Договiр №021 на транспортно-експедицiйнiСкачати 206.04 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір206.04 Kb.
ДОГОВIР № 021

на транспортно-експедицiйнi послуги
м.Київ28” листопада 2007р.

ТОВ „АВС-Транс,iменоване(-ий) далі «Перевізник», в особі директора Шурупова В.О.. , з однiєЇ сторони, і ____________________________________- iмeнoвaнe далi «Замовник», в особi директора ____________________________________ , який дiє: на пiдставi Уставу, з другоу сторони, уклали цей Договiр про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник замовляє:, а Перевiзник нaдaє: послуги з мiжнародних i внутрiшнiх перевезень вантажiв автомобiльним транспортом (лiцензiя серії АА № 639429, видана Укравтотрансом 04.08.2003 р.), а також по

органiзацiї таких перевезень.

1.2. Згiдно з даним Договором Перевiзник:

1.2.1. здiйснюе: перевезення власним автотранспортом;

1.2.2. надае: експедицiйнi послуги (планування перевезень, отримання необхiдних для експорту та iмпорту документiв, виконання митних та iнших формальностей, контроль за проходженням i одержанням вантажiв, проведення взаєморозрахункiв тощо). При цьому Перевiзник має: право залучати тpeтix осiб для виконання заявок Замовника.

Залучення iнших перевiзникiв здiйснюе:ться у разi, коли Перевiзник не має можливостi здiйснити перевезення власним автотранспортом. Перевiзник вiд iмені Замовника укладає: договори з такими перевiзниками i оплачує: їх послуги грошовими коштами, якi надiйшли вiд Замовника.

У разi необхiдностi Замовник може доручити Перевiзнику органiзувати комплектацiю збiрного вантажу,

його перевалку, зберiгання i оформлення на митному лiцензiйному складi, додатковi послуги.

1.3. конкретні умови кожного замовлення зазначаються у заявцi Замовника i узгоджуються з Перевiзником.

1.4. Пiдтвердженою вважється заявка, пiдписана Сторонами i скрiплена їх печатками (штампами). Пiдтверджена заявка (далi - Заявка) обов'язкова для виконання Сторонами i є: невiд'ємною частиною цього Договору. Заявки оформляються за допомогою факсимiльного зв'язку.

2. ОБОВ'Я3КИ CTOPIH

2.1. 3амовник зобов'язуються:

2.1.1. Надавати Перевiзнику заявки не пiзнiше нiж за 5 (п'ять) днiв, а при внутрiшньому перевезеннi - за 1 (один) день до дати завантаження.

У заявцi зазначаються: точна адреса завантаження/розвантаження, дата i час прибуття на завантаження, найменування вантажовiдправника, мiсце митного оформлення/очищення, назва митного переходу на кордонi УкраТни, строк доставки, контактнi особи та Тх телефони, вiдомостi про вантаж, включаючи вагу брутто, Bapтicть послуг, додатковi умови.

2.1.2. Узгодити з Перевiзником умови заявки.

2.1.3. Забезпечити завантаження кожного автомобiля, наданого Перевiзником, пред'явити до перевезення вантаж, зазначений у Заявцi. _У разi вiдмови вiд пiдтвердженої заявки (анулювання замовлення) Замовник зобов'язується письмово повiдомити про це Перевiзника не пiзнiше нiж за 48 годин до дати завантаження при мiжнародних перевезеннях або 12 годин при внутрiшнiх перевезеннях. .

2.14. Забезпечити своєчасне i правильне оформлення товарно-супровiдних документiв (мiжнародних товаро-транспортних накладних (CMR), книжок МДП (Сагпеt TIR) для мiжнародних перевезень, товаро-транспортних накладних (ТТН) для внутрiшнiх перевезень, подорожнiх листiв, листiв (карт) простою) та iнших документів якi гарантують безперешкодний рух по територiї i перетин кордонiв країн вiдправлення, призначення і транзитних

2.1.5. Забезпечити завантаження транспортного засобу вiдповiдно до вказiвок водiя щодо розмiщення i кріплення вантажу та у. спосiб, що не. перешкоджає проведеню митного контролю, забезпечує: збереження вантажу при перевезеннI, безпечнии рух I маневрування автомобіля.

До початку завантаження забезпечити приведення вантажу у транспортабельний стан, а та кож його належну упаковку, яка забезпечує збереження вантажу при транспортуваннi. У разi, якщо вантаж не розмiщений на стандартних е:вропалетах (1,2 м х 0,8 м), Замовник зобов'язується надати Перевiзнику схему розмiщення i крiплення вантажу.

2.1.6. Органiзувати здiйснення вантажно-розвантажувальних робiт, оформлення документiв на приймання вантажiв до перевезення та їх здачу не бiльше нiж за:

48 годин на завантаження/розвантаження i митне оформлення на територiТ Укра'iни та 24 години на завантаження/розвантаження i митне оформлення на територi'i iнших держав на кожну партiю вантажу, що транспортуе:ться одним автомобiлем у мiжнародному сполученнi (за винятком вихiдних i святкових днiв, якщо автомобiль було подано пiзнiше нiж за 36 годин до початку таких);

24 години при внутрiшнiх перевезеннях (12 годин на завантаження i оформлення документiв, 12 годин на розвантаження i оформлення документiв,)

Вищенаведенi строки вважаються нормативним простоем i е складовою транспортного процесу.

2.1.7. При отриманнi від Перевiзника iнформацiї в порядку 'п. 2.2.7 Договору Замовник зобов'язаний в найкоротший строк надати Перевiзнику iнструкції (на вимогу Перевiзника - письмовi) про наступнi дiїводiя. Для Перевiзника прiоритетними е iнструкції державних opraнів (митницi, полiцiї (мiлiцiї), пожежної iнспекцiї, ветеринарної служби та iнших). Замовник вiдшкодовуе Перевiзнику витрати, пов'язанi з виконанням iнструкцiй Замовника, якщо виконання таких iнструкцiй виходить за межi обов'язкiв Перевiзника, визначених Договором та Заявкою, i цi витрати не е наслiдком вини Перевiзника.

2.1.8. Замовник зобов'язуеться здiйснювати завантаження автомобiлiв з урахуванням встановлених у державах, по територiї яких здiйснюеться перевезення вантажiв, обмежень щодо загальної ваги вантажу та навантаження на вісь автомобiля. Замовник вiдшкодовуе збитки, завданi Перевiзнику невиконанням чи неналежним виконанням вказаного обов'язку. Якщо факrична вага вантажу брутто вiдрiзняеться від ваги, зазначеної у Заявцi, Замовник відшкодовує Перевiзнику витрати, пов'язанi зi сплатою штрафiв за осьове i загальне перевантаження.

2.1.9. Оформити попередне повiдомлення/декларацiю i повiдомити Перевiзнику номер попереднього повiдомлення/декларації до прибуття автомобiля на митницю Украiни.

2.1.10. Змiна мiсця завантаження/розвантаження автомобiля або визначення додаткових мiсць завантаження/розвантаження можливi тiльки пiсля письмового узгодження з Перевiзником, що повинно бути вiдмiчено у товарно-транспортнiй накладнiй та у подорожньому листi i веде до змiни вартості перевезення.

2.1.11. Якщо Замовник е вантажовiдправником/вантажоодержувачем, він повинен:

утримувати пiдїзнi шляхи у належному cтаніi, який забезпечуе безперешкодний i безпечний рух автомобiлiв та вiльне iх маневрування у будь-який час здiйснення перевезень;

вiдшкодувати Перевiзнику збитки, якi сталися з вини Замовника внаслiдок пошкодження рухомого складу при навантаженнi або розвантаженнi, неправильного вантаження, упаковки або неправильного крiплення вантажу, неналежного стану пiдїзних шляхiв.В iнших випадках Замовник зобов'язуеться нести відповідальність за вищенаведенi збитки.

2.1.12. Своечасно оплачувати послуги, наданi за цим Договором.

2.2. Перевiзник зобов'язується:

2.2.1. У разi досягнення згоди стopiн щодо умов конкретного перевезення вантажу, не пiзнiше 24 годин з

моменту отримання заявки направити Замовнику пiдтверджену заявку iз зазначенням державного реестрацiйного номера автомобiля (тягача i напiвпричепа) та прiзвища водiя (-їв). у разi вiдмови від пiдтвердженої заявки Перевiзник зобов'язуеться письмово повiдомити про це Замовника не пiзнiше нiж за 48 годин до дати завантаження при мiжнародних перевезеннях або 12 годин при внутрiшнiх перевезеннях.

2.2.2. Забезпечити виконання Bcix послуг, зазначених у Заявцi.

2.2.3. Направляти у розпорядження Замовника автомобiлi у належному технiчному cTaHi, що вiдповiдають

вимогам, визначеним Замовником у Заявцi.

2.2.4. Забезпечити наявнiсть у водіїв належним чином оформлених документів для безперешкодного

виконання перевезень.

2.2.5. Подати автомобiлi пiд завантаження, доставити i здати вантаж вантажоодержувачу за адресами i встроки, визначенi у Заявцi. 2.2.6. Забезпечити збереження вантажу з моменту прийняття його до перевезення та до видачi

вантажоодержувачу.

2.2.7. Повiдомляти Замовника про виникнення будь-яких перешкод виконанню перевезення (ДТП, вилучення вантажу компетентними органами, відмоваa вантажоодержувача прийняти вантаж тощо).

2.2.8. Забезпечити наявнiсть чинного полiсу страхування вiдповiдальностi автоперевiзника (CMR­ страхування).

2.2.9. У разi. простою автомобiля на кордоні i з причини, що не залежить вiд Перевiзника та Замовника (черга,закриття кордонів тощо), строк доставки вантажу автоматично збlльшуеться на час простою.

3. ЦIНА ПОСЛУГ

3.1. Цiни на послуги узгоджуються Сторонами в Заявках i вказуються у рахунках-фактурах Перевiзника.

4. УМОВИ РОЗРАХУНКlВ

4.1. Розрахунки за цим Договором здiйснюються У безготiвковiй формi на умовах 100%-вої попередньої оплати послуг у день замитнення автомоб;ля на пiдетаві рахунка-факryри, переданого Перевiзником Замовнику за допомогою факсимiльного зв'язку, з наступним наданням Перевiзником оригiналу рахунка-фактури, товарно­транспортної накладної (CMRIТТH) з вiдмiткою вантажоодержувача про отримання вантажу, акта наданих послугта податкової накладної

4.2. Якщо умови оплати, зазначенi у Заявцi, iншi нiж у п. 4.1 Договору, оплата повинна бути здiйснена на умовах Заявки.

4.3. Yci штрафи за цим Договором повиннi бути сплаченi винною Стороною протягом 3 (трьох) банкiвських

днів після отримання рахунка-фактури та підтверджуючих документів

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH

5.1. у разi вiдмови Замовника від замовленого перевезення пiсля вiдправлення автомобiля в пункт завантаження, він сплачуе компенсацiйнi витрати за порожнiй пробiг автомобiля, пiдтверджений показниками, зазначеними у подорожньому листi, виходячи з вартості: 5,00 грн. за один кiлометр пробiгу по територiї України та 1 евро за один кiлометр пробiгу по територiї iнших держав.

5.2. У разi вiдмови від Заявки пiзнiше нiж у строки, визначенi у п.П. 2.1.3, 2.2.1 Договору, винна Сторона зобов'язуеться сплатити iншiй стороні штраф у розмiрi, що становить гривневий еквiвалент 100 евро. Сплата штрафу не звiльняе Замовника від оплати компенсацiйних витрат за порожнiй пробiг автомобiля та штрафу за понаднормативний простiй автомобiля.

5.3. Перевiзник несе вiдповiдальнiсть за збереження вантажу: при мiжнародних перевезеннях – відповідно до Конвенцiї про договір мiжнародного перевезення вантажiв по дорогах (КДПВ), при внутрiшнiх перевезеннях ­відповідно до закону Украіни про транспорт .

5.4. У разi перевищення строку, вказаного у пунктi 2.1.6 Договору, Замовник сплачуе штраф за понаднормативний простiй автомобiля на завантаженнi/розвантаженнi/прикордоннiй митницi у зв'язку з неналежнимоформленням документів (у т.ч. внаслiдок несвоечасного або неправильного оформлення Замовником попереднього повiдомлення/декларацiї) у розмiрi, що становить:

-при мiжнародних перевезеннях: гривневий еквiвалент 100 евро (рефрижератора - 160 евро) за кожну добу простою, включаючи вихiднi та святковi дні, якщо автомобiль було подано ранiше нiж за 36 годин до початку таких;

при внутрiшнiх перевезеннях: гривневий еквiвалент 40 евро (рефрижератора - 60 евро) за кожну добу простою, включаючи вихiднi та святковi дні

Якщо перевезення не вiдбулося з вини Замовника, Tepмін "нормативний простiй" (п. 2.1.6 Договору) не застосовуеться i штраф нараховуеться за весь час простою.

5.5. У разi несвоечасного подання автомобiля в пункт завантаження/розвантаження, за кожну добу запiзнення

Перевiзник сплачуе штраф у розмiрi, що становить: .

при мiжнародних перевезеннях: гривневий еквiвалент 100 евро (рефрижератора - 160 евро) за кожну добу запiзнення;

при внутрiшнiх перевезеннях: гривневий еквiвалент 40 евро (рефрижератора - 60 евро) за кожну добу запiзнення.

Biдповідно до ч. 2 ст. 138 Статуту автомобiльного транспорту УРСР загальна сума штрафу за прострочку в доставцi вантажу не може перевищувати 60% вартості перевезення.

5.6. За несвоечасну оплату _наданих послуг Замовник сплачуе Перевiзнику пеню, яка обчислюеться від вартості неоплачених послуг у розмiрi подвiйної облiкової ставки Нацiонального банку Укра"iни, що дiяла у nepioд, за який нараховуеться пеня, за кожний день затримки оплати.

5.7. Замовник оплачуе вciдодаткові витрати (штрафи за осьове i загальне перевантаження автомобiля, оплата конвою тощо), пiдтвердженi документально, якi nоніс Перевiзник у зв'язку з перевезенням вантажу Замовника.

5.8. У разi покладення Стороною виконання зобов'язання, що виникло з цього Договору, на третю особу, вiдповiдальнiсть за невиконання чи неналежне виконання зобов'язання такою третьою особою несе Сторона за цим Договором.

5.9. Штрафи, визначенi у П.п. 5.2, 5.4 5.5 Договору, нараховуються i сплачуються у гривнях, виходячи з офiцiйного курсу гривнi до евро, встановленого Нацiональним банком Укра"iни на день оформлення рахунка­-фактури.
6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони погодились, що при виникненнi форс-мажорних обставин (тобто таких, якi не залежать від волi стopiH - вiйськовi дії, rpoмадські заворушення, терористичнi акти, страйки; ембарго, блокади, економiчнi сан кцiї, валютнi обмеження iнших держав; пожежi, nовені, землетруси iншi стихiйнi лиха або сезоннi природнi явища ­ снiжнi замети тощо), якi роблять неможливим виконання Сторонами своїх зобов'язань, Сторони звiльняються від виконання зобов'язань за даним Договором на час дії таких обставин.

6.2. Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо спричинила невиконання зобов'язання у строк, цей строк відповідно продовжуеться на час дії такої обставини.

6.3. Якщо цi обставини будуть тривати понад 3 (три) мiсяцi, кожна зi сторін мае право на розipвання Договору i не несе вiдповiдальностi за таке розiрвання у випадку, якщо вона письмово повiдомила про це iншу сторону не пiзнiше нiж за 30 (тридцять) днів до дати розiрвання.

6.4. Факт настання форс-мажорних обставин повинен бути пiдтверджений довiдкою Торгово-промислвої палати тіеї кра'iни, в якiй вони настали.
7. ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

7.1. Yci спори, якi можуть виникнути при виконаннi цього Договору, будуть вирiшуватися Сторонами шляхом neperoBopiB або обмiну листами.

7.2. Якщо Сторони не дося гнуть згоди, cnip вирiшуеться у претензiйно-судовому порядку відповідно до чинного законодавства

8. IНШI УМОВИ

8.1. При виконаннi мiжнародних перевезень за цим Договором використовуються правила Конвенцi"f про договір мiжнародного перевезення вантажiв по дорогах (КДПВ/СМR) 1956 р. зi змiнами i доповненнями, внесеними Протоколом вiд 05.07.1978 р., Митної Конвенцiї про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП (Конвенцiя МДП/ТIR) 1975 р., європейськоі Угоди про мiжнародне дорожне перевезення небезпечних вантажiв (ДОПНВ/АDR) 1957 р., КонвенцiI про спiльну транзитну процедуру 1987 р., європейської Угоди стосовно роботи екiпажiв транспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi автомобiльнi- перевезення (ЄУТP/ESTR) 1970 р. та iншими мiждержавними угодами. У питаннях, не врегульованих мiжнародними актами, а також при виконаннi внутрiшнiх перевезень Сторони керуються законодавством України.

8.2. Перевiзник е платником податку на прибуток на загальних умовах, визначених Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприемств(зi змiнами та доповненнями).

8.3. За фактом виконання перевезення Сторони складають та пiдписують акт наданих послуг.

8.4. ЯКЩО вiдправлений Перевiзником акт наданих послуг Замовником не пiдписаний i письмово не заперечений протяrом 5 (п'яти) днiв з моменту отримання, BiH вважаеться прийнятий ним без змiн та пiдлягае оплатi в повному обсязi.

8.5. Цей Договiр складений у двох оригiнальних примiрниках, по одному для кожноI зi стopiн. Обидва примiрники мають однакову юридичну силу. Пiсля укладення Договору Bci ранiше укладенi договори мiж Сторонами щодо мiжнародних iвнутрiшнiх перевезень вважаються такими, що втратили силу. Якщо такі договори мiж сторонами не укладались, а вiдповiднi вiдносини виникли мiж Сторонами до моменту укладення даного Договору, то умови Договору поширюються на цi вiдносини.

8.6. Договiр, Заявки, змiни та доповнення до Договору, отриманi за допомогою факсимiльного зв'язку, мають юридичну силу. Сторони зобов'язуються обмiнятися оригiнальними примiрниками цих документiв (за винятком Заявок).

Сторони констатують, що скрiплення печаткою (штампом) пiдпису особи, яка пiдписала Заявку вiд iмені ЗамовникalПеревiзника, е належним доказом того, що така особа мае право пiдпису вiдповiдних документiв.

8.7. Подання автомобiля в пункт завантаження е складовою частиною послуги мiжнародного перевезення вантажiв.

8.8. Суми, вказанi у п. 5.1цього Договору, змiнюються У разi змiни курсу гривнi до евро бiльш нiж на 10%.

8.9. Договip вступае в силу з моменту пiдписання i дiе до «3грудня 2008 р., а в частинi розрахункiв – до їх повного здiйснення. Якщо жодна зi сторін за один мiсяць до закiнчення строку дiї Договору письмово не повiдомить iншу Сторону про розipвання Договору, дiя Договору автоматично пролонгуеться на наступнi 12 (дванадцять) мiсяцiв без складення додаткової угоди до Договору.

8.10. Договiр може бути розipваний за угодою стopін, а також за бажанням однiеI iз стopін достроково. Сторона - iнiцiатор розiрвання письмово повiдомляе iншу Сторону про намip достроково розiрвати Договiр не пiзнiше нiж за 1 (один) мiсяць до дати розiрвання Договору.
9. АДРЕСИ, БАНКlВСЬКl РЕКВIЗИТИ I ПIДПИСИ CTOPIH


ЗАМОВНИК: ПЕРЕВІЗНИК:

ТОВ «АВС-Транс”

04128 м. Київ, вул. Туполєва 23

Р/р 260070100307 в ЗАТ Про кредит Банк

МФО 320984 КОД 30963752

Директор Директор
МП МП


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка