Договір між кабінетом міністрів україни та урядом республіки молдова про співробітництво у сфері охорони І сталого розвитку басейну річки дністерСкачати 494.98 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації08.05.2016
Розмір494.98 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
ДОГОВІР
МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ОХОРОНИ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ БАСЕЙНУ РІЧКИ ДНІСТЕР

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Молдова, далі – «Договірні Сторони»,

відзначаючи значення річки Дністер і пов'язаних із нею природних ресурсів для соціально-економічного розвитку держав Договірних Сторін,

прагнучи досягнення раціонального використання і належної охорони водних та інших природних ресурсів і екосистем басейну річки Дністер,

висловлюючи стурбованість станом водних та інших природних ресурсів і екосистем басейну річки Дністер, що спричиняють економічні, соціальні й екологічні наслідки для держав Договірних Сторін,

зазначаючи у зв'язку з цим, що екологічні проблеми басейну річки Дністер є, крім іншого, наслідками зміни гідрологічного режиму, зокрема впливу гідротехнічних споруд,

усвідомлюючи необхідність конкретних дій щодо зниження рівня забруднення у басейні річки Дністер і поліпшення пов'язаного з цим екологічного стану Чорного моря,

розглядаючи захист і збереження навколишнього природного середовища і стале використання природних ресурсів басейну річки Дністер як невід'ємну частину процесу розвитку, що забезпечує на справедливій основі потреби нинішнього і майбутніх поколінь,

зважаючи на досягнутий рівень співпраці між державами Договірних Сторін у цій сфері,

керуючись принципом розумного і справедливого використання транскордонних водотоків,

визнаючи необхідність дотримуватись положень, зазначених у відповідних міжнародних договорах, зокрема Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер від 17 березня 1992 року і протоколах до неї, Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті від 25 лютого 1991 року, Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів від 2 лютого 1971 року, і беручи до уваги положення Конвенції про право несудохідних видів використання міжнародних водотоків від 21 травня 1997 року та Директиви 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики від 23 жовтня 2000 року

домовилися про таке:I. Загальні положення

Стаття 1

Мета Договору

1. Метою цього Договору є створення правових і організаційних умов співпраці для досягнення раціонального й екологічно обґрунтованого використання і охорони водних та інших природних ресурсів і екосистем басейну річки Дністер на користь населення і сталого розвитку держав Договірних Сторін.

2. Зокрема, Договірні Сторони співпрацюють у реалізації таких завдань:

a) розвиток сталого водокористування, що базується на принципах раціонального використання і охорони водних та інших природних ресурсів і екосистем басейну річки Дністер;

b) істотне зниження рівня забруднення вод басейну річки Дністер і, відповідно, Чорного моря;

c) запобігання деградації екосистем, відновлення екосистем, а також збереження біорізноманіття у басейні річки Дністер;

d) запобігання і зменшення наслідків шкідливої дії вод, що викликається природними та антропогенними факторами.

Стаття 2

Сфера дії Договору


  1. Дія цього Договору розповсюджується на басейн річки Дністер, включаючи поверхневі і пов'язані з ними підземні води, в межах територій держав Договірних Сторін.

  2. Цей Договір застосовується до використання вод басейну річки Дністер в інших, ніж судноплавство, цілях і до заходів захисту, збереження та управління водними та іншими природними ресурсами і екосистемами басейну річки Дністер при такому використанні.

  3. Використання басейну річки Дністер для судноплавства не належить до сфери застосування цього Договору, за винятком тих випадків, коли інші види використання зачіпають судноплавство або зачіпаються судноплавством.

Стаття 3

Визначення

Для цілей цього Договору:

«Басейн річки Дністер» означає частину водозбірного басейну річки Дністер у межах територій держав Договірних Сторін;

«Водозбірний басейн річки Дністер» означає водозбірну площу системи річки Дністер, що є сукупністю поверхневих і пов'язаних із ними підземних вод;

«Водні біологічні ресурси» означає сукупність водних організмів (гідробіонтів), життя яких постійно або на окремих стадіях розвитку неможливе без перебування (знаходження) у воді;

«Найкраща доступна технологія» (НДТ) і «найкраща екологічна практика» (НЕП) означають технологію і практику екологічного контролю, що визначені відповідно до Додатка IV до цього Договору;

«Скиди» означає будь-який вид скидів і викидів, стоків і випусків забруднювачів у воду, повітря або ґрунт;

«Контроль за скидами» означає заходи контролю, що вимагають конкретних обмежень на скиди, такі як встановлення граничної величини скидів, або іншим чином визначають обмеження чи умови стосовно дії, характеру або інших характеристик скидів чи умов діяльності, що впливають на скиди;

«Граничні величини скидів» означає виражену в певних, конкретних параметрах масу, концентрацію або рівень скидів, перевищення значень яких не допускається впродовж будь-якого одного або декількох періодів часу;

«Стандарт якості навколишнього середовища» означає рівень концентрації певної речовини або групи речовин у окремих компонентах навколишнього природного середовища, таких як вода, відкладення або біота, який не повинен бути перевищений в цілях охорони здоров'я людей і навколишнього природного середовища;

«Транскордонний вплив» означає будь-які значні шкідливі наслідки, що виникають у результаті зміни стану вод басейну річки Дністер, спричиненої діяльністю людини, фізичне джерело якої розташоване повністю або частково у районі, що перебуває під юрисдикцією тієї чи іншої Договірної Сторони, для навколишнього середовища у районі, що перебуває під юрисдикцією іншої Договірної Сторони. До таких наслідків для навколишнього середовища належать наслідки для здоров’я і безпеки людини, флори, ґрунту, повітря, вод, клімату, ландшафту, екосистем та історичних пам’яток чи інших матеріальних об’єктів або взаємодія цих факторів; до них також належать наслідки для культурної спадщини або соціально-економічних умов, що виникають у результаті зміни цих факторів;

«Надзвичайна ситуація» означає обстановку, що склалася внаслідок аварії, стихійного або іншого лиха, які спричинили або можуть спричинити людські жертви, шкоду здоров'ю або порушення умов життєдіяльності людей, а також значні матеріальні втрати або значну шкоду навколишньому природному середовищу.II. Принципи і сфери співробітництва

Стаття 4

Принципи співробітництва

  1. Договірні Сторони співпрацюють на основі загальновизнаних принципів міжнародного права.

  2. Договірні Сторони, зокрема, зобов'язуються:

a) використовувати водні ресурси басейну річки Дністер справедливим і розумним чином з метою досягнення їх сталого використання і отримання пов'язаних з цим вигод за належного захисту вод басейну річки Дністер;

b) прагнути забезпечення права населення на безпечне навколишнє природне середовище і доступ до чистої питної води;

c) застосовувати принцип вжиття заходів перестороги, згідно з яким за наявності загрози заподіяння значної і незворотної шкоди навколишньому природному середовищу або здоров'ю людей посилання на відсутність повної наукової обґрунтованості не використовуються як причина для відстрочення економічно ефективних заходів із попередження заподіяння подібної шкоди;

d) застосовувати у своєму національному законодавстві принцип «забруднювач платить», згідно з яким витрати зі здійснення заходів запобігання, контролю і зниження забруднення несе забруднювач;

e) здійснювати охорону, використання і управління водними та іншими природними ресурсами і екосистемами на основі комплексного підходу і таким чином, щоб потреби нинішнього покоління задовольнялися без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.


  1. Договірні Сторони виходять із того, що жодний вид використання водних ресурсів басейну річки Дністер не користується невід'ємним пріоритетом перед іншими видами використання. У разі виникнення суперечності між різними видами використання, вона повинна бути вирішена з урахуванням усієї сукупності географічних, гідрографічних, гідрологічних, кліматичних, екологічних і демографічних чинників, а також соціально-економічних потреб держав Договірних Сторін з приділенням особливої уваги вимогам задоволення нагальних людських потреб і потреб екосистем у достатній кількості води.

Стаття 5

Напрями співробітництва

Для досягнення цілей цього Договору Договірні Сторони:

a) розробляють і здійснюють спільні або узгоджені плани управління басейном річки Дністер, проекти і заходи з використання, охорони і відновлення водних та інших природних ресурсів і екосистем басейну річки Дністер;

b) співпрацюють у проведенні наукових досліджень, розробці керівних принципів, стандартів і нормативів, методів оцінки і класифікації якості вод і джерел забруднення, розробці і здійсненні програм моніторингу, створенні спільних інформаційних систем, уніфікації методів і інтеркалібрації умов виконання аналітичних лабораторних досліджень;

c) проводять, у разі потреби, спільні водогосподарські і водозахисні заходи;

d) співпрацюють у розробленні і впровадженні найкращих водозахисних і водозберігаючих технологій, а також у застосуванні практики запобігання забрудненню і підвищення ефективності очисних споруд;

e) співпрацюють у сфері охорони і відтворення водних біологічних ресурсів басейну річки Дністер, збереження і відновлення біорізноманіття, екосистем, ландшафтів і місць існування дикої фауни і флори;

f) обмінюються на регулярній основі даними та інформацією гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного, метеорологічного, екологічного та санітарно-гігієнічного характеру і відповідними прогнозами;

g) взаємодіють у сфері раннього оповіщення і надання допомоги у надзвичайних ситуаціях;

h) інформують громадськість про стан водних ресурсів та інших природних ресурсів і екосистем басейну річки Дністер, заходи, що впроваджуються або плануються з метою запобігання, обмеження і скорочення транскордонного впливу, а також залучають громадськість до вирішення питань, що зачіпаються цим Договором;

i) заохочують співпрацю у сфері використання і охорони водних та інших природних ресурсів і екосистем басейну річки Дністер між державними органами і органами місцевого самоврядування, установами, підприємствами і неурядовими організаціями;

j) координують зусилля із залучення міжнародних організацій і третіх країн для надання екологічного, технічного й економічного сприяння, спрямованого на реалізацію цілей цього Договору.


  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка