Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Шикін Андрій ВолодимировичСкачати 357.72 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір357.72 Kb.


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Шикін Андрій Володимирович

УДК 339.722:338.12


ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ СВІТОВОГО РИНКУ ЗОЛОТА

Спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук
Київ – 2010
Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі економіки та управління національним господарством Одеського державного економічного університету Міністерства освіти і науки України, м. Одеса.


Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Кучеренко Віктор Романович,

Одеський національний університет

імені І.І. Мечникова,

завідувач кафедри бухгалтерського обліку,

аналізу та аудиту
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Шевчук Віктор Олексійович,

Львівська комерційна академія,

завідувач кафедри міжнародних економічних відносин,

проректор з наукової роботи


кандидат економічних наук

Безнощенко Максим Володимирович,

Інститут міжнародних відносин Київського

національного університету імені Тараса Шевченка,

доцент кафедри міжнародних фінансів

Захист дисертації відбудеться «12» квітня 2010 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49 г, ауд. 601.

Автореферат розісланий «12» березня 2010 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор економічних наук, професор Л.Л. Антонюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах економічної глобалізації з посиленням процесів фінансової нестабільності, знеціненням грошей та поступовою втратою доларом США домінуючого положення як міжнародної резервної валюти одним з факторів стабілізації функціонування світової фінансової системи може стати золото. Завдяки своїй неборговій природі, відсутності щодо нього фінансового зобов’язання, ризику втрати через неплатоспроможність іншої сторони та традиційному визнанню золота людиною як символу багатства воно виступає надійним засобом убезпечення капіталу від фінансових потрясінь.

Зростаюча роль золота в умовах нестабільності світової фінансової системи, інтегративна природа ринку золота обумовлюють необхідність поглиблення аналізу його сутності з виявленням сучасних характерних особливостей, чітким позиціонуванням у глобальній ринковій системі та визначенням перспектив розвитку в процесі фінансової глобалізації.

Кон’юнктурі сучасного світового ринку золота притаманні характерні властивості, риси та особливості формування і розвитку, які мають бути визначені та систематизовані для обґрунтованого її прогнозування. При цьому принципово важливими є теоретичні дослідження та практичний моніторинг умов, факторів та параметрів кон’юнктурних коливань ціни на золото.

Теоретичні та практичні питання функціонування світового ринку золота досліджувались у працях таких зарубіжних і вітчизняних учених як А. Анікін, С. Борисов, В. Букато, Н. Демпстер, Н. Кевеліс, Ф. Кейпі, Л. Красавіна, М. Лапідус, З. Луцишин, Н. Льюїс, П. Майклріст, В. Михальський, Н. Раян, Д. Ренсон, С. Хармстон. У контексті еволюції світової фінансової системи роль золота висвітлювалась у наукових працях А. Гальчинського, Ю. Козака, Л. Красавіної, О. Мозгового, О. Плотнікова, О. Рогача, В. Шевчука. Формуванню ринкової кон’юнктури присвячено дослідження В. Клінова, В. Кучеренка, Ф. Лєвшина, С. Нікітіна, Є. Савельєва, Т. Циганкової.

Однак, незважаючи на достатню кількість публікацій, присвячених сучасному ринку золота, окремі концептуальні питання його функціонування в умовах фінансової глобалізації залишаються дискусійними. Актуалізується проблема визначення найбільш суттєвих факторів впливу на формування кон’юнктури сучасного ринку золота, розроблення моделей її достовірного прогнозування.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану наукових досліджень Одеського державного економічного університету як складову науково-дослідної роботи за темою «Проблеми кон’юнктурних досліджень ринків товарів та послуг в Україні» (номер державної реєстрації 0107U002598). У розділі «Особливості кон’юнктурних досліджень інших видів ринків» особисто автором досліджено особливості попиту і пропозиції на ринку золота, виявлено та оцінено фактори, що впливають на його кон’юнктуру.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є виявлення природи та особливостей впливу економічних факторів на формування кон’юнктури світового ринку золота, обґрунтування комплексного підходу до її прогнозування в умовах фінансової глобалізації.

Відповідно до мети автором поставлено та вирішено такі дослідницькі завдання: • розглянути місце та роль золота в системі міжнародних економічних відносин;

 • дослідити еволюцію та розкрити сутність сучасного світового ринку золота;

 • виявити глобалізаційні перспективи розвитку ринку золота;

 • висвітлити методологічні засади дослідження кон’юнктури ринку золота;

 • визначити та оцінити ключові фактори впливу на кон’юнктуру сучасного ринку золота;

 • охарактеризувати закономірності попиту та пропозиції на сучасному ринку золота;

 • розкрити циклічний характер кон’юнктури сучасного ринку золота;

 • розробити інструментарій прогнозування кон’юнктури ринку золота.

Об’єктом дослідження є процеси формування кон’юнктури світового ринку золота.

Предметом дослідження є закономірності впливу економічних факторів на формування кон’юнктури сучасного світового ринку золота.

Методи дослідження. Теоретичною базою дослідження стали основні положення економічної теорії, статистики, здобутки вітчизняних і зарубіжних дослідників економічної кон’юнктури та світового ринку золота. Методологічну базу дослідження становлять історико-логічний та системний підходи, загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: системний аналіз основних закономірностей розвитку сучасного світового ринку золота (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3), логічний метод для визначення факторів формування кон’юнктури ринку золота (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3), метод кореляційного аналізу для виявлення зв’язку між ціною на золото та факторами формування кон’юнктури сучасного ринку золота (підрозділи 2.2 та 2.3), метод спектрального аналізу для оцінювання циклічності кон’юнктури ринку золота (підрозділ 3.1), методи економіко-математичного моделювання для побудови моделей прогнозування окремих категорій попиту і пропозиції золота та його ринкової ціни (підрозділи 2.2, 3.2).

Джерельною та статистичною базами роботи є численні наукові праці зарубіжних та вітчизняних учених, статистичні матеріали Міжнародного валютного фонду, Федеральної резервної системи США, центральних банків держав світу та незалежних аналітичних компаній, зокрема Commodity Research Bureau, Gold Fields Mineral Services, International Financial Services London, World Gold Council, Wren Investment Advisers.Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає в тому, що на основі проведеного комплексного аналізу процесів формування кон’юнктури світового ринку золота автором виявлено фактори та особливості, які характеризують його сучасний стан. Основні наукові результати, які отримані особисто автором та виносяться на захист, полягають у наступному:

вперше:

 • узагальнено систематизацію факторів формування кон’юнктури світового ринку золота з виокремленням політичних, соціокультурних, економічних і глобалізаційних ознак; обґрунтовано доцільність поділу економічних факторів на прямі (ідентифікуються пропозицією золота видобувними компаніями та запасами учасників ринку і попитом на нього як сировину та фінансовий інструмент) і непрямі, характер дії яких відображає стан і тенденції розвитку світового валютного та окремих товарних ринків, макроекономічну динаміку країн-лідерів, насамперед США; доведено пріоритетність впливу на сучасну кон’юнктуру світового ринку золота курсу долара США щодо євро, швейцарського франка та японської єни, індексу споживчих цін у Сполучених Штатах Америки, значення промислового індексу Доу-Джонса та ціни на срібло: за авторськими розрахунками варіація натуральних логарифмів зазначених факторів протягом 1968-2009 рр. пояснювала 99,9% варіації натурального логарифма ціни на золото; встановлено наявність відповідного факторного коінтеграційного зв’язку, що вказує на наявність системного впливу непрямих економічних факторів на світовий ринок золота через свідому поведінку його учасників і надало можливість обґрунтованого прогнозування ціни на золото;

 • виявлено складну причинно-наслідкову циклічність кон’юнктури світового ринку золота з детермінацією її часових інтервальних періодів: короткостроковий 7–8-річний цикл, обумовлений коливаннями відсоткових ставок, 14–18-річний цикл, залежний від загальної світової економічної та політичної кон’юнктури, довгостроковий 35–45-річний цикл, що відображає диференційний кон’юнктурний зв’язок ринку золота та фондового ринку США; одночасний вплив трьох типів циклів з хаотичними кон’юнктурними коливаннями на фундаментальну тенденцію ринкової ціни на золото до експоненційного зростання формує реальну наявну кон’юнктуру сучасного світового ринку золота, а також дозволяє корегувати параметри відхилення прогнозних цінових оцінок від фактичних залежно від поточної фази кожного з визначених циклів та їх синергетичних проявів;

удосконалено:

 • теоретичні положення дослідження сутності сучасного світового ринку золота як інституціоналізованого механізму його купівлі та продажу професійними учасниками у матеріальній та нематеріальній формах з визначенням притаманних цьому ринку особливих властивостей, як от функціональна двоїстість, інтернаціональний характер функціонування, відносна незалежність, природна стабільність та висока ліквідність; такого роду якісні оцінки сучасного світового ринку золота, з одного боку, дають змогу адекватно позиціонувати його у глобалізованій ринковій системі, а з другого – мають вирішальний вплив на формування тенденцій поточної та прогнозованої кон’юнктури;

 • підходи до оцінювання залежності потенційних кон’юнктурних коливань на світовому ринку золота від обсягу доларової грошової маси; емпірично підтверджений протягом 1959–2009 рр. циклічний характер зазначеного зв’язку (через оцінку відношення грошового агрегату М2 у млрд. дол. США до ціни на золото у дол. США за тройську унцію) підтверджує вплив на золотовалютну кон’юнктуру ключових світогосподарських трендів та глобальних політичних факторів в умовах високого рівня доларизації світової економіки; при збереженні в майбутньому виявлених закономірностей це дозволяє прогнозувати амплітуду кон’юнктурних коливань ціни на золото відповідно до обсягів пропонованої доларової грошової маси;

дістало подальший розвиток:

 • аналітичні характеристики залежності світових товарних і монетарних обсягів попиту на золото та обсягів пропозиції золотого брухту від ціни на золото; для часового періоду з 2004 по 2009 рік було встановлено, що збільшення ціни на золото на 100 дол. США за тройську унцію за один квартал в середньому супроводжувалося зменшенням світових обсягів попиту на золото з боку ювелірної промисловості на 37 тонн, зменшенням обсягів нетто-продажів золота центральними банками держав світу на 17 тонн та збільшенням світових обсягів пропозиції золотого брухту на 28 тонн щодо минулого квартального значення; показано, що обсяги попиту та пропозиції золота з-поза організованого світового ринку не можуть розглядатися як вагомі фактори формування його кон’юнктури у короткостроковому періоді;

 • методичні засади оцінювання диференціації кон’юнктури світового ринку золота під впливом трендів фондового ринку США з виокремленням трьох можливих сценаріїв її розвитку, які визначаються характером динаміки ціни на золото та середнього курсу акцій: інфляційного (зростання), дефляційного (зменшення) та змішаного (різна спрямованість); разом з ідентифікацією поточної фази довгострокового циклу розвитку кон’юнктури світового ринку золота це дає можливість застосування цільового моніторингу та відповідної корекції її прогнозів.

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення сформульованих автором теоретичних положень, висновків та рекомендацій полягає в тому, що вони формують базу для теоретично обґрунтованого прогнозування кон’юнктури світового ринку золота, зокрема ціни на золото як основного її показника. Висновки та пропозиції дисертаційного дослідження можуть бути використані в роботі Національного банку України, комерційних банків та інших учасників ринку золота, у навчальному процесі, науково-дослідницькими установами.

Практичне значення одержаних результатів підтверджується їхнім використанням в діяльності: АТ «Сведбанк Інвест» – для прогнозування ціни на золото на 4 роки розробленою моделлю векторної авторегресії (довідка № 980 від 12.08.2009 р.); ПАТ «Акціонерний банк «Південний» – для оцінювання потенційних коливань ціни на золото внаслідок змін обсягу доларової грошової маси (довідка № 1176/10 від 03.12.2009 р.). Основні теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи впроваджено в навчальний процес при викладанні дисциплін «Прогнозування кон’юнктури ринку» та «Міжнародні фінанси» в Одеському державному економічному університеті (довідка № 01-17/1176 від 12.10.2009 р.).Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати, які викладені в дисертаційному дослідженні та виносяться на захист, одержані автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного дослідження пройшли апробацію на таких науково-практичних конференціях: ІІ науково-практичній конференції молодих науковців «Україна у XXI столітті: економічні і соціальні проблеми та шляхи їх вирішення» (4 квітня 2007 р., м. Одеса), Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми підвищення ефективності господарювання на мезо- та мікроекономічному рівні» (16–18 травня 2007 р., м. Одеса), VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика сучасної економіки» (26–28 жовтня 2007 р., м. Черкаси), Міжнародній науково-практичній конференції «Забезпечення сталого розвитку банківської діяльності» (11 жовтня 2007 р., м. Київ), І Всеукраїнській конференції студентів «Багатовекторність розвитку економіки України» (27–29 лютого 2008 р., м. Одеса), Підсумковій науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу Одеського державного економічного університету, академічних установ та вищих навчальних закладів України (28–29 квітня 2009 р., м. Одеса).

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані автором самостійно у 9 наукових працях загальним обсягом 3,37 друк. арк., серед них – 7 статей у наукових фахових виданнях обсягом 3,08 друк. арк. та 2 публікації в збірниках матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 169 сторінок. Робота містить 28 рисунків на 18 сторінках, 15 таблиць на 8 сторінках та 6 додатків на 62 сторінках. Список використаних джерел налічує 192 найменування на 19 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, сформульовано мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, визначено методологічну основу і методи дослідження, обґрунтовано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, наведено дані про їхню апробацію.

У розділі 1 «Теоретичні основи функціонування та розвитку світового ринку золота» дано сутнісну характеристику золота як товару та розглянуто його роль у міжнародних економічних відносинах, досліджено умови становлення та механізм функціонування світового ринку золота, узагальнено глобалізаційні впливи на перспективи його розвитку.

Проведений аналіз ролі золота в системі міжнародних економічних відносин показав, що, незважаючи на поширену думку щодо закінчення його демонетизації, золото в сучасному світі продовжує виконувати такі функції грошей як засіб накопичення та світові гроші, що підтверджується його поширенням як елемента банківських резервів, приватних накопичень тощо. Виконання золотом зазначених функції грошей обумовлює його подвійну роль у сучасному світі та якісну відмінність від інших товарів і фінансових інструментів. З одного боку, воно є сировиною для виготовлення промислової продукції, а з другого – єдиним офіційно визнаним фінансовим активом, який характеризується такими якостями, як наявність споживчої вартості та неборгова природа. Зазначені властивості золота, відсутність щодо нього фінансового зобов’язання та незалежність, яку воно дає власнику, обумовлюють значення золота як засобу збереження капіталу. В золотовалютних резервах центральних банків держав світу золото є вагомим фактором підвищення національної безпеки.

Автором показано, що подвійна роль золота в світі обумовлює найбільш суттєву характеристику і сучасного ринку золота – його двоїстий характер та поєднання в собі двох якісно різних ринків: ринку золота як сировини та ринку золота як фінансового інструменту. Суттєвими властивостями, які характеризують сучасний світовий ринок золота та мають вирішальний вплив на формування його кон’юнктури, є також його інтернаціональний характер, відносна незалежність, природна стабільність та висока ліквідність. Виходячи з проведеного аналізу особливостей функціонування ринку золота, автором уточнено дефініцію «світовий ринок золота» як інституціоналізований механізм його купівлі та продажу професійними учасниками у матеріальній та нематеріальній формах. Метою таких операцій є використання золота у виробництві, включення до інвестиційного портфеля для диверсифікації інших фінансових активів, отримання додаткового прибутку від зростання ціни на золото та його подальшого продажу.

Дисертантом розкрито глобалізаційну сутність сучасного світового ринку золота, яка проявляється в його тісній взаємодії з іншими сегментами світового фінансового ринку, міжнародними ринками природних ресурсів, товарів і послуг, інвестицій. Поява похідних фінансових інструментів, базованих на золоті, надає широкі можливості для операцій з золотом у нематеріальній формі та сприяє зростанню обсягів торгівлі золотом і швидкості його обертання на ринку. Важливою тенденцією сучасного ринку золота є диверсифікація обсягів видобування золота за країнами, що зменшує залежність світового ринку золота від економічних і політичних процесів в окремо взятій державі. Поширення нового фінансового інструменту – електронного золота приводить до поновлення виконання ним такої функції грошей, як засіб платежу, а традиційне визнання населенням золота в якості безпечного фінансового активу формує стабільний інвестиційний попит золото, альтернативою якому може стати лише новий фінансовий інструмент неборгової природи.

У розділі 2 «Основні складові формування кон’юнктури світового ринку золота» визначено методологічні засади дослідження кон’юнктури світового ринку золота, проаналізовано сучасну структуру попиту та пропозиції на золото, виявлено та оцінено непрямі економічні фактори формування сучасної кон’юнктури світового ринку золота.Аналіз методології кон’юнктурних досліджень та існуючих систем класифікації факторів кон’юнктури ринку показав доцільність систематизації факторів формування кон’юнктури світового ринку золота за характером їхнього впливу на ринок та дав змогу обґрунтувати доцільність поділу економічних факторів на прямі (ідентифікуються пропозицією золота видобувними компаніями та із резервів учасників ринку, попитом на золото як сировину та як на фінансовий інструмент) та непрямі, які характеризують світові фінансовий та окремі товарні ринки, макроекономічні процеси держав-лідерів, особливо США, та впливають на формування ринкових попиту та пропозиції золота опосередковано через свідомість його учасників. Виявлення непрямих факторів, які характеризуються тісним зв’язком з ціною на золото, надає можливість їхнього використання для обґрунтованого прогнозування кон’юнктури ринку. На рис. 1 наведено систему факторів формування кон’юнктури світового ринку золота.


Рис. 1. Система факторів формування кон’юнктури

світового ринку золота
Проведене автором дослідження зв’язку між обсягами попиту та пропозиції золота з-поза організованого світового ринку протягом 2004–2009 рр. та його ціною показало, що вони не можуть розглядатися як вагомі фактори формування кон’юнктури світового ринку золота у короткостроковому періоді. Серед досліджених обсягів попиту та пропозиції золота тільки обсяги нетто-продажів золота центральними банками держав світу, світові обсяги пропозиції золотого брухту та попиту на золото з боку ювелірної промисловості характеризувалися помітним статистичним зв’язком з ціною на золото, що, однак, не дозволяє зробити висновок про вагомість їхнього впливу на формування кон’юнктури світового ринку золота у короткостроковому періоді. Встановлено, що протягом дослідженого періоду збільшення ціни на золото на 100 доларів США за тройську унцію за один квартал в середньому супроводжувалося зменшенням обсягів нетто-продажів золота центральними банками держав світу на 17 тонн, збільшенням світових обсягів пропозиції золотого брухту на 28 тонн та зменшенням світових обсягів попиту на золото з боку ювелірної промисловості на 37 тонн щодо минулого квартального значення. Виявлений зв’язок між ціною на золото та окремими обсягами його попиту та пропозиції дозволив розробити моделі оцінки функціональної залежності зазначених обсягів попиту та пропозиції золота від його ціни та їхнього прогнозування на один квартал (табл. 1).
Таблиця 1

Моделі прогнозування окремих обсягів попиту та пропозиції золота


Обсяг попиту / пропозиції золота

Функціональна залежність обсягів попиту та пропозиції золота від його ціни

Моделі прогнозування обсягів попиту та пропозиції золота на один квартал

SЦБ

MSЦБ(t)=210-0,17C(t)

FSЦБ(t+1)=SЦБ(t)-0,71(SЦБ(t)-MSЦБ(t))

SБ

MSБ(t)=95+0,28C(t)

FSБ(t+1)=SБ(t)-0,77(SБ(t)-MSБ(t))

DЮ

MDЮ(t)=825-0,37C(t)

FDЮ(t+1)=DЮ(t)-1,12(DЮ(t)-MDЮ(t))+

+0,64(DЮ(t)-DЮ(t-1))

SЦБ – нетто-продажі золота центральними банками держав світу, тонн/квартал;

SБ – пропозиція золотого брухту, тонн/квартал;

DЮ – попит на золото з боку ювелірної промисловості, тонн/квартал;

C – середнє квартальне значення ціни на золото, дол. США / тр. унц.


Проведений порівняльний аналіз річних обсягів попиту та пропозиції золота з-поза організованого світового ринку та загальних річних обсягів торгівлі золотом на Лондонському ринку дозволив зробити висновок, що відсутність помітного впливу розглянутих обсягів попиту та пропозиції на формування кон’юнктури ринку золота у короткостроковому періоді обумовлюється їхньою неістотністю порівняно з загальними ринковими попитом та пропозицією, безпосередньо під дією яких формується ціна на золото. Причиною цього є збереження золотом свого хімічного стану в процесі споживання, його накопичення учасниками ринку, багаторазові купівля та продаж без наміру споживання.

В результаті проведеного дослідження визначено сукупність непрямих економічних факторів формування кон’юнктури світового ринку золота, які знаходяться у тісному статистичному зв’язку з ціною на золото та характеризують зв’язок ринку золота зі світовими фінансовим, окремими товарними ринками та макроекономічними процесами в державах-лідерах, зокрема в Сполучених Штатах Америки (табл. 2).
Таблиця 2

Непрямі економічні фактори формування кон’юнктури ринку золота


Показник

Коефіцієнт кореляції

з ціною на золотоЦіна сирої нафти

0,92

Ціна природного газу

0,89

Індекс сировинних цін у США

0,88

Ціна на срібло

0,86

Курс долара США щодо швейцарського франка

0,84

Ціна на платину

0,84

Індекс споживчих цін у США

0,79

Медіанна ціна продажу нових житлових будинків у США

0,78

Доларовий грошовий агрегат M2

0,76

Доходи населення у США

0,75

Курс долара США щодо євро

0,74

Курс долара США щодо японської єни

0,67

Отримані коефіцієнти кореляції не дозволяють стверджувати про наявність причинно-наслідкового зв’язку між ціною на золото та розглянутими факторами. Однак, вони вказують на подібність динаміки розглянутих ринків та наявність тісного зв’язку між світовим ринком золота, макроекономічними процесами у Сполучених Штатах Америки, світовими ринками срібла, платини, енергоносіїв.

У розділі 3 «Кон’юнктура світового ринку золота в умовах циклічності економічного розвитку» проведено аналіз циклічних властивостей кон’юнктури сучасного ринку золота, змодельовано багатофакторну цінову динаміку золота, показано індикативну роль кон’юнктури ринку золота в процесі фінансової глобалізації.

Проведений аналіз кон’юнктури світового ринку золота виявив її складний багатоциклічний характер та дозволив класифікувати три часові типи циклів, властиві сучасному ринку золота. Короткостроковим визначено цикл з найменшим стабільним періодом 7–8 років, причиною якого є коливання відсоткових ставок, середньостроковим – цикл довжиною 14–18 років, який обумовлюється змінами загальної світової економічної та політичної кон’юнктури. Протягом 1900–2009 рр. виявляється також довгостроковий цикл кон’юнктури ринку золота довжиною 35–45 років, який відображає його зв’язок з фондовим ринком США та характеризує зміну ролі золота та переміщення капіталу між зазначеними ринками протягом історичного періоду. Три типи циклів у поєднанні з більш короткостроковими хаотичними коливаннями формують наявну кон’юнктуру ринку золота та обумовлюють відхилення ціни на золото від її фундаментальної тенденції до експоненційного зростання. Враховуючи довгостроковий зв’язок між світовим ринком золота та фондовим ринком США, запропоновано розглядати три сценарії розвитку їхньої кон’юнктури, які визначаються різними характерами динаміки ціни на золото та середнього курсу акцій: інфляційний (зростання), дефляційний (зменшення) та змішаний (різна спрямованість). Визначення більш імовірного сценарію з урахуванням поточної фази довгострокового циклу кон’юнктури ринку золота дає можливість відповідним чином корегувати її прогнози.

В результаті проведеного автором дослідження зв’язку між ціною на золото та доларовим грошовим агрегатом М2 встановлено його циклічний характер, визначено мінімальне та максимальне історичні значення відношення обсягу грошової маси в млрд дол. США до ціни на золото у дол. США за тройську унцію протягом 1959–2009 рр., які становлять 2,2 у січні 1980 р. та 19,7 у березні 2001 р. та характеризують періоди найбільшої та найменшої концентрації капіталу на ринку золота. За умови збереження в майбутньому виявлених закономірностей це дозволяє оцінювати амплітуду потенційних коливань ціни на золото за того чи іншого обсягу доларової грошової маси.

Дисертантом встановлено пріоритетність впливу на кон’юнктуру світового ринку золота непрямих економічних факторів, які формують курс долара США щодо євро, швейцарського франка та японської єни, споживчі ціни у США, промисловий індекс Доу-Джонса та ціну на срібло. Згідно з проведеними автором розрахунками протягом 1968-2009 рр. динаміка зазначених факторів пояснювала 99,9 відсотка варіації ціни на золото. Побудовано модель регресії логарифма ціни на золото як функції зазначених факторів:


M1lnGOLD(t) = 0,64LDI(t) + 1,24lnCPI(t) – 0,42DJIA(t) + 0,53lnSIL(t), (1)
де M1lnGOLD(t) – оцінка значення логарифма ціни на золото, LDI(t)=(lnEUR(t)+lnCHF(t)+lnJPY(t))/3 – логарифмічний індекс курсу долара США щодо євро, швейцарського франка та японської єни; EUR(t) – курс долара США до 1 євро (до 1999 року – перераховано через курс долара США до німецької марки); CHF(t) – курс долара США до 1 швейцарського франка; JPY(t) – курс долара США до 100 японських єн; CPI(t) – індекс споживчих цін у США; DJIA(t) – значення промислового індексу Доу-Джонса; SIL(t) – ціна на срібло.

Статистичні критерії розробленої моделі регресії (1) наведено у таблиці 3.Таблиця 3

Критерії моделі регресії натурального логарифма ціни на золото як функції чотирьох факторів


R2=0,9995

r частинне

b-коефіцієнт

стандартна помилка

t(496)

p-рівень

LDI

0,84

0,64

0,02

35,05

0,00

lnCPI

0,85

1,24

0,04

35,39

0,00

lnDJIA

-0,80

-0,42

0,01

-30,04

0,00

lnSIL

0,88

0,53

0,01

41,55

0,00

З січня 1968 по серпень 2009 року, N=500 місяців.

Стаціонарний характер відхилень фактичного значення логарифма ціни на золото від його оцінки моделлю (1) вказує на наявність довгострокового коінтеграційного зв’язку між ціною на золото та врахованими у моделі факторами, а побудована модель регресії логарифма ціни на золото визначає його довгострокове рівноважне значення за конкретних значень факторних змінних. Дія на ринок золота факторів, не врахованих у побудованій моделі, призводить до відхилення фактичного значення ціни на золото від рівноважного та коливань навколо нього. Виявлений в ході дослідження коінтеграційний зв’язок між ціною на золото та відповідними непрямими факторами дозволив автору побудувати модель векторної авторегресії для прогнозування ціни на золото на 4 роки з урахуванням відхилення поточного значення ціни на золото від його довгострокового положення рівноваги, визначеного моделлю (1). На рис. 1 наведено динаміку ціни на золото та її прогноз до 2013 року.Рис. 2. Динаміка ціни на золото та її прогноз до 2013 року,

доларів США за тройську унцію:

 – ціна на золото, - - - – авторський прогноз


Узагальнення результатів проведеного дослідження дало автору можливість запропонувати комплексний підхід до прогнозування кон’юнктури світового ринку золота та стверджувати, що саме довгострокове зростання кількості грошей в обігу, не забезпечених відповідною масою товарів та фінансових інструментів, призводить до довгострокового інфляційного зростання ціни на золото внаслідок ринкової переоцінки витрат праці на його видобування та відображає фактичне зменшення купівельної спроможності грошей. За умов необмеженого зростання кількості грошей в обігу неборговий характер золота як фінансового інструменту та відсутність щодо нього відповідного фінансового зобов’язання робить золото перспективним фінансовим інструментом для включення в інвестиційний портфель будь-якого рівня, а кон’юнктура ринку золота виявляє себе як універсальний індикатор інфляційних очікувань учасників ринку та перспектив загального економічного зростання.

ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо визначення особливостей впливу економічних факторів на формування кон’юнктури світового ринку золота. Результати дослідження дали можливість сформулювати наступні висновки:

 1. Золото в системі сучасних міжнародних економічних відносин – єдиний офіційно визнаний фінансовий актив, що характеризується такими властивостями, як неборгова природа та наявність споживчої вартості. Відсутність щодо золота ризику втрати через неплатоспроможність іншої сторони та його поширене визнання населенням як засобу збереження капіталу обумовлюють продовження виконання ним таких функцій грошей, як засіб накопичення та світові гроші. Поява нових фінансових інструментів, котрі базуються на золоті, зокрема електронного золота, приводить до поновлення виконання ним такої функції грошей, як засіб платежу. В міжнародних резервах центральних банків держав золото є вагомим фактором підвищення національної безпеки.

 2. Сучасний світовий ринок золота являє собою інституціоналізований механізм його купівлі та продажу професійними учасниками в матеріальній та нематеріальній формах. Найбільш суттєвими характеристиками сучасного ринку золота є його двоїстий характер, інтернаціональне функціонування та висока ліквідність, що має вирішальне значення для процесу формування його кон’юнктури. Наслідком впливу глобалізаційних процесів на сучасний ринок золота є його тісна взаємодія з іншими сегментами світового фінансового ринку, міжнародними ринками товарів, послуг, природних ресурсів, інвестицій та збільшення обсягів ринкової торгівлі золотом.

 3. Дослідження кон’юнктури сучасного ринку золота передбачає всебічний аналіз факторів її формування та теоретичне обґрунтування підходу до її прогнозування виходячи з виявлених закономірностей. Класифікація факторів формування кон’юнктури світового ринку золота на політичні, соціокультурні, економічні, технологічні, фінансові та інформаційні дозволяє більш чітко їх систематизувати в сучасних умовах. Поділ економічних факторів на прямі та непрямі, які характеризують макроекономічні процеси держав-лідерів, світовий фінансовий, окремі товарні ринки та впливають на ринок золота опосередковано, робить можливим поглиблений аналіз їхнього впливу на формування кон’юнктури світового ринку золота.

 4. Збереження золотом свого хімічного стану в процесі споживання та повернення на ринок у вигляді брухту приводить до його накопичення учасниками ринку. Обсяги купівлі та продажу золота на ринку багаторазово перевищують обсяги його видобування та споживання, які виявляють себе як вагомі фактори формування кон’юнктури світового ринку золота тільки у довгостроковому періоді. У короткостроковому періоді визначальний вплив на формування його кон’юнктури мають попит на золото як фінансовий інструмент та його пропозиція із резервів учасників ринку. Протягом 20042009 рр. збільшення ціни на золото супроводжувалося зменшенням обсягів нетто-продажів золота центральними банками держав світу, попиту на золото з боку ювелірної промисловості та збільшенням світових обсягів пропозиції золотого брухту.

 5. Світовий ринок золота перебуває в тісній залежності з макроекономічними процесами в Сполучених Штатах Америки, світовими фінансовим та окремими товарними ринками. Традиційне встановлення ринкової ціни на золото в доларах США приводить до пріоритетності впливу на нього курсу долара США щодо євро, швейцарського франка та японської єни, споживчих цін у Сполучених Штатах Америки та середнього курсу акцій на фондовому ринку. Помітним впливом на кон’юнктуру світового ринку золота відзначаються ціни на срібло, платину, нафту і природний газ.

 6. Кон’юнктура сучасного ринку золота відзначається складним багатоциклічним характером із властивими типами часових циклів: короткостроковим (78 років), середньостроковим (1418 років) та довгостроковим (3545 років). Вони обумовлені коливаннями відсоткових ставок, змінами загальної світової економічної та політичної кон’юнктури, переміщенням капіталу між фондовим ринком Сполучених Штатів Америки та ринком золота. Зазначені цикли у поєднанні з більш короткостроковими хаотичними коливаннями та тенденцією ціни на золото до експоненційного зростання обумовлюють її складну динаміку та формують наявну кон’юнктуру ринку золота.

 7. Циклічний характер зв’язку світового ринку золота з фондовим ринком Сполучених Штатів Америки дав змогу узагальнити три можливі сценарії розвитку їхньої кон’юнктури: інфляційний (зростання ціни на золото та середнього курсу акцій), дефляційний (зменшення ціни на золото та середнього курсу акцій), змішаний (різноспрямований рух). У сучасних умовах розвиток кон’юнктури ринку золота відзначається переважно інфляційним та змішаним характером, а врахування поточної фази довгострокового циклу кон’юнктури ринку золота з визначенням більш імовірного сценарію її розвитку дозволяє відповідним чином корегувати прогнози його кон’юнктури.

 8. Ціна на золото знаходиться в довгостроковому коінтеграційному зв’язку з курсом долара США щодо євро, швейцарського франка та японської єни, індексом споживчих цін у Сполучених Штатах Америки, промисловим індексом Доу-Джонса та ціною на срібло. Системний вплив зазначених факторів на ринок золота визначає довгострокове рівноважне значення його ціни, циклічні відхилення від якого є наслідком ринкових диспропорцій. Це надало можливість прогнозування ціни на золото з урахуванням відхилення її поточного значення від положення рівноваги. Запропонований комплексний підхід до прогнозування кон’юнктури світового ринку золота передбачає прогнозування ціни на золото розробленою моделлю векторної авторегресії з визначенням амплітуди її потенційних коливань виходячи з виявлених довгострокових залежностей між ціною на золото та обсягом доларової грошової маси. Врахування поточної стадії кожного з властивих сучасному ринку золота кон’юнктурних циклів дозволяє уточнити можливі відхилення фактичного значення ціни на золото від прогнозного.

 9. Найбільш суттєвим фактором довгострокового інфляційного зростання ціни на золото є збільшення кількості грошей в обігу, не забезпечених відповідною масою товарів та фінансових інструментів. Відбувається фактичне знецінення грошей та ринкова переоцінка витрат праці на видобування золота. За сучасних умов функціонування світової фінансової системи кон’юнктура ринку золота є універсальним індикатором інфляційних очікувань суб’єктів ринку.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
У наукових фахових виданнях:


 1. Шикін А.В. Дослідження циклічності світових цін на золото / А.В. Шикін // Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 24 / Одес. держ. екон. ун-т; редкол.: проф. Звєряков М.І., доц. Ковальов А.І. та ін. – Одеса: ОДЕУ, 2006. – С.387-391 (0,34 д.а.).

 2. Шикін А.В. Особливості попиту на сучасному ринку золота / А.В. Шикін // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2007. – №4(41). – С.70-79 (0,53 д.а.).

 3. Шикін А.В. Дослідження валютного фактору формування світової ціни на золото / А.В. Шикін // Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 27 / Одес. держ. екон. ун-т; Редкол.: проф. Звєряков М.І., доц. Ковальов А.І. та ін. – Одеса: ОДЕУ, 2007. – С.398-402 (0,39 д.а.).

 4. Шикін А.В. Макроекономічні показники Сполучених Штатів Америки як фактори формування світової ціни на золото / А.В. Шикін // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 19: У двох частинах. – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – Частина 1. – С.110-114 (0,53 д.а.).

 5. Шикін А.В. Про зв’язок між світовою ціною на золото та цінами на деякі інші біржові товари / А.В. Шикін // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 1(10): Економічні науки. – Чернівці, 2008. – С.279-284 (0,27 д.а.).

 6. Шикін А.В. Моделювання ціни на золото як функції багатьох змінних / А.В. Шикін // Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 36 / Одес. держ. екон. ун-т ; редкол. : проф. Звєряков М.І., доц. Ковальов А.І. та ін. – Одеса: ОДЕУ, 2009. – С.342-348. (0,57 д.а.)

 7. Шикін А.В. Теоретичні аспекти формування кон’юнктури сучасного ринку золота / А.В. Шикін // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2009. – №21(99). – С.11-20. (0,43 д.а.)


В інших виданнях:


 1. Шикін А.В. Про зв’язок між світовою ціною на золото та макроекономічними показниками Сполучених Штатів Америки / А.В. Шикін // Теорія і практика сучасної економіки. Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції: Черкаси, 26-28 жовтня 2007 року. / Відп. ред. Хомяков В.І. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – С.19-21 (0,17 д.а.).

 2. Шикін А.В. Про характерну особливість динаміки світової ціни на золото та промислового індекса Доу-Джонса / А.В. Шикін // Забезпечення сталого розвитку банківської діяльності: Мат. міжнар. наук.-практ. конф. 11 жовтня 2007 р. / Відп. за вип. М.І. Диба. – К.: КНЕУ, 2007. – С.293-295 (0,13 д.а.).АНОТАЦІЯ
Шикін А.В. Фактори формування кон’юнктури світового ринку золота. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2010.

В дисертації дано сутнісну характеристику золота як товару, розглянуто його роль у міжнародних економічних відносинах. Досліджено умови становлення та механізм функціонування світового ринку золота та уточнено його дефініцію. Узагальнено глобалізаційні впливи на перспективи розвитку світового ринку золота.

На підставі проведеного аналізу автором визначено методологічні засади дослідження кон’юнктури світового ринку золота та узагальнено систематизацію факторів її формування. Проаналізовано структуру попиту і пропозиції на сучасному ринку золота, визначено їхні особливості та побудовано моделі прогнозування. Виявлено та оцінено економічні фактори формування сучасної кон’юнктури світового ринку золота.

Автором розкрито циклічні властивості кон’юнктури сучасного ринку золота. Побудовано модель прогнозування ціни на золото та запропоновано комплексний підхід до прогнозування кон’юнктури світового ринку золота. Показано індикативну роль кон’юнктури ринку золота в умовах фінансової глобалізації.

Ключові слова: золото, фактор, кон’юнктура, світовий ринок золота, гроші, попит, пропозиція, ціна, циклічність, коінтеграція.

АННОТАЦИЯ
Шикин А.В. Факторы формирования конъюнктуры мирового рынка золота. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические отношения. ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», Киев, 2010.

Диссертация посвящена проблеме выявления закономерностей влияния экономических факторов на процесс формирования конъюнктуры мирового рынка золота. Рассмотрена роль золота в современных международных экономических отношениях. Показано, что в современном мире золото продолжает выполнять такие функции денег, как средство накопления и мировые деньги, и является единственным официально признанным финансовым активом, обладающим такими свойствами, как недолговая природа и наличие потребительной стоимости. Исследован процесс эволюции и формирования современного мирового рынка золота. Определена сущность мирового рынка золота как институционализованого механизма его покупки и продажи профессиональными участниками в материальной и нематериальной формах. Определены его наиболее существенные качества: функциональная двойственность, интернациональный характер функционирования, высокая ликвидность. Обобщены последствия влияния глобализации на мировой рынок золота и определены перспективы его развития.

Определены методологические основы исследования конъюнктуры рынка золота. Рассмотрен процесс формирования конъюнктуры современного мирового рынка золота. Показано принципиальное значение его двойственного характера как сырьевого рынка и рынка финансового инструмента для формирования его конъюнктуры. Систематизированы факторы формирования конъюнктуры рынка золота. Предложено разделять экономические факторы формирования конъюнктуры мирового рынка золота на прямые (идентифицируются объемом предложения золота добывающими компаниями и из резервов участников рынка, спросом на золото как сырье и как на финансовый инструмент) и непрямые, характеризующие связь золота с макроэкономической динамикой стран-лидеров, мировыми финансовым и отдельными товарными рынками и осуществляющие свое воздействие на формирования конъюнктуры рынка золота опосредованно, через сознание его участников.

Исследована структура спроса и предложения на современном рынке золота и связь отдельных категорий спроса и предложения золота с его рыночной ценой. Определен характер связи нетто-продаж золота центральными банками стран мира, мировых объемов предложения золотого лома и спроса на золото со стороны ювелирной промышленности с ценой золота и построены модели прогнозирования их значений на один квартал. Показана несущественность влияния объемов спроса и предложения золота извне организованного мирового рынка на процесс формирования его конъюнктуры в краткосрочном периоде вследствие многократной оборачиваемости золота на рынке. Ввиду невозможности оценки полных объемов рыночного спроса и предложения золота на современном мировом рынке обосновано необходимость определения непрямых факторов формирования конъюнктуры мирового рынка золота, которые приводят к соответствующим изменениям объемов спроса и предложения золота на рынке и его цены. Определены непрямые экономические факторы формирования конъюнктуры мирового рынка золота, которые находятся в тесной связи с ценой на золото. Среди них: курс доллара США к евро, швейцарскому франку и японской иене, индекс потребительских цен, объем денежной массы, доходы населения и цены на недвижимость в Соединенных Штатах Америки, цены на серебро, платину, нефть и природный газ.

Выявлены и классифицированы краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный циклы конъюнктуры мирового рынка золота. Определены инфляционный, дефляционный и смешанный сценарии развития его конъюнктуры в сравнении с фондовым рынком США и их особенности. Установлен характер долгосрочной связи между ценой золота и объемом долларовой денежной массы, получен способ оценивания потенциальных колебаний цены на золото. Определены непрямые экономические факторы формирования конъюнктуры мирового рынка золота, системное влияние которых на рынок золота является приоритетным: курсы доллара США к евро, швейцарскому франку и японской иене, индекс потребительских цен в США, значение промышленного индекса Доу-Джонса и цена на серебро. Показано наличие долговременной коинтеграционной связи между рассмотренными факторами и ценой золота. Построена модель множественной регрессии цены на золото, характеризующая ее долгосрочное равновесное значение. Построена модель прогнозирования цены золота на четыре года, учитывающая отклонение ее текущего значения от положения равновесия. Предложен комплексный подход к прогнозированию конъюнктуры мирового рынка золота. Показана перспективность использования золота как недолгового финансового инструмента в финансовом портфеле любого уровня и значение конъюнктуры мирового рынка золота как индикатора мировых финансовых процессов.Ключевые слова: золото, фактор, конъюнктура, мировой рынок золота, деньги, спрос, предложение, цена, цикличность, коинтеграция.

ANNOTATION
Shykin A.V. Factors of World Gold Market Conjuncture Formation. – Manuscript.

The dissertation for the Candidate of Economic Sciences degree on specialty 08.00.02 – World Economy and International Economic Relations. – SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”. – Kyiv, 2010.

The dissertation includes the core characteristics of gold as a commodity; its role in international economic relations is considered. The conditions of forming and the mechanism of the world gold market functioning are studied and the definition of world gold market is specified. The global influences as perspectives of the world gold market development are summarized.

On the basis of the analysis, the author has determined methodological principles of the world gold market research and the system of forming factors has been generalized. The supply and demand conditions at the modern gold market have been analyzed; their peculiarities have been defined as well as the forecast models have been built. The economic factors of forming the modern market conditions of the world gold market have been studied and evaluated.The author has considered cyclical characteristics of the market conditions of the modern gold market. The gold price forecasting model has been built and a complex approach to gold market conditions forecasting in the period of financial globalization has been demonstrated.

Key words: gold, factor, conjuncture, world gold market, money, demand, supply, price, cyclical nature, cointegration.


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка