Додаток до рішення 3 сесії районної ради скликання № програма правової освіти населення Чечельницького району на 2016-2020 роки ІСкачати 240.86 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір240.86 Kb.
ДОДАТОК

до рішення 3 сесії районної ради скликання

____________№ _______
ПРОГРАМА

правової освіти населення Чечельницького району на 2016-2020 роки

І. Загальні положення

Світогляд людини не може бути повним, досконалим, якщо в ньому відсутні знання про право. В сучасному світі немає суспільства, в якому б не використовувалися поняття права. Тому правильне розуміння тих явищ, які цим поняттям відображаються, набуває безпосереднього значення.

У державотворчому процесі нашої держави праву відводиться провідна роль. Складною є ситуація з дотриманням прав людини.  Існує гостра потреба в активізації подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян у одержанні, знань про право.

Історичний розвиток більшості європейських народів свідчить про те, що розвиток правової держави дає відправні гуманістичні орієнтири для вдосконалення і розвитку сучасної демократичної держави, а здійснення основних прав людини всіма особами, що проживають у певній країні,  може забезпечити правова держава. Це може бути забезпечено насамперед шляхом удосконалення правової освіти населення.

Проте в районі ще не все зроблено для створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні.

Слід докладати всіх зусиль для розширення доступу громадян до джерел правової інформації, підвищення рівня їх правової культури, вдосконалення системи правової освіти населення, формування поваги до права. Послідовне вирішення цих питань передбачає стимулювання процесу побудови правової та демократичної України.2. Мета та основні завдання

Метою програми є створення належних умов для підвищення загального  рівня  правової культури та вдосконалення  системи правової освіти населення району, набуття громадянами необхідного рівня правових знань.Основними завданнями Програми є:

- створення  належних умов для набуття громадянами знань про свої  права свободи і обов'язки;

- підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, обрані  депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін та журналістів, які висвітлюють правову тематику;

- широке  інформування   населення   про  правову  політику держави  та законодавство;

- забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;

- вдосконалення системи правової освіти населення.3.  Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється в  межах видатків, передбачених в   державному та місцевому бюджетах в межах асигнувань, передбачених для відповідних структурних підрозділів органів виконавчої влади та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.       

Виконавці Програми щороку в межах  бюджетних  призначень передбачають у відповідних кошторисах цільові кошти на фінансування   Програми.        

4. Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:

- практичну реалізацію статті 57 Конституції України щодо гарантування    кожному знати свої права та обов'язки;

- практичну реалізацію положень Національної програми правової освіти населення,  затвердженої  Указом   Президента  України від   18.10.2001 року  №992/2001;

- підвищення рівня правової культури громадян району;

-  підвищення рівня правової інформованості  населення району;

-   поширення серед населення району  знань про державу і право, в т. ч. через засоби масової інформації,  широке розповсюдження правової літератури, Інтернет- мережу,  надання роз’яснень на веб-сайтах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-  активну участь в організації і здійсненні заходів із правової освіти населення  району  органів державної виконавчої влади,  місцевого самоврядування,  органів юстиції, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, навчальних та культурних закладів, міжвідомчих координаційно-методичних рад  з правової освіти населення, засобів масової інформації.5.  Координація та контроль за виконанням Програми

Координація роботи з виконання Програми покладається на  Чечельницьку  районну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення, створену при  районній  раді та на районне управління юстиції.6. Основні заходи щодо реалізації Програми правової освіти  населення Чечельницького  району на 2016-2020 рокип/п

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Прогнозований обсяг фінансування з районного бюджету, тис.грн

2016

2017

2018

2019

2020

1

 Аналізувати стан правової освіти населення та розглядати це питання на засіданнях  колегії  та апаратних нарадах  районної державної адміністрацій, районного управління юстиції і на засіданнях постійних комісій  районної ради

районна державна адміністрація, районна рада,  районне управління юстиції

щорічно2016- 2020

-

-

-

-

-

2

Проводити засідання та аналізувати діяльність міжвідомчої координаційно-методичної ради (далі - МКМР) з правової освіти населення. Вживати організаційні, методичні та інші заходи щодо поліпшення її ефективності

районна МКМР з правової освіти

населення,

райдержадміністрація


кожного кварталуроку

-

-

-

-

-

3

 Проводити семінари-практикуми для відповідальних працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо діяльності районної МКМР з правової освіти населення  

районна МКМР з

правової освіти

населення, райдержадміністрація та районна рада


щорічно2016 -2020

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

4

Надавати консультації та методичну допомогу посадовим особам - членам  координаційної ради. Проводити їх стажування

районна МКМР з

правової освіти

населення, районне

управління   юстиціїпостійно

-

-

-

-

-

5

Організовувати проведення, семінарів, «круглих столів»  з питань підвищення правової культури населення  району

районне управління юстиції,  відділ освіти, сектор  з питань внутрішньої політики

райдержадміністраціїщорічно

2016 -2020-

-

-

-

-

6

Забезпечити проведення навчально – методичних семінарів для викладачів правових дисциплін загальноосвітніх та  професійно – технічного навчальних закладів із залученням  фахівців практиків у галузі права

відділ освіти

райдержадміністрації, районне

управління юстиції


щорічно2016 -2020

-

-

-

-

-

7

 Надавати  методичну допомогу  державним службовцям  для  вивчення та ознайомлення  з нормативно-правовою базою питань правового забезпечення державного управління та державної служби

 відділ  організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації, районне управління юстиції

щорічно2016 -2020

-

-

-

-

-

8

 Вжити заходів щодо підвищення рівня правових знань працівників юридичних служб, підприємств, установ, організацій, студентів, що навчаються за спеціальністю "Правознавство",  викладачів  навчальних закладів, які викладають предмет «Правознавство»

районне

управління

юстиції, відділ освіти райдержадміністрації


щорічно2016-2020

-

-

-

-

-

9

 3 метою підвищення професійних знань   майбутніх спеціалістів забезпечити  проходження практики та стажування студентської молоді, яка навчається в юридичних закладах

відділ  організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації, районне управління юстиції

щорічно

-

-

-

-

-

10

Забезпечувати висвітлення  в  місцевих ЗМІ актуальних правових питань,приділивши особливу увагу роз'ясненню відповідних актів законодавства та практики їх застосування.

Залучати до висвітлення правових питань керівників органів виконавчої влади, провідних фахівців - практиків у галузі праварайонне управління юстиції, сектор  з питань внутрішньої політики

райдержадміністрації, редактор районної газети «Чечельницький вісник», радіомовленнящорічно

-

-

-

-

-

11

Продовжувати публікації  у засобах масової інфор­мації з правової тематики на визначених сторінках газет та юридичній рубриці  по районному радіомовленню

районне управління юстиції, редактор районної газети «Чечельницький вісник», радіомовлення

щорічно2016-2020

-

-

-

-

-

12

Для забезпечення віль­ного доступу громадян до джерел правової інформації вжити заходів щодо створення правових інформаційних  центрів на ба­зі районної бібліотеки, громадських приймалень  в органах виконавчої влади,  районної  ради та   поши­рення ліцензійних норма­тивно - правових баз даних для персональних комп'ю­терів

відділ освіти, відділ культури і туризму  райдержадміністрації, спільно з  районним управлінням юстиції 

2016-2020


5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

13

Здійснювати правоосвітню роботу шляхом видання та безкоштовного розповсюдження  органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадським організаціям та іншим державним установам  брошур  з правової тематики

Відділ освіти, відділ культури і туризму спільно з  районним управлінням юстиції

щорічно2016-2020

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0


14

 Забезпечити проведення правоосвітньої роботи се­ред шкільної  молоді шляхом організації та проведення різноманітних правоосвітніх заходів, семінарів,  «круглих столів»

відділ освіти, служба у справах дітей, центр соціальних служб сім’ї дітей та молоді

щорічно2016-2020

-

-

-

-

-

15

В навчальних закладах  забезпечити належну роботу "Скри­ньки правової допомоги" для дітей та батьків, залучивши  до  роботи  працівників управління юстиції,  викладачів предмету «правознавства» та  учнів старших класів, які бажають  навчатися в юридичних  вузах

відділ освіти райдержадміністрації,  районне управ­ління юстиції

Постійно

2016-2020

  рік

-

-

-

-

16

З метою професійної орієнтації молоді забезпечувати проведення олімпіад, конкурсів, вікторин та інших змагань з правових питань

відділ освіти райдержадміністрації

Щорічно

2016 -2020-

-

-

-

-

17

Продовжувати організацію  роботи  при закладах культури правових  гуртків, клубів та активізувати роботу діючих

відділ освіти, відділ культури і туризму райдержадміністрації, районне управлін­ня юстиції

2016 -

2020


-

-

-

-

-

18

  Забезпечити комплектування фондів бібліотек  юридичною літературою та періодичними виданнями правової тематики

Відділ культури і туризму райдержадміністрації  спільно з  районним управлінням юстиції 

2016- 2020

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

19

Проводити вивчення стану право-освітньої та право виховної роботи  в загальноосвітніх навчальних закладах району. Надавати методичну допомогу

відділ освіти  райдержадміністрації, районне управління юстиції

Протягом навчального року

-

-

-

-

-

20

Практикувати організацію соціальних опитувань з питань держави та права, ефективності  правоосвітньої діяльності в районі

сектор з питань внутрішньої політики РДА

щорічно

-

-

-

-

-

21

Забезпечувати роботу громадських приймалень, створених при райдержадміністрації , районному управлінні юстиції,  для надання безоплатної первинної правової до­помоги громадянам району, укомплектувавши їх правовою літературою різних галузей права

 районне управління юстиції 

Щорічно

2016 -20205,0

5,0

5,0

5,0

5,0

22

Запровадити проведен­ня семінарів - нарад з відповідальними працівниками та пра­цівниками юридичних служб органів виконавчої влади і місцевого само­врядування щодо діяльнос­ті правових громадських приймалень

районне управління юстиції

Двічі на рік

-

-

-

-

-

23

Вирішити питання впровадження  прийому громадян, особливо сільського населення за допомогою веб-камер через Skype за місцем поживання, безпосередньо в сільській раді  за визначеним графіком

райдержадміністрація спільно з районним управлінням юстиції та районною радою

2016 –

2017 рік


-

-

-

-

-

24

Сприяти співпраці з громадськими організаціями у проведенні семінарів, «круглих  столів», тренінгів на правову тематику

сектор з питань внутрішньої політики,районне управління юстиції

Постійно

-

-

-

-

-

25

Запровадити на веб-сайтах  місцевих органів виконавчої влади та місцевих органів самоврядування рубрику «Юридичні консультації»,де розміщувати роз’яснення норм діючого законодавства в електронному варіанті  за напрямками роботи установи

райдержадміністрація спільно з районним управлінням юстиції

2016 рік

_

_

_

_

_

26

Запровадити на веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади роботу « віртуальної приймальні», де розміщувати  актуальні відповіді на запитання громадян, направлені  на електронну пошту установи

райдержадміністрація спільно з районним управлінням юстиції

2016

2017 рік


_

-

-

-

-

27

Проводити семінари - навчання для підвищення  рівня правових знань  керівників  районних та міських осередків   політичних партій

сектор з питань внутрішньої політики РДА спільно з  МКМР,районне управління юстиції

Щорічно

2016 –


2020

-

-

-

-

-

28

Забезпечити проведення семінарів-практикумів для відповідальних працівників освіти, служби у справах дітей, центрів у справах сім'ї та молоді з проблем   правової освіти населення

відділ освіти,  служба у справах дітей, центр соціальних служб сім’ї, дітей та молоді

Щорічно

2016 –


2020

-

-

-

-

-

29

3 метою набуття правових знань та навичок їх використання у повсякденному житті, організувати проведення для дітей    заходів до Дня захисту дітей, Дня прийняття Конвенції ООН про права дитини

служба у справах дітей райдержадміністрації

Щорічно у  червні та листопаді місяці

-

-

-

-

-

30

Активізувати поширення педагогічного досвіду з  метою пропаганди нових  технологій навчання, ефективності уроків права та   організації позакласної   правовиховної роботи

відділ освіти райдержадміністрації

постійно

-

-

-

-

-

31

Забезпечувати   організацію   громадського   обговорення проектів нормативно – правових актів з актуальних питань  державотворення

сектор з питань внутрішньої політики райдержадміністрації, районне управління юстиції

постійно

-

-

-

-

-

32

Організовувати вив­чення та поширення інфор­мації про право та інсти­туції Європейського Союзу

сектор з питань внутрішньої політики райдержадміністрації

2016 -2020

-

-

-

-

-

33

Інформувати громадсь­кість щодо проходження формування і реалізацію державної політики у сфері держслужби, підготовки і прийняття проектів законів та інших нормативно - правових актів

сектор правового та кадрового забезпечення РДА,сектор з питань внутрішньої політики райдержадміністрації,районне управління юстиції

2016 –

2020


-

-

-

-

-

                                                                  Всього коштів :

140,0

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

7. Основні заходи щодо реалізації районної Програми правової освіти населення Чечельницького району на 2016 -2020 роки,що потребують фінансування з районного бюджету

п/п


Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Строк

виконанняПрогнозований осяг фінансування, тис.грн

2016

2017

2018

2019

2020

1

 Проводити семінари - практикуми для відповідальних працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо діяльності районної МКМР з правової освіти населення 

районна МКМР з правової освіти населення, райдержадміністрація та районна рада

щорічно

2016-20203,0


3,0


3,0


3,0


3,0

.


2

Для забезпечення віль­ного доступу громадян до джерел правової інформації вжити заходів щодо створення  правових інформаційних  центрів на ба­зі районної бібліотеки, громадських приймалень  в органах виконавчої влади  та  районної  ради та   поши­рення ліцензійних норма­тивно - правових баз даних для персональних комп'ю­терів

відділ освіти,  культури і туризму  райдержадміністрації спільно з  районним управлінням юстиції 

2016-

2020


роки

5,0


5,0


5,0


5,0


5,0


3

Здійснювати правоосвітню роботу шляхом видання та безкоштовного розповсюдження  органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадським організаціями та іншими установами  брошур  з правової тематики

відділ освіти, відділ культури і туризму  спільно з  районним управлінням юстиції

Щорічно

2016-202010,0

10,0

10,0

10,0

10,0

4

 Забезпечити комплектування фондів бібліотек  юридичною літературою, шляхом  здійснення  підписки періодичних видань правової тематики

відділ  культури і туризму райдержадміністрації, спільно з  районним управлінням юстиції 

2016-

2020


5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5

Забезпечити  роботу   громадських приймалень створених при райдержадміністрації , районному управлінні юстиції,  для надання безоплатної первинної правової до­помоги громадянам району, укомплектувавши їх правовою літературою різних галузей права, шляхом  придбання  книг юридичної тематики та інформаційних дисків

райдержадміністрація, районне управління юстиції 

щорічно

2016-


2020

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0
Всього коштів :

140,0

28,0


28,0


28,0


28,0


28,0


Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради Г.М. Лисенко


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка