галузі проведення узгодженої митної політики, створення сприятливих умов для руху транспортних засобів, товарів і пасажирів, оптимізації митного контролю має здійснюватися поступовий і послідовний розвиток взаємодії митних, правоохоронних, прикордонних та інших органів на основі двосторонніх регламентуючих документів по таких напрямках:

- забезпечення свободи і недискримінаційних умов транзиту товарів;

- підвищення ефективності митного контролю при транзитних перевезеннях;

- створення спільних робочих органів і спеціальних програм по боротьбі з порушеннями митного законодавства, особливо в сфері припинення незаконних перевезень творів мистецтва, антикваріату, наркотиків, зброї і боєприпасів, вибухових і отруйних речовин, інших матеріалів, небезпечних для здоров'я населення і навколишнього середовища;

- вдосконалення програмного забезпечення митної справи;

- розробка єдиних підходів до організації митного контролю за переміщенням підакцизних товарів;

- удосконалення митного контролю при поставках продукції в рамках виробничої кооперації господарюючих суб'єктів;

- удосконалення митного контролю по відношенню до об'єктів інтелектуальної і промислової власності.

Програмою передбачається розширити співробітництво в галузі взаємодії транспортних систем України і Республіки Вірменія, маючи на увазі їх більш ефективне використання у взаємних перевезеннях вантажів, зниженні транспортних витрат, проведення з цією метою узгодженої політики з розвитку і реконструкції систем транспорту.

Передбачається розробити та реалізувати проекти співробітництва по поновленню головних транспортних магістралей Республіки Вірменія.

Спільна реалізація цієї задачі здійснюватиметься за такими напрямками:

- удосконалювання нормативно-правової бази на основі реалізації існуючих і підготовки нових двосторонніх угод в галузі автомобільного, залізничного, повітряного та інших видів транспорту;

- координація спільних дій щодо будівництва на території обох держав Євроазійського транспортного коридору, у тому числі з залученням коштів українських і вірменських інвесторів, а також кредитів і капіталу третіх країн.

Будуть підготовлені пропозиції щодо розвитку співробітництва між інформаційними агентствами України і Республіки Вірменія, які повинні забезпечити відстеження стану ринків товарів і послуг обох країн, включаючи обсяги виробництва і споживання товарів і послуг, їхньої порівняльної кон'юнктури на внутрішньому і світовому ринках.

Подальший розвиток повинно одержати міжрегіональне співробітництво, найважливішим напрямком якого стане створення сприятливих умов для соціально-економічного підйому цих територій з урахуванням сформованих раніше міжрегіональних господарських зв'язків, збереження звичаїв і духовних цінностей населення, що на них проживає.


VI. Механізм реалізації Програми


Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом виконання державними органами і господарюючими суб'єктами України і Республіки Вірменія конкретних дій, обумовлених у Програмі і Заходах до неї.

Супровід

З метою виконання цієї Програми в рамках Спільної міжурядової українсько-вірменської комісії з питань економічного співробітництва створюється Координаційна Рада по реалізації Програми (далі - КР) і робочі групи по основних розділах Програми.

Координаційна Рада по реалізації Програми включає українську і вірменську частини, кожна з яких очолюється Головою, що призначається главами Урядів Сторін.

До складу КР входять керівники робочих груп від Української і Вірменської сторін.

Засідання національних частин КР проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу за півріччя, почергово в Україні і Республіці Вірменія.

Головує на засіданні КР Голова від Сторони, що приймає.

Основними функціями Координаційної Ради є:

- координація діяльності з реалізації Програми у рамках національних частин;

- організація підготовки щорічного Плану заходів по реалізації Програми, який виноситься на засідання Спільної міжурядової українсько-вірменської комісії з питань економічного співробітництва;

- організація підготовки проектів міжурядових угод з питань, пов'язаних з реалізацією і координацією Програми;

- підготовка до розгляду на засіданнях Спільної міжурядової українсько-вірменської комісії з питань економічного співробітництва окремих проблем, пов'язаних з реалізацією Програми, а також інші функції, що визначаються регламентом КР;

- регламент КР затверджується керівником національної частини КР не пізніше 60-ти днів з дати набрання чинності цією Програмою.____________

  
Каталог: imgsupload
imgsupload -> Угода між Урядом України та Урядом Канади про сприяння та захист інвестицій
imgsupload -> Угода між Урядом України та Урядом Республіки Гайана про торговельно-економічне співробітництво
imgsupload -> Угода про торговельно-економічне співробітництво між Урядом України та Урядом Мексиканських Сполучених Штатів
imgsupload -> Угода між Урядом України та Урядом Його Величності Султана І Янг Ді-Пертуана Брунею Даруссаламу про сприяння та взаємний захист інвестицій
imgsupload -> Угода про сприяння та взаємний захист інвестицій між Україною та Королівством Нідерландів
imgsupload -> Договір між Україною та Азербайджанською Республікою про економічне співробітництво на 2000 2009 роки
imgsupload -> Угода про торговельні відносини між Україною І Сполученими Штатами Америки
imgsupload -> Угода між Урядом України та Урядом Арабської Республіки Єгипет про сприяння та взаємний захист інвестицій
imgsupload -> Угода між Урядом України та Урядом Королівства Саудівська Аравія про сприяння та взаємний захист інвестицій
imgsupload -> Угода про торговельно-економічне, інвестиційне та науково-технічне співробітництво між Україною та Королівством Саудівська Аравія


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка