Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Відділ наукової інформації та бібліографіїСкачати 185.04 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір185.04 Kb.
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека

Відділ наукової інформації та бібліографії

Центр правової інформації

КОРУПЦІЯ:

Проблеми,сутність,боротьба

Бібліографічний покажчик

з фондів ДОУНБ

Станом на 22 лютого 2008 року

Дніпропетровськ2008

Книги


 1. Берестень, Владимир Ильич. Коррупция и ее общественная опасность : Учеб.-метод. пособие / В. И. Берестень. - Минск : РИВШ, 2005. - 166 с.
 1. Биленчук, Петр Дмитриевич. Транснациональная преступность: состояние и трансформация : Учеб. пособ. / Биленчук П.Д., Кофанов А.В., Еркенов С.Е. - К. : Атика, 1999. - 272 с.
 1. Бородин С.В. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью (Проблемы деятельности ООН в области предупреждения преступности и обращения с правонарушителями) / С. В. Бородин, Е. Г. Ляхов. - М. : Международные отношения, 1983. - 198 с.
 1. Гилинский, Яков Ильич. Девиантность, преступность, социальный контроль : Избранные статьи / Яков Ильич Гилинский. - М. : Издательство Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2004. - 320 с.
 1. Голик, Юрий Владимрович. Коррупция как механизм социальной деградации / Ю. В.Голик, В. И.Карасев. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2005. - 327 с.
 1. Дерегуляція економіки як один із шляхів подолання проблеми тіньової економіки і корупції : Матеріали "круглого столу". - К., 1999. - 64 с.
 1. Дьяков Сергей Васильевич. Государственные преступления (против основ конституционного строя и безопасности государства) и государственная преступность / Сергей Васильевич Дьяков. - М. : Норма, 1999. - 307 с.
 1. Законодавство про боротьбу з корупцією. - Харків : Одісей, 2005. - 308 с.
 1. Камлик, Микола. Корупція в Україні / Камлик М., Є. Невмержицький. - К. : Знання, 1998. - 186 с.
 1. Кирпичников, Александр Иосифович. Российская коррупция / Александр Иосифович Кирпичников. - 3-е изд., испр. и доп. - Спб. : Юридический центр Пресс, 2004. - 439 с.
 1. Костенников, Михаил Валерьевич. Предупреждение и пересечение коррупции в системе государственной службы : Учебное пособие / М. В. Костенников, А. В. Куракин. - М. : Щит-М, 2004. - 214 с.
 1. Кривобоков В.А. Коррупция вчера и сегодня / В.А. Кривобоков. - Харьков : Фолио, 2001. - 205 с.
 1. Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію. - К. : Школяр, 1999. - 479 с.
 1. Мілер Вільям та ін. Звичаєва корупція? : Громадяни та уряд у посткомуністичній Європі / В.Мілер, О.Гределанд, Т.Кошечкіна. Пер. з англ. Д. Скляренко ; В.Мілер, О.Гределанд, Т.Кошечкіна. Пер. з англ. Д.Скляренко. - К. : К. І. С., 2004. - 308 с.
 1. Мельник М. І. та ін. Науково - практичний коментар Закону України " Про боротьбу з корупцією " / М. І. та ін. Мельник ; М.І.Мельник, А.І.Редька, М.І.Хавронюк. - К. : Атіка, 2003. - 320 с.
 1. Мельник Микола Іванович. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії / Микола Іванович Мельник. - К. : Атіка, 2001. - 304 с.
 1. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. - М. : Инфра-м, 1996. - 400 с.
 1. Парламент і громадськість : Формула співпраці на прикладі ратифікації Палермської конвенції ООН 2000року. - К., 2005. - 48 с.
 1. Роуз - Аккерман, Сьюзан. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы. / Сьюзан Роуз - Аккерман; Пер. с англ. О.А. Алякринского ; Пер. с англ. О.А. Алякринского. - М. : Логос, 2003. - 356 с.
 1. Роуз-Екерман, Сьюзен. Корупція та урядування : Причини, наслідки та зміни / Сьюзен Роуз-Екерман; Перекл.: С. Кокізюк, Р. Ткачук ; Перекл.: С. Кокізюк, Р. Ткачук. - К. : К.І.С., 2004. - 296 с.
 1. Серьогін, Сергій Михайлович. Державний службовець у відносинах між владою і суспільством : Монографія / С. М.Серьогін. - Дні-ськ : ДРІДУ НАДУ, 2003. - 454 с.
 1. Скрипник, Андрій Васильович. Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вибори) / Андрій Васильович Скрипник. - К. : ЦУЛ, 2002. - 296 с.
 1. Судова практика у справах про адміністративні правопорушення (2003-2005 р.р.) / за заг.ред. : В. Т. Маляренка ; за заг.ред. : В. Т. Маляренка. - К. : Юрисконсульт, 2006. - 498 с.
 1. Тимофеев Лев Михайлович. Институциональная коррупция : Очерк теории / Лев Михайлович Тимофеев. - М. : Российск.госуд.гуманитарный ун-т, 2000. - 365 с. - (Пушкинская библиотека)
 1. Яни П. С. Взяточничество и должностное злоупотребление: уголовная ответственность / П. С. Яни. - М. : ЗАО "Бизнес-школа" Интел- Синтез", 2002. - 120 с.Журнально-газетні статті


 1. Агильдин В.В. (к.ю.н.). К вопросу об определении понятия "коррупция" // Следователь. - 2006. - №2. - C. 49-51. - Библиогр. в конце ст.
 1. Андрєєв П. Поставити заслін проявам корупції в бюджетній сфері: З виступу Головного Контрольно-ревізійного управління П. Андрєєва на засіданні Кабінету Міністрів 22 листопада 2006 року // Урядовий кур'єр. - 2006. - №222(24.11). - C. 6.
 1. Андреев П. Антология коррупции глазами КРУ: Контрольно-ревизионное управление выявило нарушение на астрономические суммы // Кієвській телеграфъ. - 2006. - №47. - C. 8.
 1. Ароян Е. В. Электоральная коррупция в провинциальном городе: (Опыт политико-криминологического исследования электорального поведения) // Следователь. - 2007. - № 4. - C. 46-49.
 1. Баранов С. О. До питання про попередження корупції серед працівників митних органів // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2005. - №4 ( ч.1). - C. 8-11.
 1. Барсукова І. Корупція: спосіб життя чи мислення? // Урядовий кур'єр. - 2007. - № 238(19.12). - C. 20.
 1. Бова А. Корупція у суспільстві, що трансформується // Політичний менеджмент. - 2006. - №3 (дар). - C. 141-152 : бл. - Библиогр. в конце ст.
 1. Богуш Г. И. (к.ю.н.). Концепция Организации Объединенных Наций против коррупции // Вестник МГУ. Право. - 2006. - №3. - C. 22-39. - Библиогр.: с. 22-57.
 1. Бондаренко І. Місце і роль нормативно-правових актів Президента України у правовому забезпеченні боротьби з організованою злочинністю та корупцією // Право України. - 2005. - №4. - C. 54-56.
 1. Борисов В. Громадянське суспільство та питання подолання корупції // Вісник академії правових наук України. - 2005. - №2. - C. 168-173.
 1. Ванцев В. А. (к.ю.н.). Основные этапы развития понятия коррупции // Следователь. - 2006. - № 8. - C. 34-37.
 1. Ващенко О. Корупцію породжують нинішні політичні правила: Розмова з лідером виборчого блоку "Влада народу":[інтерв'ю] // Україна молода. - 2006. - №23(7.02). - C. 4.
 1. Вельд В. Ф. Коррупция - преступление без жертв? // Правда Украины. - 2007. - №24. - C. 10.
 1. Веремко В. Митниця неперебойної сили: Щоб здолати корупцію, уряд зменшує митні збори // Галицькі контракти з додатками . - 2005. - №10. - C. 30-31.
 1. Винокуров С. Боротьба з корупцією в Україні // Прокуратура, людина, держава. - 2005. - №6. - C. 3-6.
 1. Газимзянов Р.Р. Криминологическая характеристика личности коррупционного преступника (на материалах уголовных дел, рассмотренных судами Республики Татарстан в период с 1997 по 2004 гг.) // Следователь. - 2005. - №3. - C. 30-33.
 1. Галкін О. Антикорупційне законодавство потребує кардинальних змін // Прокуратура, людина, держава. - 2005. - №8. - C. 8-12.
 1. Гвоздецький В. (к. філ. н.). Нормативно-правова база щодо протидії корупції в Україні: напрями удосконалення // Право України, 2007. - №2. - C. 105-108. - Библиогр. в конце ст.
 1. Гега П. Пільгове оподаткування як передумова для зловживань та проявів корупції // Право України. - 2005. - №3. - C. 34-39.
 1. Головченко О. М. (к.екон.н.). Корупція як чинник дестабілізації економічної безпеки України // Південноукраїнський правничий часопис. - 2006. - № 4. - C. 248-251. - Библиогр.: 5 джерел.
 1. Голубовська С. Боротьба з корупцією: запитувати про обов'язки, пом'ятаючи про права // Іменем закону. - 2005. - №45. - C. 6-7.
 1. Голубовська С. Корупція : чи можна з нею боротися, не порушуючи законності? // Іменем закону. - 2005. - №44. - C. 6.
 1. Горан В. Україна на шляху до міжнародних стандартів боротьби з корупцією // Прокуратура, людина, держава. - 2005. - №4. - C. 14-17.
 1. Горшенков Г.Г. Антикриминальная безопасность политической системы и коррупция // Следователь. - 2005. - №2. - C. 51-54.
 1. Горшунов И. С. Борьба с коррупционными картелями // Экономика и математические методы. - 2005. - №3. - C. 88-99.
 1. Гришанков И. Борьба с коррупцией: тактика и стратегия // Человек и закон. - 2006. - №8. - C. 4-11.
 1. Громовий В. Етика й корупція по-освітянськи // Директор школи. (Шкільний світ). - 2006. - №5. - C. 3-5 ; Директор школи. (Шкільний світ). - 2006.; №6. - C. 3-5 ; Директор школи. (Шкільний світ). - 2006.; №7. - C. 6-7.
 1. Дарпинянц В. Буржуї круглого столу:Чиновники навчали бізнесменів боротися з корупцією в тендерній галузі // Галицькі контракти з додатками . - 2005. - №17. - C. 34-44.
 1. Дарпинянц В. Буржуї круглого столу: Чиновники навчали бізнесменів боротися з корупцією в тендерній галузі // Галицькі контракти з додатками . - 2005. - №17. - C. 34-44.
 1. Дацюк С. Корупція, яку ми не любимо, або Чи можна зруйнувати корупційну систему в Україні? // Закон і бізнес. - 2005. - №9. - C. 14.
 1. Денисов С.А. Опыт США в борьбе с коррупцией // Человек и закон. - 2006. - №3. - C. 14-21.
 1. Денисова О. В. Проблема коррупции в органах судебной власти Украины // Економіка, фінанси, право. - 2006. - №5. - C. 17-20. - Библиогр. в конце ст.
 1. Длугопольський О. Політична рента і корупція у сфері державного управління: теоретико- методологічний та прикладний аспекти // Вісник Тернопільського державного економічного університету. - 2007. - № 2. - C. 46-56 : табл, рис.
 1. Дмитриева Е. Медицина взяток и отказов // Следователь. - 2007. - № 7. - C. 44-50.
 1. Дмитрук С. Відповідальність за корупційні діяння // Податковий банківський митний консультант. - 2006. - №14. - C. 2. - Библиогр. в конце ст.
 1. Долгова А.И. (д.ю.н.). Организованная преступность, терроризм и коррупция: тенденции и совершенствование борьбы с ними // Прокурорская и следственная практика. - 2005. - №3/4. - C. 162-187.
 1. Домбругова А. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з корупцією // Юридичний вісник України. - 2007. - №2. - C. 12.
 1. Домбругова А. Хабарництво як "класичний" корупційний злочин: види та відповідальність // Юридичний вісник України. - 2006. - №41. - C. 9.
 1. Драган О. Додержання Закону "Про боротьбу з корупцією" // Вісник прокуратури. - 2007. - № 5. - C. 14-19.

Відповідно до закону України від 5 жовтня 1995 р. "Про боротьбу з корупцією" та наказу Генерального прокурора України від 7 травня 2004 р. №1-гн "Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законодавства у сфері боротьби з корупцією" органи прокуратури України приділяти постійну увагу наглядовій діяльності щодо вивлення, запобігання та протидії корупції.


 1. Драган О. Нагляд за додержанням і застосуванням законів у сфері боротьби з корупцією // Вісник прокуратури. - 2006. - №2. - C. 44-49.
 1. Дульський О. (к.ю.н.). Про причини незадовільної боротьби з корупцією // Вісник прокуратури. - 2007. - № 10. - C. 41-50.
 1. Жуховицкий Л. Сладкая бессонница чиновника: (чиновники и взяточничество) // Нева. - 2006. - №6. - C. 196-200.
 1. Залесский В. Борьбе с коррупцией посвящается // Главбух. - 2005. - №1.5. - C. 47-49.
 1. Кабанов П.А. Организационно-управленческие факторы, детерминирующие политическую коррупцию в современном российском обществе // Следователь. - 2005. - №3. - C. 38-41.
 1. Кальман О. Правове забезпечення запобігання та протидії корупції в Україні // Прокуратура, людина, держава. - 2005. - №5. - C. 38-42.
 1. Камынин И. Международное законодательство о борьбе с коррупцией и нормы УК РФ // Законность., 2005. - №11. - C. 12-17.
 1. Кармазіна М. С. Первісний гріх президентів (Грані політичної корупції в Україні. 1991-2004 рр.) // Наукові записки: політичні науки. - 2005. - №45. - C. 43-49.
 1. Карпов Н. Особливості сучасної організованої злочинності // Юридична Україна. - 2006. - №6. - C. 72-79. - Библиогр. в конце ст.
 1. Киренко С. Г. (к.ю.н.). Проблеми боротьби з організованою злочинністю та корупцією в Україні // Юриспруденція: теорія і практика. - 2007. - № 7. - C. 26-36. - Библиогр. в конце ст.
 1. Киселева Ю. Борьба с коррупцией "бывших" и "нынешних" // Украинские+Одесские деловые новости. - 2005. - №18. - C. 6.
 1. Клочков В. Корупція: причини зростання та шляхи подолання // Юридична газета. - 2005. - №13. - C. 4.
 1. Клочков В. Прокурорські заходи щодо підвищення ефективності боротьби з корупцією // Міліція України. - 2006. - №1. - C. 25.
 1. Клочков В. Суть та заходи боротьби з корупцією // Прокуратура, людина, держава. - 2005. - №7. - C. 88-94.
 1. Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 года : законы и законодательные акты // Московский журнал международного права. Научно-теоретический и информационно-практический журнал/ Соучредители: Моск. гос. Ин-т междунар. отн., МИД РФ, междунар. неправительств. объед. "Союз юристов", Изд. "Междунар. отношения", КБ "Фаворит". - 2006. - №3. - C. 218-282.
 1. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Совет Европы, серия Европейских договоров №173, Страсбург, 24 января 1999 года) // Следователь. - 2007. - № 8. - C. 4-13.
 1. Контроль за використанням державного майна і фінансових ресурсів – надійний заслін проявам корупції в бюджетній сфері // Фінансовий контроль. - 2006. - №6. - C. 3-4.
 1. Корніч С. Щодо Національної служби розслідувань: До питання про створення в Україні самостійної служби по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю - Національної служби розслідувань // Вісник прокуратури. - 2006. - №7. - C. 60-65.
 1. Корнякова Т. Від корупції страждає бюджет: З виступу Генерального прокурора України Т. Корнякової на засіданні Кабінету Міністрів 22 листопада 2006 р. // Урядовий кур'єр. - 2006. - №223(25.11). - C. 5.
 1. Корнякова Т. Вони не думали, що мають бути покарані: (Виступ на засіданні КМУ "О состоянии финансово-бюджетнойдисциплины и мероприятиях по усилению борьбы с коррупцией") // 2000. - 2006. - №47. - C. 6.
 1. Коррупция в России как болезнь и теневой рынок // Власть. - 2005. - №9. - C. 51-64.
 1. Коррупция приобрела новое качество : (Доклад Национального антикоррупционного комитета) // Следователь. - 2006. - №10. - C. 40-44.
 1. Коруля І. В. Суспільна сутність корупції // Митна справа. - 2007. - № 4. - C. 56-62. - Библиогр. в конце ст.
 1. Коруля І.В. Соціально-політична сутність корупції в сучасних умовах // Митна справа. - 2007. - № 3. - C. 35-40. - Библиогр. в конце ст.
 1. Корупція та організована злочинність-реальна загроза національній безпеці // Універсум. - 2005. - №7/10. - C. 4-6.
 1. Корупція шкодить моральним засадам нації, іміджу нашої держави: (Актуальне інтерв'ю з Василем Дурдинцем) // Іменем закону. - 2005. - №47/48. - C. 3.
 1. Куліш А. Досвід боротьби з корупцією в поліції Великої Британії // Право України. - 2005. - №12. - C. 141-145. - Библиогр. в конце ст.
 1. Кулаковский Р. Сучасні проблеми боротьби з організованою злочинністю та корупцією // Юридичний журнал. - 2005. - N6. - C. 96-97.
 1. Куракин А.В. Международные, европейские и национальные аспекты борьбы с коррупцией в системе государственной службы РФ // Право и политика. - 2005. - №8. - C. 53-60.
 1. Лабардані Р. Революція менталітету // Антикорупція. - 2005. - N1/2. - C. 6.
 1. Лощина М. Чорно-помаранчеві: Корупція – прокляття бідних, проблема багатих країн // Українська газета. - 2005. - №41. - C. 12.
 1. Мірошник Ю. П. (к.ю.н.). Корупція в Україні: погляд із-за кордону // Південноукраїнський правничий часопис. - 2007. - № 1. - C. 12-15. - Библиогр. в конце ст.
 1. Мірошник Ю. (к.ю.н.). Аналіз стану боротьби з корупцією та окремі пропозиції, що сприятимуть її подоланню // Вісник прокуратури. - 2007. - № 10. - C. 51-57. - Библиогр. в конце ст.
 1. Мазур І. Корупція як інститут тіньової економіки // Економіка України. - 2005. - №8. - C. 68-74.
 1. Макаренко Г. Засіб від корупції, або Прозорість влади як передумова чистоти її рук // Юридичний вісник України. - 2006. - №31. - C. 6-7.
 1. Макаренко Г. Не давай і не бери, або ліки від корупції // Юридичний вісник України. - 2005. - №49. - C. 1,5.
 1. Малякин Е. Образование: легализованная коррупция // Следователь. - 2007. - № 8. - C. 33-36.
 1. Маматюк Ю. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією - елемент стратегії держави // Вісник Київського Нац. ун-та ім. Т.Г. Шевченка. Юридичні науки. - 2006. - № 72/73. - C. 62-64. - Библиогр. в конце ст.
 1. Марущак А. Боротьба з корупцією в Україні у сфері доступу громадян до інформації // Персонал. - 2007. - № 11/12. - C. 104-107.
 1. Марущак А. Відповідальність за правопорушення у сфері доступу громадян до інформації в контексті боротьби з корупцією в Україні // Судоустрій і судочинство в Україні. - 2007. - № 1. - C. 88-92.
 1. Медведько О. Захист від злоинності та корупції - державний пріоритет // Урядовий кур'єр. - 2007. - № 175(25.09). - C. 5.
 1. Мирошниченко А. М. Приватизация и коррупция. Имущественные последствия // Следователь. - 2007. - № 8. - C. 37-41.
 1. Митрохин В. К. Вопросы противодействия коррупции в рамках национальной безопасности // Безопасность бизнеса. - 2005. - №3. - C. 43-47.
 1. Михайленко О. (д-р ю. н.). Про подолання корупції в Україні // Вісник прокуратури. - 2007. - № 10. - C. 57-62. 1. Невмержицький Є. Корупція як економічне явище // Вісник прокуратури. - 2007. - № 11. - C. 10-20. - Библиогр. в конце ст.
 1. Невмержицький Є. (к. політ. н.). Міжнародний досвід протидії корупції // Вісник Академії прокуратури України. - 2007. - № 2. - C. 64-73.
 1. Носік В.В. Правові і законодавчі аспекти протидії корупції у сфері земельних відносин в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2005. - №8. - C. 26-32.
 1. Нуруллаєв І. Правова природа рекомендацій міжнародних контрольних органів (на прикладі Групи держав проти корупції) // Юридична Україна. - 2007. - № 11. - C. 76-80. - Библиогр. в конце ст.
 1. Одінцова О. Цивільний лобізм як форма боротьби з корупцією // Право України, 2006. - №6. - C. 110-114. - Библиогр. в конце ст.
 1. Оскар Ариас Санчес Анализ коррупции в различных странах // Следователь. - 2006. - №10. - C. 55-58.
 1. Основным инструментом давления на власть со стороны теневой экономики является коррупция (материал подготовлен МОД "Против коррупции") // Следователь. - 2007. - № 4. - C. 50-56.
 1. Панфилова Е. Противодействие коррупции: в поисках эффективного // Человек и закон. - 2006. - №7. - C. 26-32.
 1. Панченко П. Коррупция в образовательных учреждениях: составы преступлений и соотношение с преступными деяниями // Уголовное право. - 2005. - №2. - C. 52-55.
 1. Пилипчук П. Проблема корупції в судах перебільшена // Дело. - 2006. - №58(3.04). - C. 6.
 1. Предборський В. А. Корупція як системне явище в механізмі тіньового розвитку соціально- економічних процесів // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - №2. - C. 23-27.
 1. Про Концепцію подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності": Указ Президента України №742/2006 // Урядовий кур'єр. - 2006. - №175(20.09). - C. 11-12.
 1. Программа Комитета по борьбе с коррупцией // Следователь. - 2006. - №11. - C. 33-36.
 1. Прокопович Н. Подолання корупції - запорука зростання авторитету країни у світі // Голос України. - 2007. - №76(28.04). - C. 4.
 1. Рябенко В. Позитивні тенденції у протидії організованій злочинності і корупції // Вісник прокуратури. - 2006. - №12. - C. 12-14.
 1. Рябошапка Р. Корупції - законодавчий бій! // Юридична газета. - 2007. - № 26. - C. 14.
 1. Сахно А. Тендеры без взяток. Миссия выполнима. // Финансовые рынки и ценные бумаги. - 2005. - №14. - C. 14-16.
 1. Сахно Ю. Корупція непереможна? // Юридичний вісник України. - 2006. - №12. - C. 1,7.
 1. Свиридов Б. Недосконале законодавство - шлях корупції // Юридична газета. - 2005. - №23. - C. 7.
 1. Симоненко В. Коррупция - это реальная угроза безопасности державы // День. Всеукраинская общественно-политическая газета. - 2006. - №166(30.09). - C. 5.
 1. Скворцов Н. Коррупция: истоки и механизм функционирования // Антикризисный менеджмент. - 2006. - №3. - C. 15-24.
 1. Скорик М. Корупція нагадує ракову пухлину // Голос України. - 2005. - №217(16.11). - C. 12.
 1. Смирнов А. Судье на мыло : (Коррупция в украинских судах) // Корресподент. - 2006. - №45. - C. 34-36.
 1. Солодов В.В. E-Government и борьба с коррупцией // Вестник МУ.Сер.21 Управление (государство и общество). - 2006. - N1. - C. 47-69.
 1. Стоянов М. Закон України "Про боротьбу з корупцією" // Вісник прокуратури. - 2006. - №12. - C. 15-18.
 1. Стріха М. Українська арена: собаче й людське: Циркова галузь в Україні просякнута корупцією, дилетанством і блюзнірством // Україна молода. - 2006. - №149(16.08). - C. 9.
 1. Ткач В. Дотримання вимог антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади України // Вісник державної служби України. - 2007. - № 3. - C. 6-16 : с., діаграми. - Библиогр. в конце ст.
 1. Ткач В. Корупція серед державних службовців: реалії, шляхи подолання // Вісник державної служби України. - 2004. - Ст.4. - C. 15-19.
 1. Ткаченко О. В. Корупція в органах внутрішніх справ як фактор порушення прав людини // Держава і право. - 2006. - № 3(33). - C. 482-487. - Библиогр. в конце ст.
 1. Тодика О. (к.ю.н.). Політична корупція у сфері здійснення народовладдя // Вісник академії правових наук України. - 2005. - №4. - C. 86-93.
 1. Трошин Л. Л. Борьба с коррупцией: системная задача // Следователь. - 2007. - № 2. - C. 56-64.
 1. Фирсов А. Что это за явление - коррупция // Следователь. - 2006. - №11. - C. 29-32.
 1. Француз А. Правові аспекти боротьби з корупцією у контексті становлення політичної системи сучасної України // Юридична Україна. - 2005. - №4. - C. 14-19.
 1. Франчук С. Бути чи не бути: (Відповідальність юридичних осіб за корупційні правопорушення) // Юридична газета. - 2008. - № 1/2. - C. 17.
 1. Хейнеман П. С. Освіта і корупція // Управління освітою. - 2005. - №17. - C. 4-5.
 1. Цагикян С.Ш. (проф.). О необходимости специализированного государственного органа по борьбе с коррупцией в Армении // Российский следователь. - 2005. - №10. - C. 46-48.
 1. Черкесова А. А Взяточничество и коррупция: Вопросы раскрытия и расследования // Российский следователь. - 2005. - №8. - C. 10-12.
 1. Шинальський О. Антикорупційний форум в Україні // Голос України. - 2008. - № 14(25.01). - C. 4.
 1. Щегорцов В. А. (Д-р фил. н., канд. юрид.н., академик РАПО. Профессор). Национальная безопасность и коррупция // Машиностроитель. - 2006. - №2. - C. 2-8.
 1. Юлдашев А. Доступ к суду: как преодолеть "телефонное право" и судебную коррупцию // Персонал., 2005. - №12. - C. 70-77.
 1. Юхно А. О. Правові і практичні засади організації запобігання і протидії корупції і організованій злочинності в Україні // Південноукраїнський правничий часопис. - 2006. - № 4. - C. 24-28. - Библиогр. в конце ст.

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека

Відділ наукової інформації і бібліографії

Центр правової інформації

тел.: (8-0562) 426775

E-mail: bibliograf@libr.dp.uahttp: www.libr.dp.ua
Упорядник: Н.П.Гордійчук


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка