Договір № на надання послугСкачати 86.64 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір86.64 Kb.ДОГОВІР №  __________
на надання послуг

м.Вінниця

«_____» ________________ 2013 р.

Вінницька торгово-промислова палата (далі Виконавець), яка є платником податків на загальних умовах, що передбачені Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”, в особі президента Дідика Олександра Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, ________________________________________________, в особі ____________________________________, що діє на підставі _____________, в з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Виконавець зобов’язується виконати обсяг Послуг, що відповідає потребам Замовника, а Замовник зобов’язується оплатити їх за умовами даного Договору.

  2. Предметом даного Договору є сукупність послуг (надалі Послуги), обсяг та ціна яких визначається та узгоджується у Додаткових угодах, які є невід`ємними частинами даного Договору. 1. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

  1. Виконавець:

   1. Зобов`язується виконувати положення та надавати Послуги згідно з даним Договором та Додатковими угодами.

   2. У своїх діях керується «Регламентом надання, використання, обліку та оплати послуг зв‘язку вузла Інтернет “VinNest”» (далі Регламент). У разі зміни положень чинного Регламенту чи тарифів попереджає Замовника, розміщуючи інформацію на офіційному сайті Виконавця (http://www.cci.ua) не пізніше, ніж за 10 днів до набрання ними чинності.

   3. У разі необхідності Виконавець може консультультувати Замовника, щодо Послуг, які надає Виконавець, згідно з Додатковими угодами.
  1. Замовник:

   1. Зобов’язується виконувати положення даного Договору.

   2. Зобов`язується ознайомитись, узгодити та виконувати усі вимоги чинного Регламенту для спільної діяльності з Виконавцем. Замовник регулярно знайомиться з інформацією, яка публікується на офіційному сайті Виконавця (http://www.nest.vn..ua).

   3. Зобов`язується своєчасно вносити плату за Послуги.

   4. Зобов`язується своєчасно надавати Виконавцю контактну інформацію: свої реквізити та інформацію, необхідну для належного виконання даного Договору, та вчасно сповіщати про будь-які її зміни.

   5. Зобов`язується дотримуватись інструкцій спеціалістів і технічних умов, передбачених Виконавцем щодо користування Послугами.

   6. При користуванні Послугами зобов`язується дотримуватись чинного законодавста України та Регламенту.


 1. ТЕРМІН ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ

  1. Термін дії Послуг розпочинається з визначення технічної можливості надання Послуг у повному обсязі згідно з потребами Замовника та надходження первісного внеску на поточний рахунок Виконавця.

  2. Надання Послуг Замовнику може бути відкладено до виконання ним усіх зазначених умов. 1. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  1. Вартість Послуг визначається відповідними Додатковими угодами до даного Договору, згідно з тарифами Виконавця на момент укладання Договору. Інформація про зміну тарифів публікується на офіційному сайті Виконавця (http://www.nest.vn.ua). У разі відсутності письмових заперечень протягом 3 днів з моменту публікації тарифи вважаються узгодженими із Замовником та набирають чинності.

  2. Оплата Послуг здійснюється на підставі рахунків шляхом перерахунку коштів на поточний рахунок Виконавця або шляхом внесення готівки в касу Виконавця. За домовленістю Сторін рахунки можуть передаватися по факсу або в електронному вигляді.

  3. Замовник отримує обсяг Послуг у розмірі авансових оплат, які він може перераховувати Виконавцю один раз на місяць або частіше, окрім Послуг, які потребують іншої схеми оплати. Контроль за станом розрахунків Замовник здійснює самостійно через засоби дистанційного адміністрування (https://sec.vn.ua).

  4. За домовленістю Сторін Виконавець щомісяця надсилає Замовнику рахунки за Послуги та роботи, де вказано вартість наданих Послуг та виконаних робіт.

  5. За додатковою домовленістю Виконавець може надавати Замовнику Послуги без поточних авансових оплат протягом календарного місяця з обов’язковою оплатою цих Послуг протягом 3-х банківських днів з моменту виставлення рахунку Виконавцем.

  6. У разі несплати Послуг Замовником протягом 3-х банківських днів з моменту виставлення рахунку Виконавець має право нараховувати пеню у розмірі 0,5% від вартості неоплачених послуг за кожен день затримки.

  7. За додатковою домовленістю Сторін Виконавець може оформляти надання Послуг відповідним актом щомісячно. Замовник щомісяця підписує та повертає Виконавцю Акт виконаних робіт. У разі неповернення актів роботи вважаються прийнятими Замовником.


 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  1. У разі виникнення суперечок з питань, що обумовлені даним Договором або у зв'язку з ним, Сторони зобов'язуються вжити усіх необхідних заходів до їх розв'язання шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів вони мають бути передані на розгляд господарського суду за місцезнаходженням Виконавця.

  2. Сторона звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після укладання Договору.

  3. Замовник несе повну фінансову та юридичну відповідальність за власні дії в Мережі. Замовник зобов'язується використовувати Мережі тільки легальним чином і не перекладати на Виконавця відповідальність за збитки будь-якого характеру, яких зазнає Замовник чи третя сторона в ході роботи Замовника в Мережах.

  4. Виконавець виконує узагальнені в Інтернет технічні та організаційні заходи для забезпечення конфідеційності інформації, що отримується або відправляється Замовником. У свою чергу Замовник зберігає у таємниці всю інформацію, необхідну для аутентифікації Замовника. У разі втрати пароля і використання Послуг третіми особами за реквізитами Замовника (внаслідок розголошення його співробітниками Замовника чи з іншої причини) він сплачує надані Виконавцем Послуги у повному обсязі.

  5. Виконавець не несе відповідальності:

   1. за недієздатність частин Мережі, неконтрольованих ним;

   2. за збитки, прямі чи непрямі, яких зазнає Замовник у результаті користування Послугами і виконання робіт Виконавцем;

   3. за перешкоди, спотворення, переривання і затримки під час роботи Замовника в Мережі, які залежать від обставин, не контрольованих Виконавцем;

   4. перед третіми особами за порушення Замовником чинного законодавства;

   5. за зміст та достовірність будь-якої інформації, що передається або приймається через користування Послугами;

   6. за дієздатність обладнання Замовника та програмного забеспечення, що використовується Замовником, якщо інше не обговорено окремо.

  6. Замовник має право вимагати від Виконавця тимчасового припинення надання Послуг, надіславши Виконавцю повідомлення у письмовій формі.

  7. Виконавець має право тимчасово заблокувати чи повністю припинити доступ Замовника до послуг з анулюванням мережевої адреси у разі порушення вимог Регламенту чи невиконання Замовником зобов‘язань за Договором, про що повідомляє Замовника. 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

  1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом невизначеного терміну.

  2. Дію договору може бути припинено:

   1. з ініціативи Замовника по закінченні оплаченого періоду користування Послугами при наявності відповідного повідомлення у письмовій формі;

   2. з ініціативи Виконавця, наданій у письмовій формі, у зв'язку з неналежним виконанням Замовником умов даного Договору. В цьому разі невикористаний залишок коштів Замовнику не повертається;

   3. за взаємною угодою Сторін. У цьому випадку питання відшкодування взаємних заборгованостей вирішуються за обопільною згодою.

  3. Договір не втрачає чинності до вирішення усіх фінансових питань між Сторонами. 1. ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

  1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим складанням письмового документа.

  2. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди іншої сторони. 1. ІНШІ УМОВИ

  1. Даний Договір складається у двох примірниках, по одному для кожної із сторін.

  2. Договір містить кінцеві та найбільш повні угоди Сторін і замінює усі попередні угоди та листування, які стосуються предмету даного Договору.

  3. Усі додатки, доповнення, додаткові угоди та поправки до даного Договору, що підписані повноважними представниками обох сторін, є його невід'ємною часткою.

  4. Згідно з даним Договором сторони, визнають чинність текстів документів, які отримані електронною поштою із зазначеними у даному Договорі контактними адресами, нарівні з документами у письмовій формі. Виняток з цього правила складають:

   1. укладення даного Договору;

   2. повідомлення про розрив та зміни умов даного Договору;

  5. Сторони беруть на себе всю відповідальність за дії своїх працівників, які мають доступ до каналів зв'язку. 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
ЗАМОВНИКВИКОНАВЕЦЬ
Вінницька торгово-промислова палата

21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 67,

(0432) 52-59-50

р/р 26009013534402

в філії АТ “Банк Фінанси та Кредит”,м. Кіїв

МФО 300937ЄДРПОУ 02944805
Президент _____________________________________ О.М. Дідик

База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка