Договір № про надання послуг бізнес-мережі Утел з технологічними партнерами товаристваСкачати 190.36 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір190.36 Kb.
ДОГОВІР № ___________
про надання послуг бізнес-мережі Утел з технологічними партнерами товариства

м. Київ “___” ________ 200_ р.


Публічне акціонерне товариство “Укртелеком” (надалі Товариство) в особі Першого заступника директора з питань продажу послуг Київської міської філії ПАТ “Укртелеком” Болгарова Олександра Дмитровича, який діє на підставі Положення та Довіреності від 01.08.2011р. №735, та

__________________________________________________________________(надалі Фірма) в особі ___________________________________, який діє на підставі _______________(разом згадувані як Сторони), уклали цей Договір (надалі – Договір) про наведене нижче.
1. Терміни та визначення


  1. Бізнес-мережа Утел – сукупність апаратних засобів та програмного забезпечення, об’єднаних в єдину технологічну систему, що дозволяє надавати телекомунікаційні послуги споживачам.

  2. Послуги – телекомунікаційні послуги, що надаються споживачам на підставі Абонентських угод за допомогою Ресурсів Товариства та Фірми на підставі Абонентських угод.

  3. Ресурси – необхідні для надання Послуг ресурси Товариства та/або Фірми, які використовуються Товариством та/або Фірмою на правах власності, відповідно до діючих ліцензій та дозволів регулюючих органів галузі телекомунікацій, а також на підставі договорів, укладених з третіми особами.

  4. Абоненти – споживачі Послуг, які на підставі Абонентських угод підключені до Бізнес-мережі Утел з участю Фірми з використанням Ресурсів Товариства та Фірми.

  5. Комутаційне обладнання – обладнання, яке обробляє виклики (дані) та надсилає їх у пункт призначення.

  6. Лінія зв’язку – лінійно-кабельні споруди між Комутаційним обладнанням Товариства та Комутаційним обладнанням Фірми.

  7. Системи передачі – каналоутворююче обладнання, що встановлюється на Лінії зв’язку для організації каналу зв’язку між Комутаційним обладнанням Товариства та Комутаційним обладнанням Фірми.

  8. Абонентська кабельна мережа – лінійно-кабельні споруди між Комутаційним обладнанням Фірми та кінцевими абонентськими пристроями, розташованими у приміщеннях Абонентів.

  9. Абонентська угода – договір про надання Послуг, який укладається з Абонентом.

  10. Звітний місяць – місяць, в якому були надані Послуги Абонентам та за який проводяться розрахунки між Сторонами.

  11. Розрахунковий місяць – місяць, що настає за Звітним місяцем. У Розрахунковому місяці Абоненти сплачують за Послуги, надані їм Товариством протягом Звітного місяця.


2. Предмет Договору та загальні умови


  1. Предметом Договору є відносини Сторін, пов’язані з наданням Послуг Абонентам шляхом використання Ресурсів Товариства та Фірми.

2.2. Товариство здійснює діяльність в рамках Договору на підставі ліцензії: серія АБ 222651 від 31.10.2005 року.

3. Обов’язки Сторін

3.1. Товариство зобов’язане:

3.1.1. Забезпечувати Абонентам надання Послуг через Комутаційне обладнання Товариства.

3.1.2. Забезпечувати необхідну якість Послуг, що надаються Абонентам, у частині відповідальності Товариства, як це зазначено в Договорі.

3.1.3. Здійснювати облік та тарифікацію Послуг, наданих Абонентам.

3.1.4. Виставляти Абонентам рахунки за надані Послуги та стягувати плату за цими рахунками.

3.1.5. Розглядати скарги Абонентів у порядку, передбаченому п. 8.1 Договору.

3.1.6. У випадку виявлення порушень вимог пп. 3.2.7, 3.2.8 Договору вживати заходи (включаючи технічні обмеження) щодо недопущення порушення цих пунктів Договору, маршрутизації та завершення вхідного міжнародного трафіку на телефонній мережі загального користування України.

3.1.7. Нести відповідальність за експлуатацію та належне функціонування Комутаційного обладнання Товариства.

3.1.8. Виділяти Абонентам номери зі свого номерного ресурсу, а саме: з діапазону, який зазначений у додатку А до Договору.

3.1.9. Своєчасно та у повному обсязі проводити розрахунки з Фірмою, як це передбачено розділом 4.3 Договору.

3.1.10. Надсилати Фірмі щомісячно файл протарифікованих Послуг на електронну адресу _______________________ до 10 числа місяця, що настає за звітним..

3.1.11. Товариство зобов’язане до 10 числа місяця, що настає за звітним, виставляти Абонентам рахунки. Товариство зобов’язане включити до умов Абонентських угод положення про здійснення Абонентами оплати Послуги до останнього числа Розрахункового місяця.

3.1.12. Для оперативного вирішення всіх питань, що можуть виникнути в процесі виконання Договору, від Товариства призначається відповідальна особа ___________________________________
3.2. Фірма зобов’язана:

3.2.1. Забезпечувати Абонентам доступ до Послуг через Ресурси Фірми необхідну якість Послуг, що надаються Абонентам, у частині відповідальності Фірми, як це зазначено у Договорі.

3.2.2. Застосовувати Комутаційне обладнання, що відповідає всім вимогам законодавства України з питань стандартизації та сертифікації.

3.2.3. Організувати відповідно до вимог та потреб Абонентів Абонентську кабельну мережу, узгодивши з Абонентами індивідуальні особливості підключень до неї кінцевих пристроїв, розташованих у Абонентів.

3.2.4. Нести відповідальність перед Товариством і Абонентами за експлуатацію та належне функціонування Комутаційного обладнання Фірми, Лінії зв’язку, Систем передачі, Абонентської кабельної мережі, як це зазначено в додатку А до Договору.

3.2.6. Укладати Абонентські угоди.

3.2.5. Розглядати скарги Абонентів стосовно якості наданих Послуг та розрахунків сум оплати за ці Послуги в порядку, передбаченому п. 8.1 Договору.

3.2.6. Надавати необхідну інформацію про Абонентів на вимогу Товариства.

3.2.7. Не надавати Абонентам послуг міжміського та міжнародного зв’язку, послуг зв’язку Call-back, Re-file.

3.2.8. Не направляти вхідний міжнародний трафік через свої Ресурси на телефонну мережу загального користування України. Цей пункт поширюється на весь вхідний міжнародний трафік незалежно від технології обробки і його передавання.

3.2.9. Припиняти надання Абонентам доступу в разі розірвання Товариством Абонентських угод з ними.

3.2.10. Направляти увесь вихідний від Абонентів трафік на мережу Товариства.

3.2.11. Для оперативного вирішення всіх питань, що можуть виникнути в процесі виконання Договору, від Фірми призначається відповідальна особа ________________________, тел. (_____) ___________.

4. Процедура розрахунків за Послуги Бізнес-мережі Утел
4.1. Порядок встановлення та зміни тарифів

4.1.1. Товариство встановлює тарифи на Послуги в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Вартість Послуг оподатковується податком на додану вартість.

4.1.2. Порядок зміни та застосування тарифів на Послуги Товариство включає до Абонентських угод.

4.2. Проведення розрахунків з Абонентами

4.2.1. До 10 числа Розрахункового місяця Товариство формує та виставляє Абонентам рахунки.4.3. Проведення розрахунків між Сторонами

4.3.1. Основою для розрахунків між Товариством та Фірмою є дані фінансового обліку Товариства про оплату, що надійшла від Абонентів за Послуги, надані протягом Звітного місяця.

Вартість Послуг визначається на підставі встановлених тарифів (пункт 4.1 Договору), інформацію про що Товариство надає Фірмі згідно з пп. 3.1.10 Договору.

4.3.2. До 5 числа місяця, що настає за Розрахунковим, Товариство надає Фірмі акт розподілу доходів. Зразок акта наведено в додатку В до Договору.

4.3.3. Увесь трафік, що надійшов від Фірми, підлягає розрахункам між Сторонами відповідно до порядку, наведеному в пункті 4.3 та додатку Б до Договору.

Частка Фірми визначається як відсоток від коштів, що надійшли на рахунок Товариства від Абонентів за надані Послуги, та наведена в додатку Б до Договору. Частка Фірми збільшується на суму податку на додану вартість, якщо вона є платником цього податку.

У разі зміни за погодженням Сторін порядку визначення плати Фірмі новий порядок оформляється новим додатком Б.

4.3.4. До 10 числа місяця, що настає за Розрахунковим, Фірма виставляє Товариству рахунок на суму, що належить Фірмі відповідно до акта розподілу доходів (пп.4.3.2).

4.3.5. До 20 числа місяця, що настає за Розрахунковим, Товариство оплачує рахунок Фірми.

4.3.6. Частка Фірми включає в себе плату за забезпечення Абонентам доступу до Послуг, плату за забезпечення належної роботи Ресурсів Фірми в рамках її відповідальності (пп. 3.2.4 Договору), а також будь-які інші витрати, понесені Фірмою у зв’язку з виконанням своїх обов’язків за Договором.


5. Відповідальність
5.1. Фірма несе відповідальність перед Абонентами та Товариством за достовірність презентації номера Абонента, що викликає, за несанкціоноване підключення до Абонентської кабельної мережі сторонніх осіб, а також за якість наданих Послуг у межах відповідальності Фірми.

5.2. Сторони несуть відповідальність за надання та якість Послуг згідно пп. 3.1.7, 3.2.4 та додатку А до Договору.

5.3. За порушення строків проведення розрахунків, передбачених пп. 4.3.5 Договору, Товариство сплачує пеню за кожний день прострочки в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в цей період, від суми заборгованості.

5.4. У разі заподіяння збитків іншій Стороні шляхом невиконання або неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі збитки в повному обсязі в порядку, передбаченому чинним законодавством України.


6. Технічні пошкодження
6.1. У разі виникнення технічних пошкоджень Ресурсів однієї зі Сторін ця Сторона повинна негайно інформувати іншу Сторону про такі пошкодження та вжити заходів щодо їх усунення згідно з порядком взаємодії при усуненні технічних пошкоджень, який узгоджується Сторонами окремо (додаток Г до Договору).

6.2. Сторони вживають усі необхідні заходи для усунення пошкоджень та перерв у зв’язку в контрольні терміни, встановлені чинними нормативними документами у галузі телекомунікацій, у межах своєї відповідальності згідно з пп. 3.1.7, 3.2.4 Договору. При порушенні контрольних термінів усунення пошкоджень збитки Абонентам відшкодовуються відповідно до чинного законодавства в галузі телекомунікацій. При цьому відшкодування відбувається за рахунок Сторони, до відповідальності якої належить причина перерви у зв’язку.7. Строк дії Договору, порядок його зміни та розірвання
7.1. Цей Договір набуває чинності з ___________ 2010 року та діє до 31 грудня 2011 року.

7.2. У разі коли жодна зі Сторін за місяць до закінчення строку дії Договору не заявить про своє небажання надалі продовжувати його дію, він вважається подовженим на кожний наступний календарний рік і на тих самих умовах.

7.3. Неналежне виконання Фірмою положень пп. 3.2.7, 3.2.8, 3.2.10 може бути підставою для розірвання Договору.

7.4. Зміни до Договору можуть вноситися тільки за наявності письмового погодження Сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.5. Всі спори, пов’язані зі зміною умов, розірванням та виконанням Договору, розглядаються в господарському суді за встановленою законодавством підсудністю справ.
8. Інші умови
8.1. Всі скарги Абонентів стосовно наданих Послуг розглядає Товариство. У разі наявності висновку Товариства про те, що причина скарги належить до компетенції Фірми, скарга направляється Фірмі і підлягає розгляду протягом місяця з моменту надходження.

За наявністю вимоги Абонента щодо списання суми оплати Послуг та в разі визнання причин скарги об’єктивними для списання відповідної суми, Товариство протягом 3 (трьох) робочих днів складає акт, який надає для узгодження Фірмі.

Акт повинен бути узгоджений протягом 3 (трьох) робочих днів.

Всі акти списання зазначених сум, затверджені протягом звітного місяця, враховуються при нарахуванні загальної суми оплати за звітний місяць. Товариство списує ці суми з відповідних особових рахунків Абонентів.

У разі незгоди Товариства із списанням відповідної суми оплати або якщо акт не буде узгоджений Фірмою, скарга Абонента вважається відхиленою. В цьому випадку Товариство надає письмову відповідь із зазначенням причини відхилення скарги.

8.2. Сторони забезпечують розгляд скарг Абонентів у межах своєї відповідальності, як це визначено у пп. 3.1.7, 3.2.4 Договору та додатку А до Договору.

8.3. Товариство не приймає вимог Фірми щодо списання сум оплати на підставі скарг Абонентів, причини яких пов’язані з функціонуванням Комутаційного обладнання Фірми, Ліній зв’язку, Систем передачі, Абонентської кабельної мережі, як це визначено пп. 3.2.4 Договору. У випадку наявності скарг Абонентів щодо частини Послуги, відповідальність за надання якої несе Фірма, списання суми здійснюється за рахунок частки Фірми.

8.4. Відповідно до технічних можливостей Товариство має право впроваджувати нові Послуги, про що належним чином інформує Фірму.

8.5. Кожна зі Сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність отриманої при виконанні Договору інформації і вжити всіх належних заходів щодо її нерозголошення. Передача вказаної інформації юридичним або фізичним особам, третім особам, її опублікування або розголошення в інший спосіб можуть здійснюватися тільки за письмовою згодою Сторін, незалежно від причин і строку припинення дії цього Договору.

Відповідальність Сторін за порушення положення статті 8.5. визначається згідно з чинним законодавством України.

8.6. Всі документи, на підставі яких виконується Договір (додатки, акти, листи тощо), є його невід’ємною частиною.

8.7. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

8.8. Листування, пов’язане з виконанням, зміною або розірванням Договору, здійснюється рекомендованими листами, телеграмами, за допомогою кур’єрського зв’язку за підписом керівників Сторін, їх заступників або осіб, спеціально призначених ними для оперативного вирішення питань (пп. 3.1.12 та 3.2.11 Договору).

8.9. У процесі взаємодії в межах цього Договору в усьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України та нормативними документами, що діють в галузі телекомунікацій.

8.10. Фірма зобов’язується негайно письмово повідомляти Товариство у випадку зміни назви, юридичної або поштової адреси, контактного телефону, факса, банківських реквізитів, припинення діяльності або банкрутства чи неплатоспроможності.
9. Юридичні адреси та реквізити Сторін:

ТОВАРИСТВО:

ПАТ “Укртелеком”

код ЄДРПОУ 21560766

01030, м. Київ, бул. Шевченка, 18

Київська міська філія

код ЄДРПОУ 01189910

01033, м. Київ, вул. Горького, 40

Свідоцтво № 35478958

ІПН 215607626656

п/р 2600938

в “Райффайзен Банк Аваль” у м. Києві

МФО 300335

Статус платника податку -

на загальних підставах


Перший заступник директора з питань продажу послуг – Начальник ЦППОС

Київської міської філії

ПАТ “Укртелеком”
____________________ О.Д.Болгаров

____”___________________20__ р.АГЕНТ:

________________________

__________________________

код ЄДРПОУ _____________

________________________

Свідоцтво № _______________

ІПН ____________________

п/р ________________

в ________________

МФО ___________

Статус платника податку -

_______________

________________

_____________________

_____________________

____”___________________2008 р.
Додаток А

до Договору № ________

від ____ _______ 200__ р.
Основні технічні положення взаємодії Товариства та Фірми

1. Загальні положення

У цьому додатку викладені технічні та організаційні питання щодо зв’язку між Комутаційним обладнанням Товариства та Абонентською кабельною мережею Фірми.

Cторони домовились, що з використанням Ресурсів Товариства та Фірми Абонентам надаються такі Послуги: __________________________________________________________.
2. Нумерація

Для надання Послуг Абонентам Товариство виділяє зі свого номерного ресурсу ___ (___) номерів у м. Києві, а саме: ________-:-________.


3. Організація підключення Комутаційного обладнання Фірми

3.1. Обов’язки Товариства

3.1.1. Виділити на Комутаційному обладнанні Товариства:

___________________ (___________) портів _______________________ (вказати тип портів) для підключення Комутаційного обладнання Фірми.

Інтерфейс підключення ________________________________________________________.


3.1.2. Підключити Лінію (Лінії) зв’язку Фірми до ___________________.
3.1.3. Розмістити на своїй площі обладнання доступу Фірми та забезпечити доступ до нього представникам Фірми у встановленому порядку.
3.1.4. Нести відповідальність та забезпечувати належне функціонування Ресурсів Товариства, а саме: Комутаційного обладнання, як показано на рис. Схема організації підключення Комутаційного обладнання Фірми.
3.1.5. Адреса розташування Комутаційного обладнання Товариства _______________________

_________________________________________________________________________________.


3.2. Обов’язки Фірми

3.2.1. Організувати ______________________ (вказати тип та кількість Ліній зв’язку) між Комутаційним обладнанням Товариства та Комутаційним обладнанням Фірми.

3.2.2. При збільшенні обсягів Послуг для забезпечення якості їх надання забезпечувати можливість підключення додаткових Ліній зв’язку до Комутаційного обладнання Фірми.

3.2.3. Нести відповідальність та забезпечувати належне функціонування Ресурсів Фірми, а саме: Комутаційного обладнання, Лінії зв’язку, Систем передачі, як показано на рис. Схема організації підключення Комутаційного обладнання Фірми.


3.2.4. Адреса розташування Комутаційного обладнання Фірми ___________________________

_________________________________________________________________________________.
Рис. 1. Схема організації підключення Комутаційного обладнання
3.3. Інші технічні параметри взаємопідключення

Цим Сторони визначають інші технічні параметри взаємопідключення, необхідні для забезпечення належної та чіткої роботи технічних засобів, а саме: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.4. Інші умови

4.1. Цей додаток набирає чинності з ___________________. У разі будь-яких змін у схемі організації зв’язку Сторони підписують новий додаток А з черговим порядковим номером, при цьому цей додаток втрачає чинність.Товариство Фірма

_______________________________ _______________________________

“___ ” ________________ 200_ р. “___”____________________200_ р.

Додаток Б

до Договору №________

від ____ _______ 200__ р.Порядок розподілу доходів від надання Послуг

згідно з Договором №_________ від _____________200_ р.

Сторони домовились, що частки Сторін за участь в наданні Послуг, які розраховуються від доходів від наданих протягом Звітного місяця Послуг, залежать від суми оплати Абонентами Послуг та становлять:
Вид оплати

Сплачено Абонентами в Розрахунковому місяці,

грн., без ПДВЧастки Сторін від суми оплати Послуг, що надійшла від Абонентів протягом Розрахункового місяця, %

Частка Товариства, %

Частка Фірми, %

Плата за організацію надання Послуг (установчий платеж)

-

50

50


Щомісячні платежі за Послуги

до 20 000

90

10

від 20 000 до 50 000

88

12

від 50 000 до 100 000

85

15

понад 100 000

80

20


Товариство Фірма

___________________________ __________________________

“___” ______________ 200_ р. “___” _____________ 200_ р.

Додаток В

до Договору №________

від ____ _______ 200__ р.


Акт розподілу доходів

за Договором № _____ від ______________

звітний період ____________ місяць _______ рікВид оплати

Начислено Абонентам до сплати за Послуги, надані в Звітному місяці,

грн., без ПДВСплачено Абонентами в Розрахунковому місяці,

грн., без ПДВЧастки Сторін від суми оплати Послуг, що надійшла від Абонентів протягом Розрахункового місяця,

%


Сума, що належить Сторонам, у тому числі:


Частка Товариства, %

Частка Фірми, %

Частка Товариства, грн., без ПДВ

ПДВ, грн.

Частка Товариства, грн.,

з ПДВ


Частка Фірми, грн., без ПДВ

ПДВ, грн.

Частка Фірми, грн., з ПДВ

Плата за організацію надання Послуг (установ

чий платеж)

Щомісячні платежі за ПослугиУсього:-

-
Товариство Фірма

_____________________________ ____________________________

“___” ______________ 200__р. “___” _____________ 200__р.
Додаток Г

до Договору №________

від ____ _______ 200__ р.

Порядок взаємодії між Товариством та Фірмою при виникненні та усуненні перерв

в наданні Послуг Абонентам на підставі Договору №___________ від ____________200_ р.
Фірма Товариство
Абонент повідомляє Товариство про виникнення перерви в отриманні Послуг

З’ясування причини виникнення перерви в наданні Послуг та визначення терміну відновлення надання Послуг (2 години)


Причина виникнення перерви в наданні Послуг знаходиться в межах відповідальності Фірми (пп. 3.2.4 Договору)


Причина виникнення перерви в наданні Послугзнаходиться в межах відповідальності Товариства (пп. 3.1.7 Договору)

Повідомлення Товариства про причину перерви та терміни її усунення (2 години)


Повідомлення Абонента про причину перерви та терміни її усуненн (2 години)

Усунення причин виникнення перерв у наданні Послуг

Усунення причин виникнення перерви у наданні

Послуг


Тестування

Контактна особа Товариства_____________________

Телефон_________________________________

Факс____________________________________mail____________________________________

Контактна особа Фірми -_________________

Телефон ______________

Факс_ _________________

e-mail___________________________________


Інформування Абонента про усунення перерви в наданні Послуг
Режим робочої експлуатації

Товариство

_____________________________

“___” _____________ 200_ р.


Фірма

_____________________________“___” _____________ 200_ р.


Макієва Н.Є.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка