Державний вищий навчальний заклад “запорізький національний університет” міністерства освіти І науки україни кафедра проблем керування та соціальної педагогікиСкачати 243.28 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір243.28 Kb.
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТМІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кафедра проблем керування та соціальної педагогіки

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор

_____________ О.Г.Бондар

“____” __________ 2009 р.


П Р О Г Р А М А


Організаційно-дозвіллєвої практики студентів
Спеціальності 6.010105: “Соціальна педагогіка”

“Ухвалено” «Затверджено»

на засіданні НМР на засіданні кафедри

протокол №____ від 2009 р. протокол № від 2009 р.

_____________ Л.В.Спіцина _____________ Заверико Н.В.

Запоріжжя

2009 р.1. Вступ

Нині спостерігається суттєве підвищення інтересу, формування принципово нового підходу не лише до культури в цілому, а й до її прикладної галузі — культурно-дозвіллєвої діяльності.

Культура розглядається як джерело, що стимулює соціально-економічний розвиток держави на всіх її рівнях, як фактор, що зумовлює та забезпечує нову якість життя, як засіб зміцнення національного руху.

Прийшло усвідомлення того, що раціональне використання "вільного часу" — дозвілля сприяє формуванню високої духовності, фізичної досконалості, задоволенню інтересів і потреб людей у спілкуванні, творчому розвитку; що правильна організація дозвілля може пом'якшити соціальне напруження, навіть перевести його у більш безпечне русло.Актуальною є проблема підготовки кваліфікованих кадрів — організаторів дозвіллєвої діяльності, і серед них найважливіше місце посідає соціальний педагог, який спрямовує свої зусилля на здійснення виховного впливу на особистість, сім'ю, окремі соціальні групи, що потребують особливої уваги та допомоги, передовсім на молодь

Педагогічний компонент проходження організаційно-дозвіллєвої практики включає в себе рішення проблем підвищення ефективності виховання та організації соціально-значущої діяльності дітей в умовах літнього оздоровчого табору.


Студенти закріпляються за викладачами кафедри і базами практик. Керівники практики повинні контролювати етапи проходження практики. Кожен студент отримує копію завдання по практиці.
2. Цілі і завдання практики

Мета практики – організація соціально-значущої діяльності дітей в умовах літнього оздоровчого табору.

Задачі практики:

 1. Сформувати й розвинути у студентів уміння та навички самостійної роботи з тимчасовим дитячим і юнацьким колективом в умовах літніх канікул.

 2. Допомогти оволодіти різними формами й методами індивідуальної та групової соціально-педагогічної діяльності в умовах літнього табору на основі аналізу психолого-педагогічних характеристик кожної дитини.

 3. Допомогти оволодіти технологією організації та проведення творчого дозвілля дітей.

 4. Сприяти набуттю вмінь створювати творчу атмосферу діяльності дитячого колективу та дружні міжособистісні взаємини в ньому.

 5. Допомогти оволодіти навичками індивідуальної виховної роботи з дітьми та підлітками, які мають проблеми міжособистісного спілкування, навичками соціального навчання.

 6. Розвивати відповідальне та творче відношення до проведення соціально-педагогічної роботи з дітьми й підлітками.

 7. Сприяти формуванню вмінь встановлювати професійно-етичні відносини з колегами.

 8. Створити умови для удосконалення комунікативних, діагностичних, організаторських і аналітичних умінь та професійно значущих якостей, формування дидактичних умінь.


3. Зміст практики

3.1 Методичні рекомендації студентам


Студент, що проходить практику, повинен:

На начальному етапі:

 1. бути присутнім на зборах по практиці;

 2. ознайомитися з програмою;

 3. отримати індивідуальне завдання у керівника і узгодити з ним календарний план роботи наперіод;

 4. індивідуальне завдання занести у щоденник практики.

В період проходження практики (основний етап):

 1. якісно і повністю виконати індивідуальне завдання;

 2. збирати й узагальнювати матеріал по практиці;

 3. систематично доповідати керівнику про виконані завдання;

 4. вести щоденник практики.

На заключному етапі:

 1. подготувати звіт по практиці у відповідності до вимог програми практики;

 2. своєчасно сдати у встановлені сроки звіт по практиці на кафедру.


Звіт повинен містити наступну інформацію:

 • Опис цілі завдання,

 • Опис заобів, методик, що використовуються,

 • Опис обєму виконаної роботи,

 • Опис отриманих результатів,

 • Висновки, оцінку своєї діяльності, набутого практичного досвіду, пропозиції щодо удосконалення змісту і організації практики.


3.2 Індивідуальні завдання


Завдання

Види діяльності

Форми звітності

1

2

3

Підготовчий етап

Ознайомитися з програмою практики, розподілом по об’єктах, зі своїми груповими керівниками

Участь у роботі установчої конференції

Оформити в щоденнику практики:

 • мету і завдання практики;

 • зміст завдань.

Робочий етап

1. Розробити приблизний план роботи загону

Виконати організаційно-педагогічну роботу

до виїзду до табору:

 • ознайомитися з умовами роботи, правилами внутрішнього розпорядку, традиціями табору;

 • перевірити ступінь готовності до виїзду до табору;

 • провести бесіду з батьками;

після приїзду до табору:

 • ознайомитися зі складом загону;

 • виявити інтереси та захоплення дітей, рівень їхніх умінь та навичок в організації спільної діяльності;

 • сформувати органи дитячого самоуправління й організувати роботу з ними.

Навести у щоденнику:

 • загальні відомості про табір, його структуру, основні напрями діяльності, педагогічні кадри, їх функціональні обов’язки;

 • список дітей з такими основними відомостями: П.І.Б., рік народження, відомості про батьків, освітні установи, де дитина навчається, інтереси, захворювання, проблеми дитини;

 • план роботи загону на зміну.

2. Вивчити специфіку прояву вікових та індивідуальних особливостей дітей, стану здоров’я, умов життя і виховання.

Провести діагностику особистості кожної дитини і дитячого колективу.

Відбити у щоденнику хід психолого-педагогічного дослідження дитини та його результати за такими напрямками:

 • особливості протікання пізнавальних процесів;

 • соціальний статус і соціальні ролі в системі міжособистісних відносин;

 • направленість особистості;

 • особливості емоційної та вольової сфери;

 • здібності та нахили;

прояв властивостей нервової системи і темпераменту.

3. Організовувати трудову діяльність дітей

Навчити дітей різним формам трудової діяльності: чергування в їдальні, чергування по табору, благоустрій території, допомога молодшим дітям, навчання навичкам самообслуговування та гігієни.

Навести в щоденнику результати спостережень за процесом засвоєння дитиною основних трудових навичок та навичок самообслуговування.

4. Організовувати ігрову діяльність дітей

Підготувати і провести з дітьми різноманітні ігри: пізнавальні, розвиваючі, музикальні, імітаційні, ділові, ігри-вправи, атракціонні.

Навести в щоденнику типологію ігор, описати зміст проведених ігор і зворотну реакцію дітей, їхню поведінку під час гри.

5. Організовувати художньо-творчу діяльність дітей в загоні та гурткову діяльність у таборі

Підготувати і провести з дітьми концерти, смотри, конкурси, дискотеки.

Допомогти дитині вибрати гурток або секцію у відповідності з її можливостями та інтересами.Навести в щоденнику перелік гуртків і визначити ефективність гурткової роботи для дітей свого загону.

6. Організовувати оздоровчо-спортивну діяльність дітей

Розробити і провести спортивні ігри та естафети в таборі, на місцевості, під час купання.

В залежності від проблем дітей підібрати і провести психокорегуючі ігри та вправи. Навчити дітей елементарним засобам відновлювально-оздоровчої діяльності, прийомам виживання в екстремальній ситуації.Проаналізувати сформованість у дітей навичок і вмінь з надання допомоги своєму організму, зняттю напруги, стресових ситуацій. Проаналізувати сформованість у дітей знання про алкоголізм, токсикоманію, паління.

7. Провести індивідуальну виховну роботу з дітьми і підлітками, які мають проблеми міжособистісного спілкування в колективі.

Визначити ступінь необхідної соціально-педагогічної допомоги дитини з проблемами на основі аналізу:

 • індивідуальних психолого-педагогічних особливостей дитини;

 • ставлення до дитини в колективі;

 • відхилення від норм поведінки у запропонованих дитині видах діяльності.

Проаналізувати результати роботи з дітьми групи соціального ризику. Перерахувати необхідні соціальні знання, соціальні вміння й навички, які дозволяють дитині оволодіти соціальною роллю „член колективу”.

8. Вивчити етичну сторону взаємовідносин членів педагогічного колективу.

Спостерігаючи за взаємовідносинами між членами педагогічного колективу табору з’ясувати:

 • характер взаємовідносин, ступінь взаємоповаги і довіри, взаємодопомоги;

 • характер міжособистісних конфліктів і способи їх розв’язання.

Навести в щоденнику коротку характеристику етичних проблем взаємовідносин у колективі. Сформувати основні етичні правила взаємовідносин між членами педагогічного колективу.

9. Підвести підсумки організації діяльності тимчасового дитячого колективу.

 1. Проаналізувати виконання завдань, поставлених творчою програмою роботи загону.

 2. Проаналізувати досягнутий рівень розвитку колективу, досягнення у розвитку кожної дитини, ефективність обраних форм і методів соціально-педагогічної роботи.

Визначити та оформити у щоденнику практики структуру і зміст діяльності соціального педагога в умовах літнього відпочинку дітей і підлітків.

Заключний етап

1. Узагальнити отримані під час практики результати.
Написати звіт з практики.

2. Підготувати й провести на підсумковій конференції тематичний виступ.
Відзив групового керівника та оцінка з практики.3.3 Навчальні посібники
Основні:

 1. Байкова В.Г. Досуг, свободное время.- М., 1985. - 169 с.

 2. Вишняк А.И. Тарасенко В.И. Культура молодежного досуга. -К.: Выща школа, 1988 - 53 с.

 3. Головаха Е.И., Кронак О.О. Психологическое время личности. - К., 1987. - 332 с.

 4. Горбатова И.И., Каменец А.В. Деятельность клубов / Аналитический обзор. - М.: ГИВЦ МК Р.Ф., 1994. - 35 с.

 5. Грушин Б. Творческий потенциал свободного времени. - М: Профиздат, 1990. - 153 с.

 6. Демченко А. Некоторые проблемы современного развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества // Культурно-досуговая деятельность и народное творчество. - М.: ГИВЦ МК. Р.Ф., 1996. - 49 с.

 7. Ерошенков И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условия. - М.: НГИК, 1994. - 69 с.

 8. Каменец А.В. Деятельность клубных учреждений в современных условиях: Учеб. пособие. - М.: МГУК, 1997 ' 141 с.

 9. Киселева Т.Г., Красилъников ЮД. Социальный педагог в культурно-досуговой сфере. - М., 1991. - 236 с.

 10. Клюско Е.М. Центры досуга: содержание и формы деятельности // Центры досуга. М.: НИИ культуры, 1987. - С. 31-33.

 11. Корсун І.В. Соціалізація старшокласників у сфері вільного часу. - Луганськ, 1996. - 201 с.

 12. Красилъников ЮД. Методика социально-культурного проектирования: Учебное пособие. - М, 1992. - 162 с.

 13. Кулътурно-досуговая деятельность: Учебное пособие / Под ред. Жаркова А.Д., Чижикова В.М. - М.: МГУК, 1991. - 248 с.

 14. Новаторов В.Е. Организаторы досуга. - М.: Россия, 1989. -62с.

 15. Орлов ГЛ., Букреев А.Б. Активный отдых как фактор развития личности. - М., 1991. - 222 с.

 16. Піча В.М. Вільний час: тенденції і проблеми розвитку. - К., 1992. - 106с.

 17. Петрова ЗА. Методология и методика социологических исследований культурно-досуговой деятельности: Учеб. пособие. -М.: МГИК, 1990.- С. 92 - 108.

 18. Петрусинский В.В. Игры - обучение, тренинг, досуг. - М., 1994.

 19. Стрельцов ЮА. Методика воспитательной работы в клубе. -М.: Просвещение, 1979. - 95 с.

 20. Триодин В.Е. Педагогика клубной работы. - М: Просвещение, 1984. - С. 29-31.

 21. Чижиков В.М. Методическое обеспечение культурно-досуговой деятельности. - М., 1991. - 332 с.

Додаткові:

 1. Агеева Л.И., Дворкина Ю.Б., Катаева Г.И., Кукина Е.Е. Осно­вы режиссуры театрализованных представлений. - М., 1995. -333 с.

 2. Бочарова В.Г. Педагогика социальной работы - М.: Просве­щение, 1994. - С. 41-86.

 3. Киселева Т.Г., Красилъников ЮД. Основы социально-культур­ной деятельности. - М., 1995. - 112 с.

 4. Кисилева Т.Г., Красилъников ЮД. Межведомственные куль-турно-досуговые центры открытого типа // Социальная педаго­гика: Проблемы, поиски, решения: Проспект / ВНИК АПН СССР. - М., 1991. - с. 3.

 5. Константинова А.И. Игровой стретчинг. - СПб.: Аллегро, 1993 - 71 с.

 6. Лем С. Модуль культуры // Вопросы философии. - 1998 -№8. - С. 56-57.

 7. Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, развлечения и зрелища - М., 1988. - 152 с.

 8. Полукаров В.В. Подростковый клуб: самодеятельность, твор­чество самоопределение. - М, 1988. - 332 с.

 9. Попов АД. Художественная целостность спектакля. - М., 1959. - С. 94.
 1. Форми та методи контролю

Студенти повинні вести щоденник з практики встановленого зразку, в якому висвітлюються етапи роботи та їх зміст і який додається до звіту з практики.

За результатами практики проводиться диференційований залік.


Перелік документів, які необхідно здати керівнику практики, після проходження організаційно-дозвіллєвої практики


 1. Характеристика педагогічної діяльності студента-практиканта.

 2. Творчий звіт студента-практиканта щодо проходження організаційно-дозвіллєвої практики.

 3. Оцінювальний лист.

 4. Щоденник практики.

 5. Психолого-педагогічна характеристика особистості дитини (хлопчик, дівчинка).

 6. Психолого-педагогічна характеристика тимчасового дитячого колективу.

 7. Опитувальник.

 8. Сценарій відкритого загінного заходу.
 1. Критерії оцінювання

По завершенні практики і отримання відгуку від керівників щоденник практики здається на кафедру. Захист звіту практики проводиться у вигляді співбесіди з керівником практики від кафедри.

Підсумкова оцінка формується наступним чином:Оцінювальний листВиди роботи

Максимальний бал

Отриманий бал

Хто оцінює

Підпис

1.

Планування роботи на зміну

3
Старший вожатий

Факультетський керівник


2.

Щоденне планування роботи та щоденника психолого – педагогічних спостережень

8
Старший вожатий Факультетський керівник
3.

Участь в проведенні загальнотаборних виховних оздоровчих заходів

15
Старший вожатий

4.

Організація та проведення загінних і оздоровчих заходів

20
Старший вихователь
5.

Самоаналіз трьох самостійно проведених виховних чи оздоровчих заходів

9
Факультетський керівник
6.

Аналіз виховного заходу, що проводився іншим студентом - практикантом

5
Факультетський керівник
7.

Заохочувальні бали за проведену роботу (яку саме?) протягом табірної зміни. Перелічити


30
Старший вожатий

8.

Оцінка за оформлення документації

10
Факультетський керівникЗагальна кількість балів

100

Кожна з форм контролю оцінюються за 100-бальною системою. Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської шкали оцінювання в традиційну 4-бальну шкалу та європейську шкалу ECTS.


За шкалою


ECTS
За шкалою

університету

За національною шкалою

Екзамен

A

90 – 100

(відмінно)


5 (відмінно)


B

85 – 89

(дуже добре)4 (добре)

C

75 – 84

(добре)

D

70 – 74

(задовільно)3 (задовільно)

E

60 – 69

(достатньо)


FX

35 – 59

(незадовільно – з можливістю повторного складання)2 (незадовільно)

F

1 – 34

(незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)

 1. Вимоги до звіту

Звіт студента повинен відповідати наступним правилам оформлення: 1. Обсяг звіту складає довільну кількість (не менше 10 сторінок) сторінок комп’ютерного набору. До загального обсягу входять титульна сторінка, план, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел та додатки.

 2. Текст набирається на аркушах паперу стандартного формату А-4 з використанням шрифтів текстового редактора Times New Roman, кеглем 14, через 1,5 інтервали з дотриманням таких розмірів полів: верхнього і нижнього – 20 мм, лівого – 30 мм, правого – 10 мм.

 3. Титульна сторінка оформляється за встановленою формою (див. додаток 1).

 4. Заголовки розділів виконують великими літерами, симетрично до тексту, наприклад: ЗМІСТ, ОСНОВНА ЧАСТИНА, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ. Крапку в кінці заголовку не ставлять.

 5. Список використаної літератури та інших документальних джерел, використаних під час роботи, розміщуються після висновків і оформляється відповідно до чинних стандартів.


Характеристика педагогічної діяльності студента – практиканта

Студент __________________________________________________________


_________________ курсу ______________________________ факультету СПП
проходив організаційно-дозвіллєву практику з _______ по _____________ року
в ________________________________________________________________
Висновки про діяльність студента ____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальна оцінка ________________________________________________

Начальник табору ______________________________________________

Творчий звіт

cтудента – практиканта

щодо проходження організаційно-дозвіллєвої практики
(Звіт пишеться у довільній формі і повинен відображати всю роботу,що проводилася студентом за період педпрактики)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис студента: __________________________________________________

Щоденник практики

І. Мета і завдання практики. Зміст завдань.

ІІ. Загальні відомості про табір, його структуру, основні напрямки діяльності, функціональні обов’язки вожатого.

ІІІ. Список дітей загону з такими основними відомостями:

 • П.І.Б.;

 • рік народження;

 • відомості про батьків;

 • освітні установи, де дитина навчається;

 • інтереси дитини;

 • захворювання, проблеми дитини.

ІV. План роботи загону.

V. Психолого-педагогічне дослідження дітей:

 • особливості протікання пізнавальних процесів;

 • соціальний статус і соціальні ролі в системі міжособистісних відносин;

 • направленість особистості;

 • особливості емоційної та вольової сфери;

 • здібності та нахили;

 • прояв властивостей нервової системи і темпераменту;

 • процес засвоєння дитиною основних трудових навичок та навичок самообслуговування;

 • сформованість у дітей знання про алкоголізм, токсикоманію, паління;

 • проблеми взаємовідносин з однолітками та членами педагогічного колективу.

VІ. Щоденні спостереження.

Характеристика особистості дитини

1. Загальні відомості (П.І.Б., вік, склад сім’ї, стан здоров’я, умови сімейного виховання).

2. Якості особистості:


 • темперамент;

 • характер;

 • структура потреб і мотиваційної сфери;

 • життєва позиція;

 • самооцінка;

 • здібності, інтереси, нахили;

 • актуальний стан.

3. Особливості емоційно-вольової сфери.

4. Рівень розвитку і особливості пізнавальної сфери.5. Стан системи міжособистісних відносин, особливості поведінки й спілкування в групі.

Опитувальник для студентів спеціальності „Соціальна педагогіка”,

які проходили організаційно-дозвіллєву педагогічну практику

в дитячих оздоровчих центрах

 1. Якого позитивного досвіду Ви набули під час організаційно-дозвіллєвої практики?

 2. Які знання, одержані під час вивчення теоретичних курсів, стали Вам у нагоді в період роботи з дітьми?

 3. Яких знань, умінь і навичок Вам бракувало у роботі з дітьми?

 4. Яка підтримка (теоретична, методична, емоційна) була Вам найбільш необхідна з боку ВНЗ та бази практики під час Вашої роботи? Чи була вона Вам надана у необхідному обсязі?

 5. Виявлення яких людських якостей, насамперед, потребує від спеціаліста робота з дітьми? Чи притаманні Вам ці якості? Чи вдалося Вам виявити їх у роботі з дітьми?

 6. Охарактеризуйте кількісно і якісно колективи дітей, з якими ви працювали.

 7. Чи можете Ви описати найсильніше враження, пережите Вами особисто під час проходження практики?

 8. Чи задоволені Ви побутовими умовами бази практики та методичним і педагогічним керівництвом з боку представників адміністрації дитячого оздоровчого центру (начальник табору, методист-старший вихователь, старший вожатий)?

 9. Чи згодні Ви з оцінкою Вашої роботи, зробленою адміністрацією ДОЦ та наданою Вам з місця проходження практики характеристикою?

 10. Чи вважаєте Ви, що у подальшому зможете (не зможете) працювати з дітьми? (Необхідне підкреслити).


Питання для обговорення на підсумковій конференції

 1. У чому полягає своєрідність сучасного літнього оздоровчого табору? У чому Ви бачите відмінність табору, що розташований за містом і міського?

 2. В залежності від яких вимог визначається зміст табірної зміни?

 3. У чому полягає специфіка діяльності соціального педагога з різновіковим дитячим колективом?

 4. Обґрунтуйте зміст діяльності соціального педагога з дитячим колективом.

 5. Які форми соціально-педагогічної роботи є найефективнішими з колективом дітей, які мають соціальні відхилення від норми?

 6. Які основні педагогічні вимоги до організації дозвілля дітей? Чи виконуються вони у тому таборі, де Ви були на практиці?

 7. Які міжособистісні проблеми виникли в педагогічному колективі табору? Які етичні правила важливі для взаємовідносин між колегами?

 8. Ваші зауваження і пропозиції щодо організації з проведення практики?Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка