Дидактичне забезпечення варіативногоСкачати 184.11 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір184.11 Kb.

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРІАТИВНОГО


КОМПОНЕНТА ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

У СТАРШІЙ ШКОЛІ
Реєстраційний номер: 011U003128. Роки виконання: 2014–2016 рр.

Науковий керівник: В. Г. Редько, к. пед. н., с. н. с., доц., завідувач відділу навчання іноземних мов.
ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 • визначено й обґрунтовано науково-теоретичні засади конструювання змісту навчальних посібників елективних курсів для учнів старшої школи з англійської, німецької, іспанської та французької мов; дидактико-методологічні засади добору та структурування текстів у змісті елективних курсів; систему дотекстових та післятекстових вправ і завдань у змісті елективних курсів;

 • проаналізовано зміст навчального матеріалу з програмного курсу англійської, німецької, іспанської та французької мов для старшої школи (10–11 кл.) з метою уникнення його повторення у змісті навчальних посібників елективних курсів;

 • визначено комплекс навчальних дій, якими мають оволодіти учні під час набуття досвіду комунікативної взаємодії відповідно до особливостей змісту елективних курсів; перелік навчальних стратегій, якими повинні вміти самостійно керуватися старшокласники для досягнення ефективної організації своєї навчальної діяльності та її раціоналізації у процесі оволодіння профільно зорієнтованим іншомовним спілкуванням; види і форми навчальної діяльності, які характерні процесу реальної комунікації в різних соціальних умовах мовленнєвої взаємодії відповідно до особливостей змісту елективних курсів;

 • проведено анкетування вчителів іноземних мов шести областей України щодо якості змістового наповнення окремих тематичних модулів навчальних посібників елективних курсів;

 • розроблено й обґрунтовано принципи добору навчальних матеріалів до змісту навчальних посібників елективних курсів; систему вправ і завдань із метою оволодіння змістом навчальних посібників елективних курсів; зміст і структуру шести елективних курсів; структуру тематичних модулів навчальних посібників елективних курсів;

 • здійснено добір навчальних матеріалів (текстів для читання, системи вправ і завдань, ілюстративних матеріалів, позатекстових матеріалів) до шести навчальних посібників елективних курсів для учнів старшої школи; методичну організацію дібраних матеріалів у змісті навчальних посібників елективних курсів;

 • складено список навчально-мовленнєвих ситуацій як засобів навчання, що орієнтують учнів на дотримання відповідної комунікативної поведінки під час спілкування в різних соціально-комунікативних умовах відповідно до змісту елективного курсу;

 • окреслено оптимальний обсяг тематичної інформації та ефективних видів і форм діяльності для навчання учнів спілкування у формі діалогу культур;

 • визначено й охарактеризовано педагогічні технології оволодіння змістом запланованих елективних курсів (навчання у співпраці, проектна діяльність, ситуативне спрямування навчання тощо);

 • апробовано окремі тематичні модулі навчальних посібників елективних курсів у старших класах експериментальних навчальних закладів відділу;

 • підготовлено й опубліковано Концепцію навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для 10–11 класів профільної школи і Навчальну програму елективних курсів з іноземних мов для старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів.


ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЗМІСТУ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКІВ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

В. Г. Редько, к. пед. н.
Наразі, очевидно, ні в кого не викликає сумніву, що найбільш раціональною системою підручників з іноземних мов є та, яка сконструйована одним автором або одним авторським колективом. За таких умов зміст навчання, репрезентований у такій навчальній літературі, створюється на засадах єдиної концепції, яка відображає позицію автора/авторів щодо різноманітних проблем підручникотворення. Серед них, на наш погляд, найважливішими можна вважати принципи побудови змісту підручника. Відповідно до сучасних тенденцій розвитку шкільної іншомовної освіти нами визначено такі з них:

1) взаємопов’язаного навчання іноземної мови і культури;

2) паралельного і взаємопов’язаного навчання усного (говоріння, аудіювання) і писемного (читання, письма) мовлення;

3) комплексного виконання комунікативної, виховної, розвивальної, освітньої цілей навчання іншомовного спілкування;

4) індивідуалізації та диференціації навчання;

5) відповідності навчальних матеріалів актуальному розвитку педагогічної, психологічної, методичної наук; 1. доступності навчального змісту;

 2. забезпечення міжпредметних зв’язків, зокрема з рідною мовою;

 3. автентичності текстових навчальних матеріалів;

 4. наступності змісту навчання як у структурних компонентах кожного підручника, так і в усій серії підручників за роками навчання;

 5. варіативності змісту підручників, що дає вчителеві можливість, за потреби, видозмінювати та адаптувати його до наявних умов навчання;

 6. відповідності навчальних матеріалів віковим особливостям учнів;

 7. типовості засобів навчання (типів і видів вправ та завдань, формату правил-інструкцій, обсягу структурних компонентів), їх уніфікація для всієї серії підручників;

 8. достатності обсягу мовного і тематичного інформаційного матеріалу для виконання вимог навчальної програми та забезпечення іншомовних комунікативних міжкультурних намірів учнів.

Зазначені вище принципи можуть бути адаптивними для використання авторами/авторськими колективами під час конструювання змісту шкільних підручників з англійської, іспанської, німецької, французької мов.
Навчальний посібник елективного курсу

«Моя Франція» як засіб профільного навчання іноземної мови учнів старшої школи

Є. В. Долинський, к. пед. н.
У зв’язку з поглибленням і розширенням міжнародних зв’язків України, вступом нашої країни до міжнародної організації Франкофонії зростає потреба в підручниках і посібниках французької мови нового типу.

Реалізація змісту елективного курсу «Моя Франція» у профільній школі забезпечується відповідно до Концепції навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів 10–11 класів профільної школи, а також Навчальної програми елективних курсів з іноземних мов для старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів, які були розроблені колективом наукових співробітників відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України в межах виконання планової теми прикладного характеру «Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій школі» (2014–2016 рр.) та рекомендовані Науково-методичною радою з питань освіти МОН України для використання в навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу. Таким чином, практична цінність видання забезпечується попереднім опрацюванням відповідної теоретичної бази.Тематику навчального посібника елективного курсу із французької мови «Моя Франція» було визначено на основі результатів анкетування старшокласників і вчителів іноземних мов восьми регіонів України.

Метою створення зазначеного посібника є сприяння подальшому розвитку в учнів іншомовної комунікативної компетентності засобами змісту елективного курсу. Особлива увага приділяється поглибленню практичних навичок володіння французькою мовою на основі найбільш частотної граматики і соціально-політичної та побутової лексики. Застосування принципу частотності матеріалу поєднано з презентацією сучасного життя Франції, її побутових, політичних і соціальних реалій.

Головну увагу приділено соціально-політичній лексиці, що посідає в посібнику чільне місце. Це дає змогу ознайомити учнів із найважливішими стилістичними особливостями публіцистики, виробити навички роботи з газетними матеріалами, сприймання радіо- та телеінформації, усної розмовної мови на соціальні та політичні теми.

Навчальний посібник складається із 12-ти тем, що містять оригінальні французькі тексти, лексичні та розмовні вправи, тестові завдання. Кожна із 12-ти тем умовно розподілена на 3 підтеми. Лексичне наповнення текстів дає змогу вести бесіди на соціально-політичні теми, а також систематизувати і поглибити знання загальної лексики, що була засвоєна учнями на початковому етапі навчання.

Письмові вправи сприяють набуванню і поглибленню учнями навичок письма й орфографії. Вправи на переклад розраховані на перевірку знань і навичок учнів.
Робота з навчальним текстом у змісті

елективного курсу «Англійська мова для

ділового спілкування»

О. С. Пасічник, к. пед. н.
Переважна більшість підручників із гуманітарних предметів будується на текстоцентричній основі. Посилення варіативної складової та запровадження елективних курсів у старшій школі актуалізує проблему профорієнтаційної спрямованості змісту навчання, а відповідно й адаптації текстового компонента до цілей конкретного курсу. Характерними ознаками навчальних текстів у змісті посібника «Англійська мова для ділового спілкування» є їх поліфункціональність, тобто здатність зберігати інформацію, культурні коди, слугувати носієм професійних знань, здійснювати мотиваційний вплив на того, хто навчається, а також сприяти розвитку творчих якостей учнів через систему дотекстових і післятекстових вправ і завдань. У процесі вивчення курсу навчальний текст є не лише джерелом нової інформації, але й слугує основою для стимулювання комунікативної діяльності тих, хто навчається.

Для того, щоб текстовий компонент повною мірою виконував дидактичні функції, у навчальній книзі розроблено методичний апарат, який готує учнів до сприймання нового матеріалу та створює достатні умови для тренування мовного і мовленнєвого матеріалу, презентованого в текстах. Відповідно до концепції посібника, робота з текстом передбачає такі етапи: дотекстовий, текстовий і післятекстовий.

Перший етап готує учнів до сприйняття та критичного осмислення змісту тексту. Здебільшого з цією метою їм пропонуються завдання у формі «запитання-відповідь», які характеризуються такими ознаками: 1) запитання викликають зацікавлене ставлення учня та концентрують його увагу на певній проблемі; 2) значною мірою ґрунтуються на відомих учням знаннях і вміннях, а також містять суперечність між відомим і пошуковим, тобто проблему; 3) містять пізнавальну новизну та елементи труднощів під час вирішення проблеми.

Після виконання цих завдань учні розпочинають безпосередню роботу з текстом. Читання є одним із основних способів отримання інформації. Проте різні види текстів (реклама, діловий лист, газетна стаття тощо) передбачають різний ступінь деталізації та розуміння їх змісту. З цією метою у змісті елективного курсу реалізовано такі стратегії роботи з текстом: проглядове, ознайомлювальне, пошукове та вивчаюче читання (згідно з С. К. Фоломкіною).

Залежно від того, який вид читання є домінувальним для того чи іншого тексту, визначаються особливості діяльності учнів на післятекстовому етапі. Здебільшого опрацьовані тексти слугують основою для розвитку усного мовлення та письма. Зокрема, старшокласники мають конструювати власні висловлювання у зв’язку з прочитаним, що стимулює дії, аналогічні чи протилежні до описаних у тексті, і є проявом регулятивної функції навчального тексту. Також зміст текстів є основою для проведення самостійної пошукової діяльності.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ»

Т. К. Полонська, к. пед. н.
Доцільність створення навчального посібника як основного засобу оволодіння змістом елективного курсу «Культура і мистецтво Великої Британії» обумовлюється потребою розвитку в учнів 10–11-х класів профільної школи пізнавального інтересу до культури країни, мова якої вивчається, посилення в них мотивації до вивчення англійської мови, розширення їхнього загальнокультурного кругозору. Курс покликаний через знайомство з культурою і мистецтвом Великої Британії сприяти формуванню сучасного соціокультурного портрета країни, підвищенню культурного рівня старшокласників, удосконаленню їхніх іншомовних навичок і вмінь.

Зміст навчального посібника має поглибити і розширити зміст базового підручника з англійської мови із зазначеної проблематики; забезпечити досягнення учнями старших класів освітнього рівня, адекватного суспільним запитам і потребам самих школярів; ефективніше сприяти формуванню їхніх ключових і предметних компетентностей; посилити соціокультурний контекст змісту навчання іноземної мови за умови оновлення не лише змісту навчання елективного курсу, а також його методів і форм.

Мета створення навчального посібника «Культура і мистецтво Великої Британії» полягає у сприянні подальшому розвиткові всіх компонентів іншомовної комунікативної компетентності старшокласників, зокрема соціокультурної, на основі вивчення та аналізу інформації з різних джерел про країни Великої Британії в зіставленні з українськими реаліями.

Для досягнення зазначеної мети передбачається реалізувати такі завдання: 1) розширити та поглибити лінгвокраїнознавчі знання учнів, які обрали іноземну мову профільним предметом, у галузі культури і мистецтва Великої Британії; 2) охарактеризувати традиції та звичаї культурно-історичного життя Великої Британії порівняно з українськими реаліями; 3) поглибити у школярів уміння й навички комунікативної компетентності; 4) сприяти задоволенню пізнавальних інтересів старшокласників у країнознавчому і культурознавчому пізнанні світу та комунікативних потреб у міжкультурному спілкуванні; 5) розвивати білінгвальні вміння учнів представляти культуру своєї країни в англомовному середовищі.Навчальний посібник елективного курсу «Культура і мистецтво Великої Британії» складається з десяти тематичних модулів, а кожен модуль містить від трьох до п’яти підтем, які охоплюють різні аспекти культурного і мистецького життя британців. Наприклад, тематичний модуль «Життя британської молоді» складається з чотирьох підтем: «Портрет сучасної британської молоді», «Молодіжні організації Британії та їх роль», «Сучасні молодіжні субкультури», «Проблеми британської молоді». Загальний обсяг елективного курсу становить 144 години на два роки навчання, тобто по 72 години в 10-х і 11-х класах із періодичністю занять – двічі на тиждень.
ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ

«НІМЕЦЬКОМОВНІ КРАЇНИ» ДЛЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПОСІБНИКУ

Н. П. Басай
Елективний курс «Німецькомовні країни» призначено для учнів 1011-х класів профільної школи, які бажають розширити свої знання про країни, мову яких вивчають. Він не дублює змісту Державного стандарту в галузі іноземних мов і чинну навчальну програму. Курс дозволяє розширити знання старшокласників про культуру, історію, реалії та традиції країн, мова яких вивчається, долучає їх до діалогу культур, допомагає усвідомити роль рідної мови і культури порівняно з культурою інших народів.

Мета елективного курсу полягає в подальшому розвитку іншомовної комунікативної компетентності в усіх її складниках: мовному, мовленнєвому, соціокультурному, загальнонавчальному шляхом залучення учнів до культури народів – носіїв німецької мови. Для досягнення поставленої мети потрібна реалізація таких завдань: а) збагачення старшокласників знаннями про історико-культурний розвиток німецькомовних країн, історичну пам’ять і культурний спадок їхніх народів, спосіб життя в сучасному німецькомовному суспільстві; б) розширення загальнокультурного кругозору учнів у сфері країнознавства; в) розвиток уміння співставляти рідну і німецькомовні культури німецькою мовою та білінгвальних умінь представляти свою країну в німецькомовному середовищі; г) сприяння актуалізації міжпредметних знань і вмінь під час вивчення елективного курсу; ґ) розвиток умінь орієнтуватися в повсякденному мовному оточенні та здобувати інформацію з різних джерел; д) виховання культури інтелектуальної праці, толерантного ставлення до інших народів і культур; е) збагачення уявлень учнів про етику спілкування в німецькомовному середовищі з носіями мови; є) розвиток уміння використовувати німецьку мову як засіб навчання і самоосвіти під час вивчення інших культур.

Зміст елективного курсу «Німецькомовні країни» реалізується у відповідному навчальному посібнику, що складатиметься з дев’яти тематичних модулів (розділів), кожен з яких міститиме декілька підтем. Тематику представлено таким чином, щоб викликати інтерес старшокласників до подальшого вивчення німецької мови, оскільки тут враховано передбачувані профільні інтереси майбутніх філологів, педагогів, істориків, географів, політологів, економістів, соціологів, дослідників тощо. Кожен тематичний модуль (розділ) включає тексти з певної тематики, новий лексичний і граматичний матеріал, вправи на закріплення мовного та мовленнєвого матеріалу, на контроль розуміння прочитаного або прослуханого, креативні завдання, проектні роботи.
КОМПЕТЕНТНІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ КОМПЛЕКСІВ ВПРАВ І ЗАВДАНЬ У ЗМІСТІ НАВЧАЛЬНОГО

ПОСІБНИКА ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ «ЗАВІТАЙТЕ ДО УКРАЇНИ»

І. В. Алєксєєнко
З позицій компетентнісного підходу до навчання іноземної мови систему обов’язкового формування знань, умінь та навичок замінено переліком компетентностей (загальних і предметних). Відповідно, метою навчання іноземної мови у профільній школі є формування комунікативної іншомовної компетентності. Виокремлено істотні для цього підходу положення: компетентність – це діяльнісна категорія, що виявляється лише в певній діяльності; бути компетентним означає бути здатним мобілізувати отримані знання, уміння та навички, а також досвід їх використання в тій або іншій ситуації; значну роль у прояві компетентності виконує конкретна ситуація: людина може проявити (або не проявити) свою компетентність у ній; компетентність може виявлятися тільки за умови особистісної зацікавленості людини в певному виді діяльності. Забезпечення механізмів навчання іноземних мов відповідно до цих положень має діяльнісний характер, сутність якого реалізується через «діяльнісні» завдання і вправи.

Навчальний посібник елективного курсу «Завітайте до України» має модульну структуру, де кожний тематичний модуль розподілено на окремі підтеми, що містять комплекси вправ і завдань для оволодіння різноманітними компетентностями усного та писемного іншомовного мовлення (READING, WRITING, SPEAKING, LISTENING). У зв’язку з цим йдеться про декілька комплексів вправ і завдань у межах одного тематичного модуля. Відповідний рівень взаємодії вправ і завдань у кожному комплексі, за умови дотримання принципів доступності та наступності, може забезпечити саме таку систему дій, яка спрямує процес навчання на досягнення освітніх цілей на тому чи іншому етапі оволодівання змістом посібника. Процес засвоєння навчального матеріалу посібника складається з трьох етапів, на яких відбувається сприймання навчального матеріалу посібника та усвідомлення дій, пов’язаних з його оформленням (етап орієнтування); тренування у вмотивованому використанні навчального матеріалу в усному і писемному мовленні в межах індивідуальної, парної та групової форм роботи (етап виконання операцій і дій); аналіз і рефлексія здійсненої навчальної діяльності (етап контролю). Саме тому комплекси вправ і завдань навчального посібника ми розглядаємо як певну програму виконання операцій і дій вчителя й учнів, реалізація якої сприятиме успішному досягненню освітньої мети вивчення елективного курсу та слугуватиме показником якості навчання та рівня навченості старшокласників.

Нами презентуються операційні, вибіркові, планувальні, класифікувальні вправи, а також завдання стимулювального типу та мотивувального рівня. Вони охоплюють увесь компетентнісно-діяльнісний процес навчання іноземної мови у профільній школі та можуть використовуватись у різній послідовності, ураховуючи цілі навчання, вікові особливості, навчальний досвід і комунікативні потреби учнів.  
ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ ЗМІСТУ ЕЛЕКТИВНИХ КУРСІВ З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ

О. В. Басай
На сучасному етапі розвитку світової спільноти, етапі глобалізації та інтенсифікації контактів між людьми, народами й цивілізаціями особливого значення набуває міжкультурна комунікація. Процеси інтеграції України в європейське та світове товариство, сучасні соціально-економічні умови розвитку суспільства висувають усе вищі вимоги до формування багатомовної особистості, яка володіє міжкультурною компетентністю і поєднує в собі цінності рідної та іншомовної культур. Такий стан розвитку життєдіяльності сучасної світової спільноти спонукає дещо переглянути зміст навчання іноземної мови в середній школі, адаптувавши його до потреб сьогодення.

Елективні курси доповнюють зміст профілю підготовки випускників школи і компенсують обмежені можливості базового курсу іноземної мови.

Однією з цілей створення навчального посібника елективного курсу «Країнознавство: Іспанія і Латинська Америка» (автори – В. Г. Редько, О. В. Басай) є формування в учнів старшої школи міжкультурної компетентності засобами змісту курсу. Тематика, мовні та мовленнєві засоби, тексти для читання, позатекстові матеріали, система вправ і завдань, використані в посібнику, зумовлені комунікативними намірами та інтересами старшокласників, їхніми віковими можливостями. Вони спрямовані на забезпечення процесу навчання як своєрідної моделі організації спілкування у формі діалогу культур.

Наведемо приклади з першого розділу навчального посібника «España en el mapa geogrбfico del mundo» («Іспанія на географічній карті світу»), який охоплює аспекти географічного положення країни, її адміністративного та політичного устрою. Пропонуються такі тексти: España y sus autonomнas, Nacimiento de la democracia, Algunas etapas de la historia. Так, у тексті España y sus autonomнas учні знайомляться з адміністративним устроєм країни. Після тексту подано такі вправи: «Допишіть пропущені слова або словосполучення»; «Знайдіть у тексті інформацію, яка пов’язана з поданими словами і словосполученнями»; «Порівняйте адміністративний устрій Іспанії та України, знайдіть схожі та відмінні риси і обґрунтуйте свою думку»; Поясніть, чому однією з рис Іспанії є багатомовність, і порівняйте із ситуацією в Україні» тощо. Такі вправи, на нашу думку, сприяють подальшому розвиткові в учнів навичок спілкування, сприяють засвоєнню автентичних мовленнєвих кліше і загальновживаних виразів, що в цілому сприяє до розвитку лінгвістичного мислення і розширення меж свого власного світу.

У тексті Nacimiento de la democracia учні знайомляться з політичним устроєм Іспанії в історичному аспекті. Вправи і завдання до нього спрямовані на те, щоб викликати позитивні емоції, захоплення і цікавість, а також сприяти ідентифікації та спонукати до самостійного креативного процесу: «Завершіть речення»; «Напишіть коментар за текстом щодо політичного устрою Іспанії»; «Поясніть за допомогою поданих слів і словосполучень, про що йдеться в тексті»; Поділіть текст на декілька частин і придумайте назву до кожної з них»; «Висловіть декількома реченнями власну думку щодо політичного устрою Іспанії та обґрунтуйте її» тощо.
ІНШОМОВНЕ ПРОФЕСІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Т. О. Корогод
Створення іншомовного професійного середовища є однією з умов ефективного оволодіння студентами культурою самоосвітньої діяльності під час формування іншомовної професійної компетентності.

Дотримуючись екопсихологічного підходу, слідом за В. П. Пановим ми виокремлюємо такі його компоненти:1) комунікативний компонент, що розглядається нами як простір міжособистісної взаємодії студентів з навчальним середовищем та іншими суб’єктами навчання у прямій та опосередкованій формах:

 • об’єкт-суб’єктна форма реалізується на основі здійснення педагогічного впливу під час організації керівництва самостійною педагогічною діяльністю (СПД) студентів у процесі виконання ними вправ і завдань, запропонованих у змісті підручників/навчальних посібників; навчально-методичних посібників з організації практикумів когнітивного та комунікативно-діяльнісного типів; використання роздавальних паперових і електронних дидактичних матеріалів; аудіо- та відеоматеріалів тощо;

 • суб’єкт-суб’єктна форма здійснюється на основі інтерактивної взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу (викладач – студент; студент – студент) під час моделювання ними (на засадах співкерівництва з викладачем) власних траєкторій їхнього розвитку; забезпечення вільного вибору ними форм і методів організації самостійної пізнавальної діяльності в аудиторний і позааудиторний час. Умовою для її реалізації ми розглядаємо розроблений нами спецкурс «Культура самоосвітньої діяльності студентів під час навчання іншомовного професійного спілкування»;

 • суб’єкт-стимулювальна форма проводиться на основі використання методу портфоліо, а саме – рефлексивного портфоліо;

2) інтерактивно-діяльнісний або технологічний компонент, що являє собою простір різних форм і видів самостійної пізнавальної діяльності, моделей організації процесу самопізнання в аудиторний і позааудиторний час (факультативи, спецкурси, елективні змістовні модулі). Засобом для їх успішного й ефективного впровадження ми розглядаємо розроблену нами дидактичну програму з організації СПД студентів немовних спеціальностей під час навчання іншомовного професійного спілкування;

3) просторово-предметний компонент, що включає просторові умови та предметні засоби, які забезпечують можливість необхідних просторових дій і поведінки суб’єктів освітнього середовища: проведення заняття в комп’ютерних класах; оснащення аудиторій мультимедійною дошкою (Smartboard); надання вільного доступу до мережі Інтернет (створення зони WiFi); використання платформи MOODLE як середовища для активної взаємодії суб’єктів і мережі соціальних сервісів«Twitter» і «Вконтакте».


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка