Договір № про надання інформаційних послуг абонентСкачати 119.66 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір119.66 Kb.


ДОГОВІР № __

про надання інформаційних послуг
АБОНЕНТ: _____________________________________________________________________________________________________________________

з однієї сторони, таПРОВАЙДЕР: ФОП Цирін А.О., в особі Циріна Андрія Олександровича, з іншої сторони, а разом надалі “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:
 1. Предмет договору

  1. Провайдер надає, а Абонент приймає та сплачує надані йому послуги доступу до мережі Інтернет (надалі Послуги), згідно з умовами цього Договору. Перелік послуг наведено у Додатку 1 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною.

  2. Для надання Послуги, згідно з п. 1.1 Провайдер організовує підключення обладнання Абонента до порту власної мережі.

  3. Терміни у даному договорі вживаються у наступному значенні:

Мережа Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв‘язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

IP-адреса – унікальний код що забезпечує ідентіфікацію кожної складової мережі Інтернет

Абонентська кабельна лінія - відрізок кабельної мережі від порту мережі Абонента до порту мережі Провайдера. Абонентська кабельна лінія є власністю Провайдера, якщо Абонент окремо не сплачував за підключення його квартири до мережі Провайдера.


 1. Порядок та строки надання послуг

  1. Абонент у своєму приміщенні самостійно прокладає наданий йому Провайдером кабель категорії UTP5е до порту обладнання Абонента.

  2. Для однозначної ідентифікації обладнання Абонента в мережі Інтернет Провайдер призначає Абоненту особисту IP-адресу. Будь-яка кількість Послуги, що буде передана в мережу Інтернет з використанням ідентифікованого обладнання, буде вважатися Провайдером як така, що спожита Абонентом, на що Абонент погоджується.

  3. Для доступу на персональну сторінку статистики Абоненту призначається логін_та пароль, що вказані у Додатку №2.

  4. Провайдер надає Послугу в тому вигляді, у якому вона доступна на момент надання. Повна достовірна інформація про послугу, її якість, а також про характер роботи мережі надається Абоненту при укладенні з ним договору про надання Послуги. Провайдер не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуги не містять віруси, або інші небажані компоненти. Провайдер не несе відповідальності за негативні для Абонента наслідки спричинені такими небажаними компонентами, або змістом отриманої інформації. Початком надання Послуги Провайдером та моментом, з якого Абонент отримує Послугу, вважається момент підписання Договору про підключення Абонента до мережі Провайдера.

  5. Провайдер має право призупиняти надання Послуги на час проведення регламентних і профілактичних робіт. Сумарний час відсутності послуги не повинен перевищувати 5 годин на місяць.

  6. Будь-які дії Абонента, пов'язані з використанням Послуги, не повинні суперечити законодавству України.________ 1. Порядок розрахунків

  1. Сторони дійшли згоди, що Абонент здійснює оплату Послуги за тарифами, які встановлюються Провайдером та викладені в Додатку № 1, що є невід’ємною частиною цього Договору. Сторони також погодилися, що Провайдер залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі змінення ринкових умов, або за інших суттєвих обставин. Абонент на свій розсуд обирає тарифний план (із передбачених діючими тарифами), відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуги.

  2. Якщо Абоненту потрібні додаткові послуги, вартість яких не передбачена встановленими тарифами Провайдера, Сторони у кожному випадку окремо домовляються про порядок надання таких послуг та їх вартість.

  3. Сторони дійшли згоди, що для визначення та обліку обсягів наданих послуг (які впливають на вартість Послуги за даний період) будуть використовуватись показники технічних засобів Провайдера. Результати обліку відображаються на персональному обліковому рахунку (надалі – Аккаунті) Абонента в загальній статистично-обліковій системі Провайдера.

  4. Абонент здійснює оплату послуг Провайдера шляхом зарахування коштів на свій особистий Аккаунт.

  5. Щомісячно 01 числа поточного місяця Провайдер стягує з особистого Аккаунту Абонента кошти в розмірі абонплати за поточний місяць, що її розмір визначено у Додатку № 1.

  6. У разі, якщо 01 числа поточного місяця на Аккаунті Абонента не вистачає коштів для абонплати за поточний місяць, а також у разі, якщо в будь-який час грошовий баланс Аккаунту Абонента набуває нульового або від`ємного значення, Провайдер має право призупинити надання Послуги.
 1. Права та обов ’язки сторін

  1. Провайдер зобов ’язується надавати зазначені умовами даного Договору Послуги згідно термінів та порядку, що визначені цим Договором.

  2. Провайдер має право за власної ініціативи змінювати тарифи надання послуг. Про такі зміни Абонент повідомляється відповідною статтею на інтернет-сайті Провайдера ( www.datanet.kiev.ua ) не менше, ніж за 10 (десять) днів до дня введення в дію нових тарифів.

  3. Провайдер не має права навмисно проглядати або розголошувати будь-які приватні повідомлення Абонента, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України. Проте Провайдер має право періодично простежувати інформацію, що проходить через Послугу, і розголошувати її зміст у випадках, що передбачені чинним законодавством України, у зв 'язку з вимогою уповноважених державних органів або з метою нормального функціонування Послуги та захисту всіх Абонентів Провайдера.

  4. Провайдер має право призупинити чи припинити надання Послуги у випадках, передбачених цим Договором (розділ 6).

  5. Абонент має право вимагати виконання усіх зазначених даним Договором термінів та порядку надання Послуг.

  6. Абонент зобов’язується використовувати Послугу виключно на території приміщення, вказаного в Додатку №2 як адреса підключення Абонента.

  7. Абонент зобов'язується своєчасно сплачувати за надання Послуги згідно умовам розділів 2, 3 цього Договору. 1. Відповідальність сторін

  1. За невиконання або неналежне виконання умов даного договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

  2. Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов 'язані з використанням Послуги. При цьому Провайдер не надає ніяких гарантій, явних або неявних, і не несе ніякої відповідальності за якість будь-яких товарів, інформації або послуг, що надаються за допомогою Послуги або мережі Інтернет. Абонент одноосібно несе відповідальність за оцінку точності, повноти й придатності всіх думок, оцінок, послуг та іншої інформації, якості і функцій товарів, що надаються через Послугу або Інтернет взагалі.

  3. Провайдер не несе ніякої відповідальності за невідредаговані матеріали, які містяться в мережі Інтернет, деякі з яких носять відвертий сексуальний характер або можуть містити зневажливу особисто для Абонента інформацію, і не контролює їх.

  4. Абонент несе повну відповідальність за збереження свого пароля доступу і за збитки, що можуть виникнути у разі несанкціонованого використання Послуги третіми особами через канал доступу Абонента.

  5. Провайдер не несе ніякої відповідальності за інформування третіх осіб про розірвання даного Договору.

  6. Провайдер не несе ніякої відповідальності за прямий або непрямий збиток, пов'язаний з використанням або неможливістю користуватися Послугою, як-то в результаті помилок, пропусків, перерв у роботі, знищення файлів, дефектів, затримок у роботі або передачі даних і т. ін.

  7. Абонент погоджується з тим, що фінансова відповідальність Провайдера, що може виникнути за будь-яких інших умов, суворо обмежена розміром абонплати за надання Послуги на 1 (один) календарний місяць і не може перевищувати цю суму. 1. Порядок призупинення та припинення надання послуг

  1. Надання Послуги призупиняється у випадках:

   1. Порушення Абонентом розмірів, порядку або строків оплати, що встановлені для обраного Абонентом тарифного плану, закінчення внесеного Абонентом авансового платежу, набуття грошовим балансом на Аккаунті Абонента нульового або від`ємного значення.

   2. Заміни встановленого у Абонента обладнання, необхідного для отримання Послуги.

   3. За заявою Абонента на термін не менше, ніж 7 діб (наприклад, для перебування у відпустці).

  2. Відновлення надання Послуги здійснюється протягом 3 робочих днів дня після закінчення дії причини.

  3. Якщо протягом 1 місяця з моменту призупинення надання послуг (зг. п. 6.1.1) Абонент не погасив заборгованість, Провайдер має право припинити надання Послуги Абоненту і роз’єднати Абонентську кабельну лінію. При цьому з моменту припинення надання Послуги абонентська плата не нараховується, але Абонент зобов`язаний погасити фактичну заборгованість, що залишилась на час припинення надання Послуги.

  4. Провайдер має право відмовити в подальшій можливості поновити використання Послуги Абонентом в разі виявлення випадків порушення п. 2.6. 1. Обставини непереборної сили

  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталось внаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, які унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором. 1. Порядок набуття чинності та припинення дії договору

  1. Даний Договір набуває чинності з дня підписання Сторонами та діє один місяць після цього. Договір продовжує свою дію на наступний місяць на тих самих умовах, якщо жодна з сторін не менше ніж за 10 календарних днів до закінчення дії Договору не повідомить іншу Сторону про своє бажання припинити дію Договору.

  2. Абонент має право ініціювати дострокове припинення дії Договору, про що повідомить Провайдера. Договір припинить свою дію після отримання Провайдером зазначеного повідомлення і повного погашення Абонентом фінансових зобов’язань.

  3. Якщо протягом одного місяця з моменту припинення надання послуг Абонент не погасив заборгованість, Провайдер має право в односторонньому порядку розірвати Договір без додаткового узгодження з Абонентом. 1. Інші умови

  1. Договір укладений українською мовою в двох примірниках (по одному для кожної Сторони), які мають однакову юридичну силу.

  2. Всі документи (акти, заявки, повідомлення, рахунки-фактури тощо), які складені або будуть складені та підписані в порядку, встановленому цим Договором, є невід’ємною частиною Договору.

  3. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом укладення Сторонами додаткових письмових угод, які підписуються Сторонами та є невід’ємною частиною Договору. 1. Реквізити та підписи сторін

Провайдер:

Інтернет-провайдер «Data Net»

ФОП Цирін Андрій Олександрович
04060, м. Київ,

вул. Ольжича – 22, приватний будинок
Р/р 26002060402713

в Приватбанк, м. Київ

МФО 320649

ІПН 3213708655

свідоцтво № 926194 від 05.01.2012
тел. 044-592-06-77
e-mail: support@datanet.kiev.ua

www: http://datanet.kiev.ua


____________ (підпис)
20__ р


Абонент:
____________________________________________________

(прізвище, імя, по-батькові )

____________________________________________________
Паспорт: серія _______ № ____________
виданий: ___________________________________________
___________________________________________________


«____» _____________ ______ р.

Адреса підключення: м. Київ, _________________________

___________________________________________________ ___________________________________________________

телефон: ___________________________________________
___________ «___»________ 201__ р.

(підпис)

База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка