Договір між Україною та Республікою Узбекистан про економічне співробітництво на 1999 2008 рокиСкачати 162.46 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір162.46 Kb.

ДОГОВІР
між Україною та Республікою Узбекистан про економічне співробітництво на 1999 - 2008 роки 


ДАТА ПІДПИСАННЯ: 07.10.99 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 08.06.2000 р.

Україна та Республіка Узбекистан, далі "Високі Договірні Сторони",

керуючись Договором про дружбу і подальше поглиблення всебічного співробітництва між Україною та Республікою Узбекистан від 19 лютого 1998 року, а також іншими двосторонніми документами,

виходячи з необхідності подальшого зміцнення і розвитку взаємовигідних торгово-економічних і виробничих відносин, надання їм довгострокового і сталого характеру, ефективного використання економічного та науково-технічного потенціалів двох держав і підвищення добробуту їхніх народів,

надаючи важливого значення створенню умов для поетапного переходу до вільного переміщення товарів, послуг, капіталів і робочої сили,

керуючись загальновизнаними нормами і принципами міжнародного права,

погодились про таке:

Стаття 1


Високі Договірні Сторони здійснюють Програму економічного співробітництва між Україною та Республікою Узбекистан на 1999 - 2008 роки (далі - Програма), яка є невід'ємною складовою частиною цього Договору.

Стаття 2


Економічне співробітництво Високих Договірних Сторін здійснюється на принципах довгострокового партнерства, яке відповідає стратегічним інтересам обох Сторін, шляхом взаємодії між господарюючими суб'єктами незалежно від їхніх форм власності, з додержанням загальновизнаних норм міжнародного права та національного законодавства.

Високі Договірні Сторони забезпечують сприятливі умови для проведення консультацій по координації і гармонізації нормативно-правової бази у сфері зовнішньоекономічної діяльності, формування окремих проектів і програм, сприяють розвитку кооперації, створенню спільних виробничих структур, взаємній участі у приватизації та в інвестиційних проектах згідно з національними законодавствами.

Високі Договірні Сторони утримуються від дій, які завдають шкоди інтересам економіки іншої Сторони.

Стаття 3


Високі Договірні Сторони:

координують розробку і реалізацію заходів підтримки національних товаровиробників;

заохочують утворення транснаціональних об'єднань, фінансово-промислових груп, холдингів, спільних підприємств по виробництву техніки нового покоління на основі поглибленої кооперації виробництва;

визнають обопільну зацікавленість у зміцненні взаємовигідних зв'язків між підприємствами авіабудівництва, базових галузей промисловості, аграрно-промислових комплексів, а також у галузі космічних досліджень;

заохочують відкриття торгових домів, представництв своїх господарюючих суб'єктів.

Стаття 4


Високі Договірні Сторони створюють сприятливі умови для заохочення і взаємного захисту інвестицій, підтримки підприємництва, взаємодії на ринку цінних паперів, розвитку біржової торгівлі товарами.

Стаття 5


Високі Договірні Сторони на взаємовигідній основі створюють спільний науково-технологічний простір, забезпечують взаємодію, у тому числі в рамках міжнародних проектів, у проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень, включаючи організацію спільних наукових робіт з проблем, що становлять спільний інтерес.

Стаття 6


Високі Договірні Сторони продовжують співробітництво в галузі транспорту і зв'язку, створять сприятливі умови для транзиту через свої території пасажирів, вантажів усіма видами сполучень.

Високі Договірні Сторони співробітничатимуть в галузі транспортування енергоносіїв, включаючи їх транзит через свої території.


Стаття 7


Хід виконання Програми розглядається на засіданнях Спільної українсько-узбецької комісії з всебічного співробітництва щонайменше один раз на рік.

Стаття 8


Спори щодо тлумачення і застосування положень цього Договору підлягають врегулюванню шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 9


Цей Договір не заторкує прав і зобов'язань Високих Договірних Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких є Україна і Республіка Узбекистан.

Стаття 10


Цей Договір набуває чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, яке підтверджує виконання Високими Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності Договором, і діє до 31 грудня 2008 року.

Кожна з Високих Договірних Сторін може припинити дію цього Договору шляхом письмового повідомлення іншої Сторони. У такому випадку Договір припиняє свою чинність через шість місяців від дати отримання такого повідомлення.

Припинення чинності цього Договору не заторкує здійснення проектів, які реалізуються згідно з Програмою

Вчинено в м. Києві 7 жовтня 1999 року в двох примірниках, кожний українською, узбецькою і російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

З метою тлумачення положень цього Договору використовується текст російською мовою.

 


За Україну 

За Республіку Узбекистан 

 

Програма


економічного співробітництва між Україною і Республікою Узбекистан на 1999 - 2008 роки


Україна і Республіка Узбекистан є значними стратегічними партнерами.

Взаємні економічні інтереси обох держав обумовлені, насамперед, високим рівнем історично сформованих виробничих, коопераційних і технологічних зв'язків практично в усіх галузях економіки і взаємної зацікавленості їхнього подальшого розвитку відповідно до нових умов у рамках довгострокової стратегії взаємовигідного і рівноправного економічного співробітництва.

Підписаний 19 лютого 1998 року Договір між Україною і Республікою Узбекистан про дружбу і подальше поглиблення всебічного співробітництва був основою для спільного продовження цієї роботи. На основі положень Договору розроблена Програма економічного співробітництва України і Республіки Узбекистан на 1999 - 2008 роки (далі - "Програма").

I. Цілі та задачі Програми


Програма розроблена з метою здійснення Україною і Республікою Узбекистан на довгостроковій основі узгодженого комплексу заходів для надання державного сприяння розвитку взаємовигідних економічних і науково-технічних зв'язків між господарюючими суб'єктами двох країн, досягненню суттєвого прогресу у співробітництві провідних галузей національних економік і зростанню на цій основі взаємного товарообігу, а також задоволенню духовно-культурних потреб і росту добробуту народів.

Для реалізації цих цілей Програма передбачає взаємодію державних органів України і Республіки Узбекистан по таких головних напрямках:

- формування проектів і програм по пріоритетних напрямках співробітництва;

- зниження витрат господарських суб'єктів на транспортні перевезення за рахунок інтенсифікації товарообміну між країнами;

- створення господарюючим суб'єктам стимулів для розширення виробництва, збільшення інвестицій у його розвиток, впровадження новітніх досягнень в галузі науки і передових технологій, підвищення якості продукції, що випускається;

- гармонізація правового регулювання в області антимонопольної політики і захисту прав споживачів на базі національних законодавчих і нормативних актів;

- створення інформаційного простору в сфері добросовісної конкурентної політики, попередження і припинення обмежень конкуренції і захисту прав споживачів;

- створення умов для забезпечення господарюючим суб'єктам рівних можливостей і гарантій у виробничій діяльності;

- реалізація заходів для зміцнення і розвитку гуманітарного співробітництва, взаємодії в соціальній, культурній та інших сферах;

- здійснення погоджених дій по охороні навколишнього середовища, поліпшення екологічного стану, ліквідації наслідків стихійних лих і катастроф;

- співробітництво в боротьбі зі злочинністю в сфері економіки, із порушеннями митного і податкового законодавства, організованою злочинністю, тероризмом, незаконним поширенням і збутом наркотичних засобів і психотропних речовин.

у процесі виконання Програми передбачається вирішити такі задачі:

- координації дій в сфері регулювання зовнішньоекономічної діяльності і податкової системи (договірних відношень), здійснення заходів для взаємного захисту національних товаровиробників, розвитку міжрегіонального співробітництва;

- формування проектів і програм економічного співробітництва, створення фінансово-промислових груп, спільних підприємств різноманітних видів і форм, розвиток виробничої кооперації, взаємна підтримка національних та іноземних інвесторів на території обох держав;

- ефективне використання і розвиток міжнародних транспортних комунікацій і зв'язку, підвищення ефективності діючих і створення нових транспортних коридорів;

- розширення співробітництва в банківській сфері, удосконалення платіжно-розрахункових і кредитно-фінансових відношень;

- взаємодія в розвитку торгових і фондових ринків.

II. Головні напрямки розвитку економічного співробітництва


Програмою намічена реалізація заходів для подальшого розвитку взаємовигідного економічного співробітництва, що буде сприяти подальшому розвитку інтеграційних процесів.

Сторони будуть сприяти:

- створенню і встановленню взаємовигідних умов функціонування господарюючих суб'єктів обох держав;

- формуванню фінансово-промислових груп та інших спільних структур;

- координації при здійсненні експортно-імпортних операцій у взаємній торгівлі, податковій політиці, формуванню ставок податку з додаткової вартості і принципів стягнення непрямих податків;

- поглибленню міждержавного поділу праці, створенню єдиних правових основ для розвитку виробничої кооперації;

- взаємному обміну національними програмами приватизації України і Республіки Узбекистан та підготовці пропозицій по створенню умов, що сприяють взаємній участі господарюючих суб'єктів у цих програмах.

З метою забезпечення взаємодії в розвитку фондових ринків України і Республіки Узбекистан:

а) буде налагоджений взаємний обмін:

- нормативними актами, що передбачають розкриття інформації про емітенти цінних паперів і про діяльність інших учасників фондового ринку, удосконалення правил фондової біржі з питань експертизи, листингу і котування паперів відповідно до міжнародних вимог;

- інформацією з питань створення систем звітності, що відповідає міжнародним стандартам,

б) будуть координуватися спільні зусилля:

- по притягненню інституціональних і приватних інвесторів із числа провідних українських і узбецьких банків, інвестиційних фондів і компаній, страхових організацій, підприємницьких структур, а також інвесторів;

- у проведенні регулярних інвестиційних форумів і зустрічей, що сприяють залученню інституціональних інвесторів у розвиток ринку цінних паперів обох країн;

- по підготовці і стажуванню персоналу на базі спільних узгоджених програм;

- по сприянню Сторін одна одній при вступі в міжнародні економічні та фінансові організації.


III. Пріоритетні напрямки співробітництва в області структурних змін в економіці


У рамках здійснення співробітництва в області структурних змін в економіці головними стратегічними орієнтирами вважати:

досягнення стабілізації виробництва і стійкого економічного росту;

формування сприятливого інвестиційного клімату;

підвищення конкурентоспроможності продукції, розвиток експортного потенціалу Сторін.

Перетворення, що мають бути виконані Сторонами в рамках проведення структурної політики, пов'язані з глибокою якісною перебудовою наявного виробничого і науково-технологічного потенціалу, а також спільного створення і розвитку структуростворюючих виробництв, експериментальних баз фундаментальної і прикладної науки, і порушують інтереси обох держав.

У зв'язку з цим, Сторонами будуть розглянуті пропозиції про спільне створення і розвиток існуючих виробництв, про шляхи і форми дольової участі в забезпеченні цих виробництв необхідними ресурсами, про зберігання виробничого профілю підприємств, що мають ключове значення для економік, і важливе значення в забезпеченні економічної безпеки обох держав.

До таких виробництв, насамперед, належать авіабудування, машинобудування, паливно-енергетичний комплекс, металургія, галузі агропромислового комплексу, легка і медична промисловість, а також транспорт, зв'язок і комунікації.

Необхідно й надалі розвивати тенденції довгострокового співробітництва, що намітилися, по таких напрямках:

- постачань узбецького газу;

- постачань бавовняної продукції;

- постачань продукції електромашинобудування, а також устаткування і комплектуючих виробів для нафтогазового комплексу Республіки Узбекистан;

- літакобудування, металургійної і золотодобувної промисловості, радіоелектроніки, приладобудування;

- у військово-технічній галузі;

- в галузі вантажних перевезень, із залученням Транскавказького і Трансазіатського транспортних коридорів, що створюються;

- в експлуатації потужностей портів України з метою збільшення перевезень товарів Республіки Узбекистан;

- будівництва в Україні та в Республіці Узбекистан залізничних і автомобільних шляхів, промислових об'єктів і нафтогазопроводів;

- в області стандартизації, сертифікації, реєстрації і контролю якості лікарських препаратів, виробів медичного призначення, медичної техніки, карантину рослин;

- в галузі розвідки, розробки покладів корисних копалин, у сфері геолого-металогічних досліджень, геологопошукових і картографічних робіт;

- по підготовці і стажуванню кваліфікованих кадрів на базі узгоджених програм (у т. ч. підготовка рятівників у вугільній промисловості, при селепаводкових явищах, при роботі з засобами захисту і контролю при стихійних лихах та ін.).

З метою підвищення конкурентоспроможності продукції, виробленої підприємствами цих галузей, мають бути розглянуті можливості зберігання і розвитку найбільш цінних елементів накопиченого науково-технічного потенціалу і використання його в інтересах економік обох держав, поглиблення кооперації, співробітництва в інвестиційній сфері, створення для власних товаровиробників сприятливих умов для виробництва і збуту продукції на ринках України та Республіки Узбекистан.

Діючим механізмом співробітництва в галузі структурних перетворень економіки України і Республіки Узбекистан буде створення спільних українсько-узбецьких структур і фінансово-промислових груп, і, насамперед, у пріоритетних галузях і промислових комплексах, що створить передумови для розвитку оптимальних коопераційних зв'язків, прискорення науково-технічного прогресу в найбільш перспективних напрямках розвитку промисловості і науки, нарощування експортного потенціалу.

Здійснити структурні зміни і забезпечити економічний і соціальний прогрес можливо тільки при концентрації науково-технічного потенціалу, спільних зусиль і ресурсів на розробці технологій, що забезпечують виробництво конкурентоспроможної продукції, яка користується попитом на світовому ринку.

Важливим напрямком в галузі структурних змін економіки буде координація діяльності наукових, проектних і конструкторсько-технологічних організацій з метою ефективного використання наукових потенціалів України та Республіки Узбекистан.

Основою практичного здійснення структурних перетворень буде реалізація обома державами як національних, так і спільних цільових комплексних програм і проектів інвестиційної (інноваційної) діяльності Сторін, що враховують усі можливі джерела фінансування.

Міждержавні цільові комплексні програми відповідно до програм структурної перебудови промисловості в ринкових умовах будуть передбачати створення оптимальних умов для переміщення капіталу в найбільш перспективні сфери економіки, орієнтації кредитної політики на фінансування найбільш пріоритетних і життєво важливих систем ринку, розвиток науково-технічного, виробничого і кадрового потенціалів.

У процесі здійснення Програми будуть прийняті дійові заходи по зміцненню і розвитку взаємовигідної виробничої кооперації і прямих зв'язків між підприємствами України і Республіки Узбекистан, ефективному комплексному використанню сировинних ресурсів, розвитку експортоорієнтовних та імпортозамінюючих виробництв, створенню правових і організаційних умов для безперешкодного транспортування вантажів і пасажирів, а також транспортної інфраструктури і зв'язку.


IV. Співробітництво в соціальній сфері


У період реалізації Програми буде здійснюватися координація зусиль у розвитку взаємовигідного співробітництва в області охорони здоров'я і поліпшення санітарно-епідеміологічної обстановки, виробництва лікарських препаратів і медичної техніки, культури і мистецтва, фізичної культури, спорту, санаторно-курортної справи, туризму й охорони праці, а також у сфері підготовки висококваліфікованих кадрів для різноманітних галузей і обміну фахівцями, вченими, аспірантами, стажистами і студентами.

V. Співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування


У ході реалізації Програми буде здійснюватися робота в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування від 19 лютого 1998 року.

Подальший розвиток отримає співробітництво в області гармонізації екологічного законодавства, нормативно-правового регулювання охорони навколишнього середовища і природокористування, оцінки впливу на навколишнє середовище, виробництва засобів і приладів контролю забруднення навколишнього середовища, удосконалення економічного механізму природокористування, розробки і впровадження екологічно чистих ресурсозберігаючих технологій, надання взаємного доступу в цій області і по інших напрямках.


VI. Розвиток торгових відношень


Розвиток і поглиблення торгового співробітництва між Україною і Республікою Узбекистан буде здійснюватися в рамках діючого між державами режиму вільної торгівлі, із поступовим усуненням торгово-технічних бар'єрів.

Програмою передбачається гармонізація митного законодавства, удосконалення тарифного і нетарифного регулювання, спрощення митних процедур.

У області проведення митної політики, створення сприятливих умов для прямування транспортних засобів, товарів і пасажирів, оптимізації митного контролю має бути поступовий і послідовний розвиток взаємодії митних, правоохоронних, прикордонних та інших органів на основі двосторонніх регламентуючих документів по таких напрямках:

- забезпечення сприятливих умов транзиту товарів, спрощення порядку платежів по додаткових зборах, таких як: екологічний збір, транзитне декларування і т.д.;

- координація процедур і підвищення ефективності митного контролю при транзитних перевезеннях;

- створення спільних програм по боротьбі з порушеннями митного законодавства, особливо в сфері припинення незаконних перевезень наркотиків, зброї і боєприпасів, вибухових і отруйних речовин, інших матеріалів, небезпечних для здоров'я населення і навколишнього середовища;

- удосконалення програмного забезпечення митної справи;

- вироблення єдиних підходів до організації митного контролю за переміщенням підакцизних товарів;

- удосконалення митного контролю при постачаннях продукції в рамках виробничої кооперації, а також у відношенні об'єктів інтелектуальної і промислової власності.

Програмою передбачається розширити співробітництво в області взаємодії транспортних систем України і Республіки Узбекистан, маючи на увазі їх більш ефективне використання у взаємних перевезеннях вантажів, зменшенні транспортних витрат, проведення з цією метою узгодженої політики по розвитку і реконструкції транспортних систем по відробітку спільних дій у справі створення Євро-Азіатського транспортного коридору.

У цих цілях намічається:

- вдосконалення нормативно-правової бази на основі реалізації існуючих і підготовці нових двосторонніх угод в галузі автомобільного, залізничного, повітряного, морського і річкового транспорту:

- координація спільних дій по будівництву на території обох держав транснаціональних магістралей.

Для більш діючого використання цього комплексу необхідно забезпечити проведення взаємопогоджувальних підходів до встановлення національних тарифів на транспортні перевезення вантажів і пасажирів по видах транспорту.

Мають бути розроблені і реалізовані спільні програми розвитку транспортної інфраструктури, раціонального використання парку транспортних засобів, задіяних на перевезенні вантажів між державами, встановлення єдиних технічних вимог до транспортних комунікацій, навантаженням і габаритам транспортних засобів, перевезенням великовагових і великогабаритних вантажів.

Організація і здійснення торгових відношень між країнами припускає активний обмін необхідною статистичною інформацією. Передбачається обмін статистичними виданнями і публікаціями, методологічними матеріалами і розробками, програмами, а також досвідом проведення статистичних спостережень, переписів, обстежень, узгодження принципів формування статистики зовнішньої торгівлі.

Подальший розвиток повинно одержати міжрегіональне співробітництво, найважливішим напрямком якого стане створення сприятливих умов для економічної кооперації зацікавлених регіонів обох країн.

У рамках розвитку торгового співробітництва пропонується проведення консультацій з питань взаємодії Сторін із міжнародними організаціями, насамперед, по проблематиці Всесвітньої торгової організації.


VII. Механізм реалізації Програми


Реалізація Програми буде здійснюватися за допомогою виконання державними органами та господарюючими суб'єктами України і Республіки Узбекистан конкретних дій, обумовлених у Програмі і Заходах до неї.

Контроль за ходом виконання цієї Програми покладається на Спільну міжурядову українсько-узбецьку комісію з всебічного співробітництва.За результатами першого року роботи Програми Сторони розглянуть питання доцільності створення Координаційної Ради по реалізації Заходів Програми економічного співробітництва між Україною і Республікою Узбекистан на 1999 - 2008 роки.

 


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка